اخبار

پیش نویس دستورالعمل کارآموزی کانون وکلای دادگستری/1402

پیش نویس دستورالعمل کارآموزی کانون وکلای دادگستری

پیش نویس دستورالعمل کارآموزی کانون وکلای دادگستریبه گزارش دادرسی نت؛به نقل از روابط عمومی اسکودا، این پیش نویس پس از تصویب در کارگروه تدوین دستورالعمل کارآموزی کانون وکلای دادگستری جهت اظهارنظر به کانون های وکلای سراسر کشور ارسال و مقرر شده است تا کانون ها ظرف مدت یک هفته نقطه نظرات خود را درباره این پیش نویس به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ارسال کنند.

اعضای کارگروه بررسی پیش نویس آیین نامه کارآموزی کانون وکلای دادگستری:

 • اعضای کارگروه: دکتر بهنام حبیب زاده مومن (مرکز)، دکتر کارن روحانی (مرکز)، حمیدرضا مومن (گلستان)، دکتر سیروس شهریاری (بوشهر) و عباس رحمتی (لرستان).
 • مسئول کارگروه: ابراهیم کیانی هرچگانی.

متن کامل پیش نویس دستورالعمل کارآموزی کانون وکلای دادگستری

ماده ۱. تعاریف

 • بند ۱. کارآموز: فردی که پس از طی تشریفات قانونی بر اساس مصوبۀ هیئت مدیره به‌عنوان کارآموز به کمیسیون کارآموزی معرفی می گردد.
 • بند ۲. کمیسیون کارآموزی: کمیسیونی که وظیفۀ اجرا و نظارت بر انجام تکالیف کارآموزی در حدود مقررات را برعهده دارد.
 • بند ۳. کمیسیون مشترک: درصورتی که کمیسیون کارآموزی بیش از یک شعبه داشته باشد، کمیسیون مشترک متشکل از اعضای کلیۀ شعب است.
 • بند ۴. آیین نامه: آیین نامۀ اجرایی لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 و اصلاحات آن.

ماده ۲. کمیسیون کارآموزی (تشکیلات، وظایف و اختیارات)

 • بند ۱. کمیسیون کارآموزی متشکل از پنج وکیل پایه یک دادگستری است که رئیس و اعضای آن توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود.
 • بند ۲. درصورتی که به تشخیص هیئت مدیره کمیسیون کارآموزی بیش از یک شعبه داشته باشد، تعیین اعضای شعب توسط رئیس کمیسیون کارآموزی و با تأیید رئیس کانون است.
 • بند ۳. اعضای کمیسیون باید دارای شرایط عضویت در هیئت مدیره باشند و در کانون مرکز حداقل یک سوم و در سایر کانون ها حداقل یک نفر در هر شعبه از میان وکلایی که دارای سابقۀ عضویت در کمیسیون کارآموزی باشند انتخاب می شوند.

تبصره: در کانون های تازه تأسیس، لحاظ سابقۀ عضویت در کمیسیون کارآموزی در نخستین دوره الزامی نیست.

 • بند ۴. هر شعبه دارای یک دبیر می باشد که توسط رئیس کمیسیون، از میان اعضای همان شعبه انتخاب می شود و زیر نظر رئیس کمیسیون وظیفۀ هماهنگی و ارجاع امور و حسن اجرای وظایف شعبه را برعهده دارد.
 • بند ۵. جلسات هر شعبه با حضور سه عضو رسمیت می یابد و تصمیماتش با حداقل سه رأی موافق معتبر است.
 • بند ۶. کمیسیون مشترک حداقل هر ماه یک بار با حضور اکثریت اعضای تشکیل می شود و تصمیماتش بر اساس اکثریت دو سوم حاضرین می باشد.

ماده ۳. انواع کارآموزی و مدت آن

 • بند ۱. کارآموزان آزمون سراسری: متقاضیانی که ازطریق آزمون سراسری کارآموزی وکالت پذیرفته شده‌اند و پس از تصویب هیئت‌مدیره، برابر آیین نامه به کارآموزی می پردازند. شروع کارآموزی این دسته از تاریخ صدور پروانۀ کارآموزی و خاتمۀ آن پس از تحلیف است.
 • بند ۲. کارآموزان بند «د» مادۀ ۸ لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری الحاقی ۱۳۷۳: افرادی که متقاضی پروانۀ وکالت به استناد بند پیش گفته می باشند و به موجب مصوبۀ هیئت مدیره برای آنان پروانۀ کارآموزی صادر شده است. مدت کارآموزی این دسته نصف مدت کارآموزی مقرر در مادۀ ۵۴ آیین نامه است.
 • بند ۳. کارآموزان تبصرۀ مادۀ ۸ لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳: افرادِ متقاضی پروانۀ وکالت به استناد تبصرۀ پیش گفته که به‌موجب مصوبۀ هیئت مدیره برای آنان پروانۀ کارآموزی صادر شده است. این دسته از کارآموزان تنها مکلف به شرکت در اختبار می باشند و تا تحلیف کارآموز محسوب می گردند.

تبصره: مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارآموزانی که سابقۀ مورد نیاز قانونی همکاری با شورای حل اختلاف را دارند نصف می باشد.

مادۀ ۴. مراحل کارآموزی

بند ۱. مرحلۀ اول: در این مرحله کارآموز مکلف به شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاه های آموزشی حوزۀ وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت است. پایان این مرحله منوط به قبولی در آزمون کتبی است که توسط کمیسیون کارآموزی برگزار می گردد.

بخش ۱. سرفصل های سخنرانی های علمی و کارگاه های آموزشی مرحلۀ اول:

قسمت ۱. سخنرانی های حوزۀ وکالت:

  • جزء ۱. تاریخچۀ کانون وکلا و معرفی تشکیلات داخلی و بین المللی مرتبط با نهاد وکالت؛
  • جزء ۲. مقررات حاکم بر حرفۀ وکالت، صندوق حمایت و امور مالیاتی وکلا؛
  • جزء ۳. مقررات انتظامی حرفه ای؛
  • جزء ۴. اخلاق حرفه ای؛
  • جزء ۵. قراردادهای وکالت و سامانه های مرتبط.

قسمت ۲. سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی علمی فن وکالت در امور مدنی و کیفری.

بخش ۲. سخنرانان علمی و کارگاه های آموزشی

قسمت ۱. موضوع و سخنرانان علمی و اعضای کارگاه های آموزشی توسط کمیسیون مشترک تعیین می گردند و باید به تأیید رئیس کانون برسند.

قسمت ۲. سخنرانان علمی و کارگاه های آموزشی از بین وکلایی که حداقل دارای پنج سال سابقۀ وکالت باشند و تخلف انتظامی بالاتر از درجۀ ۴ ندارند انتخاب می گردند.

قسمت ۳. در پایان هر جلسه یا دوره طی فرم مخصوصی، از کارآموزان در خصوص سخنرانی ها ارزیابی به عمل می آید و نتیجۀ ارزیابی در انتخاب سخنرانان لحاظ خواهد شد.

تبصره: در صورت برقراری امکانات، ارزیابی از طریق سامانۀ کانون به صورت برخط انجام می پذیرد.

بخش ۳. آزمون پایانی مرحلۀ اول:

قسمت ۱. این آزمون به‌صورت کتبی و تستی‌ـ‌تشریحی برگزار خواهد شد.

قسمت ۲. سؤال توسط مدرسان همان دوره طرح خواهد شد.

قسمت ۳. ملاک قبولی در آزمون این مرحله، حداقل معدل ۱۲ می باشد.

تبصره: اگر کارآموز در یکی از دروس نمرۀ کمتر از ده را کسب کند و معدلش ۱۲ باشد، قبول محسوب می شود.

قسمت ۴. کمیسیون حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری آزمون، نتایج را از طریق پروفایل شخصی کارآموز اعلام می کند.

قسمت ۵. مهلت اعتراض به نتایج این مرحله سه روز از تاریخ اعلام است. رئیس کمیسیون با هماهنگی ممتحن هر درس به اعتراض رسیدگی و ظرف هفت روز کاری در خصوص آن تصمیم گیری می‌کند. این تصمیم قطعی است.

قسمت ۶. در صورت عدم شرکت در آزمون و یا عدم قبولی پس از طی دورۀ اول، ظرف دو ماه آزمون مجدد از کارآموز به عمل خواهد آمد. عدم شرکت موجه مشمول بند ۱ مادۀ ۵۴ آیین نامه نمی باشد و کارآموز تنها مکلف است در اولین آزمون بعدی دورۀ اول شرکت نماید.

قسمت ۷. در صورت غیبت موجه کارآموز در جلسات دورۀ اول، کارآموز مکلف به شرکت در جلسات جبرانی به تشخیص کمیسیون است و تا زمان تکمیل دوره، مرحلۀ اول تمدید می گردد.

قسمت ۸. غیبت غیرموجه در جلسات سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی مرحلۀ اول تا یک سوم موجب تجدید دوره و غیبت غیرموجه بیش از یک سوم به منزلۀ عدم در شرکت در آزمون محسوب می شود.

قسمت ۹. در صورت عدم قبولی و یا عدم شرکت کارآموز در آزمون نوبت سوم، موضوع در کمیسیون مشترک مطرح و تقاضای ابطال پروانۀ کارآموزی از طریق رئیس کمیسیون به هیئت مدیره ارسال می گردد.

قسمت ۱۰. هیئت مدیره در اولین جلسه در خصوص ابطال پروانۀ کارآموزی تصمیم خواهد گرفت. تصمیم به ابطال پروانه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در پروفایل شخصی کارآموز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

بند ۲. مرحلۀ دوم: کارآموز در این مرحله به مدت شش ماه به روش زیر به کارآموزی می پردازد.

بخش ۱. حضور در محاکم و تهیۀ گزارش

قسمت ۱. پس از اعلام قبولی کارآموز در مرحلۀ اول، مراتب شروع مرحلۀ دوم مادۀ ۵۴ آیین نامه طی معرفی نامه ای توسط کانون به مراجع قضایی ذی ربط اعلام می گردد و مراجع قضایی حداکثر ظرف دو هفته نسبت به معرفی کارآموز به شعب مربوطه حسب مورد اقدام خواهند کرد.

قسمت ۲. کارآموز در این دوره مکلف است شش ماه هر روز به غیر از ایام تعطیل در وقت اداری در مراجع قضایی حضور پیدا کرده و از یک پرونده گزارش تهیه نماید. یکی از گزارش های هفتگی باید مشتمل بر خلاصۀ پرونده و دفاعیات طرفین و نتیجه و اظهارنظر کارآموز باشد.

قسمت ۳. کمیسیون می تواند با توجه به شرایط و بعد مسافت محل کارآموزی، بخشی از حضور کارآموز در برخی از محاکم مستقر در مرکز استان ازجمله دادگاه تجدیدنظر، انقلاب و کیفری یک را با سایر محاکم جایگزین کند.

قسمت ۴. حضور روزانۀ کارآموز در کاربرگ ماهیانه (تهیه شده از سوی کانون های وکلا) به تأیید قاضی شعبۀ مربوطه خواهد رسید و در پایان هر ماه به همراه گزارش های هفتگی توسط کارآموز در پروفایل شخصی بارگذاری می گردد.

قسمت ۵. کارآموزان بر اساس برنامۀ زمان بندی زیر در محاکم حضور خواهند یافت:

  • جزء ۱. دادگاه های حقوقی و اجرای احکام مدنی به مدت یک ماه و نیم؛
  • جزء ۲. دادسرا و اجرای احکام کیفری به مدت یک ماه و نیم؛
  • جزء ۳. دادگاه های کیفری به مدت یک ماه (دادگاه های کیفری یک و دو هرکدام به مدت دو هفته)؛
  • جزء ۴. دادگاه های خانواده و دوایر سرپرستی به مدت دو هفته؛
  • جزء ۵. دادگاه های انقلاب به مدت دو هفته؛
  • جزء ۶. دادگاه های تجدیدنظر استان به مدت یک ماه؛

تبصره: دادگاه های مجازی و جلسات نشست قضایی و نقد رأی و یا هیئت عمومی (دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری) که با هماهنگی کانون برگزار می‌شود، به منزلۀ حضور در مراجع قضایی است.

بخش ۲. بررسی گزارش‌ها و پایان دورۀ دوم

قسمت ۱. گزارش های کارآموز در پایان هر ماه به نظر اعضای کمیسیون و یا شعبۀ مربوطه جهت بررسی و اظهارنظر می‌رسد. کمیسیون می‌تواند پس از بررسی، ارشادات لازم را حسب مورد به کارآموز بنماید.

قسمت ۲. کارآموز مکلف است در پایان مرحله، ظرف یک هفته، اتمام دورۀ دوم را از طریق پروفایل شخصی به کمیسیون اعلام نماید.

قسمت ۳. کمیسیون ظرف پانزده روز با بررسی کلیۀ گزارش‌ها و حضوروغیاب کارآموز در جلسات، نظر خود را در خصوص صحت انجام تکالیف اعلام می کند. در صورت تأیید، مرحلۀ دوم کارآموزی خاتمه یافته و در صورت عدم تأیید، مدت تمدید دوره توسط کمیسیون و یا در کانون‌هایی که کمیسیون دارای شعب می‌باشند، توسط شعبۀ مربوطه با رعایت مقررات بخش ۳ بند ۲ مادۀ ۴ این دستورالعمل تعیین و از سوی رئیس کمیسیون به کارآموز ابلاغ خواهد شد.

قسمت ۴. کارآموز می‌تواند ظرف سه روز از اعلام نتیجۀ کمیسیون، اعتراض خود را ازطریق پروفایل شخصی اعلام نماید. اعتراض در کمیته‌ای متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب رئیس کانون بررسی و راجع‌به آن تصمیم‌گیری خواهد شد. این تصمیم قطعی است و توسط رئیس کمیسیون کارآموزی ازطریق پروفایل شخصی به کارآموز ابلاغ می‌گردد.

بخش ۳. تمدید مرحلۀ دوم کارآموزی.

قسمت ۱. مرحلۀ دوم کارآموزی در موارد زیر تمدید می‌گردد:

  • جزء ۱. نقص یا وجود ایرادات در گزارش‌ها اعم‌از اغلاط املایی و انشایی و کپی‌برداری و استدلالات فاقد مبنا یا تعارض در تاریخ‌ها و مفاد گزارش و یا عدم انطباق با پرونده و ضعف در اظهارنظر کارآموز.
  • جزء ۲. غیبت غیرموجه کارآموز بیش از سه روز در هر ماه.

قسمت ۲. مدت تمدید مرحلۀ دوم به تشخیص کمیسیون و یا شعبۀ مربوطه است. تمدید این مرحله بیش از چهار ماه نخواهد بود. کارآموز مکلف است علاوه بر جبران کسری مدت، معادل جلسات غیبت در محاکم و یا تعداد گزارش‌های ناقص و واجد ایراد، مدت تمدیدشده توسط کمیسیون را نیز طی نماید.

قسمت ۳. درصورتی‌که به تشخیص شعبه یا کمیسیون، غیبت کارآموز در محاکم موجه تشخیص داده شود، کارآموز تنها مکلف است معادل مدت کسری، در محاکم حضور و گزارش تهیه نماید.

قسمت ۴. در صورت عدم تأیید دورۀ دوم در پایان مرتبۀ سوم، موضوع در کمیسیون مشترک با حضور حداقل دوسوم اعضا مطرح و با اکثریت آرا اتخاذ تصمیم می‌گردد. چنانچه کمیسیون مشترک نظر به عدم تأیید برای مرتبۀ سوم داشته باشد، مراتب توسط رئیس کمیسیون جهت تأیید و ابطال پروانۀ کارآموزی به هیئت‌مدیره ارسال می‌گردد.

قسمت ۵. هیئت‌مدیره در اولین جلسه در خصوص ابطال پروانۀ کارآموزی تصمیم خواهد گرفت. تصمیم به ابطال پروانه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در پروفایل شخصی کارآموز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

بند ۳. مرحلۀ سوم کارآموزی: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز تکالیف مقرر در بند ۳ مادۀ ۵۴ آیین‌نامه را به ترتیب زیر را انجام می‌دهد.

بخش ۱. تکالیف کارآموز نزد وکیل سرپرست

قسمت ۱. پس از اعلام کانون مبنی بر تأیید مرحلۀ دوم، کارآموز باید ظرف یک هفته وکیل سرپرست خود را با رعایت شرایط مقرر در آیین‌نامه و دستورالعمل از محل کارآموزی انتخاب و موافقت‌نامۀ وی را به کانون تسلیم کند.

قسمت ۲. کمیسیون کارآموزی اسامی وکلایی که تمایل به سرپرستی کارآموزان و شرایط مقرر در مادۀ ۵۷ آیین‌نامه را دارند، تهیه و به نحو مقتضی در اختیار کارآموزان قرار می‌دهد. درصورتی‌که در ظرف مهلت مقرر کارآموز به معرفی وکیل سرپرست اقدام ننماید، رئیس کانون به پیشنهاد رئیس کمیسیون از بین وکلای داوطلب سرپرستی، نسبت به تعیین وکیل سرپرست اقدام می‌کند. درصورتی‌که وکلای داوطلب به قدر کفایت نباشند، رئیس کانون می‌تواند از سایر وکلای واجد شرایط وکیل سرپرست را تعیین نماید.

قسمت ۳. داشتن شرایط مندرج در مادۀ ۵۷ آیین‌نامه برای وکیل سرپرست در طول سرپرستی الزامی است و درصورتی‌که وکیل سرپرست به هر علتی فاقد شرایط مذکور گردد، باید فوراً مراتب را به کمیسیون کارآموزی جهت تعیین وکیل سرپرست جایگزین اعلام نماید.

قسمت ۴. چنانچه وکیل سرپرست منصرف از ادامۀ سرپرستی کارآموز باشد، مراتب را به کمیسیون اعلام و تا تعیین وکیل سرپرست جدید سرپرستی ایشان ادامه خواهد داشت.

قسمت ۵. چنانچه کارآموز متقاضی تغییر وکیل سرپرست باشد، مراتب را با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام و کمیسیون در صورت پذیرش، وکیل سرپرست جدید را تعیین خواهد نمود. درصورتی‌که وکیل سرپرست رضایت به تغییر نداشته باشد و کارآموز متقاضی تغییر باشد، تصمیم کمیسیون ملاک عمل خواهد بود.

قسمت ۶. کارآموزان در دورۀ سوم می‌توانند تحت‌نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده در ماه را منفرداً و یا همراه با وکیل سرپرست خود و یا سایر وکلا و کارآموزان قبول کنند.

قسمت ۷. حق‌الزحمۀ موضوع مادۀ ۶۵ آیین‌نامه، مشمول موازین آیین‌نامۀ تعرفۀ حق‌الوکاله می‌باشد.

قسمت ۸. وکالت در پرونده‌هایی که مرجع اعتراض آن‌ها دیوان عالی کشور و پذیرش اعادۀ دادرسی کیفری برای کارآموزان مطلقاً ممنوع و در سایر پرونده‌هایی که مرجع فرجام آن‌ها دیوان عالی کشور است کارآموزان حق دخالت در مرحلۀ فرجام‌خواهی را منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا ندارند. سقف دعاوی مالی برای کارآموزان به تشخیص کانون تعیین خواهد شد و کارآموزان حق دخالت در پرونده‌هایی که خواسته آن بیش از سقف مالی تعیین‌شده می‌باشد منفردأ یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکلا را ندارند.

قسمت ۹. وکیل سرپرست هنگام شروع کارآموزی و در پایان هر سه ماه گواهی و گزارش نحوۀ انجام تکالیف هریک از کارآموزان خود را ازطریق پروفایل شخصی به اطلاع کمیسیون کارآموزی می‌رساند. در صورت عدم ارائۀ گزارش سه‌ماهه در مهلت مقرر، سامانۀ ارتباطی وکیل سرپرست و کارآموز معلق خواهد شد.

قسمت ۱۰. آموزش و تمرین عملی امور وکالت نزد وکیل سرپرست به‌صورت برخط و مجازی قابل انجام است.

قسمت ۱۱. کارنامۀ موضوع مادۀ ۵۹ آیین‌نامه می‌تواند به‌صورت الکترونیکی در پروفایل کارآموز پیش‌بینی گردد و در چنین صورتی گواهی‌های مذکور در مادۀ ۵۹ آیین‌نامه در پروفایل شخصی توسط کارآموز و یا وکیل سرپرست و یا مسئول واحد ارجاع‌کننده بارگذاری می‌گردند.

قسمت ۱۲. وکیل سرپرست در صورت اطلاع از رفتار خلاف شأن و اخلاق حرفه‌ای وکالت و یا قصور کارآموز در پرونده‌های وکالتی، مراتب را به کمیسیون اعلام خواهد نمود.

قسمت ۱۴. در صورت مشاهده و یا اطلاع از عدم رعایت مادۀ ۵۷ آیین‌نامه توسط وکیل سرپرست، شعبه یا کمیسیون پس از بررسی، مراتب را مستدلاً به اطلاع رئیس کمیسیون می‌رساند تا در جلسۀ کمیسیون مشترک مطرح گردد.

درصورتی‌که کمیسیون مشترک با اکثریت دوسوم عدم رعایت مادۀ ۵۷ آیین‌نامه توسط وکیل سرپرست را تأیید نماید، مراتب جهت تصمیم‌گیری، توسط رئیس کمیسیون به اطلاع رئیس کانون جهت طرح در هیئت‌مدیره خواهد رسید. در صورت تأیید هیئت‌مدیره، مراتب توسط رئیس کانون به دادسرای انتظامی ارجاع خواهد شد.

بخش ۲. حضور در سخنرانی‌ها علمی و کارگاه آموزشی

قسمت ۱. کمیسیون حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی را برای کارآموزان ترتیب می‌دهد، به‌نحوی‌که کارآموز لااقل هفته‌ای یک‌بار در این جلسات در طول مرحلۀ سوم حضور یابد.

قسمت ۲. سخنرانان علمی و استادان کارگاه‌های آموزشی در مرحلۀ سوم از میان وکلایی که حداقل پنج سال سابقۀ وکالت داشته و تخلف درجۀ ۴ به بالا نداشته نباشند توسط کمیسیون انتخاب و باید به اطلاع رئیس کانون برسد.

قسمت ۳. موضوع سخنرانی توسط کمیسیون کارآموزی تعیین می‌شود و باید دربردارندۀ مباحث کاربردی ازجمله حقوق مدنی، کیفری، تجارت، اداری، ثبت، اجرای احکام و موضوعات بین‌المللی حرفۀ وکالت باشد.

بخش ۳. امور محوله از سوی کانون: کارآموز مکلف است امور محوله از سوی کانون ازجمله همکاری در بخش‌های اداری کانون، همکاری با کمیسیون‌ها و ادارات معاضدت و نظارت و بازرسی و حقوقی را انجام دهد.

بخش ۴. تمدید و تجدید و پایان دورۀ سوم کارآموزی: در پایان مرحلۀ سوم، کارآموز تقاضای خود را مبنی بر اعلام اتمام مرحلۀ سوم و تکمیل و انجام وظایف مقرر به کمیسیون ازطریق پروفایل شخصی تقدیم می‌کند. کمیسیون پس از بررسی در صورت تأیید، کارآموز را مجاز به شرکت در آزمون اختبار خواهد شناخت، وگرنه به نحو به زیر عمل می‌شود:

قسمت ۱. تمدید مرحلۀ سوم: در موارد زیر مرحلۀ سوم کارآموزی تمدید می‌گردد.

  • جزء ۱. چنانچه عدم پذیرش به دلیل انجام‌ندادن بخشی از تکالیف نزد وکیل سرپرست باشد، کمیسیون موضوع را بررسی و در صورت تأیید، می‌تواند تا چهار ماه مرحلۀ سوم کارآموزی را تمدید نماید.
  • جزء ۲. چنانچه عدم پذیرش به دلیل غیبت موجه کارآموز در جلسات سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی موضوع بخش «ب» بند ۳ مادۀ ۵۴ آیین‌نامه باشد، کارآموز مکلف به جبران جلسات کسری، معادل تعداد غیبت‌هاست و اگر غیبت کارآموز غیرموجه تشخیص داده شود و میزان غیبت غیرموجه کمتر از یک‌سوم جلسات سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی باشد، به تشخیص کمیسیون کارآموز علاوه بر جبران جلسات معادل تعداد غیبت‌ها مکلف است تا دو برابر ساعات غیبت در جلسات سخنرانی شرکت نماید.

قسمت ۲. تجدید دورۀ سوم کارآموزی: در موارد زیر مرحلۀ سوم کارآموزی توسط کمیسیون تجدید و کارآموز مکلف به گذراندن دورۀ سوم به‌صورت کامل است:

  • جزء ۱. عدم رضایت وکیل سرپرست از کارآموز و عدم ارائۀ گواهی‌های وکیل سرپرست؛
  • جزء ۲. غیبت غیرموجه در بیش از یک‌سوم جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی مرحلۀ سوم؛
  • قسمت ۳. درصورتی‌که کمیسیون برای دومین بار انجام تکالیف را تأیید نکند، با اعلام کمیسیون و تأیید هیئت‌مدیره، پروانۀ کارآموزی ابطال می‌شود. این تصمیم ظرف ده روز از ابلاغ تصمیم در پروفایل شخصی کارآموز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۵. اختبار و پایان دوره کارآموزی:

پس از انجام تکالیف مراحل سه‌گانۀ کارآموزی و پذیرش آن، کمیسیون شرکت کارآموز در آزمون اختبار کتبی و شفاهی را مجاز اعلام و بر اساس بند‌های آتی اختبار را برگزار می‌نماید.

بند ۱. آزمون اختبار کتبی (تشریحی) و شفاهی در شش عنوان آزمون «حقوق مدنی»، «آیین دادرسی مدنی و مقررات وکالت»، «حقوق کیفری (عمومی و اختصاصی)»، «آیین دادرسی کیفری»، «حقوق تجارت» و «حقوق ثبت و امور حسبی» برگزار می‌گردد.

بند ۲. استادان اختبار از بین وکلای دارای شرایط عضویت در هیئت‌مدیره، که در اختبار دارای تجربۀ عملی یا تخصص علمی باشند، با معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیئت‌مدیره به‌نحوی‌که در بند بعد آمده است انتخاب می‌شوند.

بند ۳. کمیسیون کارآموزی سه برابر تعداد استادان موردنیاز در هر درس را به هیئت‌مدیره معرفی می‌نماید. هیئت‌مدیره از میان اسامی معرفی‌شده نسبت به تعیین استادان اختبار اقدام می‌کند. در صورت عدم تأیید اشخاص معرفی‌شده توسط هیئت‌مدیره، موضوع مجدداً به کمیسیون کارآموزی ارجاع تا نسبت به معرفی حداکثر سه برابر تعداد افراد موردنیاز اقدام و مجدداً به هیئت‌مدیره معرفی می‌گردند. این روند تا تعیین کلیۀ استادان موردنیاز ادامه خواهد یافت.

بند ۴. اختبار کتبی حداکثر در سه روز توسط کمیسیون کارآموزی برگزار می‌گردد.

بند ۵. اختبار شفاهی حداکثر یک هفته پس از پایان آزمون‌های کتبی آغاز می‌شود و حداکثر تا دو ماه ادامه می‌یابد.

بند ۶. پس از پایان هر آزمون کتبی، سربرگ اوراق در حضور بازرس هیئت‌مدیره و رئیس کمیسیون جدا و پس از کدگذاری پلمپ می‌گردد و در اختیار استادان درس مربوطه جهت تصحیح قرار می‌گیرند.

بند ۷. آزمون‌های کتبی حداکثر ظرف پانزده روز توسط استادان اختبار تصحیح و نتایج به رئیس کمیسیون کارآموزی اعلام می‌گردد.

بند ۸. نمرات شفاهی هر کارآموز هم‌زمان با برگزاری در سامانۀ کانون بارگذاری می‌شوند.

بند ۹. پس از وصول کلیۀ نمرات کتبی و شفاهی کارنامه‌های کارآموزان تهیه و در پروفایل شخصی آنان بارگذاری خواهد شد.

بند ۱۰. قبولی در اختبار، منوط به کسب نمرۀ ده از بیست در حداقل پنج عنوان آزمون و معدل کل ۱۲ از ۲۰ است. در معدل‌گیری، ضریب اختبار کتبی سه و ضریب اختبار شفاهی یک است.

بند ۱۱. اعتراض به نمرات اختبار حداکثر ظرف مدت سه روز پس از اعلام نتایج ازطریق پروفایل شخصی کارآموز امکان‌‌پذیر خواهد بود.

بند ۱۲. اعتراض واصله در کمیتۀ رسیدگی به اعتراض به اختبار، متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون و یکی از اعضای کمیسیون و استاد مربوطه بررسی و نتیجۀ آن قطعی است.

بند ۱۳. درصورت عدم شرکت کارآموز در اختبار کتبی و شفاهی و یا مردودی کارآموز، مرحلۀ سوم کارآموزی یک نوبت تجدید خواهد شد. در دورۀ تجدیدی، مرحلۀ سوم مادۀ ۵۴ آیین‌نامه تکرار و در صورت عدم شرکت غیرموجه و یا مردودی در دومین اختبار، مراتب توسط رئیس کمیسیون به هیئت‌مدیره اعلام می‌گردد.

بند ۱۴. هیئت‌مدیره در صورت تأیید مردودی کارآموزی در دو دوره آزمون اختبار پروانۀ کارآموز را باطل خواهد نمود و مراتب ازطریق پروفایل شخصی به کارآموز ابلاغ خواهد شد.

بند ۱۵. کارآموز می‌تواند ظرف ده روز از ابلاغ تصمیم هیئت‌مدیره در خصوص ابطال پروانۀ کارآموزی در دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید.

بند ۱۶. نتیجۀ آزمون اختبار توسط رئیس کمیسیون به رئیس کانون گزارش می‌شود. هیئت‌مدیره تاریخ، زمان و مکان برگزاری مراسم تحلیف را تعیین می‌نماید.

بند ۱۷. کارآموز مکلف است در زمان تعیین‌شده توسط کانون در مراسم تحلیف شرکت نماید و چنانچه به هر دلیل کارآموز تا دو ماه پس از زمان تعیین‌شده از حضور در مراسم تحلیف خودداری نماید، سامانۀ ارتباطی کارآموز با وکیل سرپرست غیر فعال خواهد شد.

ماده ۶. سایر مقررات

بند ۱. در هر موردی که در این دستورالعمل رئیس کانون دارای اختیارات و یا وظایف تعیینی می‌باشد، چنانچه آن وظایف و یا اختیارات قائم به شخص رئیس کانون نباشند، می‌تواند آن‌ها را به نایب‌رئیس و یا هریک از اعضای هیئت‌رئیسه بر اساس آیین‌نامۀ داخلی تقسیم وظایف هیئت‌رئیسه تفویض نماید.

بند ۲. معاذیر موجه مذکور در این دستورالعمل عبارت‌اند از: فوت یکی از بستگان نسبی و یا سببی تا درجۀ اول از طبقۀ دوم، ابتلا به بیماری مانع حرکت یا مضر برای حرکت، حوادث قهری و وقایع خارج از اختیار کارآموز و یا شرکت در آزمون‌های دورۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور.

بند ۳. در صورت تحصیل در خارج از کشور، کارآموز ضمن درخواستی به همراه مستندات اثباتی به کمیسیون ازطریق پروفایل شخصی تقاضای تعویق دورۀ کارآموزی را می‌نماید. کمیسیون کارآموزی می‌تواند حسب مورد حداکثر تا طول مدت معمول تحصیل در مقطع تحصیلی کارآموزی را به تعویق نماید. این تصمیم باید به تأیید هیئت‌مدیره برسد.

بند ۴. در صورت ابطال پروانۀ کارآموزی توسط هیئت‌مدیره و یا دادگاه انتظامی کانون و یا انصراف کارآموز و یا اقدامی که به‌منزلۀ انصراف است، صدور پروانۀ کارآموزی منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است.

تبصره: منظور از اقدام به‌منزلۀ انصراف، ترک غیرموجه کارآموزی به مدت یک سال با گزارش کمیسیون و تشخیص هیئت‌مدیره است.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا