آرا دادگاهرویه قضایی

دادنامه اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق

نمونه رای اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق

نمونه رای اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاقبراساس این رای در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت زوجه، وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.

خلاصه جریان پرونده با موضوع اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق:

در این پرونده س. ق. ز. به وکالت از ا. ع. ک. در مورخه ۹۹/۹/۱۸ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق باتوجه به شرط بند یک عقد به طرفیت ع. ا. ش. طرح دعوی نموده است. و اعلام کرده موکله در ۸۷/۶/۱۶ با خوانده ازدواج نموده و سه فرزند داریم. لیکن از ۹۸/۱۱/۳ خوانده نفقه نداده و محکوم شده و الزام وی ممکن نشده و موجب عسر و حرج موکل شده است.و در ۹۹/۸/۲۴ بدون رضایت ازدواج مجدد نموده است.

شعبه *در ۹۹/۱۰/۲ با حضور قاضی مشاور تشکیل جلسه داده است. وکیل خواهان به مفاد داخواست و محکومیت خوانده به پرداخت نفقه و رد دعوی تمکین وازدواج مجدد زوج اشاره نموده است.

وکیل خوانده پاسخ داده ازدواج موقت مشمول بند ۱۲ نیست و الزام به تمکین در ۹۹/۴/۱۸ صادر شده است. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.

داور زوجه نظر به جدایی و طلاق داده است. ص ۴۵ ) لیکن داور زوج اعلام کرده ایشان مخالف طلاق است.ص ۴۸ ) دادگاه در ۹۹/۱۰/۱۲ تشکیل جلسه داده است.و گزارش پرونده را درج نموده که اجراییه صادر شده است. و اینکه در رابطه با تمکین زوجه در ۹۹/۷/۸ اعلام امادگی نموده است.

لیکن کارشناس منزل و اثاث را تایید نکرده ولی در ۹۹/۹/۱۲ منزل تایید شده است. در مورد نفقه برگ جلب در ۹۹/۹/۱۶ صادر شده است. دادگاه در ۹۹/۱۰/۲۱ تشکیل جلسه داده است.

زوجه گفته یک ربع سکه را جهت طلاق بذل می کند. خوانده گفته قبول دارم. که ازدواج مجدد نمودم. ولی همسرم در تمکین نبوده است. صیغه نامه دو ماهه بوده است. زوجه صیغه ای می گوید زنت با من تبانی کرده و گفته برو با شوهر من صیغه شو تا من طلاق بگیرم. و فایل صوتی هست. زوجه می گوید قبول ندارد. و همینکه اصل صیغه نامه در اختیار زوجه است.دلیل بر تبانی است.

زوجه گفته خود خانم صیغه ای برایم صیغه نامه را اورد. قاضی مشاور نظر به صدور حکم طلاق داده است.

دادگاه به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۱/۳۱ باتوجه به احراز تخلف زوج از بند ۱۲ عقد و ازدواج موقت و نظریه داوران برعدم سازش به زوجه اجازه داده با وکالت خود را مطلقه نماید. ز. م. به وکالت از ع. ا. ش. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.شعبه *به موجب دادنامه شماره *۱۴۰۰/۳/۲۶ دادنامه بدوی را تایید نموده است.

وکیل زوج از دادنامه فرجام خواهی نموده که متن لایحه ایشان و پاسخ فرجامخوانده در زمان شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش اقای س. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۱۴۰۰/۳/۲۶ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه در خصوص اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق

فرجام خواهی خانم ز. م. به وکالت از ع. ا. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۳/۲۶ صادره از شعبه *که به موجب آن با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *به فرجام خوانده خانم ا. ع. ک. اجازه داده با وکالت ایجاد شده بتواند خود را مطلقه نماید. وارد و موجه نمی باشد.

دادنامه فرجام خواسته با توجه به اقرار فرجام خواه به ازدواج مجدد موقت بدون اجازه و تخلف از بند ۱۲ شروط عقد مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض و موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه وکیل فرجامخواه ارائه نگردیده است.

لذا مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی بعمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می نماید.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا