آرا دادگاهرویه قضایی

اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه

نمونه رای اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه

 اثر حکم تمکین در مطالبه نفقهبر اساس این رای، اقدامات زوج در طرح شکایت کیفری علیه زوجه به اتهام رابطه نامشروع که منجر به منع پیگرد گردیده و اصرار زوج به اعتراض به آن با درخواست تمکین زوجه مغایر است.

خلاصه جریان پرونده اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه:

در این پرونده ن. ر. به وکالت از ا. ش. در مورخه ۹۹/۳/۲۵ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ تخلف از شرایط عقد با اعتیاد زوج و عدم پرداخت نفقه و سوی رفتار به طرفیت م. ج. ر. طرح دعوی نموده و اعلام کرده موکله در ۷۴/۷/۱۳ با خوانده ازدواج نموده و دو فرزند ۱۸ و ۱۵ ساله دارند.

زوج با توجه به اقرار کتبی و فیلم موجود معتاد به تریاک بوده و در ۹۸/۵/۲۸ مکتوب اقرار و تعهد به ترک نموده لیکن ترک نکرده است. و محکوم به پرداخت نفقه طبق دادنامه *از ۹۸/۶/۱۹ گردیده و با صدور اجراییه نپرداخته است. یک بار درخواست تمکین زوج طی دادنامه مورخه ۹۸/۱۱/۱۳ با اعلام سوی معاشرت زوج و بیم ضرر برای زوجه رد شده است.

طبق دادنامه مورخه ۹۹/۳/۳۱ حکم به اعسار زوج و تقسیط نفقه صادر شده است. ص ۲۸ و طبق دادنامه مورخه ۹۹/۴/۳ زوجه محکوم به تمکین شده است.ص ۳۲ ) شعبه *در مورخه ۹۹/۴/۱۸ تشکیل جلسه داده است.

وکیل خواهان به بند ۱- ۲- و ۷ شروط عقد استناد نموده و اینکه در مورد تقسیط نفقه رای قطعی نشده است. وکیل زوج گفته اعتیاد موکل من مضر نیست و حاضر به ازمایش است.

پرونده شکایت زوج علیه زوجه دائر بر رابطه نامشروع درجریان است. وکیل زوجه گفته شرط محقق شده است. دادگاه زوج را برای ازمایش اعتیاد به پزشکی قانونی معرفی نموده پاسخ بشرح ص ۶۰ حاکیست وجود مواد مخدر در ادرار وی منفی است.ولی نتیجه ازمایش با عدم مصرف در ۴۸ ساعت گذشته فاقد ارزش علمی است.

در خصوص شکایت زوج علیه زوجه دائر بر رابطه نامشروع به موجب دادنامه مورخه ۹۸/۱۱/۲۶ قرار منع پیگرد صادر شده است. وکیل زوجه طی لایحه ص ۹۴ اعلام نموده در مورد دعوی تمکین زوج در مورد اجرای حکم و تهیه منزل مناسب اقدامی ننموده و در مورد ضرب وشتم وی توسط زوج نیز پرونده کیفری در جریان رسیدگی است.

وکیل زوجه بشرح لایحه ص ۱۰۷ پرونده دادخواست خود در مورد سوی معاشرت زوج را مسترد نموده است. قاضی مشاور نظر به صدور حکم طلاق زوجه داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۰/۳۰ با توجه به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم پرداخت ان و رد دعوی تمکین زوج در یک مرتبه اگر چه بعدا زوجه محکوم به تمکین شده لیکن مستحق نفقه تا زمان صدور حکم بوده و نظریه داوران بر عدم سازش و نظر قاضی مشاور بر طلاق با احراز تخلف از شرط ضمن عقد حکم به اجبار زوج به طلاق زوجه با بذل ۱۰ سکه از مهریه توسط زوجه و وکالت زوجه در مطلقه نمودن خود صادر نموده است.

اقای م. پ. ن. به وکالت از م. ج. ر. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.و شعبه *به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۱۳ باتوجه به تقسیط نفقه زوجه و پرداخت بعدی ان و محکومیت زوجه به تمکین و اینکه زوجه مستحق نفقه با عدم تمکین نبوده دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر نموده است. اقای ن. ر. به وکالت از ا. ش. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۱۳ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

متن رای اثر حکم تمکین در مطالبه نفقه:

فرجامخواهی اقای ن. ر. به وکالت از ا. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۲/۱۳ صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق صادر گردیده وارد و موجه میباشد.

زیرا اولا به موجب دادنامه مورخه ۹۸/۱۰/۱۴ زوج محکوم به پرداخت نفقه زوجه از *گردیده است. و با قطعیت دادنامه و صدور اجراییه زوجه تقاضای اعسار از پرداخت نموده است.

بدیهی است که وقتی زوج برای پرداخت نفقه معوقه مورد حکم عجز از پرداخت را اعلام و تقاضای اعسار و تقسیط می نماید. شرط مندرج در عقد محقق است.

ثانیا اینکه دادخواست زوجه در ۹۹/۳/۲۵ ثبت گردیده در حالیکه حکم اعسار مورد درخواست زوج در *و حکم تمکین نیز در ۹۹/۴/۳ و بعد از درخواست طلاق صادر و بعد هم مورد اعتراض واقع شد است.

لذا باتوجه به تاریخ های ذکر شده بدیهی است که شرط محقق شده و پرداخت بعدی نفقه بعد از درخواست طلاق به تحقق شرط لطمه ای وارد نمی سازد.

ثالثا اینکه و بدیهی است.که قصد ادامه زندگی از ناحیه زوج با اقدامات سوی وی وجود ندارد. مضافاً به اینکه وکیل زوجه اعلام نموده در مورد تاقدامات زوج در طرح شکایت کیفری علیه زوجه به اتهام رابطه نامشروع که منجر به منع پیگرد گردیده و اصرار زوج به اعتراض به آن با درخواست تمکین زوجه مغایر است تمکین نیز زوج درخواست اجرای حکم را ننموده است که لازم بوده از این جهت نیز تحقیق و رفع نقص صورت گیرد.

رابعا اینکه داوران نظر به عدم سازش داده اند و نظر قاضی مشاور نیز در همین رابطه است لیکن دادگاه تجدیدنظر در رد نظریه داوری مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده اعلام نظر ننموده است.

خامسا بر خلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر حکم تمکین زوجه در * صادر گردیده و زوجه تا زمان صدورحکم تمکین و درخواست اجرای حکم توسط زوج و استنکاف زوجه از تمکین مستحق نفقه می باشد.

لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا