آرا دادگاهرویه قضایی

ازدواج مجدد زوج از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می شود.

رابطه ازدواج مجدد و عسر و حرج زوجه

ازدواج مجدد زوج از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می شود.ازدواج مجدد زوج و زندگی وی با همسر دوم صرف نظر از اینکه مجوز لازم را از دادگاه اخذ نموده باشد، می تواند از موارد عسر و حرج زوجه محسوب شود.

خلاصه پرونده رابطه ازدواج مجدد و عسر و حرج زوجه

در این پرونده ر. ص. پ. ا. وایقان در ۹۹/۴/۲۸ با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج به طرفیت ح. م. طرح دعوی نموده و اعلام کرده در ۷۱/۴/۱۵ با خوانده ازدواج نموده و یک فرزند مشترک دارند مشارالیه در هشت سال قبل ازدواج مجدد نموده و از ازدواج دوم نیز یک دختر دارد. شعبه *در ۹۹/۵/۱۵ با حضور قاضی مشاور تشکیل جلسه داده است.

خواهان گفته 15 سال است که جدا از همسرم زندگی می کنم و مرا از منزل بیرون کرد مهریه ام هفتصد هزار تومان بوده که دریافت کردم. اکنون 6 سال است ازدواج مجدد نموده و مرا به حال خود رها کرده و از نظر مالی دچار مشکل هستم.

دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. داور زوج گفته ایشان حاضر به طلاق نیست. داور زوجه اعلام کرده موفق به صلح و سازش نشده است.قاضی مشاور نظر به صدور حکم طلاق داده است.

دادگاه به موجب دادنامه شماره *۹۹/۵/۲۷ با توجه به جدایی 15 ساله زوجین از لحاظ جسمی و از اینکه زوج ازدواج مجدد نموده است و نظر قاضی مشاور و قاعده لاضرر حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده است.

زوجه مدعی هیچگونه حقوق مالی نمی باشد. اقای ح. م. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. و شعبه *به موجب دادنامه شماره *۹۹/۶/۲۵ دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر نموده است و صرفا اشاره نموده که علت ازدواج مجدد زوج عدم تمکین زوجه بوده است. خانم ر. ص. پ. ا. از دادنامه فرجام خواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۹۹/۶/۲۵ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی خانم ر. ص. پ. ا. و ا. ان نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۶/۲۵ صادره از شعبه *که به موجب آن با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم بر بطلان دادنامه دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه می باشد.

زیرا اولا مفارقت جسمانی طولانی ( بیش از ۱۵ سال ) زوجین و نظریه داوری و قاضی مشاور همگی دلالت بر عدم صلح و سازش ایشان برای ادامه زندگی مشترک دارد و دادگاه تجدیدنظر باید مطابق مواد ۲۷ و ۲ قانون حمایت خانواده در رد نظرات ذکر شده مستدلا اظهار نظر می نمود که مفاد دادنامه از این جهت دارای نقص جدی است.

ثانیا صرف اینکه زوج در یک مقطع زمانی رای تمکین اخذ نموده و انهم صرفا به قصد ازدواج مجدد بوده و همسر سابق را با دو فرزند رها نموده کافی برای رد ادعای زوجه نیست.

مفاد تعهد نامه زوج در خصوص ازدواج مجدد وی بشرح برگ ۴۶ پرونده حکایت از این دارد. که زوج هیچ علاقه ای به زوجه نداشته و قصد ادامه زندگی با وی را ندارد. و اخذ حکم تمکین صرفا بهانه ای حقوقی و قانونی برای فرار از پرداخت نفقه و سایر حقوق مالی زوجه می باشد.

ثالثا اینکه مگر می شود با رها کردن زوجه در مدت 15 ساله و تشکیل زندگی جدید با همسر دیگر برای همسر اول که تنها زندگی می کند و مدعی است هیچگونه توجه مالی هم به او نمی شود، عسر و حرج ایجاد نشود. هر روز این زندگی قطعا زوجه را آزار روحی و روانی می دهد و دادگاه تجدیدنظر صرفاً با یک استدلال عدم تمکین همه این موارد را نادیده گرفته است.

رابعا اینکه زوج مدعی علاقه به همسرش می باشد؛ ضرورت دارد دادگاه با احضار از ایشان سوال نماید. در طول ۱۵ سال گذشته چه مسکن مناسبی برای همسر و فرزندش تهیه نموده است. صرف نظر از اینکه هزینه زندگی و نفقه ایشان پرداخت شده باشد یا خیر.

لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.

با نقض دادنامه و اعاده پرونده شعبه *در مورخه ۹۹/۱۲/۹ تشکیل جلسه داده است. خانم ص. ( زوجه ) اظهار داشته دو فرزند داریم و از سال 86 با زوج افتراق جسمانی داریم. در سال ۹۱ حکم تمکین صادر و من قبول کردم ولی سه بار مراجعه کردم بتوانستم به علت تهید به زندگی ادامه دهم و بنده را از منزل بیرون نمود. حقوق مالی نمی خواهم فقط تقاضای طلاق دارم.

وکیل زوج نیز اظهار داشته زوجه حاضر به تمکین نشده و موکل ناچار ازدواج مجدد نموده و از دادگاه مجوز گرفته است. مهریه 12 سکه بوده که پرداخت شده و حق و حقوق زوجه پرداخت شده است. موکل می تواند هزینه هر دو زندگی را بدهد. زوجه در عسر و حرج نیست و زوجه تا خرداد ۹۹ زندگی مشترک داشته است.

زوج گفته در طول سال پنجاه یا ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان پرداختم. در خرداد ۹۹ دویست و پنجاه هزار تومان پرداختم. زوجه گفته در طول سه سال سه بار به منزل امده ام که زوج مخالفت کرده است. دادگاه با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۱۰ با توجه به افتراق جسمانی زوجین و عدم پرداخت نفقه کافی با استماع اظهارات زوجین با بذل حقوق مالی توسط زوجه دادنامه بدوی را تایید نموده است.

اقای ح. م. از دادنامه فرجام خواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ فرجام خوانده خانم ر. ص. پ. ا. وایقان در زمان شور قرائت می گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۰۰ */۱۲/۱۰ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه درباره رابطه ازدواج مجدد و عسر و حرج زوجه

فرجام خواهی ح. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۲/۱۰ صادره از شعبه *که به موجب آن با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به الزام فرجام خواه به طلاق فرجام خوانده به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه نمی باشد.

و دادنامه فرجام خواسته با توجه به جدایی جسمانی و عاطفی زوجین در مدت طولانی و نظریه داوران بر عدم صلح و سازش و ازدواج مجدد زوج و زندگی با همسر دوم صرف نظر از اینکه مجوز لازم را از دادگاه اخذ نموده باشد.

مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجام خواه ارائه نگردیده است.

لذا مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی بعمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می نماید.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا