آرا دادگاهرویه قضایی

نمونه رای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه

نمونه رای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه

نمونه رای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثهبراساس رای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه دادگاه تجدیدنظر، مطالبه اجرت المثل کارهای انجام شده در ایام زوجیت نیاز به اثبات دستور زوج و نیز تبرعی نبودن اقدامات زوجه دارد که این مقدمات قائم به شخص زوجه خواهد بود و با فوت وی امکان احراز آن برای دادگاه وجود ندارد.

اجرت المثل ایام زوجیت چیست؟

اجرت المثل مبلغی است که شخص مسئول باید در قبال منافع استفاده شده یا تلف شده ، به مالک یا طرف دیگر عقد بپردازد دبه عبارت ساده تر اجرت المثل پاداشی است که بدون تعیین از طرف طرفین عقد پرداخت می شود و از قبل بر سر آن توافقی بین طرفین صورت نگرفته.

اجرت المثل همان پاداش اقداماتی است که زوجه به دستور زوج در خانه انجام می دهد.

رای دادگاه بدوی مطالبه در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه

در خصوص دعوی آقای (ص.ن.) به طرفیت آقای (ع.ب.) با وکالت آقای (ک.ط.) به خواسته مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک فرزند مرحومش (م.ن.) به قائم مقامی وی و با استناد به صلح نامه رسمی شماره 79700-10/11/90 دفتر اسناد رسمی شماره 187، با عنایت به محتویات پرونده، نظر به اینکه استحقاق اجرت المثل زوجه منوط به احراز مقدمات قانونی و شرعی این امور و قائم به شخص زوجه بوده که با فوت مشارٌالیها امکان احراز قصد وی برای دادگاه متصور نمی باشد.

لذا دعوی به نحو مطروحه غیر وارد تشخیص داده شده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبۀ 276 دادگاه خانواده تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط ورثه

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای (ص. ن.) نسبت به دادنامه شماره 910997000300155 مورخ 18/2/91 صادره از شعبۀ 276 دادگاه خانواده تهران، متضمن حکم به ردِ دعوی اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک، فرزند تجدیدنظر خواه مرحومه (م. ن.) باتوجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد ندانسته، زیرا ظاهر ماده 336 قانون مدنی حاکی از آن است که اصل بر عدم تبرع است و زوجه لازم نیست قصد تبرع خود را اثبات کند ولی درمورد امر زوج به اقدام فعلی از ناحیه زوجه چنین اصلی وجود ندارد و زوجه باید اثبات کند که در اجرای دستور شوهر مبادرت به انجام کاری کرده است و احراز آن قائم به شخص زوجه است در صورتی که در مانحن فیه پدر زوجه به عنوان قائم مقام، طرح دعوی نموده است.

بنا‌ علی هذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید.

رأی صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

مستشاران شعبۀ 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا