بخشنامه ها

بخشنامه میزان عیدی سال 1402 مستمری بگیران تامین اجتماعی

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص میزان عیدی سال 1402 مستمری بگیران

بخشنامه شماره ۱۲۲۸۹/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه میزان عیدی سال 1402 مستمری بگیران تامین اجتماعینظر به تعیین و اعلام میزان عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی وفق مفاد مصوبه شماره ۲۱۱۹۶۷/۶۲۲۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران، کلیه واحدهای اجرایی سازمان با رعایت نکات مشروحه ذیل، اقدام لازم معمول نمایند:

بخشنامه میزان عیدی سال 1402 مستمری بگیران

1. مبلغ عیدی پایان سال 1402 برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام)، معادل 2 میلیون و 500 هزار تومان (۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال) تعیین شده است.

2. در راستای حمایت از خانواده، علاوه بر مبلغ عیدی موضوع مصوبه مذکور، برای هر پرونده فعال مستمری اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و بازماندگان (مجموع سهام) که بر اساس قوانین و مقررات مربوط مشمول دریافت کمک هزینه عائله مندی یا کمک اولاد می باشند، مبلغ ثابت 700 هزار تومان (۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال) بابت عائله مندی و مبلغ ثابت ۳۰۰ هزار تومان (۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال) به ازای هر فرزند تحت تکفل با لحاظ مفاد بخشنامه الحاق یک جزء به بند (۷-۴) بخشنامه تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری مربوط به مزایای متعلقه به مستمری بگیران به شماره ۱۱۲۱/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۲، پرداخت می گردد.

3. مبالغ فوق مشمول ماده (۸۹) قانون تأمین اجتماعی نمی باشند.

4. در خصوص پرونده های مستمری برقرار شده جدید و یا پرونده های مستمری که به هر علت در طول سال جاری مجدداً فعال شده اند (مشمولین بخشنامه شماره ۱۱/۲ مستمری ها، دستورالعمل شماره ۲ مکانیزه و…)، مجموع مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری متناسب با ماه های دریافت مستمری در سال جاری بوده و کسری ماه، به صورت یک ماه کامل پرداخت می گردد.

5. تاریخ برقراری مستمری های بازنشستگی و از کارافتادگی کلی که وفق بندهای (۱) و (۲) ماده (۸۰) قانون تأمین اجتماعی در طول سال جاریبه مستمری بازماندگان تبدیل گردیده اند، عیناً تاریخ برقراری اولیه انان می باشد.

6. مجموعه مبالغ حاصله از بندهای (۱) و (۲) این دستور اداری در خصوص مشمولین بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و قانون تعیین تکلیف اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت نموده اند، به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود.

مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات با توجه به مفاد این دستور اداری، نظارت بر تهیه نرم افزار مربوطه در سانه متمرکز مستمری را بر عهده دارد.

مسؤول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت، رؤسای ادارات مستمری ها، نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاری های رسمی، امور مالی، منابع انسانی و پایش عملکرد، آمار و فناوری اطلاعات استان ها و مسؤولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میر هاشم موسوی- رییس سازمان تأمین اجتماعی


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا