آرا دادگاهرای اصراری

تاثیر صدور حکم به پرداخت نفقه بر عسر و حرج

نمونه رای تاثیر صدور حکم به پرداخت نفقه بر عسر و حرج

نمونه رای تاثیر صدور حکم به پرداخت نفقه بر عسر و حرجدر صورتی که زوجه مجبور شود نفقه طولانی (دو ساله) خود را با مراجعه به محاکم و صدور حکم و الزام زوج به پرداخت نفقه را دریافت نماید، عسر و حرج ایجاد می شود.

خلاصه پرونده تاثیر صدور حکم به پرداخت نفقه بر عسر و حرج:

  • شماره دادنامه:
  • تاریخ: 1400/03/25
  • گروه رای: حقوقی

در این پرونده در این پرونده ر. ح. ومری. م. پ. به وکالت از س. س. ا. در مورخه ۹۹/۶/۱۳ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت ح. م. طرح دعوی نموده و اعلام کرده موکل در ۷۸/۴/۱۹ با خوانده ازدواج نموده و یک فرزند ۱۳ ساله دارند. لیکن خوانده از پرداخت نفقه موکل و فرزند خوددداری نموده و علیرغم محکومیت نفقه را نپرداخته و مسکن تهیه نمی کند. و دعوی تمکین وی رد شده است.ومفارقت جسمانی طولانی موکل را در عسر و حرج قرار داده است.

به موجب دادنامه مورخه ۹۷/۷/۸ و *( ص ۲۱-۲۲-۲۴ ) دعوی تمکین زوج به لحاظ عدم تهیه مسکن در دو مرحله رد شده است. به موجب دادنامه مورخه ۹۸/۱۰/۲۶ ( ص ۳۱ ) زوج به پرداخت نفقه زوجه در سال ۹۷ و ۹۸ تا پایان مرداد و بعد از ان ماهیانه محکوم شده است.

اجراییه نفقه در *صادر گردیده است.ص ۳۴ ) زوج تقاضای منع اشتغال زوجه را نموده که طی دادنامه مورخه ۹۸/۶/۳۰ دعوی وی رد شده است.ص ۵۱ ) شعبه ۱۲ دادگاه خانواده *در ۹۹/۶/۲۴ تشکیل جلسه داده است. وکلای خواهان به مفاد دادخواست و ارای صادره استناد نموده اند وکیل خوانده پاسخ داده:

نفقه زوجه پراخت شده و موکل اماده تهیه مسکن مناسب است. وکیل زوجه گفته زوج همسرش را در پیامک ها دیوانه خطاب می کند باتوجه به جدایی جسمانی دو ساله وعدم تهیه مسکن توسط زوج موکل در عسر و حرج است.

دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. نفقه زوجه مطابق اعلام شورای حل اختلاف تا مورخه ۹۹/۸/۹ پرداخت شده است.ص ۹۱ داور زوج اعلام کرده ایشان حاضر به طلاق نیست لیکن زوجه اصرار به طلاق دارد. لیکن داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. برگ ۱۰۵ پرونده حکایت از دعاوی متعدد بین زوجین و اختلافات شدید دارد.

قاضی مشاور بشرح ص ۱۲۲ نظر به بطلان دعوی خواهان داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره *۹۹/۹/۲۲ باتوجه به رد دعوی تمکین زوج در دو مرحله به لحاظ عدم تهیه مسکن که خود نوعی از تامین نفقه است.ومفاقت جسمانی زوجین که زوج باعث ان بوده و اینکه زوجه حاضر به بذل تمامی مهریه گردیده است. با احراز عسر و حرج حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده است. اقایان ه. و ح. ر. گ. نسبت به دادنامه اعتراض نموده اند.

شعبه *در ۹۹/۱۱/۲۵ تشکیل جلسه داده است. وکلای زوج اعلام کرده اند نفقه زوجه پرداخت شده است. و زوجه خود ترک منزل نموده است. وکیل زوجه به عدم رعایت حسن معاشرت زوج و عدم تهیه مسکن قریب به دو سال باتوجه به احکام قطعی و رها کردن زندگی مشترک و مفارقت جسمانی و عاطفی طولانی اشاره نموده است.

دادگاه تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۲۷ باتوجه به پرداخت نفقه زوجه و اینکه زوجه دادخواست تهیه مسکن علیه زوج نداده عسر و حرج را ثابت ندانسته و با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است.

وکلای زوجه از دادنامه فرجامخواهی نموده اندکه متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل زوج اقای ح. ر. گ. در زمان شور قرائت می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره */۱۲/۲۷ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

رای تاثیر صدور حکم به پرداخت نفقه بر عسر و حرج

فرجام خواهی اقای ر. ح. و م. م. پ. به وکالت از س. س. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۲/۲۷ صادره از شعبه * که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه * حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه است.

زیرا اولا مطابق دادنامه قطعی صادره زوج به پرداخت نفقه معوقه سال های ۹۷ و ۹۸ زوجه و بعد از آن ماهیانه نفقه جاری محکوم گردیده و بعد از قطعیت حکم زوج تقاضای اعسار نموده و بعد از رد دعوی اعسار و الزام به پرداخت اقدام به پرداخت نفقه نموده است.

قطعا برای زوجه ای که مجبور می شود نفقه طولانی دو ساله خود را با مراجعه به محاکم و صدور حکم و الزام زوج دریافت نماید. عسر وحرج ایجاد می شود.

ثانیا استدلال دادگاه تجدیدنظر در اینکه زوجه دادخواست برای تهیه مسکن نداده فاقد مبنای حقوقی است زیرا زوج ملزم به تهیه مسکن است و نیاز به حکم دادگاه از ناحیه زوجه نیست مضافاً به اینکه در دو مرحله دعوی تمکین زوج با این استدلال که نتوانسته مسکن مناسب تهیه کند رد شده است.

ثالثا اینکه عدم تهیه مسکن توسط زوج و عدم پرداخت نفقه و رها کردن زندگی مشترک باعث جدایی جسمانی طولانی زوجین بیش از دو سال گردیده و خود برای احراز عسر و حرج کافی است.

رابعا وجود دعاوی متعدد بین زوجین بشرح صفحه ۱۰۵ پرونده نشان از اختلافات شدید زوجین دارد. و نظریه داوران نیز بر همین مبنا و اختلافات بر عدم سازش قرار گرفته است.

لذا باتوجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا