آزمون قضاوتتعرفه

تعرفه خدمات قضایی و هزینه های دادرسی 1403

تعرفه خدمات قضایی و هزینه‌ های دادرسی 1403

تعرفه خدمات قضایی و هزینه‌ های دادرسی 1403به گزارش دادرسی؛ جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، روز گذشته مورخ 19 خرداد 1403 در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

با توجه به متن قانون بودجه 1403 به نظر می رسد تغییری در تعرفه خدمات قضایی و هزینه های دادرسی 1403 ایجاد نشده و این تعرفه ها همچون سال گذشته ثابت مانده اند.

قانون بودجه سال 1403

جهت دانلود فایل کامل جداول قانون بودجه سال 1403 کشور از لینک زیر استفاده کنید:

قانون بودجه سال 1403

تعرفه خدمات قضایی و هزینه های دادرسی 1403 در امور حقوقی:

عنوان جزء  تعرفه (ریال)
بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه دادگاه ها و هیئ های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ ۲۰,۰۰۰
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد. از ۳,۳۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال و یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از ۳۳،۰۰۰،۰۰۰ تا ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۰
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود. از ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تا ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۰
تقدیم شکایت کیفری (افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان یا رئیس حوزه قضایی از پرداخت این هزینه معاف هستند) ۱۰۰,۰۰۰
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات ۳۰۰,۰۰۰
هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ۳۰۰,۰۰۰
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری ۳۰۰,۰۰۰
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه در هر مورد ۳۰۰,۰۰۰
هزینه مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد ۳۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال پروانه وکالت پایه (۱) ۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال پروانه مترجم رسمی، کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد ۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال پروانه کارآموزان وکالت و کارگشایی مقیم در سایر شهرستان ها ۸۵۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال پروانه وکالت اتفاقی ۶۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال کارشناسان رسمی بدون فعالیت و درآمد ۵۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال کارشناسان رسمی از صفر تا ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال تمام درآمد ۲,۲۵۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال کارشناسان رسمی از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تمام درآمد ۳,۵۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال کارشناسان رسمی مازاد بر ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب دیوان ۲۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری: شعب تجدیدنظر ۴۰۰,۰۰۰
هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال هزینه دادرسی در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضائی بسته به نوع دعوی از ۴۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه ۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مرحله بدوی تا مبلغ دویست میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته ۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مرحله بدوی بیش از دویست میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته ۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته ۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در مرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته ۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه دادرسی در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد ۱,۵۰۰,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضائی ۳۰۰,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه اعتراض و درخواست تجدیدنظر از قرارهای قابل تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور ۳۰۰,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه تطبیق اوراق با اصل آن ها در دفاتر دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی ۱۵,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی ۵۰,۰۰۰
هزینه دادرسی موضوع بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هزینه ابلاغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد ۱۰۰,۰۰۰

تعرفه خدمات قضایی و هزینه های دادرسی 1403 در اجرای احکام مدنی:

عنوان مبلغ
اجرای احکام دعاوی مالی (موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی) 5 درصد محکوم به
اجرای احکام دعاوی غیرمالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری (طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه) از 400.000 هزار ريال تا 1.800.000 میلیون ريال
اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی 300.000 هزار ریال

تعرفه خدمات قضایی و هزینه های دادرسی 1403 در دیوان عدالت اداری:

عنوان مبلغ
تقدیم دادخواست به شعب دیوان عدالت اداری 200.000 هزار ریال
تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 400.000 هزار ریال

تعرفه خدمات قضایی و هزینه های دادرسی 1403 در امور کیفری:

عنوان مبلغ
تقدیم شکایت کیفری 100.000 هزار ریال
دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از احکام کیفری 300.000 هزار ریال
اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا 200.000 هزار ریال
اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور 500.000 هزار ريال
درخواست اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 300.000 هزار ریال
تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 300.000 هزار ریال
درآمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹2 مطابق با ماده قانونی مربوطه
صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه اول 200.000 هزار ریال
صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری- نسخه دوم 150.000 هزار ریال

تذکر 1: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه شکایت افراد ناتوان مالی به تشخیص دادستان از اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می شود.

تذکر 2: هزینه دادرسی جرم خیانت در امانت مربوط به چک های بلامحل و یا سایر موارد، شامل هزینه تقدیم شکوائیه  و هزینه ابطال تمبر می باشد؛ البته، هزینه رسیدگی در دعاوی مربوط به چک بلامحل براساس میزان مبلغ چک، متغیر است .

تعرفه رسیدگی به شکایت کیفری چک بلامحل و به حساب مسدود 1403:

عنوان مبلغ
تا مبلغ ۱میلیون ریال 60.000 هزار ریال
نسبت به مازاد تا ۱۰میلیون ریال 300.000 هزار ريال
نسبت به مازاد تا ۱۰۰ میلیون ریال 400.000 هزار ریال
مازاد بر ۱۰۰ میلیون ریال یک در هزار

تعرفه خدمات قضایی و هزینه های دادرسی 1403 در شوراهای حل اختلاف:

عنوان مبلغ
دعاوی مالی معادل ۵ درصد تعرفه دادرسی در محاکم دادگستری
دعاوی کیفری و غیرمالی معادل تعرفه دادرسی در محاکم دادگستری
صلح و سازی با تراضی طرفین رایگان
تجدیدنظرخواهی از آراء شورای حل اختلاف برابر تعرفه دادرسی مرجع تجدیدنظر

جزای نقدی مجازات موضوع تخلفات رانندگی، بدل از حبس و مجازات جایگزین حبس 1403:

عنوان مبلغ
در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد از 3 میلیون و 300 تومان تا 33 میلیون ریال
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 33 میلیون ریال تا 99 میلیون ریال
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و حداکثر آن بیشتر از یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 99 میلیون ریال تا 990 میلیون ریال

بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا