آرا دادگاه

نمونه رای دادگاه راجع به امکان رجوع زوجه از بذل مهریه

نمونه رای دادگاه راجع به امکان رجوع زوجه از بذل مهریه

نمونه رای دادگاه راجع به امکان رجوع زوجه از بذل مهریهبه گزارش دادرسی:

نمونه رای اول رجوع زوجه از بذل مهریه:

«رای دیوان عالی کشور راجع به رجوع زوجه از بذل مهریه»

 • شماره دادنامه قطعی :
  9309982611901605
 • تاریخ دادنامه قطعی :
  1395/04/30
 • گروه رأی:
  حقوقی

pdf رای دیوان عالی کشور در خصوص رجوع زوجه از بذل مهریه

خلاصه جریان پرونده :

خانم ف. ن.ز. با وکالت خانم ز. الف. بطرفیت آقای ح. الف. بخواسته رجوع از هبه موضوع مهر المسمی عقد نامه شماره ترتیب … دفتر ازدواج … کرج به میزان 500 عدد سکه تمام بهار آزادی طرح دعوی کرده است بدین توضیح طبق اظهارات موکله ، خوانده محترم با تهدید و فریب و نیرنگ خواهان را مجبور به تنظیم قرار داد عادی مبنی بر هبه 500 عدد سکه تمام بهار آزادی مهرالمسمی مندرج در سند نکاحیه نموده و پس از صدور حکم بر بی حقی خواهان نسبت به مطالبه مهریه به علت هبه در شعبه محترم 9 خوانده اقدام به طلاق خواهان نموده که خواهان نیز از حق قانونی خود استفاده کرده و با استناد به ماده 803 قانون مدنی تقاضای صدور حکم را نموده است ( عضو ممیز : بلحاظ الصاق تمبر قابل خواندن نیست ).

خوانده در مقام دفاع که مفهوماً درج میگردد مرقوم داشته موضوع اقرار خانم ن.ز. 13 سال پیش در شعبه 17 دادگاه خانواده مطرح و با ارجاع دادگاه به اجرای احکام در حضور دادورز محترم شعبه مربوطه با احراز هویت اقرار خانم ن.ز. به دریافت مهریه نموده است وفق ماده 1287 قانون مدنی دارای اعتبار سند رسمی بوده که با گذشت 13 سال از آن و به استناد مواد 1259 – 1275 – 1277 – 1292 قانون مدنی انکار و تردید نسبت به آن مسموع نمی باشد.

دوم اینکه در خصوص ادعاهای خواهان مبنی بر زور و تهدید و اکراه بدون اثبات آن قابل استماع نبوده و فاقد ترتیب اثر است، گذشته از آن ، در سال 1389 خانم ن.ز. طی کلاسه پرونده 80923 در شعبه 9 دادگاه خانواده اقدام به مطالبه مهریه نموده که کلیه این ادعاها در دادگاه مطرح گردیده و دادگاه با حضور طرفین و با تشریفات قانونی به آن ها رسیدگی نموده است و طی دادنامه 72610901903 حکم صادر نموده است که این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است و موضوع مشمول امر مختومه می باشد و موضوع را در سال 92 مطرح نموده که دادنامه 9209972610902414 صادر شده است. لذا دعوی مطروحه قابل استماع نبوده و مشمول امر مختومه می باشد. فتوکپی دادنامه های 8909972610901903 مورخ 89/7/26 صادر از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی خانواده کرج که در آن حکم به بی حقی خانم ف. ن.ز. در خصوص مطالبه مهریه صادر شده ضمیمه پرونده است (ص 26) دادنامه 9009972613600590 مورخ 1390/5/10 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز که دادنامه 903 را تأیید کرده پیوست است (ص 25)0 آقای ح. الف. آقای م. م.ن.ک. را وکیل رسمی خود اختیار نموده مشارالیه نیز طی لایحه ای به امر مختومه بودن دعوی مطروحه اشاره کرده است. (ص 29) بالاخره شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی خانواده کرج پس از یک سلسله رسیدگی بموجب دادنامه شماره 9409972611901619 مورخ 1394/10/2 چنین رأی صادر کرده است:

« رأی دادگاه : در خصوص دعوی خانم ف.ن.ز. بطرفیت آقای ح. الف. بخواسته رجوع از هبه موضوع مهرالمسمی میزان پانصد سکه تمام بهار با احتساب خسارات دادرسی با توجه به اینکه در خصوص موضوع قبلاً حکم قطعی در شعبه اول تجدیدنظر قطعیت حاصل نموده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و توجهاً به نظریه قاضی محترم مشاور لذا به استناد بند6 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی بدوی را صادر و اعلام می نماید.

قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان البرز می باشد»;

خانم ز. الف. وکیل معاضدتی خانم ف. ن.ز. طی لایحه پنج صفحه ای به شرح مندرج در آن نسبت به دادنامه 9409972611901619 – 94/10/2 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی خانواده کرج، فرجام خواهی کرده است مضموناً اینکه:

 1. خواسته رجوع از هبه بوده لکن در رأی صادره خواسته را مطالبه مهریه عنوان کرده و دادگاه محترم بر این اساس نیز رأی صادر کرده است.
 2. امر مختومه زمانی حاصل است که وحدت اصحاب دعوی و وحدت موضوع باشد ، در قضیه فعلی فقط وحدت اصحاب دعوی است و موضوع متفاوت است.
 3. موکله اظهار داشته دست نوشته به زور اخذ شده و یک نسخه بوده و در اختیار زوج بوده و موکله نسخه ای از آن را نداشته تا اقدام به ابطال آن کند دیگر اینکه زوج فردای آن روز به زوجه گفته که دست نوشته را پاره کرده است.

لذا زوجه لزومی بر درخواست ابطال ندیده است. عقد نامه یک سند رسمی است.

دست نوشته یک سند عادی است نباید در مقابل سند رسمی ارزش داشته باشد. طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی اعلام شده که چنانچه زوجه ای قصد بخشیدن و ابراء ذمه زوج را در خصوص مهریه دارد حتماً می بایست یکی از اقوام درجه اول زوجه در دفترخانه حضور داشته باشد تا بحث زور و اجبار و فریب منتفی گردد. زوج از ساده لوحی زوجه سوء استفاده کرده دو دست نوشته از زوجه گرفته و پس از اخذ دست نوشته اول گفته آن را پاره کرده و بعد دست نوشته دوم را گرفته و باز گفته آن را پاره کرده ولی آن را نگهداشته در زمان مقتضی رد کرده است.

جهت دست یابی به دست نوشته های مربوط به بذل مهریه که هیچکدام در ید زوجه نیست و در جلسه دادگاه متوجه وجود این دست نوشته ها شده تقاضای کتبی نوشته ایم که در جواب بایگانی راکد نوشته که پرونده در ردیف موجود نیست (پیوست های شماره 3 و 4 ) پرونده مربوط به مهریه و بخشش 500 عدد سکه بهار آزادی که هرگز سندی از این ادعا نه در پرونده یافت شد و نه نزد زوجه می باشد. لذا تقاضای نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده است ( صفحات 60 الی 64) آقای ح. الف. نیز بعنوان فرجام خوانده لایحه خود را به شرح مندرج در آن تقدیم داشته است.

پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه 19 دیوان ارجاع گردیده است کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالرضا کریمی صحنه سرائی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

«رای شعبه دیوان عالی کشور راجع به رجوع زوجه از بذل مهریه»

خواسته خواهان بشرح دادخواست مطروحه رجوع زوجه به هبه ای است که بزوج بخشیده نظر باینکه زوج مدیون مهریه بزوجه است با فرض هبه از ناحیه زوجه بزوج با عنایت به ماده 806 قانون مدنی قابل رجوع نیست لذا رأی بشماره 940997261191619 شعبه 19 دادگاه عمومی شهرستان کرج نتیجتاً تأیید می گردد.

رئیس شعبه 19 دیوان عالی کشور- م. فاتحی
مستشار-عبدالرضا کریمی صحنه سرائی

نمونه رای دوم رجوع زوجه از بذل مهریه:

«رای دادگاه بدوی راجع به رجوع زوجه از بذل مهریه»

 • شماره دادنامه قطعی :
  9309980243501239
 • تاریخ دادنامه قطعی :
  1394/02/14
 • گروه رأی:
  حقوقی

 

pdf نمونه رای بدوی و تجدیدنظر در خصوص رجوع زوجه از بذل مهریه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز. ق.الف. به طرفیت آقای الف. ن. با وکالت آقای م. ح. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد 314 عدد سکه تمام بهار آزادی و خسارات دادرسی مقوم به 51000000 ریال به استناد تصویر مصدق عقدنامه و شناسنامه:

به این توضیح که خواهان عنوان نموده است که با مهریه ای به تعداد 314 عدد سکه تمام بهار آزادی که کلاً به ذمه همسرش دین و عندالمطالبه بوده، ازدواج نموده است و خوانده تاکنون مهریه اش را پرداخت نکرده است اکنون 314 سکه را می خواهد؛ با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله تصویر مصدق نکاح نامه رسمی شماره 2012 صادره از دفتر ازدواج رسمی … حوزه ثبتی شهرستان تهران و نیز سایر اوراق و محتویات پرونده صحت ادعای خواهان و اشتغال ذمه خوانده در قبال خواسته در حق خواهان برای دادگاه ثابت و مسلم است، هرچند وکیل خوانده مدعی شده است که زوجه 300 سکه بهار آزادی از کل مهریه‌اش را طی یک اقرارنامه رسمی بذل و بخشش نموده است و تنها 14 سکه در ذمه موکل است؛ لیکن ادعای ایشان با توجه به دفاعیات موجه خواهان که طی لایحه ای ارایه نموده است نمی‌تواند موجه باشد زیرا هرچند ادعای خواهان مبنی بر جعلی بودن سند ارایه شده ثابت نشده است لیکن خواهان اعلام نموده است بر فرض بذل و بخشش مهریه از بذل و بخشش خود رجوع نموده است و با توجه به اینکه مهریه در مواردی هم که در زمان طلاق و در قبال طلاق بذل می‌شود و علی‌رغم اجرای صیغه­‌ی طلاق و در زمان عده قابل رجوع است به طریق اولی در مواردی نیز که طلاقی مطرح نبوده و همچنان عقد نکاح بین طرفین به قوت خود باقی است، بذل و بخشش مهریه از سوی زوجه قابل رجوع می‌باشد و اسقاط ادعا از سوی زوجه نیز نسبت به ادعای مهریه نیز با توجه به اینکه حق رجوع حکم شرعی است و در مواردی که موضوع حکم شرعی است، قابل اسقاط نیست فلذا ادعای وکیل خوانده مبنی بر بذل 300 سکه با توجه به رجوع خواهان از بذل و بخشش مردود بوده و دادگاه دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 1082-1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت تعداد 314 سکه ی تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و مبلغ 1630000 ریال به‌ عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 287 دادگاه حقوقی تهران – امیر احمدی

«رای دادگاه تجدیدنظر راجع به رجوع زوجه از بذل مهریه»

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ن.ع. با وکالت آقای م. ح.ع.الف. از دادنامه شماره 9302069 مورخه 1393/11/21 شعبه محترم 287 خانواده دادگاه تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه خانم ز. ق.الف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه سیصد چهارده سکه حکم به پرداخت تصدیر گردیده نسبت به سیصد سکه وارد است؛ زیرا با توجه به اینکه تجدیدنظر خوانده به شرح سند رسمی اقرار نامه شماره 100636 -1373/10/6 دفتراسناد رسمی … حوزه ثبتی تهران، تعداد سیصد سکه بهار آزادی را در حق تجدیدنظر بذل و بخشش نموده است و در جلسه دادرسی بدوی مدعی جعل امضاء شده ولیکن کارشناس، امضای وی را ذیل اقرار نامه تأیید نموده و نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض نشده است و با عنایت به مفاد ماده 806 قانون مدنی هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض‌عنه نسبت به سیصد سکه برخلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 197 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/1/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی در خصوص مطالبه سیصد سکه از مهریه صادر واعلام می‌دارد و اما اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به مازاد بر سیصد سکه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن به استناد ماده مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیدحسین علیمحمدی – سید احمد جاویدی اقدم

بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا