کانون وکلای دادگستری

اساسنامه اتحادیه وکلای بین المللی (UIA)

اساسنامه اتحادیه وکلای بین المللی (UIA)

اساسنامه اتحادیه وکلای بین المللی (UIA)

ماده ۱. نام

اتحادیه وکلای بین المللی که اختصاراً «یو. آی. ای» یا «یویا» نامیده می شود در هشتم ژوئیه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اکتبر ۱۹۱۹ بلژیک و با اختیار حاصل از آن و به موجب این اساسنامه تاسیس گردیده است.

این اساسنامه به چندین زبان رسمی مورد استفاده در اتحادیه ترجمه شده است لکن در مواردی که تفسیر مواد آن دشوار باشد، متن فرانسه، نسخه اصلی و معتبر محسوب خواهد گردید.

ماده ۲. جهان شمولی

اتحادیه وکلای بین المللی با متحد کردن کانون های وکلا و حقوقدانان و ن هاد های تخصصی آنان در سراسر ج هان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظام های حقوقی و فرهنگ های موجود، بر ماهیت ج هانی خود تصریح میکند.

ماده ۳. اهداف

۱.۳- اهداف اتحادیه وکلای بین المللی بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و عقیدتی به شرح ذیل است:

 • ۳. ۱. ۱- ارتقای مبانی اساسی حرفه وکالت در سراسر ج هان بویژه اصل استقلال و آزادی وکلا در راستای منافع کلیه کسانی که در نظام قضائی فعالیت میکنند و به شرحی که در منشور های مصوب اتحادیه وکلای بین المللی تعریف گردیده است.
 • ۳. ۱. ۲- گسترش و ترویج علم حقوق در تمامی زمینه ها.
 • ۳. ۱. ۳- کمک به ایجاد یک نظم قضائی بین المللی بر پایه اصل عدل در میان ملل از طریق قانون و به منظور برقراری صلح.
 • ۳. ۱. ۴- بدین منظور، همکاری با سازمان های ملی و بین المللی مشترک المنافع یا سازمان هایی که نیل به این اهداف را تسهیل میکنند.
 • ۳. ۱. ۵- پشتیبانی از ایجاد ارتباط و تبادل مداوم در سطح بین المللی بین کانون های وکلا یا انجمن های ملی یا فدراسیون های وکلا و اعضای آن ها و حمایت از فعالیت های آنان و مشارکت در این گونه فعالیت ها.
 • ۳. ۱. ۶- آمادگی برای نمایندگی دائمی اتحادیه وکلای بین المللی در سازمان های دولتی و غیر دولتی بین المللی.
 • ۳. ۱. ۷- دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضای حرفه و بررسی مشترک مسائل مربوط به سازمان و جایگاه حرف های آن در سطح بین المللی.

۳. ۲- اتحادیه وکلای بین المللی با به کارگیری وسایل مقتضی بویژه با تشکیل همایش های بین المللی، چاپ و پخش مطبوعات از طریق کلیه وسایل ارتباطی و با تشکیل سمینار ها و داوری های بین المللی درصدد نیل به اهداف فوق میباشد.

ماده ۴. اقامتگاه قانونی

۴. ۱- مقر قانونی و مرکز اصلی اتحادیه کاخ دادگستری بروکسل است.

۴. ۲- مراکز اداری اتحادیه در پاریس واقع است.

۴. ۳- در صورت لزوم و طبق تصمیم هیات مدیره میتوان دفاتر کاری و اداری دیگری تاسیس کرد.

ماده ۵. مدت

اتحادیه وکلای بین المللی برای مدت نامحدود تشکیل شده است.

ماده ۶. اعضای منفرد

وکلایی که بر اساس موازین قانونی کشور خود فعالیت میکنند و کانون های حرف های آنان به اصول مندرج در ماده ۳ این اساسنامه احترام میگذارند میتوانند به عضویت منفرد کانون درآیند.

ماده ۷. اعضای گروهی

اشخاص حقوقی ذیل میتوانند به عنوان اعضای گروهی به عضویت اتحادیه وکلای بین المللی پذیرفته شوند، مشروط بر اینکه چنین اشخاصی از اهداف مندرج در ماده ۳ حمایت کنند و اعضاء هیات مدیره آن ها از طریق یک انتخابات آزاد تعیین گردیده باشند.

 • ـ کانون های ملی و موسسات حرف های که در برگیرنده وکلا باشند.
 • ـ کانون ها و موسسات حرف های محلی که اعضای آن ها وکیل و حقوقدان هستند.
 • ـ سازمان های حرف های محلی یا موسسات نمایندگی فراگیر که وکلا عضو آن ها نیستند.
 • ـ کانون های ملی مشتمل از کانون های محلی و موسسات حرف.
 • ـ موسسات حرف ملی که در سطح وسیع فعالیت دارند و هدفشان حمایت از حرفه وکالت بوده و اعضای آن ها انحصاراً وکلا باشند
 • ـ جمعیت های حقوقدانان که با هدف حمایت از اهداف اتحادیه و تبلیغ فعالیت های آن به طور موقت و براساس وضعیت فوق العاده در کشور هایی تشکیل گردیده اند که به دلیل اقتصادی نمیتوانند تعداد کافی اعضای منفرد را به عضویت خود درآورند.

ماده ۸. اعضای وابسته

۸. ۱- اعضای زیر میتوانند به عنوان عضو منفرد وابسته به اتحادیه وکلای بین المللی پذیرفته شوند.

 • ـ سایر متخصصینی که بدواً در زمینه مسائل حقوقی مشغول فعالیت بوده و دارای مدارک تحصیلی حقوق باشند. همچنین کلیه وکلای دیگری که اساساً به حرفه وکالت اشتغال داشته و فارغ التحصیلان رشته حقوق از دانشگاه بوده و تابع آیین رفتار حرف های باشند و در زمینه شغلی خود مستخدم یا تحت نظارت دولت نباشند.
 • ـ اساتید حقوق در سطح دانشگاهی، مشروط بر اینکه در هیچ حرفه متعارض با فعالیت وکالتی اشتغال نداشته باشند.
 • ـ قضات حرف که دارای سمت قضائی هستند.

۸. ۲- اعضای ذیل را میتوان به عنوان اعضای گروهی به عضویت اتحادیه وکلای بین المللی پذیرفت.

 • ـ موسسات حقوقی بین المللی با عضویت بسیار زیاد اعضا.
 • ـ موسسات ملی و بین المللی حقوقی به شرح موصوف در ماده ۸- ۱

ماده ۹. پذیرش اعضا

۹. ۱- پذیرش و قبول اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته توسط کمیته اجرایی و پس از مشاوره با نایب رییس ملی خودشان صورت میگیرد.

۹. ۲- پذیرش اعضاء به صورت گروهی و اعضای وابسته گروهی بنا به توصیه کمیته اجرایی توسط هیات مدیره صورت میگیرد. به استثنای موسسات حقوقی بین المللی که پس از مشورت با کمیته ملی آنان یا اگر دارای کمیته ملی نباشند پس از مشورت با نایب رییس این موسسات در کشور ذینفع انجام میگیرد.

۹. ۳- عدم پذیرش باید موجه بوده و ظرف یک ماه از طریق پست سفارشی و همراه با دریافت رسید ابلاغ گردد.

۹. ۴- ظرف یک ماه پس از ابلاغ عدم پذیرش اعضای گروهی می توانند از این تصمیم به مجمع عمومی و در مورد اعضا و اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته به هیات مدیره اعتراض و درخواست تجدید نظر کنند.

۹. ۵- کلیه اعضای اتحادیه وکلای بین المللی به شرح طبقه بندی فوق به شرط پرداخت حق عضویت خود عضو معتبر اتحادیه محسوب میگردند.

۹. ۶- تن ها اعضای انفرادی که دیونشان در موعد مقرر پرداخت میگردد. میتوانند پست های مهمی در اتحادیه داشته باشند.

ماده ۱۰. استعفا-اخراج

۱۰. ۱- هر یک از اعضا میتواند بدون لطمه زدن به حق اتحادیه در وصول دیون معوقه عضو از عضویت اتحادیه وکلای بین المللی استعفا کند. دیون پرداخت شده مسترد نمی گردد.

۱۰. ۲- هر گونه تخلف از تعهدات مقرره در این مواد و یا نقض هر یک از اهداف اتحادیه میتواند زمینه ساز اخراج اعضا گردد.

۱۰. ۳- هیچ کس را نمیتوان پیش از سپری شدن یک ماه از تاریخ ابلاغ یا پست سفارشی و دریافت رسید و همین طور پیش ام هال در استماع دفاعیه مربوطه اخراج کرد.

۱۰. ۴- تصمیم بر اخراج عضو باید موجه باشد و ظرف یک ماه ابلاغ شود.

۱۰. ۵- طی یک ماه پس از تاریخ ابلاغ اعضای گروهی و اعضای گروهی وابسته میتوانند به مجمع عمومی و اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته میتوا نند به هیات مدیره تقاضای تجدید نظر خود را تسلیم کنند.

۱۰. ۶- اعضای مستعفی یا اخراجی هیچ گونه حقی نسبت به دارایی اتحادیه وکلای بین المللی ندارند.

ارکان اتحادیه وکلای بین المللی

ماده 11. ارکان اتحادیه وکلای بین المللی عبارت است از:

 • ـ مجمع عمومی
 • ـ هیات مدیره
 • ـ کمیته اجرایی ( هیات اجرایی )

در کنار این ارکان، سنای بین المللی به شرح مقرر در ماده ۲۲، در خصوص موضوعاتی که به آن احا له گردیده دارای نقش مشورتی است.

ماده ۱۲. مجمع عمومی

۱۲. ۱- مجمع عمومی عالیترین دستگاه اتحادیه وکلای بین المللی میباشد.

۱۲. ۲- مجمع عمومی سالی یک بار در زمان و مکانی که توسط هیات مدیره مشخص میگردد. تشکیل جلسه میدهد.

۱۲. ۳- آگهی تشکیل مجمع باید حداقل یک ماه قبل از جلسه همراه با دستور جلسه تهیه شده توسط کمیته اجرایی، ارسال گردد. دستور جلسه باید حاوی مسائل مرتبط با اهداف کانون بوده و توسط نایب روسای ملی حداقل پنج کشور پیشن هاد شده باشد.

۱۲. ۴- کلیه اعضای اتحادیه وکلای بین المللی با دیون جاری حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را دارند.

تن ها اعضای گروهی و اعضای منفرد حاضر و نمایندگان آن ها حق رای دارند. به علاوه هر شخصی که از طرف هیات مدیره یا نمایندگان اعضای گروهی وابسته و اعضای منفرد وابسته دعوت شده باشد میتواند به عنوان ناظر در جلسه مجمع عمومی حضور یابد.

۱۲. ۵- قطعنامه ها مطابق شروط مندرج در ماده ۱۴ تصویب میشود.

قطعنامه های مجمع عمومی بر طبق قواعد مقرر در ماده ۱۴ تصویب میگردد.

ماده ۱۳. اختیارات مجمع عمومی

۱۳. ۱- مجمع عمومی صرفاً در خصوص موضوعات و اهداف مصرح در دستور جلسه تصمیم گیری میکند.
در هر حال در خصوص قطعنامه هایی که توسط پنج نفر از نایب روسای ملی پیشن هاد شود، باید رای گیری صورت بگیرد.

۱۳. ۲- مجمع عمومی به پیروی از مواد ۴- ۹ و ۶- ۱۰ در مورد تقاضا های تجدید نظر که از جانب اعضای گروهی وابسته به آن تسلیم گردیده است حکم میدهد.

۱۳. ۳- مجمع عمومی حساب های اتحادیه وکلای بین المللی را تصویب و تایید کرده و نسبت به اصلاح مفاد اساسنامه اقدام و در صورت لزوم نسبت به انحلال اتحادیه وکلای بین المللی تصمیم خواهد گرفت.

۱۳. ۴- مجمع عمومی رییس و نواب اول رییس، اعضای کمیته اجرایی، روسای افتخاری، اعضای افتخاری، بازرسان قانونی و در صورت لزوم مدیر تصفیه را انتخاب میکند.

۱۳. ۵- مجمع عمومی بنابه پیشن هاد کمیته اجرایی برای کشور های فاقد کمیته ملی نواب رییس انتخاب میکند.

ماده ۱۴. نحوه اخذ رای در مجمع

۱۴. ۱- در مجمع عمومی تصمیمات همواره با اکثریت مطلق آراء و بدون احتیاج به حد نصاب اتخاذ میگردد.

۱۴. ۲- لکن تصمیمات مربوط به اصلاح مفاد اساسنامه یا انحلال اتحادیه وکلای بین المللی باید به تصویب حداقل دو سوم آراء اعضای حاضر یا نمایندگان آن ها که در موضوع مزبور رای میدهند برسد.

۱۴. ۳- هر عضو انفرادی یا نماینده اش که در مجمع عمومی حاضر باشد، حق یک رای خواهد داشت.

۱۴. ۴- تعداد کل آراء اعضای گروهی باید برابر با تعداد کل اعضای منفردی باشد که حق عضویت سالانه خود را دو ماه قبل از برگزاری مجمع عمومی پرداخت کرده اند. این آراء بر طبق اصول ذیل بین اعضای گروهی تقسیم میگردد.

 • ـ کل آرایی که به اعضای گروهی اختصاصی داده شده باید با آراء اعضای منفرد اتحادیه برابر باشد.
 • ـ نیمی از آرایی که به اعضای گروهی اختصاص داده شده باید به طور مساوی بین اعضای گروهی تقسیم گردد.
 • ـ نیم دیگری از آراء که به اعضای گروهی اختصاص داده شده باید به تناسب کل حق عضویت معوقه پرداختی به اتحادیه، توزیع گردد.
 • ـ کمیته اجرایی باید حداقل یک ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، کلیه اعضای گروهی و انفرادی اتحادیه وکلای بین المللی را از تعداد آرای اختصاصی به هر عضو گروهی مطلع سازد.

۱۴. ۵- فقط اعضای گروهی و منفردی که حق عضویت خود را در دو ماه قبل از جلسه مجمع عمومی پرداخت کرده باشند حق رای دارند.

۱۴. ۶- اعضای وابسته که دیونشان پرداخت شده و به روز باشد بدون اینکه حق رای داشته باشند. میتوانند در مجمع با سمت مشورتی شرکت کنند.

۱۴. ۷- رای گیری با بلند کردن دست به عمل خواهد آمد مگر اینکه رییس یا یک سوم اعضای حاضر دارای حق رای، خواستار رای گیری مخفی باشند.

۱۴. ۸- اعضای گروهی و منفرد میتوانند شخصاً یا با تعیین نماینده، رای دهند. نماینده باید عضو اتحادیه وکلای بین المللی باشد و نمیتواند بیش از ۳برگ نمایندگی داشته باشد.

۱۴. ۹- مقصود از کشور دولت مستقلی است که از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده باشد.

ماده ۱۵. هیات

۱۵. ۱- هیات مدیره ارکان مشورتی مسوول نظارت بر فعالیت های مدیریت و کمیته اجرایی است. کمیته اجرایی مسائل مقتضی را که خارج از صلاحیت مجمع عمومی باشد به هیات مدیره تقدیم خواهد کرد.

هیات مدیره بودجه و آیین نامه های اتحادیه را تصویب و دیون را وضع میکند و پیشن هاد های مطرح شده در مورد اصلاح مفاد اساسنامه را جهت تصویب به مجمع عمومی ارائه و مسائل مطروحه اعضا را مورد بررسی قرار میدهد.

۱۵. ۲- هیات مدیره در پذیرش یا اخراج اعضای گروهی و اعضای گروهی وابسته به شرط تسلیم اعتراض به مجمع عمومی از طرف آن ها دارای صلاحیت انحصاری میباشد.

۱۵. ۳- هیات مدیره حداقل دو بار در سال به دستور رییس اتحادیه تشکیل جلسه میدهد.

۱۵. ۴- آگهی دعوت باید حداقل یک ماه پیش از تشکیل هر جلسه همراه با دستور جلسه حاوی موارد مرتبط با اهداف اتحادیه وکلای بین المللی که از طرف نواب رییس منطقه ای و یا روسای کمیته های دائمی پیشن هاد شده باشد ارسال شود.

۱۵. ۵- جلسه هیات مدیره میتواند به درخواست پنج نفر از نایب رییس های منطقه ای تشکیل شود. درخواست باید حاوی دلایل و اهداف برگزاری جلسه باشد. در این صورت رییس ملزم است ظرف مدت دو ماه از تاریخ درخواست برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورد.

۱۵. ۶- یک عضو هیات مدیره میتواند تن ها برای جلسه به خصوص به عضو دیگر تفویض وکالت کند. هیچ عضوی نمیتواند بیش از سه برگ نمایندگی داشته باشد.

۱۵. ۷- در صورت تساوی آرا رییس دارای رای قاطع میباشد.

۱۵. ۸- هیات مدیره برای اخراج اعضای منفرد و اعضای منفرد وابسته دارای صلاحیت انحصاری میباشد. هم چنین در خصوص اعتراضات اعضا منفرد که متعاقب مفاد مندرج در مواد ۴- ۹ و ۶-۱ به عمل خواهد آمد حکم خواهد داد.

۱۵. ۹- هیات کلیه مسائل ارجاعی اعضای خود را مورد بررسی قرار میدهد.

۱۵. ۱۰- گزارش های نواب رییس منطقه‌ای و روسای کمیته دائمی را استماع میکند.

۱۵. ۱۱- هیات مدیره کاندیدا های تعیین شده کمیته اجرایی را برای روسای کنگره انتخاب میکند.

ماده ۱۶. ترکیب هیات مدیره

۱۶. ۱- اعضای هیات مدیره عبارتند از:

 • ـ اعضای کمیته اجرایی
 • ـ مشاوران رییس
 • ـ روسای کنگره که قبلاً نام برده شدند و روسای دو کنگره اخیر.
 • ـ نواب رییس کل منتخب کمیته های ملی، که هر کدام معرف کشور هایی هستند که کمیته در آن سازمان یافته است.
 • ـ دبیران محلی منتصب از طرف کمیته اجرایی.
 • ـ روسای کمیته های دائمی اصلی که بر حسب حوزه و میزان فعالیت آن ها طبق دستور کمیته اجرایی تعیین میگردند.
 • ـ روسای افتخاری اتحادیه وکلای بین المللی.
 • ـ روسای کمیسیون های فرعی کمیته اجرایی.
 • ـ معاونان مدیران و دستیاران دبیران کل.

ماده ۱۷. کمیته اجرایی

۱۷. ۱- کمیته اجرایی ارگان اجرایی کانون بوده و بر اجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی و هیات مدیره نظارت دارد.

۱۷. ۲- تهیه بودجه را به عهده دارد.

۱۷. ۳- کمیته اجرایی به کلیه مسائل مربوط به فعالیت روزانه اتحادیه وکلای بین المللی رسیدگی کرده خصوصاً در مسائلی که به رسیدگی فوری نیاز دارد. در این موارد مراتب را باید به هیات مدیره گزارش دهد.

۱۷. ۴- کمیته اجرایی میتواند هر شخصی را که برای انجام امور خود مناسب تشخیص میدهد به طور موقت به کار گیرد.

۱۷. ۵- رییس کل، رییس منتخب و نواب اول روسا باید دارای ملیت های متفاوتی باشند.

۱۷. ۶- کمیته اجرایی- با پیشن هاد رییس کل- معاونان مدیران و دستیار دبیر کل و همچنین برای ریاست مشاورانی با وظائف خاص که تعدادشان بیش از پانزده نفرد نباشد انتخاب میکند.

ممکن است این افراد در جلسات کمیته اجرایی با سمت مشورتی خود شرکت کنند در صورت عدم انجام وظایف کمیته اجرایی فوراً به انتصاب آن ها خاتمه میدهد.

۱۷. ۷- کمیته اجرایی فهرستی از کمیته های دائمی و گروه های کاری و نیز سایر کمیته هایی که برای پیشرفت روسای کمیته های دائمی اتحادیه وکلای بین المللی مفید هستند تهیه میکند روسای کمیته های دائمی توسط کمیته های گروه های کاری پیشن هاد خواهند شد. در هر صورت انتصاب ن هایی توسط کمیته اجرایی صورت میگیرد.

کمیته اجرایی میتواند در هر زمان روسای کمیته های دائمی را که در انجام وظایفشان بر طبق آیین نامه های اتحادیه بین المللی و کلاء قصور میکنند از سمتشان عزل کند.

۱۷. ۸- کمیته اجرایی بنا به گزارش رییس اجلاس کمیسیون فرعی که پیشن هاد های ارائه شده را بررسی میکند. شهر و کشور محل برگزاری اجلاس را تعیین میکند. همین طور کاندیدای ریاست اجلاس را که توسط هیات مدیره پیشن هاد میگردد تعیین میکند.

۱۷. ۹- کمیته اجرائی برای رسیدگی به مسایل خاص میتواند زیر کمیسیون های مسوول انتخاب کند.

۱۷. ۱۰- رییس میتواند هر یک از اعضای هیات مدیره را برای شرکت در جلسه کمیته اجرائی دعوت کند.

۱۷. ۱۱- کمیته اجرائی برای کار اتحادیه آئین نامه هایی تدوین میکند که سپس برای تصویب به هیات مدیره تقدیم خواهد شد.

۱۷. ۱۲- کمیته اجرائی دبیران منطقه ای را تعیین میکند.

۱۷. ۱۳- کمیته اجرائی ایجاد کمیته های ملی و آئین نامه های مربوطه را تصویب میکند.

ماده ۱۸. ترکیب کمیته اجرایی

 • ـ رییس
 • ـ جانشین رییس
 • ـ جانشین منتخب
 • ـ سه نفر نواب اول رییس کل
 • ـ مدیران مطالعات
 • ـ مدیر توسعه
 • ـ مدیر مالی
 • ـ دبیر کل
 • ـ رییس اجلاس سالانه آتی

ماده ۱۹. رئیس کل

۱۹. ۱- رئیس کل بر کمیته اجرایی و هیات مدیره و مجمع عمومی نظارت دارد.

۱۹. ۲- رییس کل با اعتبار سمت خود عضو تمام کمیته های دائمی و گروه های کاری و کمیسیون های فرعی میباشد.

۱۹. ۳- رییس کل، مدیر اتحادیه وکلای بین المللی است و این اتحادیه را در مقابل دادگاه های حقوقی نمایندگی میکند.

۱۹. ۴- رییس کل مجری تصمیمات مجمع عمومی، هیات مدیره و کمیته اجرایی است.

۱۹. ۵- در صورت نبود رییس کل، منصب او به جانشین رییس و در صورت فقدان او به رییس منتخب انتقال مییابد.

ماده ۲۰. انتخاب رییس کل، رییس منتخب و نواب اول رییس

۲۰. ۱- اسامی کاندیدا ها باید حداقل شش ماه قبل از تاریخ برگزاری اجلاس به رییس کل اعلام گردد.

۲۰. ۲- رییس کل اسامی کاندیدا ها را به کمیته اجرایی اعلام میکند.

۲۰. ۳- کمیته ی اجرایی حق رد کاندیدا ها یی را دارد که فاقد شرایط مندرج در این اساسنامه یا قوانین مربوط به ملیت ثانوی باشند، این کمیته میتواند در مواردی امتیازاتی قائل گردد.

رییس کل فهرست کاندیدا های منتخب کمیته اجرایی را جهت رای گیری مقدماتی به هیات مدیره ارائه میدهد. نتیجه این رای گیری مقدماتی به مجمع عمومی ارسال میشود.

۲۰. ۴- نواب اول رییس کل به اعتبار سمت و مقام خود به عنوان عضو تمام کمیسیون ها و گروه های کاری و کمیسیون های فرعی محسوب میگردد.

ماده ۲۱. دبیران منطقه ای

۲۱. ۱- دبیران منقط های توسط کمیته اجرایی منصوب می شوند و مسوول برقراری ارتباط بین نواحی جغرافیایی و زبانی مختلف دنیا و اتحادیه وکلای بین المللی می باشند.

۲۱. ۲- دبیران منطقه ای اعضای هیات مدیره بوده و در موارد لزوم ممکن است برای شرکت در جلسات کمیته اجرایی دعوت شوند.

ماده ۲۲. مجلس سنای بین المللی

مجلس سنای بین المللی اتحادیه وکلای بین المللی برای رسیدگی به کلیه موضوعات مربوط به حرفه وکالت در سراسر ج هان، به وجود آمده است. این مجلس با کانون ها و مجامع حقوقی، خواه عضو گروهی اتحادیه بوده یا نباشد و خواه بر یک مبنای ج هانی، قاره ای و یا گروهی از کشور ها باشند. همکاری خواهد کرد.

مجلس سنا به دعوت رییس کل تشکیل می شود و متشکل از اعضای ذیل است:

 • ـ رهبران اعضای گروهی اتحادیه وکلای بین المللی یا نمایندگان آن ها همان طور که در ماده هفت بدان اشاره شده است.
 • ـ اعضای هیات مدیره.
 • ـ کارمندان مدعو کانون های وکلا و یا جمعیت های ملی و بین المللی حقوقدانان اعم از آن که عضو اتحادیه وکلای بین المللی باشند یا نباشند.

ماده ۲۳. مدت ماموریت

۲۳. ۱- مدت ماموریت از آغاز جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تا جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بعدی به طول میانجامد.

۲۳. ۲- مدت ماموریت ر ییس کل، طی آخرین جلسه اجلاس که متعاقب جلسه انتصاب او توسط مجمع عمومی میباشد. آغاز میشود.
انتصاب او در مراسم ن هایی اجلاس بعدی پایان مییابد.

در صورت بروز وضعیت اضطراری که در آن امکان برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالانه یا اجلاس نباشد، تغییر رییس و سایر مامورین منصوب از طرف مجمع عمومی، در پایان جلسه مجمع عمومی بعدی صورت خواهد گرفت، که در اسرع وقت جهت تشکیل توسط کمیته اجرایی دعوت میشود.

۲۳. ۳- مدت ماموریت مشاورین رییس کل با مدت ماموریت رییس برابر است.

۲۳. ۴- سایر دوره های تصدی دو ساله بوده. قابل تغییر سالانه تا حداکثر پنج سال میباشد. مگر در مواقع اضطراری.

ماده ۲۴. کمیته های منطقه ای- نواب منطقه ای رییس کل

۲۴. ۱- در هر کشوری یک کمیته منطقه ای تشکیل میشود که متشکل از اعضای گروهی همان کشور است. این کمیته باید متشکل از نمایندگان اعضای منفرد بوده که بر پایه نمایندگی منطقه ای یا بر اساس کاری که در اتحادیه انجام میدهند برگزیده شوند.

۲۴. ۱. ۲- کمیته منطقه ای با تصویب کمیته اجرایی تشکیل میشود.

۲۴. ۲- کمیته منطقه ای توسط نایب منطقه ای رییس کل که نمایندگی وی را در هیات مدیره و مجمع عمومی به عهده دارد اداره میشود.

۲۴. ۳- هر کمیته منطقه ای، مقررات داخلی خود را با تصویب کمیته اجرایی وضع میکند.

۲۴. ۴- کمیته منطقه ای با وکلا و سازمان های حرف های داخلی و نیز با ارگان های اتحادیه وکلای بین المللی و اعضای آن در داخل کشور ارتباط برقرار میکند و گزارش کتبی فعالیت های خود را به کمیته اجرایی ارائه میکند.

۲۴. ۵- گزینش معاون منطقه‌ای رییس کل باید طبق خواست اعضای گروهی و منفرد آن کشور صورت بگیرد. همچنین مطابق آیین دادرسی تصریح شده در مقررات داخلی کمیته اجرایی، در مواقع اعتراض، معاون منطقه ای رییس کل با اکثریت آرای اعضای کمیته ملی انتخاب میگردد.

۲۴. ۶- کمیته منطقه ای نمیتواند اتحادیه وکلای بین المللی را ملزم به انجام امری کند.

۲۴. ۷- هر سمتی که تحت نام اتحادیه وکلای بین المللی اعطا شود باید به تصویب رئیس کل برسد.

۲۴. ۸- کمیته اجرایی میتواند امتیازاتی برای کمیته منطقه ای قائل شود مشروط به اینکه حوزه و نحوه کار کمیته هزینه های انجام شده و خدماتی که برای اتحادیه انجام میدهد مورد تائید قرار گیرد.

ماده ۲۵. امور مالی

۲۵. ۱- هر ساله با پیشن هاد کمیته اجرایی عوارض و درآمدی توسط هیات مدیره وضع میشود.

۲۵. ۲- سال مالی اتحادیه از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر است.

۲۵. ۳- مدیری مالی، حساب ها را پس از تائید مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم میکند.

۲۵. ۴- پیش از تسلیم به مجمع عمومی، حساب ها توسط بازرس قانونی که از طرف مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله قابل تمدید تعیین گردیده است بررسی میگردد.

ماده ۲۶. زبان های رسمی

۲۶. ۱- زبان های رسمی اتحادیه وکلای بین المللی با پیشن هاد هیات مدیره توسط مجمع عمومی تعیین میگردد.

در حال حاضر این زبان ها شامل: فرانسوی، انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی، ایتالیایی و عربی است.

۲۶. ۲- زبان های مورد استفاده در اتحادیه وکلای بین المللی با پیشن هاد کمیته اجرایی توسط هیات مدیره تعیین میشود.

در حال حاضر زبان رسمی اتحادیه وکلای بین المللی عبارتند از:

 • فرانسوی،
 • انگلیسی
 • اسپانیایی

ماده ۲۷. اجلاس

سازمان امور مالی اجلاس و سمینار ها توسط آیین نامه هایی که طبق مفاد مواد ۱۱ الی ۱۷ اتخاذ گردیده اداره میشوند.
کلیه تصمیمات مربوط به اجلاس بدوا به جلسه کمیسیون فرعی اجلاس تسلیم و سپس گزارش آن به کمیته اجرائی و هیات مدیره جهت رایگیری تسلیم می شود صورت میگیرد.

ماده ۲۸. مرکز اتحادیه وکلای بین المللی

۲۸. ۱- مرکز اداری- اشاره شده در ماده ۴. ۲- این اساسنامه توسط مدیر اجرایی موظف و با تسلیم گزارش به رییس کل، اداره میشود.

۲۸. ۲- مسوولیت و اختیارات مدیر اجرایی را آیین نامه ها تعیین می کنند.

ماده ۲۹. تصفیه و انحلال

۲۹. ۱- اخطار به مجمع عمومی جهت بررسی انحلال اتحادیه وکلای بین المللی باید از شش ماه قبل و بر پایه گزارش هیات مدیره و با ذکر دلایل صورت بگیرد.

۲۹. ۲- در غیاب انتصاب یک یا چند مدیر تصفیه تصمیم گیری برای تصفیه باید توسط کمیته اجرایی وقت صورت گیرد.

ماده ۳۰. تاریخ قابلیت اجرا

این اساسنامه در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ هفتم سپتامبر ۱۹۹۷ در فیلادلفیا تصویب شد و در ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۹ به توشیح مقام سلطنتی بلژیک رسید.

مفاد این اساسنامه در هفتم سپتامبر ۱۹۹۷، پس از اتمام اجلاس فیلادلفیا، به اجرا درخواهد آمد.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا