آرا دادگاه

رای قابل امعان نظر قاضی شعبه 3 دادگاه اطفال و نوجوانان در خصوص تشویق و ترغیب نوجوان به فرار از منزل

به گزارش دادرسی نت:

رای قاضی شعبه 3 دادگاه اطفال و نوجوانان در خصوص تشویق و ترغیب نوجوان به فرار از منزل

 

رای قابل امعان نظر قاضی شعبه 3 دادگاه اطفال و نوجوانان در خصوص تشویق و ترغیب نوجوان به فرار از منزل
تشویق و ترغیب طفل و نوجوان به فرار از منزل

قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ١٣٩٩، در راستاى تحقق اهداف دادرسى افتراقى با خط مشى عدالت ترميمى در دستور كار ٩ نهاد مسئول حاكميتى قرار گرفته است.

از مهمترين مؤلفه هاى بارز اين قانون تمشيت و توليت كاركرد هاى ترميمى با مسئوليت سازمان بهزيستى ( بند الف ماده ٦ قانون فوق الاشعار ) و عملكرد نظارتى دستگاه قضايى ( مواد ٤ و ٥ قانون فوق الذكر ) در كنار ساير دستگاه هاى ذي‌ربط مى باشد.

از منظر نگارنده براى نخستين بار سياست جنايى تقنينى، در ادبيات ترميمى، كلماتى چون بى توجهى، سهل انگارى، سوء رفتار، بهركشى، خطر شديد و قريب الوقوع، بزه ديدگى، وضعيت مخاطره آميز، خشونت مستمر، طرد شدن طفل و نوجوان، كم توانى جسمى يا ذهنى، وضعيت زيانبار ، غبطه و مصلحت طفل يا نوجوان، به صورت يكجا كنار هم در جهت منافع عاليه كودكان مورد تقرير و تأكيد قرار داده است.

🟠دادنامه الصاقى فوق در خصوص تشویق و ترغیب نوجوان به فرار از منزل ، اولين تصميم محض دادگاه هاى اطفال و نوجوان، در راستاى فرآيند دادرسى ترميمى، با هدف پيشگيرى از رفتارهاى منجر به وضعيت مخاطره آميز طفل و نوجوان، موضوع مواد ٨ و ١٧ قانون فوق الاشعار مى باشد.

دانلود فایل pdf رای شعبه 3 دادگاه اطفال و نوجوانان در خصوص تشویق و ترغیب نوجوان به فرار از منزل

متن رای مذکور به شرح زیر می باشد:

اتهام: تشویق و ترغیب طفل و نوجوان به فرار از منزل

گردشکار:

پرونده درخصوص موضوع منتسب به نوجوان آقای …………… فرزند……………. به شماره ملی :……………. متولد 1383.09.31 اهل تهران ساکن شهریار با وکالت تعیینی 1-آقای ………….. 2- ……………. مبنی بر تشویق و ترغیب طفل و نوجوان به فرار از منزل موضوع ماده 8قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال 1399 در راستای شکایت 1- آقای …………… به ولایت از نوجوان خانم …………..2- خانم…………. به قیومیت از طفل خانم……………. به مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران ارسال و پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی قاضی امضاء کننده ذیل تشکیل است . مالا دادگاه به استعانت از خداوند سبحان و تکیه برشرف و وجدان و با توجه به محتویات و مندرجات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .

هوالقاضی

“پروردگارا حکمت ازلی تو مقدر ساخت تا در راستای انجام تکالیف فردی و اجتماعی خود با زندگی قشر آسیب پذیر جامعه عجین گردم و سعادتی ارزانی داشت تا پیوسته عشق به مردم مرا در انجام بهینه امور محوله یاری نماید در این راستا سر تسلیم به اراده مبارک حق تعالی فرود می آورد و در انجام خدمت به مردم سرزمینم با عنایت به فرامین نوشته و نانوشته، لبیک می گویم.

رای دادگاه

در خصوص موضوع منتسب به نوجوان به آقای …………. فرزند …………… به شماره ملی :………………. 21/9/1383 اهل تهران ساکن شهریار  با وکالت تعیینی 1- آقای …….. 2- آقای ……. مبنی بر تشویق و ترغیب طفل و نوجوان به فرار از منزل  موضوع ماده 8 قانون حمایت از اطفال ونوجوان مصوف سال 1399 در راستای شکایت 1-آقای …………… به ولایت از نوجوان خانم ……………. 2- خانم …………. به قیمومیت از طفل خانم …………… دادگاه به عنایت به محتویات پرونده و اینکه طفل و نوجوان با آقای …………… از قبل آشنایی و رابطه دوستانه داشته اند و بنا به اقتضائات ارتباطی از جمله اطلاع والدین از این آشنایی در شرایطی قرار گرفته اند که طی تحریک و ترغیب ایشان از خانه خارج و چند روزی را در مغازه ی عموی …………. سپری نموده اند، که مراتب طی تبادلات صورت گرفته در دو جلسه رسیدگی مطابق با مقررات ترمیمی و الگوی روانشناختی با حضور والدین  نظریه کارشناسی روانشناس مشاور دادگاه فشار روانی حاکم نسبت به نوجوان و طفل عدم مهارت های ارتباطی منجر به بروز این موضوع گردیده است. به نظر دادگاه اولویت های اهمیت دار دیگری می بایست در دستور کار والدین در جهت ایفای تکالیف قانونی شرعی و عرفی در راستای والدگری  ایجاد فضای بهینه ارتباطی و کسب مهارت های لازم برای نوجوان و طفل آقای …………….. قرار می گرفت.

لذا با اوصاف فوق صرف نظر از سایر موضوعات قابل ملاحظه از رفتار طرفین پرونده در عرصه ی حقوق کیفری نفیاً و اثباتاً دادگاه با عنایت به اهداف ذهنی و عملکرد نوجوان و طفل و رضایت قلبی ایشان جهت حضور نزد نوجوان به قرائن حاکم از جمله اظهارات ایشان مبنی بر حضور اختیاری و تعیین قرار ملاقات در میدان آزادی بدون جبر و به همراه داشتن مبالغ خارج از عرف (حدود هفت میلیون تومان ) نزد خود در خصوص اتهام وارده با موضوع تشویق و ترغیب به فرار نوجوان و طفل از منزل، مستفاد از ماده 8 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 و مواد 1 ،2 ،3، 14، 18 ،19، 89 (بند ت) قانون مجازات  اسلامی مصوب سال 1392 ، لایحه ی دفاعیه ی وکلای مشتکی عنه نظریه تخصصی مشاور دادگاه صورتجلسات و تبادلات کیفی دادگاه مورخ 1401.05.08 و 1401.05.15 اظهارات مقرون به واقع در عین حال توام با مکانیسم های دفاعی ناشی از فشار روانی والدین در خصوص طرفین در قبل و حین دادگاه، سایر اوراق و محتویات پرونده، ضمن ارائه تذکرات قانونی لازم به آقای ………… و اخطار قانونی ذیل ماده 8 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 به مشارالیه و خانواده ایشان در خصوص عدم تکرار رفتار مخاطره آمیز، ایجاد خطر شدید و قریب الوقوع و در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی، نسبت به اشخاص زیر سن 18 سال، رفتار معارض با قانون به عنوان فوق  الاشعار را در خصوص آقای …………….. محرز دانسته و مشارالیه را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. مالاً دادگاه با هدف حفظ هویت بقاء رشد سلامت پرورش و با در نظر گرفتن وضعیت فردی و اجتماعی نوجوان به استناد مواد 41 ،42 ،43 ،46 48، 49 ،50، 53، 54 و 94 قانون مجازات اسلامی 1399 مرتکب را مستحق ارفاق تشخیص و اجرای مجازات نقدی صادره را به مدت سه سال آینده و به طور مراقبتی تعلیق می نماید و اعلام می دارد که اگر نامبرده در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود.

علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره ی محکوم علیه اجرا شود.

ضمناً نامبرده در راستای تعلیق مراقبتی و موضوعات مطروحه در قانون حمایت از اطفال و نوجوان سال 1399 و همچنین نگرش حمایتی و ترمیمی این دادگاه ضمن تعامل طرفینی، پس از ایجاد فضای تبادل امن: آقای ………. را مکلف به انجام اقدامات ترمیمی شامل :

  1. مراجعه و اخذ نظریه کارشناسی مشاور روانشناس
  2. تعهد به حضور در جلسات مشاوره روانشناختی در صورت صلاح دید مشاور
  3. توجه به ساعات ورود وخروج در منزل با ملاک های عرفی و تحت نظر پدر خانواده
  4. تعویض سیم کارتی تلفن همراه فعلی بنا به اقتضائات ارتباطی داخل پرونده
  5. عدم معاشرت با دوستان ناباب
  6. ارائه گزارش عملکرد ماهیانه در خصوص بندهای 1 الی 5 به مدت 6 ماه و ارائه آن به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 29 تهران می نماید.

دادگاه بنا به تکلیف قانونی در راستای مواد 2،3 (بند الف ) ،5، تبصره ماده 9، ،10، 30،17، 36 ،37 40 ،41 42، 43 . قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال 1399 و رعایت محتوای مواد 1،5،9 و 19 کنوانسیون حقوق کودک مصوب 20 نوامبر سال 1998 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی، بدواً نسبت به آقای: ……….، در راستای مواد 3 و 17 قانون فوق الذکر و بروز رفتار مخاطره آمیز نسب به نوجوان و طفل در نگهداری و احتمال آزار و اذیت جسمی و روانی، از طریق مراجع ذی صلاح قضایی اعلام جرم می نماید.

متعاقباً در جهت استمرار فضای بهینه زندگی با ملاحضات فردی و خانوادگی مبتنی بر کارکرد های جرم شناختی و روانشناختی در خصوص والدین نوجوان خانم …….. و طفل خانم ……… بنا به عدم رعایت مصالحه عالیه ایشان ، از جمله بی توجهی ، سهل انگاری موضوع مواد 1و3 قانون حمایت از اطفال و نوجوان مصوب سال 1399 ، از طریق مراجع قضایی صلاحیت دار اعلام جرم نموده و توجه مرجع قضایی صالح را در خصوص اتهام موضوع ماده 17 قانون اخیر الذکر با کیفیت عدم اعلام گزارش فوری به مقامات یا مراجع صلاحیت دار از بروز خطر شدید و قریب الوقوع نسبت به والدین طفل و نوجوان جلب می نماید.

در اجرای بهینه الزامات قانونی، مقتضی است واحد اجرای احکام کیفری مستقر در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 29 تهران (ویژه اطفال و نوجوان ).

پس از قطعیت دادنامه فوق، مراتب گزارش و پیگیری اقدامات قانونی از طریق مراجع قضایی ذی صلاح صورت پذیرفته و نتایج عملکرد اثر بخش آن واحد را در راستای تحقق اهداف عدالت اجتماعی به این دادگاه اعلام گردد.

این دادگاه بر خود لازم می داند در راستای توسعه کارکرد های عدالت ترمیمی مطابق با اصول و قواعد  داخلی و بین المللی، با در نظر گرفتن احتمال بروز خطر شدید و قریب الوقوع منتهی به بزه دیدگی یا ورود آسیب به سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی کودکان ، بنا به اقتضائات سنی و هیجانی ایشان با رعایت منافع آنان، جهت آماده سازی برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد ، با توجه به نقش سازنده این سرمایه های اجتماعی در پیشبرد اهداف انسانی و اجتماعی در کنار تاکید به ملاحظات روانشناختی و ارزش های اسلامی این قشر حساس جامعه، از تمامی افرادی که در پرونده فوق و مسیر توسعه و ترویج عدالت کیفری، به انحاء گوناگون مساعدت و همکاری نموده اند کمال تقدیر و تشکر را داشته باشد رای صادره حضوری و قابل تجدید نظر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ ، در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است .

ابراهیم وثیقی اسدی

رئیس شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان تهران مجتمع قضایی شهید فهمیده


بیشتر بخوانید:.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا