اخبار قوه قضاییه

آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه/ 1402

آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه

آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییهمتن آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه به شرح زیر می باشد:

آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه

در اجرای بندهای (۱۵)، (۱۷) و (۱۸) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۱۴، بندهای (۳) و (۴) سیاست های کلی نظام در بخش پدافند غیرعامل ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و جزء (۲) بند (ت) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ ماده (۱) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب ۱۳۴۹/۲/۱۷ ‌و به منظور بهره گیری از فناوری های نوین، ساماندهی و ارتقاء ضریب حفاظت و امنیت اسناد و بایگانی های راکد قوه قضاییه، «آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.

فصل نخست ـ تعاریف و اختصارات

ماده1. تعاریف و اختصارات به ‌کار رفته در آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه عبارت است از:

 • الف ـ سند/اسناد: هر نوع نوشته ای از قبیل اوراق پرونده های مختومه، دفاتر، اسناد اداری و مالی، آیین نامه‌، بخشنامه‌، مصوبه، مکاتبه، صورتجلسه‌، گزارش‌، نمودار و نیز اسناد غیرمکتوب دیداری و شنیداری مانند عکس‌، کلیشه‌، فیلم‌، میکروفیلم‌، میکروکارت‌ و اسناد الکترونیکی که تهیه، تولید، صادر یا دریافت شده و به صورت دائم یا غیردائم در تصرف قوه قضاییه است؛
 • ب ـ اسناد و پرونده های مهم و ملی: سند یا پرونده ای که مفاد و محتوای آن به هر نحو به بحث استیفای حقوق ملت یا آشکار شدن پاره ای از وقایع مهم و ملی کشور کمک می‌کند. پرونده ها و اوراق راجع به مقامات مهم مملکتی، جریان‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اشخاص مشهور و پرونده های قضایی مربوط به قبل از سال ۱۳۲۰، جزء اسناد مهم و ملی تلقی می‌شود؛
 • پ ـ پرونده/پرونده‌های مختومه: پرونده یا پرونده هایی‌ که در مراجع قضایی، از قبیل دادسراهای عمومی، انقلاب و نظامی، دادگاه های حقوقی و کیفری، واحدهای اجرای احکام مدنی و کیفری، دادگاه های تجدیدنظر، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمان ها و نهادهای وابسته به قوه قضاییه با رأی یا تصمیم یا دستور مقام صالح بایگانی قطعی (راکدی) شود؛
 • ت ـ بایگانی راکد: اداره نگهداری اسناد و پرونده های مختومه؛
 • ث ـ بایگانی نیمه جاری (موقت): مکانی که در آن تمام اسناد و پرونده های قضایی که دستور بایگانی موقت آن از سوی مقام قضایی صادر شده است، نگهداری می شود؛
 • ج ـ تاریخ بایگانی: تاریخ صدور دستور بایگانی قطعی اسناد و پرونده ها توسط مقام صالح؛
 • چ ـ رقومی سازی: فرایند تبدیل سند کاغذی به سند الکترونیکی (اسکن و یا سایر طرق ممکن)؛
 • ح ـ کاربرگ: برگ کاغذی یا صفحه الکترونیکی مشتمل بر مشخصات کلی پرونده، شامل کلاسه پرونده، شماره دادنامه، تاریخ صدور، تاریخ بایگانی، تاریخ مختومه شدن، موضوع، تعداد اوراق، مشخصات طرفین، مرجع رسیدگی کننده، نتیجه رسیدگی، علت مختومه شدن، درجه اهمیت، دسته بندی پرونده، پیوست ها، اموال و اشیاء مرتبط با پرونده، موارد مذکور در ماده ۶ آیین‌نامه و یک قسمت تحت عنوان بایگانی راکد؛
 • خ ـ ساماندهی اسناد: فرایند پالایش، ثبت اطلاعات در سامانه، رقومی‌سازی، انتقال یا امحاء اسناد؛
 • د ـ پالایش: فرایند شناسایی و تفکیک انواع اسناد و استخراج و درج اطلاعات آن‌ها در کاربرگ خلاصه وضعیت مربوط؛
 • ذ ـ ‌سامانه: سامانه بایگانی الکترونیکی؛
 • ر ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده های قضایی؛
 • ز ـ ثبت اطلاعات: فرایند درج اطلاعات اسناد در سامانه و الصاق تصاویر اسناد رقومی شده به آن؛
 • ژ ـ اشیا و اموال آرشیوی: اشیاء و اموالی که از نظر اهمیت، ماهیت، قدمت یا ارزش تاریخی نگهداری آن ضرورت دارد؛
 • س ـ آیین نامه: آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه؛
 • ش ـ هیأت مرکزی: هیأت تشخیص اسناد قوه قضاییه، موضوع ماده ۲ آیین‌نامه؛
 • ص ـ هیأت استانی: هیأت تشخیص اسناد دادگستری استان، موضوع ماده ۴ آیین‌نامه؛
 • ض ـ معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛
 • ط ـ سازمان: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران؛
 • ظ ـ شورا: شورای اسناد ملی ایران؛
 • ع ـ‌ مرکز حفاظت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛
 • غ ـ مرکز آمار: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه.

فصل دوم ـ تشکیلات و وظایف

مبحث نخست ـ هیأت مرکزی

ماده2. به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای آیین نامه، «هیأت مرکزی» با ترکیب اشخاص زیر تشکیل می شود:

 • معاون اول قوه قضاییه (رئیس هیأت)
 • معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه (دبیر هیأت)؛
 • دادستان کل کشور؛
 • معاون راهبردی قوه قضاییه؛
 • رئیس مرکز حفاظت؛
 • رئیس مرکز آمار؛
 • رئیس سازمان.

تبصره ـ رئیس هیأت حسب مورد و به تناسب موضوع می‌تواند از افراد و مقامات برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد.

ماده3. وظایف و اختیارات هیأت مرکزی به شرح زیر است:

 1. سیاست گذاری و تعیین خط مشی مرتبط با آیین‌نامه؛
 2. تعیین میزان اهمیت و مدت نگهداری پرونده های مختومه قطعی؛
 3. تعیین ضوابط انتقال اسناد و پرونده های مهم و ملی از مراجع و واحدهای قضایی؛
 4. تعیین ضوابط ارسال پرونده‌های مختومه ضروری و مهم و ملی حسب مورد به معاونت و یا سازمان؛
 5. تعیین ضوابط ساماندهی اسناد و پرونده‌های اداری و مالی؛
 6. تعیین مرجع و ضوابط امحای اسناد و پرونده های مختومه غیرضروری؛
 7. تعیین ضوابط انتقال اشیاء و اموال آرشیوی مرتبط با قوه قضاییه و پیشنهاد تخصیص اعتبار لازم؛
 8. تصویب ضوابط ارائه خدمات آرشیوی برای امور آموزشی، پژوهشی، علمی و فرهنگی و غیره و استفاده از بخش خصوصی برای ارائه خدمات فوق؛
 9. پیشنهاد اصلاح آیین نامه به رئیس قوه قضاییه؛
 10. سایر اموری که توسط رئیس قوه قضاییه ارجاع می‌شود.

تبصره ـ هیات مرکزی حداقل دو نوبت در سال برگزار و گزارش هر جلسه توسط رئیس هیات به رئیس قوه قضاییه ارائه می شود.

مبحث دوم ـ هیأت های استانی و هیات های متناظر در سایر واحدهای قضایی

ماده4. به منظور تسهیل و تسریع اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت مرکزی در استان ها، «هیأت استانی» زیر نظر هیات مرکزی، با ترکیب اشخاص زیر در دادگستری کل استان ها تشکیل می شود:

 • رئیس کل دادگستری استان (رئیس هیأت)؛
 • معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان (دبیر هیات)؛
 • دادستان مرکز استان؛
 • مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری استان؛
 • معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری استان؛

تبصره۱ـ رئیس هیأت حسب مورد و به تناسب موضوع می تواند از افراد و مقامات برای شرکت در جلسه دعوت به عمل آورد.

تبصره۲ـ در صورتی که حسب تشخیص رئیس هیات استانی دستور جلسه مربوط به سازمان باشد، نماینده سازمان با حق رای شرکت می کند.

تبصره۳ـ هیات استانی هر سه ماه حداقل یک نوبت، نسبت به برگزاری جلسه اقدام و نتیجه جلسه را به معاونت اعلام می‌کنــد. معاونت سـالانه ضمن جمع بندی، نتایج حاصله را به هیات مرکزی اعلام و رونوشتی از آن را به حوزه ریاست ارسال می نماید.

تبصره۴ـ‌‌ هیأت استانی وظیفه نظارت بر آموزش و عملکرد کارکنان بایگانی راکد را مطابق آیین‌نامه، دستورالعمل‌ها و مصوبات هیأت مرکزی برعهده خواهد داشت.

ماده5. در واحدهای قضایی، از قبیل دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای انتظامی قضات، سازمان قضایی نیروهای مسلح و همچنین مرکز حل اختلاف، هیات متناظر زیر نظر هیات مرکزی طبق ضوابط آیین‌نامه تشکیل خواهد شد.

فصل سوم ـ ساماندهی پرونده های قضایی، اسناد، اشیاء و اموال

مبحث نخست ـ پرونده های قضایی

ماده6. مرجع قضایی مختومه‌کننده پرونده پیش از صدور دستور بایگانی، ضمن حصول اطمینان از اجرای آراء و تصمیمات قضایی، نسبت به موضوعاتی از قبیل موارد زیر حسب مورد تعیین تکلیف و یا نسبت به رفع اثر از آنها اقدام می کند:

 1. دستور ممنوعیت از معامله و نقل و انتقال؛
 2. قرار یا دستور ممنوعیت خروج از کشور؛
 3. اموال یا اشیاء مرتبط با پرونده؛
 4. پرونده استنادی مطالبه شده؛
 5. اسناد، قبوض یا وجوه نقدی؛
 6. دستور انسداد حساب بانکی؛
 7. وثایق و تأمین خواسته؛
 8. اشخاص و همچنین موضوعاتی که پرونده نسبت به آنها مفتوح است.

تبصره ـ مرکز آمار مکلف است در سمپ ترتیبی اتخاذ کند تا ارسال پرونده به بایگانی راکد، صرفاً پس از تعیین تکلیف موارد فوق به صورت هوشمند یا اخذ تایید مقام صالح امکان‌پذیر باشد.

ماده7. مدیر دفتر شعبه مربوط یا جانشین وی پس از تصمیم مقام قضایی مبنی بر صدور دستور بایگانی قطعی، ضمن کنترل برگ‌شماری اوراق و مستندات پرونده، کاربرگ را در سمپ تکمیل و در مواردی که نسخه کاغذی پرونده به طور فیزیکی ارسال می‌شود روگرفتی از کاربرگ تهیه و پس از امضاء و مهر به ضمیمه پرونده، به بایگانی راکد ارسال ‌می‌کند. موارد مذکور در ماده ۶ آیین‌نامه باید به تایید قاضی مربوط برسد.

ماده8. در مواردی که پرونده فاقد کاربرگ بوده یا کاربرگ ناقص یا مخدوش باشد و یا پرونده بدون صدور دستور بایگانی قطعی یا تاییدیه مذکور در ماده ۷ آیین‌نامه به آن مرجع ارسال گردیده است، مسئول یا متصدی بایگانی راکد با ذکر علت از پذیرش پرونده خودداری و آن را حسب مورد برای صدور، تکمیل یا اصلاح کاربرگ یا تعیین تکلیف به مرجع مربوط اعاده و در صورت تکمیل بودن پرونده آن را بر اساس ضوابط، در ردیف مربوط بایگانی می‌کند.

ماده9. پرونده‌های مهم و ملی پس از مختومه شدن و رعایت ماده ۶ آیین‌نامه و تحویل به بایگانی راکد باید بلافاصله توسط مرجع مذکور رقومی سازی شده و فهرست آنها به معاونت اعلام شود. معاونت پس از بررسی و شناسایی نهایی، نسبت به اتخاذ تصمیم در خصوص محل نگهداری پرونده‌ها با رعایت ضوابط مربوط به نگهداری، موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه اقدام و پس از سپری شدن مواعد قانونی با اخذ مجوز از هیات مرکزی با رعایت ماده ۲۴ آیین‌نامه به سازمان ارسال می کند.

سایر پرونده‌های مختومه پس از انقضای مدت مقرر در دستورالعمل موضوع ماده ۱۵ آیین‌نامه، طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه و دستورالعمل آن حسب مورد امحاء و یا به سازمان تحویل داده می شود.

ماده10. نگهداری پرونده‌های بایگانی نیمه جاری (موقت) مطابق دستورالعمل‌های مربوط، ازجمله دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۹۸ و دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری، مصوب ۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه خواهد بود. این پرونده‌ها باید جدای از مخزن بایگانی راکد نگهداری شود.

ماده11. اوراقی که رقومی کردن آنها طبق دستورالعمل ماده ۱۵ آیین‌نامه ضرورت دارد، باید قبل از امحا یا انتقال به معاونت یا سازمان رقومی‌سازی شود.

ماده12. دسترسی به اسناد و اوراق رقومی‌سازی‌شده از طریق سامانه و به‌ نحوی که سابقه‌ ثبت شده قابل رؤیت و غیرقابل تغییر باشد، مجاز است. این دسترسی و حدود آن با مجوز مقام صالح و به موجب ضوابط مصوب هیأت مرکزی و با رعایت مقررات مربوط به حفاظت از اطلاعات و اسناد دارای طبقه‌بندی است.

ماده13. محل نگهداری و ذخیره‌سازی اطلاعات اسناد و پرونده‌های رقومی‌سازی شده باید منطبق با استانداردهای فنی، امنیتی و حفاظتی باشد.

ماده14. هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه فقط با تایید قاضی مربوط امکان‌پذیر است. تغییر در اطلاعات وارد شده باید به نحوی باشد که سوابق این تغییرات قابل دستیابی و جست‌وجو باشد.

ماده15. طبقه‌ و دسته‌بندی پرونده‌ها حسب درجه اهمیت، چگونگی رقومی‌سازی آنها، تعیین اوراق ضروری پرونده، مدت نگهداری و فرایند ساماندهی، همچنین استثنائات مربوط به موضوعات یا مصادیقی که باید در محل دیگری نگهداری شود و یا نگهداری و امحاء آن‌ها مستلزم شرایط خاص می‌باشد و سایر امور مربوط به آیین‌نامه، به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه، توسط معاونت با همکاری معاونت‌های راهبردی و مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حفاظت و مرکز آمار، تهیه می‌شود و به تصویب رئیس هیات مرکزی می‌رسد.

مبحث دوم ـ اشیاء و اموال

ماده16. امور مربوط به اشیاء و اموال دارای ارزش آرشیوی اهدایی به مسئولان قضایی تابع ضوابط «آیین‌نامه تبادل هدایا با مقامات خارجی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی» است و دیگر اشیاء متعلق به قوه قضاییه که ارزش آرشیوی دارد، مطابق مقررات و بر اساس ضوابط مصوب هیأت مرکزی نگهداری می‌شود.

تبصره ـ هیأت مرکزی ظرف سه ماه از تصویب آیین‌نامه، ضوابط مربوط به چگونگی تحویل و انتقال اشیاء و اموال موضوع این ماده را با رعایت قوانین و مقررات تصویب می‌کند.

ماده17. اشیاء ، اموال مرتبط با پرونده‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوط از جمله «آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده، مصوب ۱۳۹۴» و دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، مصوب ۱۴۰۲ توسط مرجع قضایی تعیین تکلیف می‌شود.

فصل چهارم ـ حفاظت از اسناد، پرونده های مهم و ملی، اشیاء و اموال آرشیوی

ماده18. اسناد و پرونده‌های موضوع آیین‌نامه بر اساس سطح دسترسی برای ارائه خدمات آرشیوی به ۳ طبقه زیر تقسیم می‌شود:

 • طبقه اول: افشاء و بهره‌برداری از آنها منافع عمومی و امنیت ملی را تهدید می‌کند: ارائه خدمات آرشیوی در مورد آن‌ها صرفاً پس از انقضای دوره‌ محدودیت امکان‌پذیر است؛
 • طبقه دوم‌: افشاء و بهره‌برداری از آنها حقوق اشخاص را تهدید می‌کند: ارائه خدمات آرشیوی در مورد آن‌ها پیش از انقضای دوره محدودیت منوط به رضایت کتبی از اشخاص ذی‌نفع خواهد بود؛
 • طبقه سوم‌: افشاء و بهره‌برداری از آنها آسیبی به امنیت، مصالح ملی، منافع عمومی و فردی نمی‌رساند: ارائه خدمات آرشیوی بلامانع است.

تبصره۱ـ دسترسی به اسنادی که دارای طبقه‌بندی سری و به کلی سری است، صرفاً به دستور بالاترین مقام مسئول دستگاه امکانپذیر می باشد.

تبصره۲ـ تعیین مصادیق و شاخص‌های محدودیت دوره و ضوابط دسترسی به اسناد و پرونده‌ها با رعایت مقررات مربوط و ملاحظات حفاظتی بر‌ عهده هیأت مرکزی است.

ماده19. در صورتی که ملاحظه اصل پرونده و اسناد نگهداری شده در معاونت یا تحویلی به سازمان ضروری باشد، قاضــی مربوط ضمن ذکر علت آن در صورتمجلس، از مرجع نگهداری‌کننده مطالبه و پس از بهره‌برداری بلافاصله به مرجع ارسال‌کننده اعاده می‌کند. در مورد نقل و انتقال پرونده‌ها مطابق ماده ۲۴ آیین‌نامه عمل می‌شود.

تبصره ـ در مورد مطالبه اسناد سری و به کلی سری و پرونده‌های حاوی اینگونه اسناد، رعایت ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است.

ماده20. اسناد و پرونده‌های مهم و ملی و اشیاء و اموال آرشیوی با رعایت ضوابط قانونی و همکاری سازمان یا دیگر مراکز مربوط ، آفت‌زدایی و در صورت نیاز مرمت می‌شود.

ماده21. دسترسی اشخاص به اسناد و پرونده‌ها با رعایت «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸» و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن خواهد بود.

ماده22. دسترسی اتباع بیگانه به اطلاعات اسناد و پرونده‌های مهم و ملی ممنوع است، مگر با دستور مقام صالح مربوط بر اساس مصوبات هیأت مرکزی و تأیید مرکز حفاظت.

ماده23. پرونده‌های دارای اسناد طبقه بندی شده، مطابق آیین‌نامه «طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه‌بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات، مصوب ۱۳۵۴» و اصلاحات آن و ضوابط مربوط به حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده ابلاغی توسط «شورای عالی امنیت ملی»، حفاظت و نگهداری می‌شود. دسترسی، انتقال، مدت نگهداری، امحاء و به طور کلی اعمال مقررات آیین‌نامه در مورد اسناد مذکور تابع مصوبات هیأت مرکزی است.

ماده24. مرکز حفاظت به منظور حفاظت از بایگانی های راکد، پرونده ها و اسناد مهم و ملی، اشیاء و اموال آرشیوی، تدابیر امنیتی و حفاظتی لازم را اتخاذ و نواقص و ایرادهای موجود را حسب مورد به هیأت مرکزی، استانی یا هیات‌های موضـوع ماده ۵ آیین‌نامه اعلام ‌و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری می نماید.

همچنین، در کلیه مواردی که نقل و انتقال پرونده‌ها یا امحاء آنها ضروری باشد، حسب مورد مرکـز حفاظت یا حفاظت و اطــلاعات دادگستری کل استان و واحـد مربــوط نظارت لازم را به عمل می آورند.

فصل پنجم ـ دیگر مقررات

ماده25. مرکز آمار مکلف است ظرف شش ماه پس از تصویب آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه ، به شرح زیر اقدام کند:

 • ایجاد قابلیت‌های لازم برای مشخص کردن طبقه، دسته و مدت نگهداری پرونده‌های ثبت شده در سمپ با در نظر گرفتن امکان تغییر آن توسط مقام صالح؛
 • فراهم کردن زمینه دسترسی معاونت به سامانه در حدود تکالیف مندرج در آیین‌نامه؛
 • فراهم کردن دسترسی به سامانه برای انجام ماموریت‌های ابلاغی به معاونت راهبردی قوه قضاییه؛
 • پشتیبانی و ذخیره‌سازی داده‌ها در محلی امن مطابق ضوابط مربوط و تحت نظر مرکز حفاظت؛
 • تهیه استانداردهای حفاظت و ایمنی با کسب نظر از مرکز حفاظت ؛
 • الکترونیکی کردن کامل فرایند تکمیل کاربرگ خلاصه وضعیت پرونده؛
 • فراهم‌سازی شبکه و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم.

ماده26. گردآوری، انتقال، مرمت، حفاظت، ثبت، معرفی و نمایش عمومی اسناد، اشیاء و اموالی که دارای ارزش آرشیــوی است، برعهده معاونت می باشد. معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است به منظور فراهم نمودن امکانات لازم، تجهیز بایگانی‌ها و ساماندهی اسناد، تهیه مکان مناسب جهت نگهداری اسناد و تشکیل موزه به پیشنهاد هیات مرکزی، نسبت به تخصیص و تامین منابع مالی مربوط اقدام کند.

ماده27. هیات‌های استانی و هیات های موضوع ماده ۵ آیین‌نامه مکلف‌اند ظرف یک ماه پس از تصویب آیین‌نامه، فهرست نیازها، چالش‌ها و برنامه‌های خود جهت ساماندهی بایگانی‌ها را تهیه و برای بررسی به معاونت ارسال کنند و معاونت با همکاری معاونت‌های ذیربط پس از جمع‌بندی، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به هیات مرکزی اعلام می‌کند.

ماده28. معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدامات زیر را به عمل می آورد:

 • الف ـ در ارزیابی واحدهای قضایی و روسا و مدیران مربوط، ساماندهی پرونده‌های بایگانی و اجرای صحیح و مناسب مفاد آیین‌نامه را به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی ملاک عمل قرار ‌می دهد.
 • ب ـ با همکاری معاونت ظرف حداکثر ۳ ماه پس از تصویب آیین‌نامه، کاربرگ‌های مربوط را تهیه یا اصلاح کند.

ماده29. معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با همکاری معاونت، ضمن تهیه محتوای آموزشی مناسب، دوره‌های آموزشی لازم را برگزار می‌کند.

ماده30. مسئولیت حسن اجرای آیین‌نامه در واحدهای ستادی و قضایی با عالی‌ترین مقام آن مرجع و در استان‌ها با رؤسای کل دادگستری استان و نظارت بر اجرای آن در قوه قضاییه با معاونت است.

این آیین نامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است. از تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه ساماندهی بایگانی های راکد، اسناد، اشیاء و اموال آرشیوی قوه قضاییه ، «آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ رئیس قوه قضاییه» و اصلاحیه و دستورالعمل های آن ملغی است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا