مصوبات

اصلاحیه آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 24/03/1402

مصوبه شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴ رئیس قوه قضاییه

اصلاحیه آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران

اصلاحیه آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاراندر اجرای ماده ۷۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و بنا به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور «آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران» به شرح زیر اصلاح می‌شود:

متن اصلاحیه آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران:

1.ماده (۳) آیین نامه و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده3. سازمان مکلف است در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مصوب  ۲۴‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۰ پس از اعلان عمومی به نحو مقتضی به شرح ذیل نسبت به پذیرش سردفتر و دفتریار اقدام نماید:

    1. اعلان عمومی مهلت ثبت نام و شرایط عمومی و اختصاصی لازم جهت ثبت نام داوطلبان؛
    2. ثبت نام از واجدین شرایط در مهلت مقرر و برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور؛
    3. مصاحبه توسط هیأت اختبار از پذیرفته شدگان اعلامی سازمان سنجش آموزش کشور پس از طی مراحل تایید صلاحیت توسط مراجع ذی صلاح.

تبصره1: سازمان پس از طی مراحل بند « پ » متناسب با امتیاز علمی مکتسبه پذیرفته شدگان و اعلام محل مورد تقاضای آنان نسبت به صدور ابلاغ سردفتری بر مبنای درجات حوزه های ثبتی استان مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره2: نحوه جذب سردفتر بر اساس این ماده، نافی صلاحیت رئیس قوه قضائیه برای جذب سردفتر بر اساس ماده (۲) قانون نخواهد بود.

تبصره3: شرکت پذیرفته شدگان در دوره کارآموزی که توسط هیات اختبار تعیین می‌گردد، الزامی است.

تبصره4: شرکت سردفتر و دفتریار در دوره های آموزشی که در ضمن خدمت توسط سازمان یا کانون برگزار می شود الزامی است.

تبصره5: تدریس در دانشگاه مانع شغل سردفتری نیست، مشروط به اینکه مستخدم دولت و یا عضو هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نبوده و با اذن رئیس سازمان باشد.

تبصره6: سازمان مکلف است پاداش مناسبی با توجه به تعداد جلسات هیأت اختبار به عنوان حق الزحمه به اعضاء هیأت اختبار بپردازد.

2. ماده (6) آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده6. محل دفترخانه باید مجهز به دوربین مداربسته با قابلیت ضبط تصویر، کپسول آتش نشانی و مکان مطمئن برای نگهداری اسناد و دفاتر ثبتی باشد. وجود دوربین مداربسته باید از قبل به اشخاص اعلام شود.

3. ماده (12) آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده12. انتقال دفتریار از یک دفترخانه به دفترخانه دیگر با موافقت هر دو سردفتر و تأیید سازمان امکان پذیر است. در مواردی که سردفتر یا دفتریار بدون دلیل موجه با انتقال مخالفت نماید، سازمان موضوع را با جلب نظر مشورتی کانون استان بررسی و تصمیم مقتضی به عمل می آورد.

4. ماده (30) آیین نامه به شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقا می گردد:

ماده30. سردفتر و دفتریار موظفند قبل از شروع به کار، نمونه امضای خود را در حضور رییس ثبت محل و در فرم مخصوص درج و ارائه نمایند. یکی از فرم‌ها در اداره ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بایگانی یا اسکن خواهد شد. در طول دوره فعالیت دفاتر، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری سند از طریق امضای الکترونیک خواهد بود.

5. یک تبصره به عنوان تبصره (3) به شرح زیر به ماده (32) آیین نامه الحاق می شود:

تبصره3: انجام اقدامات ثبت در مواد (31) و (32) آیین نامه منوط به ایجاد تمهیدات لازم جهت استخراج مشخصات طرفین سند از طریق سامانه ثنا و ابلاغ اوراق اخطاریه از طریق سامانه ابلاغ توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با همکاری سازمان می باشد.

6. ماده (33) آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده33. کلیه اسناد در سامانه ثبت آنی تنظیم و در دفتر الکترونیک ثبت و در صورت درخواست اصحاب سند بر روی اوراق A4 سفید چاپ می گردد. سردفتر مکلف است پس از تنظیم سند در سامانه و اخذ شناسه یکتا، نسخه پشتیبان سند را از طریق سامانه چاپ و به امضای اصحاب سند و سایر اشخاصی که اخذ امضای آن‌ها در دفتر الزامی است، مطابق مقررات در نسخه مذکور اخذ کند و این نسخه را پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور نماید.

7. بند الف و ب ماده (34) آیین نامه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به بند ب الحاق می‌شود:

  • الف: از طریق سامانه اثر انگشت آن ها را در دفتر الکترونیک اخذ و سپس با امضای الکترونیک، دفتر را تأیید نموده و نسخه نهایی سند را چاپ و پس از امضا به مهر دفترخانه ممهور و نسخ اشخاص ذی ربط را به آنان تحویل داده و رسید اخذ نماید.
  • ب: مفاد اسناد را به طرف یا طرفین معامله حین امضا اسناد تفهیم نماید و مراتب را ذیل نسخه پشتیبان با قید عبارت: “از مفاد سند مطلع شدم” درج و به امضای آنها برساند.

تبصره: سازمان می تواند به هر نحو مقتضی اقدام لازم در خصوص حضور و غیاب سردفتران و دفتریاران را از طریق سامانه های مربوط اعمال نماید.

8. تبصره ماده (45) آیین نامه، به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره‌: در تنظیم اسناد معاملات اقساطی و رهنی شماره حساب دائن و تعداد اقساط می تواند جایگزین قبوض شود.

9. ماده (48) آیین نامه، به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده48. برای تنظیم و ثبت اسناد معاملات وراث متوفی نسبت به ماترک، گواهینامه پرداخت مالیات بر ارث و ارائه گواهی حصر وراثت الزامی است.

10. ماده (57) آیین نامه و تبصره (2) آن اصلاح و یک تبصره تحت عنوان تبصره (3) به شرح زیر به آن الحاق می شود:

ماده57. اخذ حق التحریر به میزان مبلغ مندرج در سند مجاز است و سردفتر نمی تواند وجه یا مالی بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر دریافت کند.

تبصره2. سردفتر باید پانزده درصد سهم دفتریار اول از حق التحریر اسناد تنظیمی را ماهیانه به حساب او واریز نماید.

تبصره3. تعرفه حق التحریر به صورت سالیانه با توجه به شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی مورد بازنگری قرارگرفته و در صورت لزوم به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

11. تبصره ماده (۶۱) آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره: مدت مرخصی زایمان سردفتر و دفتریار نه ماه تمام می باشد. پرداخت حقوق آنان با استفاده از تمام مزایای متعلقه بر اساس قوانین و مقررات مرتبط است.

12. یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره  (2) به ماده (84) آیین‌نامه الحاق و عنوان «تبصره» به «تبصره1» تغییر می‌یابد:

تبصره2: مدت نظام وظیفه، با ارائه مدرک معتبر مشروط به واریز مابه‌التفاوت حق بیمه و بازنشستگی دو سال آخر خدمت به صندوق کانون به عنوان سنوات بازنشستگی محاسبه می‌گردد.

13. یک تبصره تحت عنوان تبصره (3) به شرح زیر به ماده (88) آیین نامه الحاق می گردد:

تبصره3: در هر مورد در مواد آیین نامه که به افراد تحت تکفل تصریح شده است، ملاک مصادیق افراد مذکور در ماده 79 آیین نامه می باشد.

اصلاحیه آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی کانون سردفتران و دفتریاران در 13بند در تاریخ 1402/3/24 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا