وکالت

فهرست شناسه ملی سازمان های دولتی و عمومی

فهرست شناسه ملی سازمان های دولتی و عمومی

ردیف سطح ۱ سطح ۲ سطح ۳ سطح ۴ شناسه ملی
۱  وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۲  وزارت آموزش و پرورش هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۳  وزارت آموزش و پرورش  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۴  وزارت آموزش و پرورش هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۵  وزارت آموزش و پرورش شورای عالی آموزش و پرورش ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۶  وزارت آموزش و پرورش مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۷  وزارت آموزش و پرورش مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۸  وزارت آموزش و پرورش انجمن های اولیا و مربیان ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۹۵
۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۱۹۵۲۵۱۱
۱۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها، شهرها و نواحی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۱۹۵۲۵۱۱
۱۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۱۹۵۲۵۱۱
۱۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۲۳۰۷۲۰
۱۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۲۳۰۷۲۰
۱۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۲۳۰۷۲۰
۱۵  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل ۱۴۰۰۲۳۲۴۶۸۶
۱۶  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان اردبیل ۱۴۰۰۲۳۲۴۶۸۶
۱۷  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان اردبیل ۱۴۰۰۲۳۲۴۶۸۶
۱۸  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۲۲۶۶۸
۱۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۲۲۶۶۸
۲۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۲۲۶۶۸
۲۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز ۱۴۰۰۱۹۲۰۳۹۸
۲۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان البرز ۱۴۰۰۱۹۲۰۳۹۸
۲۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان البرز کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان البرز ۱۴۰۰۱۹۲۰۳۹۸
۲۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام ۱۴۰۰۱۹۲۱۸۴۲
۲۵  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان ایلام ۱۴۰۰۱۹۲۱۸۴۲
۲۶  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان ایلام ۱۴۰۰۱۹۲۱۸۴۲
۲۷  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ۱۴۰۰۰۳۰۳۰۰۵
۲۸  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان بوشهر ۱۴۰۰۰۳۰۳۰۰۵
۲۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۳۰۳۰۰۵
۳۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ۱۴۰۰۱۹۲۰۷۷۸
۳۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران کلیه ادارات آموزش و پرورش نواحی و مناطق شهر تهران ۱۴۰۰۱۹۲۰۷۷۸
۳۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران بیمارستان شهید دکتر باهنر ۱۴۰۰۱۹۲۰۷۷۸
۳۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۳۶۷۶۱۵
۳۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۳۶۷۶۱۵
۳۵  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۳۶۷۶۱۵
۳۶  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۰۴۵۷۲۷
۳۷  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۰۴۵۷۲۷
۳۸  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۰۴۵۷۲۷
۳۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۰۰۴۱۰۵
۴۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۰۰۴۱۰۵
۴۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۰۰۴۱۰۵
۴۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۱۹۱۹۰۴۷
۴۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۱۹۱۹۰۴۷
۴۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۱۹۱۹۰۴۷
۴۵  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان ۱۴۰۰۲۰۳۷۱۳۵
۴۶  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان خوزستان ۱۴۰۰۲۰۳۷۱۳۵
۴۷  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان خوزستان ۱۴۰۰۲۰۳۷۱۳۵
۴۸  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان ۱۴۰۰۱۹۲۷۷۵۵
۴۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان زنجان ۱۴۰۰۱۹۲۷۷۵۵
۵۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان زنجان ۱۴۰۰۱۹۲۷۷۵۵
۵۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ۱۴۰۰۲۶۶۵۸۶۰
۵۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان سمنان ۱۴۰۰۲۶۶۵۸۶۰
۵۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان سمنان ۱۴۰۰۲۶۶۵۸۶۰
۵۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۱۴۹۲۹
۵۵  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۱۴۹۲۹
۵۶  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۱۴۹۲۹
۵۷  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان فارس ۱۴۰۰۱۹۲۶۴۱۴
۵۸  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان فارس کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان فارس ۱۴۰۰۱۹۲۶۴۱۴
۵۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان فارس کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان فارس ۱۴۰۰۱۹۲۶۴۱۴
۶۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین ۱۴۰۰۳۰۰۷۷۰۷
۶۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان قزوین ۱۴۰۰۳۰۰۷۷۰۷
۶۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان قزوین ۱۴۰۰۳۰۰۷۷۰۷
۶۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان قم ۱۴۰۰۱۹۲۲۵۵۶
۶۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان قم کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان قم ۱۴۰۰۱۹۲۲۵۵۶
۶۵  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان قم کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان قم ۱۴۰۰۱۹۲۲۵۵۶
۶۶  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان ۱۴۰۰۱۹۹۳۲۸۰
۶۷  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کردستان ۱۴۰۰۱۹۹۳۲۸۰
۶۸  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کردستان ۱۴۰۰۱۹۹۳۲۸۰
۶۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان ۱۴۰۰۱۹۷۴۷۳۶
۷۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کرمان ۱۴۰۰۱۹۷۴۷۳۶
۷۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کرمان ۱۴۰۰۱۹۷۴۷۳۶
۷۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه ۱۴۰۰۱۹۲۴۳۹۱
۷۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۱۹۲۴۳۹۱
۷۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۱۹۲۴۳۹۱
۷۵  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۱۹۴۴۱۳۹
۷۶  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۱۹۴۴۱۳۹
۷۷  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۱۹۴۴۱۳۹
۷۸  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان ۱۴۰۰۲۵۹۱۱۴۳
۷۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان گلستان ۱۴۰۰۲۵۹۱۱۴۳
۸۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان گلستان ۱۴۰۰۲۵۹۱۱۴۳
۸۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ۱۴۰۰۲۰۲۰۷۹۵
۸۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان گیلان ۱۴۰۰۲۰۲۰۷۹۵
۸۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان گیلان ۱۴۰۰۲۰۲۰۷۹۵
۸۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان ۱۴۰۰۲۰۳۰۰۹۹
۸۵  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان لرستان ۱۴۰۰۲۰۳۰۰۹۹
۸۶  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان لرستان ۱۴۰۰۲۰۳۰۰۹۹
۸۷  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران ۱۴۰۰۱۹۲۲۶۸۷
۸۸  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان مازندران ۱۴۰۰۱۹۲۲۶۸۷
۸۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان مازندران ۱۴۰۰۱۹۲۲۶۸۷
۹۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی ۱۴۰۰۱۹۲۲۰۳۰
۹۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان مرکزی ۱۴۰۰۱۹۲۲۰۳۰
۹۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان مرکزی ۱۴۰۰۱۹۲۲۰۳۰
۹۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۵۹۱۴۲۶
۹۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۵۹۱۴۲۶
۹۵  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۵۹۱۴۲۶
۹۶  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان همدان ۱۴۰۰۲۰۸۱۸۷۱
۹۷  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان همدان کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان همدان ۱۴۰۰۲۰۸۱۸۷۱
۹۸  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان همدان کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان همدان ۱۴۰۰۲۰۸۱۸۷۱
۹۹  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد ۱۴۰۰۳۰۸۶۰۱۶
۱۰۰  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها،شهرها و نواحی استان یزد ۱۴۰۰۳۰۸۶۰۱۶
۱۰۱  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان یزد کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های استان یزد ۱۴۰۰۳۰۸۶۰۱۶
۱۰۲  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۱۹۷۲۶۷۵
۱۰۳  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران کلیه ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و نواحی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۱۹۷۲۶۷۵
۱۰۴  وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران کلیه ادارات آموزش و پرورش بخش های شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۱۹۷۲۶۷۵
۱۰۵  وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ۱۴۰۰۳۲۳۷۱۵۲
۱۰۶  وزارت آموزش و پرورش سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های مردمی و خانواده ۱۴۰۰۵۸۷۷۵۲۵
۱۰۷  وزارت آموزش و پرورش سازمان نهضت سواد آموزی ۱۴۰۰۰۲۹۰۱۸۰
۱۰۸  وزارت آموزش و پرورش سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۱۴۰۰۴۷۱۹۶۸۲
۱۰۹  وزارت آموزش و پرورش سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۱۴۰۰۲۴۵۹۲۱۰
۱۱۰  وزارت آموزش و پرورش سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور کلیه ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در استان ها ۱۴۰۰۲۴۵۹۲۱۰
۱۱۱  وزارت آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۰۲۳۶۶۰۳۰
۱۱۲  وزارت آموزش و پرورش دانشگاه فرهنگیان کلیه واحدهای دانشگاه فرهنگیان در استان ها ۱۴۰۰۲۳۶۶۰۳۰
۱۱۳  وزارت آموزش و پرورش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۴۰۰۱۹۶۴۳۱۳
۱۱۴  وزارت آموزش و پرورش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۰۱۰۰۸۶۵۵۹۶
۱۱۵  وزارت آموزش و پرورش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کلیه کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان ها و شهرستان ها ۱۰۱۰۰۸۶۵۵۹۶
۱۱۶  وزارت آموزش و پرورش سازمان دانش آموزی ۱۴۰۰۲۰۲۲۱۷۴
۱۱۷  وزارت آموزش و پرورش صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
۱۱۸  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۶۶
۱۱۹  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۶۶
۱۲۰  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۶۶
۱۲۱  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۴۰۰۳۱۲۹۹۸۵
۱۲۲  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ۱۰۱۰۱۲۴۱۷۱۹
۱۲۳  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت ۱۰۱۰۰۶۲۹۱۹۰
۱۲۴  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران ۱۴۰۰۲۸۳۵۷۶۱
۱۲۵  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰۲۹۱۹۸۵۵
۱۲۶  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران کلیه ادارات پست استان ها و شهرستان ها ۱۴۰۰۲۹۱۹۸۵۵
۱۲۷  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت پست بانک ۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷
۱۲۸  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) ۱۴۰۰۳۰۱۴۱۶۲
۱۲۹  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات ۱۴۰۰۶۰۱۰۱۴۶
۱۳۰  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت خدمات هوایی پیام *
۱۳۱  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت خدمات هوایی پیام منطقه ویژه اقتصادی پیام *
۱۳۲ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران *
۱۳۳ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران هیات مرکزی گزینش *
۱۳۴ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان *
۱۳۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۳۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۳۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۳۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مبارزه با پولشویی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۳۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی بورس ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای نظارت مالی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات نظار بانک مرکزی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات نظارت چاپ اوراق بهادار ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات واگذاری ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز اطلاعات مالی و بارزه با پولشویی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۰۹
۱۴۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۹۰
۱۴۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۸۷۵۹۰
۱۴۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۶۳۹۴۷۲۰
۱۵۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۶۳۹۴۷۲۰
۱۵۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۸۳۶۰۲
۱۵۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۸۳۶۰۲
۱۵۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۸۷۶۴۴
۱۵۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۸۷۶۴۴
۱۵۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز ۱۴۰۰۰۱۸۷۶۶۳
۱۵۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۰۱۸۷۶۶۳
۱۵۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۸۷۶۱۰
۱۵۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۸۷۶۱۰
۱۵۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر ۱۴۰۰۶۱۶۹۵۶۱
۱۶۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۶۱۶۹۵۶۱
۱۶۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران ۱۴۰۰۶۳۹۴۵۸۲
۱۶۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۶۳۹۴۵۸۲
۱۶۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۰۰۰۷۸
۱۶۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۰۰۰۷۸
۱۶۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی *
۱۶۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان جنوبی کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان خراسان جنوبی *
۱۶۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۸۲۶۶۹
۱۶۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۸۲۶۶۹
۱۶۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۶۱۶۹۵۹۵
۱۷۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۶۱۶۹۵۹۵
۱۷۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۸۷۶۸۲
۱۷۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۸۷۶۸۲
۱۷۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۸۷۷۱۸
۱۷۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۸۷۷۱۸
۱۷۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۰۰۲۷۲
۱۷۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۰۰۲۷۲
۱۷۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۲۰۰۲۲۰
۱۷۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۲۰۰۲۲۰
۱۷۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس ۱۴۰۰۰۱۸۲۴۰۷
۱۸۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۰۱۸۲۴۰۷
۱۸۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۸۳۶۲۱
۱۸۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۸۳۶۲۱
۱۸۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم ۱۴۰۰۶۱۶۹۴۶۴
۱۸۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۶۱۶۹۴۶۴
۱۸۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان ۱۴۰۰۰۱۸۲۳۱۴
۱۸۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۰۱۸۲۳۱۴
۱۸۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان ۱۴۰۰۶۳۹۴۴۳۲
۱۸۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۶۳۹۴۴۳۲
۱۸۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۰۰۳۰۸
۱۹۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۰۰۳۰۸
۱۹۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۲۰۲۰۰۸
۱۹۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۲۰۲۰۰۸
۱۹۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۰۵۴۴۸
۱۹۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۰۵۴۴۸
۱۹۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان ۱۴۰۰۰۱۸۷۷۳۷
۱۹۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۰۱۸۷۷۳۷
۱۹۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان ۱۴۰۰۰۱۸۲۸۰۶
۱۹۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان لرستان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۰۱۸۲۸۰۶
۱۹۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران ۱۴۰۰۰۱۸۲۳۶۷
۲۰۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۰۱۸۲۳۶۷
۲۰۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ۱۴۰۰۰۱۸۲۵۰۴
۲۰۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۰۱۸۲۵۰۴
۲۰۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۱۸۲۵۶۱
۲۰۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان هرمزگان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۰۱۸۲۵۶۱
۲۰۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان ۱۴۰۰۰۱۸۷۷۷۵
۲۰۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۱۸۷۷۷۵
۲۰۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ۱۴۰۰۰۱۸۲۷۱۳
۲۰۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد کلیه ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۰۱۸۲۷۱۳
۲۰۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور ۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰
۲۱۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۹۱
۲۱۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۱۰۰۹۱
۲۱۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۱۲
۲۱۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۱۲
۲۱۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۳۱
۲۱۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۳۱
۲۱۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۴۶
۲۱۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۴۶
۲۱۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان البرز ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۶۵
۲۱۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان البرز کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۶۵
۲۲۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان ایلام ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۸۴
۲۲۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان ایلام کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۰۲۱۰۱۸۴
۲۲۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۰۵
۲۲۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۰۵
۲۲۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۲۴ استان  ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۴۳ شهر
۲۲۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران کلیه ادارات کل امور مالیاتی مناطق شهر تهران ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۴۳ شهر
۲۲۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی شهر و استان تهران کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۲۴ استان
۲۲۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۶۲
۲۲۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۶۲
۲۲۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۸۱
۲۳۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۲۱۰۲۸۱
۲۳۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۲۱۰۳۴۰
۲۳۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۲۱۰۳۴۰
۲۳۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۱۰۳۲۱
۲۳۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان خراسان شمالی کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۱۰۳۲۱
۲۳۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۳۶۰
۲۳۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۳۶۰
۲۳۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان زنجان ۱۴۰۰۰۲۱۰۳۸۹
۲۳۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان زنجان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۰۲۱۰۳۸۹
۲۳۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۰۰
۲۴۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان سمنان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۰۰
۲۴۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۲۹
۲۴۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۲۹
۲۴۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان فارس ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۴۸
۲۴۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان فارس کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۴۸
۲۴۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۶۷
۲۴۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان قزوین کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۶۷
۲۴۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان قم ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۸۶
۲۴۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان قم کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۰۲۱۰۴۸۶
۲۴۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان کردستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۰۷
۲۵۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان کردستان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۰۷
۲۵۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۲۶
۲۵۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان کرمان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۲۶
۲۵۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۴۵
۲۵۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۴۵
۲۵۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۲۱۰۷۲۰
۲۵۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۴۰۰۰۲۱۰۷۲۰
۲۵۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۶۴
۲۵۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان گلستان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۶۴
۲۵۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان گیلان ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۸۳
۲۶۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان گیلان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۰۲۱۰۵۸۳
۲۶۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۰۴
۲۶۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان لرستان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۰۴
۲۶۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۲۳
۲۶۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان مازندران کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۲۳
۲۶۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۴۲
۲۶۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۴۲
۲۶۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۶۱
۲۶۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۶۱
۲۶۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان همدان ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۸۰
۲۷۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان همدان کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۲۱۰۶۸۰
۲۷۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان یزد ۱۴۰۰۰۲۱۰۷۰۱
۲۷۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور اداره کل امور مالیاتی استان یزد کلیه ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان یزد ۱۴۰۰۰۲۱۰۷۰۱
۲۷۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ۱۴۰۰۰۲۶۸۷۷۳
۲۷۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان خصوصی سازی ۱۴۰۰۰۲۸۶۸۳۰
۲۷۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان حسابرسی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲
۲۷۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰
۲۷۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه ۱۴۰۰۰۲۵۹۰۵۰
۲۷۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۱۴۰۰۰۲۷۴۲۴۴
۲۷۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران ۱۰۱۰۱۸۱۵۷۸۹
۲۸۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران ۱۴۰۰۲۲۴۴۳۹۱
۲۸۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی شرکت سهامی بیمه ایران ۱۰۱۰۳۸۵۸۷۴۲
۲۸۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک ملی ایران ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
۲۸۳  وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک ملی ایران کلیه شعب بانک ملی درتهران و استان ها و دارای سلسله مراتب حقوقی در سامانه سمپ ۱۰۸۶۱۶۷۷۵۴۲
۲۸۴  وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک سپه ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲
۲۸۵  وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک سپه کلیه شعب بانک سپه درتهران و استان ها ۱۰۸۶۲۰۶۴۷۳۲
۲۸۶  وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک توسعه صادرات ایران ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
۲۸۷  وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک توسعه صادرات ایران کلیه شعب بانک توسعه صادرات ایران درتهران و استان ها ۱۰۱۰۱۳۱۳۶۱۶
۲۸۸  وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مسکن ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲
۲۸۹  وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مسکن  کلیه شعب بانک مسکن درتهران و استان ها و دارای سلسله مراتب حقوقی در سامانه سمپ ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲
۲۹۰  وزارت امور اقتصادی و دارایی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰۱۹۰۷۵۲۸
۲۹۱  وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران ۱۴۰۰۰۲۶۸۲۲۴
۲۹۲  وزارت امور اقتصادی و دارایی پژوهشکده امور اقتصادی *
۲۹۳   وزارت امور خارجه ۱۴۰۰۰۲۱۵۳۵۰
۲۹۴   وزارت امور خارجه هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۲۱۵۳۵۰
۲۹۵   وزارت امور خارجه  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۲۱۵۳۵۰
۲۹۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۲۹۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۲۹۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۲۹۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۳۰۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۳۰۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۲۶
۳۰۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  انستیتو پاستور ایران ۱۴۰۰۰۲۱۷۰۹۸
۳۰۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان انتقال خون ۱۴۰۰۰۲۳۵۵۳۴
۳۰۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان انتقال خون کلیه مراکز انتقال خون استان ها و شهرستان ها ۱۴۰۰۰۲۳۵۵۳۴
۳۰۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان انتقال خون موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ۱۴۰۰۰۲۳۵۵۳۴
۳۰۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مرکز قلب شهید رجایی ۱۴۰۰۳۳۶۶۷۷۴
۳۰۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان بیمه سلامت ایران ۱۴۰۰۳۲۴۴۷۶۲
۳۰۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان بیمه سلامت ایران کلیه ادارات کل بیمه سلامت استان ها و واحدهای تابعه سازمان ۱۴۰۰۳۲۴۴۷۶۲
۳۰۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان بیمه سلامت ایران سازمان بیمه خدمات درمانی کشور و کلیه ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان ها ۱۴۰۰۳۲۴۴۷۶۲
۳۱۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس  کشور ۱۴۰۰۷۵۰۰۱۵۳
۳۱۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس  کشور مرکز اورژانس تهران ۱۴۰۰۳۵۶۱۰۰۰
۳۱۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی(تبریز) (معاونت خدمات پشتیبانی) ۱۴۰۰۲۹۱۹۹۳۳
۳۱۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی(تبریز) (معاونت خدمات پشتیبانی) شبکه های بهداشت و درمان : اسکو-اهر- بستان آباد- بناب – تبریز-جلفا-چاراویماق-خداآفرین- شبسستر- کلیبر- عجب شیر- مرند ملکان – میانه- ورزقان- هریس ۱۴۰۰۲۹۱۹۹۳۳
۳۱۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی(تبریز) (معاونت خدمات پشتیبانی) بیمارستان ها و مراکز درمانی: الزهرا تبریز- اسدآبادی- امام رضا تبریز- قلب و عروق شهید مدنی تبریز – کودکان تبریز- طالقانی تبریز – شهدا تبریز- چشم نیکوکاری تبریز- علوی تبریز -سینا تبریز- باباباغی- رازی تبریز- علامه جعفری ورزقان- امام حسین هشترود- امام حسین هریس- خاتم الانبیا میانه- برکت امام خمینی میانه- فارابی ملکان- کوه کمری مرند- امام خمینی کلیبر- امام خمینی عجبشیر- فاطمیه شبستر- امیرالمومنین چاراویماق- دکتر ساجدی هادیشهر(جلفا)- شهدای بناب- امام خمینی بناب- استاد شهریار بستان آباد- باقرالعلوم اهر- امام خمینی اسکو- شهید مدنی آذرشهر ۱۴۰۰۲۹۱۹۹۳۳
۳۱۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی(تبریز) (معاونت خدمات پشتیبانی) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۹۱۹۹۳۳
۳۱۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب *
۳۱۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب بیمارستان ها و مراکز درمانی: امام خمینی سراب *
۳۱۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراب مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سراب *
۳۱۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه ۱۴۰۰۶۶۶۵۱۸۰
۳۲۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه بیمارستان ها و مراکز درمانی: بیمارستان های شهید دکتر بهشتی مراغه- امیرالمومنین مراغه- بوعلی سینا مراغه ۱۴۰۰۶۶۶۵۱۸۰
۳۲۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی مراغه ۱۴۰۰۶۶۶۵۱۸۰
۳۲۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه) ۱۴۰۰۰۲۴۵۵۷۷
۳۲۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه) شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت ارومیه- ماکو- پلدشت- چالدران- شوط- چاپیاره- سلماس- اشنویه- نقده – میاندوآب- مهاباد – پیرانشهر- بوکان  شاهیندژ- تکاب – سردشت ۱۴۰۰۰۲۴۵۵۷۷
۳۲۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه) بیمارستان ها و مراکز درمانی :مراکز آموزشی، درمانی: مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی ارومیه – شهید مطهری ارومیه- آیت الله طالقانی ارومیه – سیدالشهدا ارومیه – مرکز آموزشی درمانی رازی ارومیه(روانپزشکی سابق)- حضرت فاطمه زهرا نقده- عباسی میاندوآب- حضرت فاطمه میاندوآب- امام خمینی مهاباد- فجر ماکو- شهدا شوط- شهید راثی شاهین دژ- خاتم الانبیا سلماس- امام خمینی سردشت- امام خمینی چایپاره- شهیدبهشتی چالدران- شهدا تکاب- امام خمینی پیرانشهر- امام خمینی پلدشت- شهید قلی پور بوکان- نبی اکرم اشنویه- امام خمینی نقده ۱۴۰۰۰۲۴۵۵۷۷
۳۲۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی (ارومیه) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۲۴۵۵۷۷
۳۲۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی ۱۴۰۰۷۰۰۲۱۰۰
۳۲۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی بیمارستان ها و مراکز درمانی :مراکز آموزشی، درمانی: امام خمینی خوی- شهید مدنی خوی- قمربنی هاشم خوی ۱۴۰۰۷۰۰۲۱۰۰
۳۲۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خوی ۱۴۰۰۷۰۰۲۱۰۰
۳۲۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل ۱۴۰۰۰۴۰۵۰۵۶
۳۳۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل  شبکه های بهداشت و درمان :مرکز بهداشت شهرستان اردبیل-شبکه های بهداشت شهرستان های مشکین شهر-  بیله سوار-سرعین- نیر- پارس آباد- کوثر- مشکین شهر- گرمی – نمین – دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال ۱۴۰۰۰۴۰۵۰۵۶
۳۳۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل بیمارستان ها و مراکز درمانی :مراکز آموزشی و درمانی: امام خمینی اردبیل -مرکز آموزشی و درمانی دکتر فاطمی اردبیل- علوی اردبیل – بوعلی اردبیل-امام رضا – امام خمینی خلخال بیمارستان ها: امام خمینی بیله سوار- امام خمینی پارس آباد- شهدا پارس آباد- ولیعصر مشکین شهر- امام خمینی نمین – ولایت گرمی – امام خمینی کوثر ۱۴۰۰۰۴۰۵۰۵۶
۳۳۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اردبیل ۱۴۰۰۰۴۰۵۰۵۶
۳۳۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۳۳
۳۳۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان شبکه های بهداشت و درمان : مراکز بهداشت شماره ۱ اصفهان – شماره ۲ اصفهان – شبکه های بهداشت شهرستان های اردستان – برخوار- بویین میاندشت – تیران وکرون – چادگان – خمینی شهر – خوانسار – خور و بیابانک – دهاقان – سمیرم – شاهین شهر و میمه – شهرضا – فریدن – فریدون شهر -فلاورجان- گلپایگان – لنجان – مبارکه – نائین- نجف آباد – نطنز ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۳۳
۳۳۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان بیمارستان ها و مراکز درمانی : مراکز آموزشی، درمانی:  الزهرا اصفهان-  امام موسی کاظم اصفهان-  امین اصفهان- آیت اله کاشانی اصفهان- شهید بهشتی اصفهان – شهید چمران اصفهان – کودکان حضرت امام حسین اصفهان-  نور و حضرت علی اصغر بیمارستان ها:  بیمارستان فیض- بوعلی چادگان – عیسی بن مریم اصفهان – حضرت زهرای اصفهان – امیرالمومنین شهرضا-صاحب الزمان  شهرضا – حشمتیه حبیبیان نایین – حضرت محمد رسول الله  مبارکه – سید الشهدا سمیرم – شهدای لنجان – گلدیس شاهین شهر – امام خمینی  فلاورجان – شهید محمد منتظری نجف آباد- آیت الله مدرس نجف آباد -فاطمیه بادرود- خاتم الانبیاء نطنز – فاطمیه خوانسار- بهنیا تیران و کرون – شهدای دهاقان – امام حسین گلپایگان -تخصصی شفا (کلیشاد و سودرجان)- حضرت محمد میمه- شهید رجایی داران (فریدن)- شهید دکتر بهشتی اردستان -حضرت رسول اکرم فریدونشهر- شهید اشرفی اصفهانی خمینی شهر-بوعلی چادگان-  سیدالشهدا اصفهان- مجتمع آموزشی، درمانی، پژوهشی امید- مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی اصفهان- مجتمع بیمارستان های ساعی ، اشرفی ، ۹ دی منظریه خمینی شهر ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۳۳
۳۳۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۳۳
۳۳۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان (معاونت توسعه مدیریت و منابع) ۱۴۰۰۰۲۰۴۴۰۹
۳۳۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان (معاونت توسعه مدیریت و منابع) بیمارستان ها و مراکز درمانی : بیمارستان های کارگرنژاد کاشان – شهید بهشتی کاشان- متینی کاشان – نقوی کاشان- امام علی کاشان –  سیدالشهدا آران و بیدگل- شهید رجایی آران و بیدگل ۱۴۰۰۰۲۰۴۴۰۹
۳۳۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان (معاونت توسعه مدیریت و منابع) مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کاشان ۱۴۰۰۰۲۰۴۴۰۹
۳۴۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز (کرج) ۱۴۰۰۰۲۱۱۴۹۱
۳۴۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز (کرج) شبکه های بهداشت و درمان : مراکز بهداشت غرب کرج – شرق کرج  شبکه های بهداشت و درمان نظرآباد – ساوجبلاغ – طالقان – فردیس – اشتهارد ۱۴۰۰۰۲۱۱۴۹۱
۳۴۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز (کرج) بیمارستان ها و مراکز درمانی : بیمارستان های امام حسن مجتبی- شهید رجایی – کمالی – فاطمه الزهرا اشتهارد- امام جعفر صادق – ثارالله کرج – دکتر شریعتی – کوثرکرج – امام حسین- مجتمع آموزشی، درمانی امام علی- مرکز آموزشی درمانی شهید آیت الله مدنی ۱۴۰۰۰۲۱۱۴۹۱
۳۴۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز (کرج) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز ۱۴۰۰۰۲۱۱۴۹۱
۳۴۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام ۱۴۰۰۳۳۷۹۹۴۲
۳۴۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام شبکه های بهداشت و درمان :مرکز بهداشت شهرستان ایلام -شبکه های بهداشت و درمان سیروان -ایوان – مهران – پایانه مرزی مهران – ملکشاهی – دهلران – دره شهر – آبدانان – بدره – چرداول ۱۴۰۰۳۳۷۹۹۴۲
۳۴۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام بیمارستان ها و مراکز درمانی : مراکز آموزشی، درمانی:  امام خمینی ایلام – شهید مصطفی خمینی ایلام – آیت الله طالقانی ایلام  بیمارستان ها: امام علی سرابله -امام رضا ایوان- امام حسین مهران – شهدا دهلران – ولیعصر دره شهر – رسول اکرم آبدانان-امام علی شیروان چرداول ۱۴۰۰۳۳۷۹۹۴۲
۳۴۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان ایلام مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان ایلام ۱۴۰۰۳۳۷۹۹۴۲
۳۴۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۰۵۴۶۷
۳۴۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر  شبکه های بهداشت و درمان  : مرکز بهداشت شهرستان بوشهر -شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های تنگستان – جم – دشتستان – دشتی – دیر – دیلم – کنگان – گناوه – عسلویه ۱۴۰۰۰۲۰۵۴۶۷
۳۵۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر بیمارستان ها و مراکز درمانی : شهدای خلیج فارس بوشهر – تخصصی قلب بوشهر- شهید صادق گنجی برازجان – امام خمینی کنگان – زینبیه دشتی-  خورموج – امیرالمومنین گناوه – سوانح و سوختگی چرومی گناوه – بقیه الله الاعظم دیلم – امام حسین اهرم – امام هادی دیر- امام حسین تنگستان- شهید گنجی دشتستان ۱۴۰۰۰۲۰۵۴۶۷
۳۵۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۰۵۴۶۷
۳۵۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهران ۱۴۰۰۳۴۱۰۷۲۰
۳۵۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهران  شبکه های بهداشت و درمان : شبکه بهداشت و درمان جنوب- شهرری – اسلامشهر ۱۴۰۰۳۴۱۰۷۲۰
۳۵۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تهران بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های آرش تهران- امام خمینی تهران- بهارلو تهران – رازی(پوست) تهران – یاس تهران -دکتر شریعتی تهران – فارابی تهران – ولیعصر  – بهرامی تهران – روزبه تهران – مرکز درمانی، آموزشی و پژوهشی سینا تهران – ضیائیان تهران – مجتمع بیمارستانی امام خمینی – مرکز قلب تهران – مرکز تصویر برداری پزشکی – مجتمع بیمارستانی امیر اعلم تهران- انسیتو کلنسر- مرکز طبی کودکان تهران ۱۴۰۰۳۴۱۰۷۲۰
۳۵۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) ۱۴۰۰۲۶۳۱۰۰۷
۳۵۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)  شبکه های بهداشت و درمان : شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های اردل – بروجن – بن – سامان – شهرکرد – فارسان – کوهرنگ – کیار – لردگان ۱۴۰۰۲۶۳۱۰۰۷
۳۵۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: آیت اله کاشانی شهرکرد- هاجر شهرکرد- ولیعصر بروجن – سیدالشهدا فارسان- روانپزشکی سینا جونقان – شهدا لردگان –  امام رضا اردل – امام جواد ناغان – سردار شهید ارجمند مالخلیفه – امام سجاد(ع) کوهرنگ کلینیک ها: کلینیک فوق تخصصی امام علی- کلینیک فوق تخصصی حضرت رسول – کلینیک داندانپزشکی تخصصی صدف – سلامتکده طب ایرانی اکسیر ۱۴۰۰۲۶۳۱۰۰۷
۳۵۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری (شهرکرد) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی  استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۶۳۱۰۰۷
۳۵۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی (بیرجند) ۱۴۰۰۰۲۸۰۳۳۸
۳۶۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی (بیرجند) شبکه های بهداشت و درمان : مرکز بهداشت شهرستان بیرجند – شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های درمیان – سربیشه – قاین -بشرویه – زیرکوه – طبس- نهبندان – خوسف – سرایان – فردوس ۱۴۰۰۰۲۸۰۳۳۸
۳۶۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی (بیرجند) بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های ولیعصر بیرجند- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی رازی بیرجند – شهدا قاین – شهید دکتر چمران فردوس – شهید دکتر احمد آتشدست نهبندان – علی ابن الیطالب  سربیشه – حضرت رسول فردوس – امام رضا بیرجند- رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر-شفا بشرویه – شهید سید مصطفی حسینی طبس- امام علی سرایان – خاتم الانبیا درمیان – مرکز جامع درمان بیماری های خاص  – بیمارستان کوثر ۱۴۰۰۰۲۸۰۳۳۸
۳۶۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان جنوبی (بیرجند) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۲۸۰۳۳۸
۳۶۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی (مشهد) ۱۴۰۰۲۸۲۰۲۷۰
۳۶۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی (مشهد)  شبکه های بهداشت و درمان : شبکه های بهداشت شماره ۱،۲،۳،۵ مشهد -ثامن-  باخرز – بردسکن – تایباد – چناران – خلیل آباد – خواف – درگز – رشتخوار – سرخس – طرقبه شاندیز – فریمان – قوچان کاشمر – کلات – مه ولات ۱۴۰۰۲۸۲۰۲۷۰
۳۶۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی (مشهد) بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها:  ام البنین مشهد – امید  مشهد – منتصریه (فوق تخصصی دیالیز و پیوند اعضا) – تخصصی کودکان اکبر مشهد – تخصصی چشم خاتم الانبیا مشهد – شهید هاشمی نژاد مشهد – فوق تخصصی دکتر علی شریعتی مشهد – فوق تخصصی جراحی عروق علوی مشهد – حجازی مشهد – امام حسن مجتبی کلات- شهید مدرس کاشمر- حضرت ابوالفضل کاشمر- موسی ابن جعفر قوچان- شهدای قوچان- حضرت زهرا فریمان- لقمان حکیم سرخس- حضرت زهرا رشتخوار- امام خمینی درگز- ۲۲ بهمن خواف- خاتم الانبیا خلیل آباد – ثامن الائمه تایباد- ولیعصر بردسکن- خاتم الانبیا باخرز مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی : امام رضا مشهد – آیت الله طالقانی مشهد -فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ  مشهد- سوانح شهید کامیاب مشهد –  قائم مشهد – مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی و روانپزشکی ابن سینا ۱۴۰۰۲۸۲۰۲۷۰
۳۶۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان رضوی (مشهد) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۸۲۰۲۷۰
۳۶۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام *
۳۶۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام بیمارستان ها و مراکز آموزشی :سجادیه تربت جام *
۳۶۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تربت جام *
۳۷۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه ۱۴۰۰۰۲۸۱۸۹۲
۳۷۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه  شبکه های بهداشت و درمان : زاوه – مه ولات ۱۴۰۰۰۲۸۱۸۹۲
۳۷۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه بیمارستان ها و مراکز آموزشی : نهم دی تربت حیدریه – امام رضا مه ولات – بیمارستان در دست احداث امام حسین (ع) ۱۴۰۰۰۲۸۱۸۹۲
۳۷۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی تربت حیدریه ۱۴۰۰۰۲۸۱۸۹۲
۳۷۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ۱۴۰۰۳۲۴۰۹۱۰
۳۷۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار  شبکه های بهداشت و درمان :جوین- داورزن- جغتای- خوشاب ۱۴۰۰۳۲۴۰۹۱۰
۳۷۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار بیمارستان ها و مراکز آموزشی : تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه سبزوار- محمد واسعی سبزوار- امداد شهید بهشتی سبزوار- شهیدان مبینی سبزوار- قمربنی هاشم جوین- ولی عصر جغتای ۱۴۰۰۳۲۴۰۹۱۰
۳۷۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سبزوار ۱۴۰۰۳۲۴۰۹۱۰
۳۷۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور ۱۴۰۰۲۴۵۰۱۴۸
۳۷۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور  شبکه های بهداشت و درمان : فیروزه ۱۴۰۰۲۴۵۰۱۴۸
۳۸۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی  ۲۲ بهمن- مرکزآموزشی، پژوهشی، درمانی حکیم ۱۴۰۰۲۴۵۰۱۴۸
۳۸۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی نیشابور ۱۴۰۰۲۴۵۰۱۴۸
۳۸۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد ۱۴۰۰۶۶۵۰۲۳۵
۳۸۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد شبکه های بهداشت و درمان : شبکه بهداشت و درمان بجستان ۱۴۰۰۶۶۵۰۲۳۵
۳۸۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد بیمارستان هاو مراکز درمانی : بیمارستان آموزشی پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی – بیمارستان آیت اله مدنی بجستان ۱۴۰۰۶۶۵۰۲۳۵
۳۸۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گناباد ۱۴۰۰۶۶۵۰۲۳۵
۳۸۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۲۰۲۳۲۵
۳۸۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی  شبکه های بهداشت و درمان : مرکز بهداشت شهرستان بجنورد -شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های شیروان – مانه و سملقان – فاروج – جاجرم – راز و جرگلان – گرمه ۱۴۰۰۳۲۰۲۳۲۵
۳۸۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های شهرستان بجنورد : امام رضابجنورد- امام علی بجنورد- بنت الهدای بجنورد- امام حسن بجنورد -امام خمینی شیروان- آیت الله هاشمی رفسنجانی شیروان – جواد الائمه جاجرم –  شهدای فاروج -پورسینای آشخانه( مانه و سملقان) ۱۴۰۰۳۲۰۲۳۲۵
۳۸۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خراسان شمالی مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۲۰۲۳۲۵
۳۹۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین ۱۴۰۰۴۸۶۰۰۹۴
۳۹۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان امام خمینی ۱۴۰۰۴۸۶۰۰۹۴
۳۹۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اسفراین ۱۴۰۰۴۸۶۰۰۹۴
۳۹۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان (اهواز) ۱۴۰۰۰۲۷۳۸۸۵
۳۹۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان (اهواز) شبکه های بهداشت و درمان : شرق – غرب – امیدیه – اندیکا – اندیمشک – ایذه – باغملک – باوی – دشت آزادگان – هویزه – دهدز – رامشیر – رامهرمز – شوشتر – لالی – هفتکل – هندیجان – کارون – ماهشهر- حمیدیه – مسجد سلیمان ۱۴۰۰۰۲۷۳۸۸۵
۳۹۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان (اهواز) بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی درمانی : شفا اهواز – شهید بقایی ۲ – رازی اهواز – ابوذر اهواز – سلامت اهواز – گلستان اهواز – امام خمینی اهواز – آیت الله طالقانی اهواز- شهدای هندیجان- ۲۲ بهمن مسجد سلیمان- امید لالی- سینا کارون- مادر رامهرمز- امام خمینی رامهرمز- رسول اکرم رامشیر- شهید چمران دشت آزادگان- شهدای صنعت نفت- زایشگاه راه زینب بندر امام خمینی (ماهشهر)- حاجیه نرگس معرفی ماهشهر- شهید طباطبایی باغ ملک- شهدای ایذه – امام علی اندیمشک – امام رضا امیدیه ۱۴۰۰۰۲۷۳۸۸۵
۳۹۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان خوزستان (اهواز) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۷۳۸۸۵
۳۹۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول (ستاد پشتیبانی ) ۱۴۰۰۲۱۳۹۳۲۳
۳۹۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول (ستاد پشتیبانی )  شبکه های بهداشت و درمان : شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های شوش – گتوند ۱۴۰۰۲۱۳۹۳۲۳
۳۹۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول (ستاد پشتیبانی ) بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان بزرگ دزفول ( دکتر گنجویان ) – نظام مافی شهرستان شوش – کارون شهرستان گتوند ۱۴۰۰۲۱۳۹۳۲۳
۴۰۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول (ستاد پشتیبانی ) مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دزفول ۱۴۰۰۲۱۳۹۳۲۳
۴۰۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان ۱۴۰۰۰۲۷۵۸۵۳
۴۰۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان  بیمارستان ها و مراکز آموزشی : دکترشهید زاده بهبهان – فریده بهبهانی – اشرفی اصفهانی آغاجاری ۱۴۰۰۰۲۷۵۸۵۳
۴۰۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بهبهان ۱۴۰۰۰۲۷۵۸۵۳
۴۰۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر ۱۴۰۰۶۸۵۹۶۲۰
۴۰۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر بیمارستان ها و مراکز آموزشی :  بیمارستان و زایشگاه الهادی شوشتر – بیمارستان آموزشی درمانی خاتم الانبیا شوشتر ۱۴۰۰۶۸۵۹۶۲۰
۴۰۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شوشتر ۱۴۰۰۶۸۵۹۶۲۰
۴۰۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان ۱۴۰۰۱۹۰۹۲۸۵
۴۰۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان شبکه های بهداشت و درمان : مرکز بهداشت آبادان- شبکه های بهداشت و درمان خرمشهر- شادگان ۱۴۰۰۱۹۰۹۲۸۵
۴۰۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان بیمارستان ها و مراکز درمانی : بیمارستان های آیت الله طالقانی آبادان- شهید بهشتی آبادان – ولیعصر خرمشهر- شهید معرفی زاده شادگان -حضرت زینب اروند کنار ۱۴۰۰۱۹۰۹۲۸۵
۴۱۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آبادان ۱۴۰۰۱۹۰۹۲۸۵
۴۱۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۹۵۱۰۲
۴۱۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان زنجان-شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های ابهر- خدابنده- طارم- خرمدره- ماهنشان- ایجرود- سلطانیه ۱۴۰۰۰۱۹۵۱۰۲
۴۱۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان بیمارستان ها و مراکز آموزشی: مراکز آموزشی و درمانی: آیت الله موسوی زنجان- حضرت ولیعصر زنجان – دکتر بهشتی زنجان –  امدادی ابهر- بیمارستان ها:  بوعلی سینا خرمدره-حضرت امیرالمومنین خدابنده- شهدای طارم – رازی ماهنشان- ایثار ایجرود- الغدیر ابهر- کلینیک های ویزه تخصصی و فوق تخصصی ۱۴۰۰۰۱۹۵۱۰۲
۴۱۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان زنجان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۹۵۱۰۲
۴۱۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان ۱۴۰۰۳۰۶۴۱۹۹
۴۱۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت سمنان – شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های دامغان-گرمسار-آرادان-مهدی شهر- سرخه ۱۴۰۰۳۰۶۴۱۹۹
۴۱۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی، پژوهشی، درمانی: کوثر سمنان-  امیرالمومنین سمنان بیمارستان ها: ولایت دامغان- معتمدی گرمسار- امام حسین آرادان- ۱۵ خرداد مهدی شهر سمنان ۱۴۰۰۳۰۶۴۱۹۹
۴۱۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان سمنان ۱۴۰۰۳۰۶۴۱۹۹
۴۱۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود ۱۴۰۰۴۴۲۴۲۴۶
۴۲۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود بیمارستان ها و مراکز آموزشی :  مراکز آموزشی، پژوهشی و درمانی: امام حسین شاهرود-  بهار شاهرود ۱۴۰۰۴۴۲۴۲۴۶
۴۲۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شاهرود ۱۴۰۰۴۴۲۴۲۴۶
۴۲۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان (زاهدان) ۱۴۰۰۰۴۰۴۹۶۵
۴۲۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان (زاهدان) شبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان زاهدان- سراوان- چابهار- خاش- کنارک ۱۴۰۰۰۴۰۴۹۶۵
۴۲۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان (زاهدان) بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های علی ابن ابیطالب زاهدان – خاتم الانبیا زاهدان- چشم پزشکی الزهرا زاهدان- مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی روانپزشکی بهاران زاهدان- بیمارستان تخصصی اطفال حضرت علی اصغر زاهدان- رازی سراوان- بوعلی زاهدان- امام خمینی خاش- دارالشفا میرجاوه ۱۴۰۰۰۴۰۴۹۶۵
۴۲۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سیستان و بلوچستان (زاهدان) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۴۰۴۹۶۵
۴۲۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر ۱۴۰۰۳۵۱۴۹۶۲
۴۲۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر شبکه های بهداشت و درمان: مراکز بهداشت ایرانشهر-فنوج-دلگان-قصرقند-مهرستان – شبکه های بهداشت و درمان نیکشهر-سرباز-چابهار-کنارک ۱۴۰۰۳۵۱۴۹۶۲
۴۲۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های ایران ایرانشهر-خاتم الانبیا ایرانشهر-۲۲ بهمن نیک شهر-امام علی چابهار- ولایت سرباز ۱۴۰۰۳۵۱۴۹۶۲
۴۲۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ایرانشهر ۱۴۰۰۳۵۱۴۹۶۲
۴۳۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل ۱۴۰۰۰۲۰۲۷۹۰
۴۳۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان زابل- شبکه های بهداشت و درمان زهک- هامون-هیرمند- نیمروز ۱۴۰۰۰۲۰۲۷۹۰
۴۳۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های امیرالمومنین زابل- امام خمینی زابل- سیدالشهدای زهک- شهدای هیرمند ۱۴۰۰۰۲۰۲۷۹۰
۴۳۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی زابل ۱۴۰۰۰۲۰۲۷۹۰
۴۳۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) ۱۴۰۰۲۷۱۳۰۲۵
۴۳۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) شبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های استهبان-آباده- خرامه- زرقان- فیروزآباد- ممسنی- کازرون- اقلید- بوانات- خرم بید- زرین دشت- سروستان- مهر- نی ریز- ارسنجان- بیضا- رستم- سرچهان- کامفیروز- لامرد- قیروکارزین- مشهدمرغاب- پاسارگاد- بختگان- داراب- سپیدان- کوار- فراشبند- مرو دشت – مرکز بهداشت شیراز(شهدای والفجر) – مرکز بهداشت شیراز (شهدای انقلاب) ۱۴۰۰۲۷۱۳۰۲۵
۴۳۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی، درمانی: نمازی شیراز- شهید فقیهی شیراز- حضرت زینب- حافظ شیراز- خلیلی شیراز- آنکولوژی امیر شیراز- ابن سینا شیراز- سوانح سوختگی و ترمیمی امیرالمومنین شیراز- شهید آیت الله دستغیب شیراز- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی پوستچی- مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی پیوند اعضا ابوعلی سینا- بیمارستان ها: خیریه قلب الزهرا  و کودکان شهید حجازی شیراز- شهید چمران شیراز- اعصاب و روان استاد محرری- مادر و کودک شوشتری-حاج محمد اسماعیل امتیاز و مرکز فوریت های جراحی شهید رجایی- حضرت علی اصغر شیراز- شهدای نی ریز – حضرت فاطمه زهرا مهر- ولیعصر ممسنی- شهید مطهری مرودشت-ولیعصر لامرد- بعثت اشکنان لامرد- حضرت فاطمه زهرا کوار- ولیعصر کازرون- شهید فرج الله رضازاده قائمیه- امام سجاد خشت و کنارتخته کازرون- امام محمدباقر قیر و کارزین- حضرت قائم فیروزآباد- امام هادی فراشبند- شهدای سروستان- قمربنی هاشم بیضا- امام حسین سپیدان- امام موسی کاظم زرین دشت- امام حسن عسگری زرقان- امام حسن مجتبی داراب- ولیعصر خرم بید- سیدالشهدا قادر آباد- جوادالائمه خرامه- امام جعفر صادق سعادت شهر- ولیعصر بوانات- ولیعصر اقلید- امام خمینی استهبان- ولیعصر ارسنجان- امام خمینی آباده  درمانگاه ها: شهید مطهری- امام رضا- قطب الدین شلامتکده طب سنتی حکیم عماد الدین شیرازی- کلینیک های ویژه تخصصی دندانپزشکی- مجتمع تخصصی و فوق تخصصی نادر کاظمی- ۱۴۰۰۲۷۱۳۰۲۵
۴۳۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس ۱۴۰۰۲۷۱۳۰۲۵
۴۳۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم ۱۴۰۰۰۲۱۳۹۵۱
۴۳۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های استاد مطهری جهرم- پیمانیه جهرم- خاتم الانبیا خفر-مرکز جامع سرطان خاتم الانبیا-خدمات پاراکلینیکی بیمارستان ها ۱۴۰۰۰۲۱۳۹۵۱
۴۴۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی جهرم ۱۴۰۰۰۲۱۳۹۵۱
۴۴۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش ۱۴۰۰۳۲۷۰۰۶۱
۴۴۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش شبکه های بهداشت و درمان:  مرکز بهداشت شهرستان گراش ۱۴۰۰۳۲۷۰۰۶۱
۴۴۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی ۱۴۰۰۳۲۷۰۰۶۱
۴۴۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گراش ۱۴۰۰۳۲۷۰۰۶۱
۴۴۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا ۱۴۰۰۰۱۹۵۴۱۹
۴۴۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: ولیعصرفسا- دکترشریعتی فسا ۱۴۰۰۰۱۹۵۴۱۹
۴۴۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فسا ۱۴۰۰۰۱۹۵۴۱۹
۴۴۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان ۱۴۰۰۳۲۹۵۳۳۳
۴۴۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: حضرت علی اصغر بیرم- امیدوار اوز- نبی اکرم خنج-مرکز آموزشی درمانی امام رضا لارستان ۱۴۰۰۳۲۹۵۳۳۳
۴۵۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی لارستان ۱۴۰۰۳۲۹۵۳۳۳
۴۵۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۶۷۸۸۴
۴۵۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهید بلندیان- شبکه های بهداشت آبیک-آوج- البرز-بوئین زهرا-تاکستان ۱۴۰۰۰۲۶۷۸۸۴
۴۵۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان شفا تاکستان- کلینیک ویژه دانشگاه  مراکز آموزشی و درمانی: بوعلی سینا قزوین- قدس قزوین- کوثر قزوین- شهید رجایی قزوین-۲۲ بهمن قزوین- ولایت قزوین- امیرالمومنین بوئین زهرا ۱۴۰۰۰۲۶۷۸۸۴
۴۵۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۶۷۸۸۴
۴۵۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم ۱۴۰۰۰۲۴۵۹۱۹
۴۵۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان قم ۱۴۰۰۰۲۴۵۹۱۹
۴۵۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی ، درمانی: کامکار،عرب نیا قم- نکویی، هدایتی، فرقانی قم- شهدا قم- حضرت فاطمه معصومه قم- شهید بهشتی قم- ایزدی قم- مرکز تخصصی دندانپزشکی فاطمیه(سلامت) ۱۴۰۰۰۲۴۵۹۱۹
۴۵۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قم مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قم ۱۴۰۰۰۲۴۵۹۱۹
۴۵۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان ۱۴۰۰۰۲۹۶۲۵۰
۴۶۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت سنندج-شهرستان های سقز-قروه-دهگلان-بیجار-سرو آباد- بانه- کامیاران- مریوان-دیواندره ۱۴۰۰۰۲۹۶۲۵۰
۴۶۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: کوثر سنندج-قدس سنندج-بعثت سنندج- توحید سنندج- امام حسین بیجار- امام خمینی سقز- شهدای دهگلان- امام خمینی دیواندره- صلاح الدین ایوبی بانه- رازی بانه- شهید چمران سرو آباد- بوعلی مریوان- فجر مریوان- سینا کامیاران- شهید بهشتی قروه ۱۴۰۰۰۲۹۶۲۵۰
۴۶۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کردستان ۱۴۰۰۰۲۹۶۲۵۰
۴۶۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان ۱۴۰۰۳۴۱۷۹۲۰
۴۶۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان کرمان- شبکه های بهداشت و درمان شهرستان های ارزوئیه- بافت- بردسیر- رابر- راور- زرند- شهر بابک- کوهبنان ۱۴۰۰۳۴۱۷۹۲۰
۴۶۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان بیمارستان ها و مراکز آموزشی :  شفا کرمان-  افضلی پور کرمان- شهید باهنر کرمان- شهید بهشتی کرمان- افضل الدین ابوحامد کوهبنانی – ولیعصر شهر بابک – علی ابن ابیطالب راور- امام خمینی رابر- قائم بردسیر- خاتم الانبیا بافت- امام حسین ارزوئیه ۱۴۰۰۳۴۱۷۹۲۰
۴۶۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمان ۱۴۰۰۳۴۱۷۹۲۰
۴۶۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت ۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰
۴۶۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت جیرفت- شبکه و مراکز بهداشت رودبار جنوب- عنبرآباد- قلعه گنج- کهنوج- منوجان- فاریاب ۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰
۴۶۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های امام خمینی جیرفت- آیت الله کاشانی جیرفت- ۱۲ فروردین کهنوج- امام حسین منوجان- شهدای قلعه گنج- سیدالشهدای رودبار جنوب ۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰
۴۷۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی جیرفت ۱۴۰۰۰۲۳۵۸۶۰
۴۷۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم ۱۴۰۰۰۲۶۶۴۹۹
۴۷۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت بم- شبکه های بهداشت نرماشیر- فهرج- ریگان ۱۴۰۰۰۲۶۶۴۹۹
۴۷۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان پاستور- جوادالائمه- آیت الله هاشمی رفسنجانی ۱۴۰۰۰۲۶۶۴۹۹
۴۷۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بم ۱۴۰۰۰۲۶۶۴۹۹
۴۷۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان ۱۴۰۰۳۱۲۴۸۸۳
۴۷۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های علی ابن ابیطالب رفسنجان-مرادی رفسنجان- ولیعصر انار رفسنجان- زایشگاه نیک نفس رفسنجان ۱۴۰۰۳۱۲۴۸۸۳
۴۷۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی رفسنجان ۱۴۰۰۳۱۲۴۸۸۳
۴۷۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان ۱۴۰۰۳۵۰۹۹۶۲
۴۷۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان بیمارستان ها و مراکز آموزشی :بیمارستان امام رضا ۱۴۰۰۳۵۰۹۹۶۲
۴۸۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی سیرجان ۱۴۰۰۳۵۰۹۹۶۲
۴۸۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۷۵۹۵۰
۴۸۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان کرمانشاه- شبکه های بهداشت و درمان اسلام آباد غرب- پاوه- ثلاث باباجانی- جوانرود- دالاهو- روانسر- سرپل ذهاب- سنقر- صحنه- قصرشیرین- کنگاور- گیلانغرب- هرسین ۱۴۰۰۰۲۷۵۹۵۰
۴۸۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های امام خمینی کرمانشاه- امام رضا کرمانشاه- امام علی کرمانشاه- آیت الله طالقانی کرمانشاه- فارابی کرمانشاه- معتضدی کرمانشاه- امام خمینی اسلام آباد غرب- حضرت ابوالفضل العباس قصر شیرین- حضرت رسول جوانرود- شهدای سرپل ذهاب- شهید دکتر چمران کنگاور- شهدا هرسین- قدس پاوه- الزهرا گیلانغرب- مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی دکتر محمدکرمانشاهی- دکتر معاون صحنه- امام خمینی سنقر ۱۴۰۰۰۲۷۵۹۵۰
۴۸۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۷۵۹۵۰
۴۸۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) ۱۴۰۰۳۰۹۶۴۴۳
۴۸۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) شبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان دنا- بهمئی- بویر احمد- کهگیلویه- گچساران- باشت- چرام- لنده ۱۴۰۰۳۰۹۶۴۴۳
۴۸۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های امام سجاد- شهید بهشتی یاسوج- شهید رجایی یاسوج- شهید رجایی گچساران- امام خمینی دهدشت- شهید دکتر جلیل یاسوج – بی بی حکیمه گچساران- شهدای باشت- مرکز آموزشی درمانی شهدای دولت آباد ۱۴۰۰۳۰۹۶۴۴۳
۴۸۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد (یاسوج) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۴۰۰۳۰۹۶۴۴۳
۴۸۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان ۱۴۰۰۲۱۴۰۵۱۰
۴۹۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان شبکه های بهداشت و درمان: مراکز بهداشت رامیان- گمیشان- بندر گز- گرگان- گنبد کاووس- علی آباد- گالیکش- مینودشت- آزاد شهر- آق قلا- مراوه تپه- کردکوی- بندر ترکمن- کلاله ۱۴۰۰۲۱۴۰۵۱۰
۴۹۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دزیانی- بیمارستان ها: شهداشهرستان بندر گز- امام خمینی بندر ترکمن- امیرالمومنین کرد کوی- امام رضا خان به بین- پیامبر اعظم گنبد- آیت الله طالقانی گرگان-حاج آقی آل جلیل آق قلا- شهید مطهری گنبد- بقیه الله اعظم علی آباد- آیت الله طالقانی گنبد- شهدا گنبد- شهید صیاد شیرازی گرگان- فاطمه زهرا مینو دشت- حضرت رسول اکرم کلاله- حضرت معصومه آزاد شهر ۱۴۰۰۲۱۴۰۵۱۰
۴۹۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گلستان ۱۴۰۰۲۱۴۰۵۱۰
۴۹۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان ۱۴۰۰۰۲۸۰۹۸۴
۴۹۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان شبکه های بهداشت و درمان: رشت- لاهیجان- لنگرود- فومن- ماسال- صومعه سرا- آستارا- انزلی- سیاهکل- تالش- رودبار- املش رضوانشهر- آستانه اشرفیه- رودسر- شفت ۱۴۰۰۰۲۸۰۹۸۴
۴۹۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان های شهرستان رشت: ۱۷ شهریور- الزهرا- امیرالمونین- پورسینا- دکتر حشمت- رازی- شفا- ولایت کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بعثت- کلینیک تخصصی دندانپزشکی  بیمارستان های سایر شهرها: دکتر پیروز لاهیجان- امام حسن مجتبی فومن- امام خمینی صومعه سرا- رسالت ماسال- سلامت رستم آباد- شهید بهشتی آستارا- امام رضا شفت- شهدا رضوانشهر-شهید بهشتی انزلی- شهید نورانی تالش- ولیعصر رودبار- امینی لنگرود- شهید انصاری رودسر- نیکوکار املش- کوثر آستانه اشرفیه- ۳۱ خرداد منجیل- غدیر سیاهکل ۱۴۰۰۰۲۸۰۹۸۴
۴۹۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان گیلان ۱۴۰۰۰۲۸۰۹۸۴
۴۹۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۸۲۲۵۱
۴۹۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان شبکه های بهداشت و درمان: خرم آباد- بروجرد- الیگودرز- دورود- ازنا- کوهدشت- نورآباد- الشتر- پلدختر- سپید دشت-چگنی ۱۴۰۰۰۲۸۲۲۵۱
۴۹۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی، درمانی: شهدای عشایر خرم آباد- اعصاب و روان مهر خرم آباد- شهید آیت الله مدنی خرم آباد- شهید سید فخرالدین رحیمی- زنان و زایمان خیریه حاج کریم عسلی خرم آباد  بیمارستان ها: امام خمینی بروجرد- امام خمینی کوهدشت- امام خمینی سلسله(الشتر)- امام خمینی پلدختر- شهدای هفت تیر دورود (مجتمع هفتم تیر و سید مصطفی خمینی)- امام جعفر صادق الیگودرز- امام علی ازنا- ابن سینا دلفان(نورآباد)- شهید چمران بروجرد- شهید ولیان الیگودرز- امام خمینی دوره- آیت الله بروجردی بروجرد- امام خمینی سپید دشت ۱۴۰۰۰۲۸۲۲۵۱
۵۰۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۸۲۲۵۱
۵۰۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷
۵۰۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران شبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان آمل- بابلسر- بهشهر- تنکابن- جویبار- چالوس- رامسر- ساری- سوادکوه- عباس آباد- فریدون کنار- قائمشهر- گلوگاه- محمودآباد- میاندورود- نکا- نور- نوشهر ۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷
۵۰۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی درمانی: امام خمینی ساری- بوعلی سینا ساری- مرکز روانپزشکی و سوختگی زارع ساری-فاطمه الزهرا ساری- رازی قائمشهر بیمارستان ها: امام علی آمل- امام رضا آمل- امام خمینی آمل- ۱۷ شهریور آمل- حضرت زینب بابلسر- امام خمینی بهشهر- شهدا بهشهر- شهید رجایی تنکابن- حاج عزیزی جویبار- آیت الله طالقانی چالوس- امام سجاد رامسر- شهدا زیرآب- امام خمینی فریدونکنار- قائم کلاردشت- ثامن الائمه گلوگاه- شهدا محمودآباد- امام حسین نکا- امام خمینی نور- شهید بهشتی نوشهر- آیت الله خامنه ای عباس آباد کلینیک های فوق تخصصی: مجتمع تخصصی و فوق تخصصی باغبان ساری- مرکز جامع بیماران کلیوی شهروند ساری ۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷
۵۰۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۹۶۵۴۷
۵۰۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل ۱۴۰۰۳۱۳۸۳۰۹
۵۰۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی درمانی شهید یحیی نژاد بابل- شهید بهشتی بابل- آیت الله روحانی بابل-مرحوم شفیع زاده (کودکان) امیرکلا- شهید رجایی بابلسر- ۱۷ شهریور مرزیکلا- مرکز درمانی تخصصی ناباروری فاطمه الزهرا ۱۴۰۰۳۱۳۸۳۰۹
۵۰۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی بابل ۱۴۰۰۳۱۳۸۳۰۹
۵۰۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی – اراک ۱۴۰۰۲۵۸۷۳۳۴
۵۰۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی – اراک شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان اراک- شبکه های بهداشت و درمان شازند- تفرش- آشتیان- دلیجان- کمیجان- محلات- فراهان- خنداب ۱۴۰۰۲۵۸۷۳۳۴
۵۱۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی – اراک بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی درمانی : حضرت ولیعصر- امیرکبیر اراک- امیرالمومنین- آیت الله خوانساری اراک- آیت الله طالقانی اراک کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی: امام رضا- کوثر بیمارستان ها: والفجر تفرش- امام علی کمیجان- امام سجاد آشتیان- امام صادق دلیجان- امام خمینی محلات- فرهنگ خسروانی فراهان- مهر خنداب ۱۴۰۰۲۵۸۷۳۳۴
۵۱۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی – اراک مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان مرکزی ۱۴۰۰۲۵۸۷۳۳۴
۵۱۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱
۵۱۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت ساوه- مرکز بهداشت زرندیه- شبکه بهداشت و درمان زرندیه ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱
۵۱۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی درمانی بیمارستان مدرس- بیمارستان ها: زنان و زایمان شهدای ۱۷ شهریورساوه – شهدای آسیابک- امام رضا زرندیه- مدرس ساوه ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱
۵۱۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه ۱۴۰۰۶۶۶۴۶۵۱
۵۱۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین ۱۴۰۰۷۰۴۰۵۲۵
۵۱۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین بیمارستان ها و مراکز آموزشی : امام خمینی خمین ۱۴۰۰۷۰۴۰۵۲۵
۵۱۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خمین ۱۴۰۰۷۰۴۰۵۲۵
۵۱۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان – بندرعباس (معاونت مدیریت توسعه و منابع) ۱۴۰۰۲۸۲۰۰۱۹
۵۲۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان – بندرعباس (معاونت مدیریت توسعه و منابع) شبکه های بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها ی بندرعباس- رودان- حاجی آباد- میناب-ابوموسی- بندر خمیر- پارسیان- قشم- بندر لنگه- جاسک- بستک- بشاگرد ۱۴۰۰۲۸۲۰۰۱۹
۵۲۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان – بندرعباس (معاونت مدیریت توسعه و منابع) بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مجتمع آموزشی، درمانی و پژوهشی پیامبر اعظم- مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی کودکان بندر عباس بیمارستان ها: شهدای بندر لنگه- حضرت ابوالفضل میناب- پیامبراعظم قشم- رستمانی پارسیان- امام علی رودان- فارابی بستک- فاطمه الزهرا حاجی آباد- خاتم الانبیا جاسک- سید عبدالباقی نیاپور خمیر- پارس ابوموسی- امام سجاد سیریک- بقیه الله الاعظم بشاگرد ۱۴۰۰۲۸۲۰۰۱۹
۵۲۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان – بندرعباس (معاونت مدیریت توسعه و منابع) مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۸۲۰۰۱۹
۵۲۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان ۱۴۰۰۲۶۰۳۸۱۸
۵۲۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان همدان- شبکه های بهداشت و درمان بهار- تویسرکان- رزن- فامنین- کبودر آهنگ- ملایر- نهاوند ۱۴۰۰۲۶۰۳۸۱۸
۵۲۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز آموزشی ، درمانی: بعثت همدان- شهیدبهشتی همدان- فاطمیه همدان- قلب فرشچیان- مرکز آموزشی، درمانی فرشچیان همدان کلینیک ها:  امام خمینی- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امید-کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مهدیه همدان- بیمارستان ها:ولیعصر تویسرکان- مهر ملایر- امام حسین ملایر-شهید حیدری نهاوند-آیت الله بهاری بهار- امام رضا کبودر آهنگ- آیت الله علیمرادیان نهاوند- امام حسن مجتبی فامنین همدان- شهید آیت الله قدوسی نهاوند- ولیعصر رزن ۱۴۰۰۲۶۰۳۸۱۸
۵۲۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان همدان ۱۴۰۰۲۶۰۳۸۱۸
۵۲۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ۱۴۰۰۷۰۰۴۴۴۲
۵۲۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد بیمارستان ها و مراکز آموزشی: قائم ۱۴۰۰۷۰۰۴۴۴۲
۵۲۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اسدآباد ۱۴۰۰۷۰۰۴۴۴۲
۵۳۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد ۱۴۰۰۰۲۲۸۰۵۵
۵۳۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد شبکه های بهداشت و درمان: مرکز بهداشت شهرستان یزد- شبکه های بهداشت و درمان تفت – مهریز- میبد- شهرستان ابرکوه- اشکذر- اردکان- بافق- بهاباد-خاتم ۱۴۰۰۰۲۲۸۰۵۵
۵۳۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد بیمارستان ها و مراکز آموزشی : بیمارستان ها: شهید دکتر رهنمون- شهید صدوقی یزد- شهدای محراب- محمدصادق افشاریزد- شهید بهشتی تفت- فاطمه الزهرا مهریز- امام جعفر صادق میبد- مرکز جامع روانپزشکی استان یزد- ضیائی اردکان-قائم اردکان- ولیعصر بافق- آیت الله خاتمی خاتم(هرات)- خاتم الانبیا ابرکوه- حکیم بهابادی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی: بقائی پور-  امام علی- خاتم الانبیا- رهنمون- افشار- دیابت- شهدای محراب ۱۴۰۰۰۲۲۸۰۵۵
۵۳۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان یزد ۱۴۰۰۰۲۲۸۰۵۵
۵۳۴  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ۱۴۰۰۳۳۹۱۷۶۹
۵۳۵  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مرکز بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت و درمان شهریار- رباط کریم- قدس- ملارد- بهارستان- مرکز بهداشت غرب تهران- مرکز بهداشت شمال غرب ۱۴۰۰۳۳۹۱۷۶۹
۵۳۶  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بیمارستان ها و مراکز آموزشی :  مجتمع آموزشی پژوهشی حضرت رسول اکرم تهران  مراکز آموزشی درمانی : فیروزگر تهران- حضرت فاطمه تهران- کودکان حضرت علی اصغر تهران- شفا یحیائیان تهران- شهید اکبر آبادی تهران- شهید مطهری تهران- شهید هاشمی نژاد تهران- روانپزشکی ایران تهران بیمارستان ها: شهدای هفتم تیر تهران- شهدای یافت آباد تهران- فیروزآبادی ری تهران- کودکان شهید حسین فهمیده تهران- لولاگر تهران- امام سجاد شهریار- حضرت فاطمه الزهرا رباط کریم- امام حسین بهارستان ۱۴۰۰۳۳۹۱۷۶۹
۵۳۷  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ۱۴۰۰۳۳۹۱۷۶۹
۵۳۸  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی ۱۴۰۰۰۲۵۹۵۲۲
۵۳۹  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز بهداشت و درمان: شبکه های بهداشت پاکدشت- دماوند- ورامین- فیروزکوه-شبکه های بهداشت و درمان شمیرانات- پردیس- شهرستان پیشوا- شهرستان قرچک- مرکز بهداشت شمال- مرکز بهداشت شرق ۱۴۰۰۰۲۵۹۵۲۲
۵۴۰  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مراکز پزشکی، آموزشی و درمانی اختر تهران- امام حسین تهران- آیت الله طالقانی تهران- پانزده خرداد تهران- شهدای تجریش تهران- شهدای گمنام – شهید لبافی نژاد- شهید مدرس تهران- طرفه تهران- کودکان مفید تهران- لقمان حکیم تهران- دکترمسیح دانشوری- مهدیه تهران  بیمارستان ها: امام خمینی فیروزکوه- آیت الله اشرفی اصفهانی- زعیم پاکدشت- سوم شعبان دماوند- شهدای پاکدشت- شهید دکتر محمد مفتح ورامین- شهید ستاری قرچک ۱۴۰۰۰۲۵۹۵۲۲
۵۴۱  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۴۰۰۰۲۵۹۵۲۲
۵۴۲  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۴۰۰۰۲۷۱۴۹۹
۵۴۳  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بیمارستان ها و مراکز آموزشی : مرکز آموزشی ، درمانی روانپزشکی رازی- بیمارستان توانبخشی رفیده- مرکز توانبخشی اسما- مرکز توانبخشی ، پزشکی مرحوم دکتر نظام مافی ۱۴۰۰۰۲۷۱۴۹۹
۵۴۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۱۴۰۰۰۲۲۷۹۹۸
۵۴۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۲۲۷۹۹۸
۵۴۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۲۲۷۹۹۸
۵۴۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۳۱۸۳۱۸۹
۵۴۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۳۱۸۳۱۸۹
۵۴۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۲۳
۵۵۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۲۳
۵۵۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل ۱۴۰۰۲۶۶۰۱۸۳
۵۵۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۲۶۶۰۱۸۳
۵۵۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ۱۴۰۰۲۷۹۱۲۴۳
۵۵۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۲۷۹۱۲۴۳
۵۵۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ۱۴۰۰۲۵۹۷۹۳۲
۵۵۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۲۵۹۷۹۳۲
۵۵۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام ۱۴۰۰۵۵۹۴۴۲۵
۵۵۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۵۵۹۴۴۲۵
۵۵۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۴۳
۵۶۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۳۱۲۷۶۴۳
۵۶۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ۱۴۰۰۲۷۰۲۸۷۰
۵۶۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۲۷۰۲۸۷۰
۵۶۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۳۱۱۰۸۹۰
۵۶۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۳۱۱۰۸۹۰
۵۶۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۶۶۰۱۵۰
۵۶۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان جنوبی کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۶۶۰۱۵۰
۵۶۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۷۹۱۲۲۴
۵۶۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۷۹۱۲۲۴
۵۶۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۴۳۰۲۱۸
۵۷۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان شمالی کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۴۳۰۲۱۸
۵۷۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان ۱۴۰۰۲۰۹۷۷۱۷
۵۷۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۲۰۹۷۷۱۷
۵۷۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ۱۴۰۰۳۱۷۶۸۱۶
۵۷۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۳۱۷۶۸۱۶
۵۷۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان ۱۴۰۰۲۶۶۰۰۸۶
۵۷۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۲۶۶۰۰۸۶
۵۷۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۱۳۴۸۸۸
۵۷۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۱۳۴۸۸۸
۵۷۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس ۱۴۰۰۳۳۰۰۳۴۹
۵۸۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۳۳۰۰۳۴۹
۵۸۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین ۱۴۰۰۲۸۳۷۲۴۸
۵۸۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۲۸۳۷۲۴۸
۵۸۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم ۱۴۰۰۳۲۹۲۵۸۸
۵۸۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۳۲۹۲۵۸۸
۵۸۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ۱۴۰۰۳۱۷۶۸۰۱
۵۸۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۳۱۷۶۸۰۱
۵۸۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان ۱۴۰۰۳۱۸۲۸۱۷
۵۸۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۳۱۸۲۸۱۷
۵۸۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۱۴۱۷۸۲
۵۹۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۱۴۱۷۸۲
۵۹۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۷۹۱۲۳۹
۵۹۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۷۹۱۲۳۹
۵۹۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان ۱۴۰۰۲۸۳۷۲۸۶
۵۹۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۲۸۳۷۲۸۶
۵۹۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان ۱۴۰۰۳۲۲۷۴۳۰
۵۹۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۳۲۲۷۴۳۰
۵۹۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان ۱۴۰۰۲۸۹۱۸۱۰
۵۹۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۲۸۹۱۸۱۰
۵۹۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران ۱۴۰۰۲۹۶۷۳۵۰
۶۰۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۲۹۶۷۳۵۰
۶۰۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ۱۴۰۰۲۵۹۷۹۱۳
۶۰۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۲۵۹۷۹۱۳
۶۰۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان ۱۴۰۰۳۱۷۶۷۹۵
۶۰۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۳۱۷۶۷۹۵
۶۰۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ۱۴۰۰۳۰۹۱۶۸۱
۶۰۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۳۰۹۱۶۸۱
۶۰۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ۱۴۰۰۳۱۳۴۸۹۲
۶۰۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۳۱۳۴۸۹۲
۶۰۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی- بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی استاد عالی نسب تبریز – بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز – مراکز درمانی: شهید مختاری – شهید ممی زاده – شهید ملکپور – اهر – آذرشهر – بناب – جلفا – سراب – شبستر – مراغه – میانه – مرند ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی بیمارستان امام رضا(ع)ارومیه – دی کلینیک مهاباد – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی حضرت فاطمه (س)ارومیه – پلی کلینیک تخصصی حضرت ولیعصر (عج)ارومیه – پلی کلینیک شهریارسلماس – درمانگاه خوی – درمانگاه ماکو – درمانگاه نقده – پلی کلینیک میاندوآب – درمانگاه بوکان ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل بیمارستان سبلان اردبیل – بیمارستان ارس پارس‌آباد – مراکز درمانی : پلی‌کلینیک شهید میرزاحسینی اردبیل – درمانگاه مشگین شهر – درمانگاه خلخال – درمانگاه گرمی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان بیمارستان دکتر شریعتی – بیمارستان دکتر غرضی – بیمارستان نجف آباد – مراکز درمانی : پلی کلینیک شهید کمال پور – پلی کلینیک شهید ملکوتی – پلی کلینیک شادروان تاج الدین – پلی کلینیک نجف آباد – پلی کلینیک فلاورجان – پلی کلینیک خوراسگان – پلی کلینیک مبارکه – پلی کلینیک شاهین شهر – پلی کلینیک شهرضا – پلی کلینیک زرین شهر – درمانگاه قدس – درمانگاه گزوبرخوار – مرکز دندانپزشکی ولیعصر – درمانگاه رهنان – درمانگاه شماره ۲ شهید برهانیان – درمانگاه خمینی شهر – درمانگاه ۴ – درمانگاه ۷ – درمانگاه فریدونشهر- درمانگاه فریدن – درمانگاه گلپایگان – درمانگاه میمه – درمانگاه نایین – درمانگاه اردستان – درمانگاه شهید شعبانی – درمانگاه تیران و کرون – درمانگاه خوانسار ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی منطقه کاشان بیمارستان تامین اجتماعی کاشان (شبیه خوانی) – مراکز درمانی : پلی کلینیک بوعلی – درمانگاه تخصصی حضرت ابوالفضل (ع) آران و بیدگل – درمانگاه شهداء نطنز – دفتر اسناد پزشکی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۱۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان البرز – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان البرز بیمارستان هشتگرد – دی کلینیک شهید حاجی زاده – موسسه خدمات درمانی البرز – مراکز درمانی :درمانگاه تخصصی نظرآباد – پلی کلینیک تخصصی فردیس – پلی کلینیک تخصصی حصارک – پلی کلینیک تخصصی شهید بهشتی –  درمانگاه عمومی اشتهارد – مرکز خدمات دندانپزشکی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان ایلام – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ایلام بیمارستان شهدای زاگری میلاد ۴ (هیئت مدیره ای) – مراکز درمانی : دی کلینیک – درمانگاه شماره ۲- درمانگاه دهلران ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر بیمارستان سلمان فارسی بوشهر – بیمارستان مهر برازجان – بیمارستان حضرت نبی اکرم(ص) عسلویه – مراکز درمانی : مبعث بوشهر – امام موسی کاظم(ع) برازجان – بوعلی کنگان  – شهید مطهری گناوه – امام جواد(ع) جم – غدیر دیر – نهم دی دیلم ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی شهرستان های استان تهران – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران بزرگ – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان تهران بیمارستان شهدای ۱۵ خردادورامین – بیمارستان آیت اله کاشانی – بیمارستان شهید شریعت رضوی – بیمارستان شهید فیاض بخش – بیمارستان  لبافی نژاد – بیمارستان شهید لواسانی – بیمارستان شهید معیری – بیمارستان هدایت – بیمارستان امام رضا (ع) اسلامشهر – بیمارستان شهریار – بیمارستان ۱۲ بهمن – مرکز جراحی محدود  شهید سلیمانی – مرکز جراحی محدود  ابوریحان – مراکز درمانی : پلی کلینیک ۲۲ بهمن – دندانپزشکی مستقل ۲۲ سانتر دندانپزشکی – درمانگاه عمومی فیروزکوه – درمانگاه عمومی شماره ۲۱ – پلی کلینیک جشنواره – پلی کلینیک شهید مفتح – پلی کلینیک  سیزده آبان – پلی کلینیک خاندان حکیم – پلی کلینیک طوس – درمانگاه تخصصی آزادی – درمانگاه تخصصی باقرشهر شهرری – پلی کلینیک نسیم شهر – پلی کلینیک  پاکدشت – پلی کلینیک  شهید لبافی نژاد – درمانگاه پیشوا – پلی کلینیک  شماره ۱ – پلی کلینیک  قدس شریف – درمانگاه تخصصی شهید سعید الله نیک پور (شماره ۱۹ سابق) – درمانگاه تخصصی دخانیات – پلی کلینیک فدائیان اسلام – پلی کلینیک  اشرفی اصفهانی – پلی کلینیک دستغیب قرچک – پلی کلینیک شهید حسن دهقان برزکی (شماره ۱۷ سابق) – درمانگاه تخصصی درخشان (شهریار) – پلی کلینیک شهید حیدری ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۲۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری بیمارستان امام علی (ع) – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی شهرکرد – پلی کلینیک تخصصی بروجن  – درمانگاه تخصصی شهرکرد – درمانگاه تخصصی لردگان – درمانگاه عمومی فارسان ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان جنوبی بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) – بیمارستان شهید دکتر رحیمی – مراکز درمانی : درمانگاه قاین  – درمانگاه فردوس – درمانگاه نهبندان  – پلی کلینیک طبس ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان رضوی بیمارستان ۱۷ شهریورمشهد – بیمارستان فارابی مشهد – بیمارستان رازی تربت حیدریه – مراکز درمانی :درمانگاه تایباد – پلی کلینیک تربت جام – درمانگاه چناران – پلی کلینیک سبزوار – درمانگاه سرخس – درمانگاه شماره ۱ مشهد – درمانگاه شماره ۲ مشهد – درمانگاه شماره۳مشهد – درمانگاه شماره۴مشهد – پلی کلینیک بلال حبشی مشهد – پلی کلینیک شهید فاتق مشهد – درمانگاه فریمان – درمانگاه قوچان – پلی کلینیک کاشمر – پلی کلینیک گناباد – پلی کلینیک نیشابور ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان شمالی – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خراسان شمالی بیمارستان ثامن الائمه (ع) بجنورد – مراکز درمانی : درمانگاه اسفراین – درمانگاه شهید نظام شیروان  – درمانگاه سیدالشهدا گرمه و جاجرم ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان خوزستان – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان بیمارستان امیرالمومنین(ع) اهواز – بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان – بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) بهبهان – بیمارستان امام موسی کاظم(ع) ماهشهر – بیمارستان شهدا شوشتر – بیمارستان شفا مسجدسلیمان – مراکز درمانی : پلی کلینیک شهید رجایی – پلی کلینیک شهید مطهری آبادان – پلی کلینیک شهید دقایقی امیدیه – پلی کلینیک چهارم خرداد دزفول – پلی کلینیک سوم خرداد خرمشهر- پلی کلینیک شهید حیاری هفت تپه – پلی کلینیک خلیج فارس ماهشهر – پلی کلینیک شهداء اندیمشک – دی کلینیک ۸ شهریور آبادان – درمانگاه شهدای بندر امام خمینی(ره) – درمانگاه شهدای ایذه – درمانگاه شهدای رامهرمز- درمانگاه شهید علیدادی امیدیه – درمانگاه شهدای سوسنگرد – درمانگاه شهدای شادگان – درمانگاه کارون شوشتر – درمانگاه ایثار اهواز – درمانگاه امام حسین  اهواز – درمانگاه شهید نریمی اهواز – درمانگاه علی ابن مهزیاراهواز – درمانگاه جواد الائمه اهواز – درمانگاه شهدای دزفول – درمانگاه امام علی(ع) شوش ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۳۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان زنجان – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان بیمارستان امام حسین (ع) زنجان – بیمارستان امید ابهر – مراکز درمانی : پلی کلینیک حکیم‌هیدجی – درمانگاه روزبه زنجان – درمانگاه شهداء خرمدره – درمانگاه شفا ابهر – درمانگاه سهروردی خدابنده ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان سمنان- بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سمنان بیمارستان شفا سمنان – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی شاهرود – پلی کلینیک تخصصی سمنان  – درمانگاه تخصصی دامغان – درمانگاه تخصصی گرمسار – درمانگاه مهدیشهر – درمانگاه شماره ۲ شاهرود – درمانگاه ایوانکی – درمانگاه مادرسرخ ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان بیمارستان زاهدان – بیمارستان هامون زابل – مراکز درمانی : پلی کلینیک امام جعفر صادق (ع) – درمانگاه صاحب الزمان – درمانگاه آزادگان خاش – درمانگاه سینا سراوان – درمانگاه امام علی (ع) ایرانشهر – درمانگاه الزهرا (س) چابهار ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان فارس – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان فارس بیمارستان شهید آیت اله دکتر بهشتی شیراز – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی شهید رضایی – پلی کلینیک تخصصی حافظ – درمانگاه تخصصی آزادگان – مرکز طب سالمندان  – پلی کلینیک تخصصی پارسیان مرودشت – درمانگاه تخصصی کازرون – درمانگاه تخصصی حضرت صاحب الزمان (عج) آباده  – پلی کلینیک تخصصی ۲۲ بهمن فسا – درمانگاه عمومی حضرت قائم (عج) خرامه  – درمانگاه عمومی کوار – درمانگاه عمومی فراشبند – درمانگاه عمومی امام علی (ع) قیر و کارزین – درمانگاه  عمومی اقلید – پلی کلینیک تخصصی آیت اله حق شناس جهرم – درمانگاه  عمومی نی ریز – پلی کلینیک تخصصی امام رضا(ع) لامرد – درمانگاه عمومی آیت اله اصطهباناتی استهبان – درمانگاه عمومی شهدای گمنام نورآباد ممسنی – درمانگاه تخصصی وطن پرست لارستان – درمانگاه ابن سینا داراب ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان قزوین – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین بیمارستان زکریای رازی – بیمارستان تاکستان – مراکز درمانی : درمانگاه قائم محمدیه – درمانگاه سینا – درمانگاه دهخدا – درمانگاه اقبال آذر – درمانگاه شهید بهشتی – درمانگاه حمداله مستوفی – درمانگاه آبیک – پلی کلینیک قدس ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۴۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان قم – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قم بیمارستان امام رضا(ع) – مراکز درمانی : پلی کلینیک بوعلی – پلی کلینیک ۲۲بهمن – دی کلینیک غرضی ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان بیمارستان سنندج – بیمارستان سقز – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی سنندج – درمانگاه تخصصی بیجار – درمانگاه تخصصی قروه – درمانگاه تخصی مریوان – درمانگاه عمومی کامیاران – درمانگاه عمومی بانه ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان- بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمان بیمارستان پیامبراعظم(ص) – بیمارستان امام علی (ع) زرند – بیمارستان دکترغرضی سیرجان – مرکزبهداشتی درمانی شماره۱ – مرکزبهداشتی درمانی شماره۲ – مرکزبهداشتی درمانی شماره۳ – مرکزبهداشتی درمانی شماره۴ – مرکزبهداشتی درمانی بافت – مرکزبهداشتی درمانی جیرفت – مرکزبهداشتی درمانی بردسیر – مرکزبهداشتی درمانی بم – مرکزبهداشتی درمانی کهنوج – مرکزبهداشتی درمانی کوهبنان – پلی کلینیک تامین اجتماعی رفسنجان – مرکزبهداشتی درمانی شهربابک – مرکزبهداشتی درمانی دکترصادقی سیرجان ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان کرمانشاه- بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کرمانشاه بیمارستان شهدا – بیمارستان حضرت معصومه (س) – مراکز درمانی : پلی کلینیک شماره یک – درمانگاه شماره دو – درمانگاه بیستون – درمانگاه اسلام آباد غرب – درمانگاه عمومی سنقر ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویر احمد – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کهگیلویه و بویر احمد بیمارستان شهدای گمنام یاسوج – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی یاسوج – پلی کلینیک تخصصی گچساران – درمانگاه تخصصی دهدشت ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۵۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان گلستان – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان بیمارستان حکیم جرجانی گرگان – بیمارستان خاتم الانبیاءگنبدکاووس – مراکز درمانی : پلی کلینیک امام خمینی گرگان – درمانگاه شهید مطهری علی آباد – درمانگاه یادگار امام کردکوی – درمانگاه رامیان – درمانگاه بندرترکمن – درمانگاه شهدا گلستان آزادشهر – کلینیک دندانپزشکی شهیدبهشتی گرگان ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت – مراکز درمانی : درمانگاه تخصصی آستارا – پلی کلینیک تخصصی دریا – درمانگاه تخصصی تالش – درمانگاه تخصصی رودسر – پلی کلینیک تخصصی شماره یک رشت – مرکز درمانی اسالم – کلینیک دندانپزشکی – مرکزدرمانی فومن – درمانگاه تخصصی استخر لاهیجان – درمانگاه تخصصی لنگرود – مرکزدرمانی لوشان – درمانگاه تخصصی شماره ۲ رشت ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان لرستان – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان لرستان بیمارستان تامین اجتماعی خرم آباد – بیمارستان کوثر بروجرد – بیمارستان نرگس دورود – مراکز درمانی : پلی کلینیک آیت اله کمالوند – پلی کلینیک آیت اله بروجردی – درمانگاه شماره ۳ خرم آباد – درمانگاه شهدای کارگر – درمانگاه  شبانه روزی  شهدای ۷ تیر الیگودرز – درمانگاه کوهدشت – درمانگاه ازنا – درمانگاه شهدای پلدختر – درمانگاه شهدای نور آباد ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان مازندران – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مازندران بیمارستان ولیعصرقائمشهر – بیمارستان بوعلی نکا – بیمارستان حکمت ساری – بیمارستان شفا بابلسر – بیمارستان رازی چالوس – مراکز درمانی : پلی کلینیک آمل  – پلی کلینیک بابل – درمانگاه نور – پلی کلینیک بهشهر – درمانگاه ساری – درمانگاه پل سفید – درمانگاه شهید رجائی قائمشهر- درمانگاه محمود آباد – درمانگاه نوشهر – درمانگاه چالوس – درمانگاه رامسر – درمانگاه تنکابن – درمانگاه بابلسر – درمانگاه چمستان ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان مرکزی بیمارستان امام خمینی (ره) اراک – بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه – بیمارستان شازند – مراکز درمانی : پلی کلینیک ابن سینا – درمانگاه قدس اراک -درمانگاه شماره ۳ اراک – درمانگاه ساوه – درمانگاه خمین – درمانگاه محلات – درمانگاه دلیجان – درمانگاه تفرش ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۶۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان هرمزگان- بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان هرمزگان  بیمارستان خلیج فارس بندرعباس – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی ولیعصر(عج) بندرعباس – درمانگاه بعثت بندرعباس – درمانگاه تخصصی امام رضا(ع) قشم – درمانگاه تخصصی ولیعصر(عج) میناب -درمانگاه تخصصی ولیعصر(عج) بندرلنگه  – درمانگاه عمومی ولیعصر(عج) رودان – درمانگاه عمومی ولیعصر(عج) جاسک  – درمانگاه پایان بندرعباس ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان همدان – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان همدان بیمارستان آتیه همدان – بیمارستان دکترغرضی ملایر – مراکز درمانی : درمانگاه نهاوند – درمانگاه تویسرکان – پلی کلینیک تخصصی شهید شهبازی – درمانگاه اسدآباد – درمانگاه شهید دکترسپهری  – درمانگاه رزن ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اداره کل تامین اجتماعی استان یزد – بیمه ای ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان یزد بیمارستان شهدای کارگر – مراکز درمانی : پلی کلینیک تخصصی پاکنژاد – پلی کلینیک تخصصی حضرت امیر(ع) – درمانگاه تخصصی قائمیه – درمانگاه تخصصی امام سجاد(ع) – کلینیک دندانپزشکی – درمانگاه تخصصی ولیعصراشکذر – پلی کلینیک اردکان – پلی کلینیک میبد – درمانگاه تخصصی مهریز – پلی کلینیک بافق – درمانگاه ابرکوه – درمانگاه تخصصی تفت ۱۴۰۰۰۲۶۱۶۶۵
۶۷۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲
۶۷۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری کلیه صندوق های بازنشستگی استان ها ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲
۶۷۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۴۰۰۰۲۰۹۹۴۸
۶۷۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور کلیه ادارات کل و مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ها و شهرستان ها ۱۴۰۰۰۲۰۹۹۴۸
۶۷۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ۱۴۰۰۰۲۸۶۰۸۴
۶۸۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۸۷۰۵۱
۶۸۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۸۷۰۵۱
۶۸۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۲۸۹۷۳۵
۶۸۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۲۸۹۷۳۵
۶۸۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان اردبیل ۱۴۰۰۰۲۸۷۰۳۲
۶۸۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان اردبیل کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۰۲۸۷۰۳۲
۶۸۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۹۷۶۰۷
۶۸۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان اصفهان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۹۷۶۰۷
۶۸۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان البرز ۱۴۰۰۰۲۸۷۱۱۰
۶۸۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان البرز کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۰۲۸۷۱۱۰
۶۹۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان ایلام ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۳۱
۶۹۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان ایلام کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۳۱
۶۹۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۸۹۷۴۰
۶۹۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان بوشهر کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۸۹۷۴۰
۶۹۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان تهران ۱۴۰۰۰۲۸۶۲۰۲
۶۹۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان تهران کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۰۲۸۶۲۰۲
۶۹۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۸۷۱۰۶
۶۹۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۸۷۱۰۶
۶۹۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۲۸۸۹۲۴
۶۹۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان خراسان جنوبی کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۲۸۸۹۲۴
۷۰۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۶۵
۷۰۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۶۵
۷۰۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۳۹
۷۰۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان خراسان شمالی کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۳۹
۷۰۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۷۰
۷۰۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان خوزستان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۷۰
۷۰۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان زنجان ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۴۳
۷۰۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان زنجان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۴۳
۷۰۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۹۳۸۶۵
۷۰۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان سمنان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۹۳۸۶۵
۷۱۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۲۸۸۹۴۳
۷۱۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۲۸۸۹۴۳
۷۱۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان فارس ۱۴۰۰۰۲۹۵۲۱۰
۷۱۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان فارس کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۰۲۹۵۲۱۰
۷۱۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۸۸۹۳۹
۷۱۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان قزوین کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۸۸۹۳۹
۷۱۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان قم ۱۴۰۰۰۳۰۳۳۴۵
۷۱۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان قم کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۰۳۰۳۳۴۵
۷۱۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان کردستان ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۵۸
۷۱۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان کردستان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۵۸
۷۲۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۹۵۲۲۵
۷۲۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان کرمان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۹۵۲۲۵
۷۲۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۸۷۱۲۵
۷۲۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۸۷۱۲۵
۷۲۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۲۸۸۹۵۸
۷۲۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۲۸۸۹۵۸
۷۲۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۱۰
۷۲۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان گلستان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۱۰
۷۲۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان گیلان *
۷۲۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان گیلان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان گیلان *
۷۳۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۰۵
۷۳۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان لرستان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۰۵
۷۳۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۸۷۰۹۰
۷۳۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان مازندران کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۸۷۰۹۰
۷۳۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان مرکزی ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۷۷
۷۳۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان مرکزی کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۷۷
۷۳۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۵۰
۷۳۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان هرمزگان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۵۰
۷۳۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان همدان ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۴۶
۷۳۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان همدان کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۲۸۸۸۴۶
۷۴۰  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان یزد ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۲۴
۷۴۱  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اداره کل بهزیستی استان یزد کلیه ادارات بهزیستی شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۰۲۸۶۱۲۴
۷۴۲  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰
۷۴۳  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کلیه صندوق های بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در استان ها ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰
۷۴۴  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بانک توسعه تعاون ۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸
۷۴۵  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بانک توسعه تعاون  کلیه شعب بانک توسعه تعاون درتهران و استان ها ۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸
۷۴۶  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بانک رفاه کارگران ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
۷۴۷  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی بانک رفاه کارگران  کلیه شعب بانک رفاه کارگران درتهران و استان ها ۱۰۱۰۰۳۳۴۲۴۵
۷۴۸  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون ۱۰۱۰۰۲۵۹۱۵۰
۷۴۹  وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱
۷۵۰  وزارت جهاد کشاورزی ۱۴۰۰۰۲۶۶۳۹۱
۷۵۱  وزارت جهاد کشاورزی هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۲۶۶۳۹۱
۷۵۲  وزارت جهاد کشاورزی  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۲۶۶۳۹۱
۷۵۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۹۰۳۲۴۷
۷۵۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۹۰۳۲۴۷
۷۵۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۹۰۳۲۴۷
۷۵۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۳۱۵۵۶۴۵
۷۵۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۳۱۵۵۶۴۵
۷۵۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۳۱۵۵۶۴۵
۷۵۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ۱۴۰۰۲۷۰۰۳۲۰
۷۶۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۲۷۰۰۳۲۰
۷۶۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان اردبیل ۱۴۰۰۲۷۰۰۳۲۰
۷۶۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۸۷
۷۶۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۸۷
۷۶۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۸۷
۷۶۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز ۱۴۰۰۱۹۲۶۵۸۳
۷۶۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۱۹۲۶۵۸۳
۷۶۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان البرز ۱۴۰۰۱۹۲۶۵۸۳
۷۶۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام ۱۴۰۰۲۷۵۷۲۲۱
۷۶۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۲۷۵۷۲۲۱
۷۷۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان ایلام ۱۴۰۰۲۷۵۷۲۲۱
۷۷۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۹۹۴۶۱
۷۷۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۹۹۴۶۱
۷۷۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۹۹۴۶۱
۷۷۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران ۱۴۰۰۳۱۳۲۲۸۲
۷۷۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۳۱۳۲۲۸۲
۷۷۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان تهران ۱۴۰۰۳۱۳۲۲۸۲
۷۷۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۵۹۷۰۸
۷۷۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۵۹۷۰۸
۷۷۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۵۹۷۰۸
۷۸۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۷۸۳۸۱۰
۷۸۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۷۸۳۸۱۰
۷۸۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۷۸۳۸۱۰
۷۸۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۲۵۹۷۳۱
۷۸۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۲۵۹۷۳۱
۷۸۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۲۵۹۷۳۱
۷۸۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۴۱۶۵۶۹
۷۸۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۴۱۶۵۶۹
۷۸۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۴۱۶۵۶۹
۷۸۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸
۷۹۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸
۷۹۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۶۸
۷۹۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ۱۴۰۰۳۲۰۳۰۹۶
۷۹۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۳۲۰۳۰۹۶
۷۹۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان زنجان ۱۴۰۰۳۲۰۳۰۹۶
۷۹۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان ۱۴۰۰۱۹۲۶۵۹۸
۷۹۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۱۹۲۶۵۹۸
۷۹۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان سمنان ۱۴۰۰۱۹۲۶۵۹۸
۷۹۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۵۷۹
۷۹۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۵۷۹
۸۰۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۵۷۹
۸۰۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ۱۴۰۰۳۲۰۷۷۰۰
۸۰۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۳۲۰۷۷۰۰
۸۰۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان فارس ۱۴۰۰۳۲۰۷۷۰۰
۸۰۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ۱۴۰۰۲۰۲۲۶۵۱
۸۰۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۲۰۲۲۶۵۱
۸۰۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان قزوین ۱۴۰۰۲۰۲۲۶۵۱
۸۰۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۷۲
۸۰۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۷۲
۸۰۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قم مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان قم ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۷۲
۸۱۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان ۱۴۰۰۳۲۷۲۵۰۲
۸۱۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۳۲۷۲۵۰۲
۸۱۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان کردستان ۱۴۰۰۳۲۷۲۵۰۲
۸۱۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۵۹۷۲۷
۸۱۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۵۹۷۲۷
۸۱۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۵۹۷۲۷
۸۱۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۲۵۶۳۹۳
۸۱۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۲۵۶۳۹۳
۸۱۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۲۵۶۳۹۳
۸۱۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۶۴۶۸۶۱
۸۲۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۶۴۶۸۶۱
۸۲۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۴۰۰۲۶۴۶۸۶۱
۸۲۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ۱۴۰۰۲۹۵۲۰۳۰
۸۲۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۲۹۵۲۰۳۰
۸۲۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان گلستان ۱۴۰۰۲۹۵۲۰۳۰
۸۲۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۹۱
۸۲۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۹۱
۸۲۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان گیلان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۹۱
۸۲۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ۱۴۰۰۳۱۸۳۸۱۸
۸۲۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۳۱۸۳۸۱۸
۸۳۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان لرستان ۱۴۰۰۳۱۸۳۸۱۸
۸۳۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ۱۴۰۰۳۰۶۵۸۰۰
۸۳۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۳۰۶۵۸۰۰
۸۳۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان مازندران ۱۴۰۰۳۰۶۵۸۰۰
۸۳۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ۱۴۰۰۲۴۳۶۲۱۸
۸۳۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۲۴۳۶۲۱۸
۸۳۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان مرکزی ۱۴۰۰۲۴۳۶۲۱۸
۸۳۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۷۵۷۲۰۲
۸۳۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۲۷۵۷۲۰۲
۸۳۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۷۵۷۲۰۲
۸۴۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۵۳
۸۴۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۵۳
۸۴۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان همدان ۱۴۰۰۰۲۵۹۶۵۳
۸۴۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ۱۴۰۰۳۲۰۴۹۳۵
۸۴۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد کلیه مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۳۲۰۴۹۳۵
۸۴۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی استان یزد ۱۴۰۰۳۲۰۴۹۳۵
۸۴۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان ۱۴۰۰۳۶۳۷۹۲۲
۸۴۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان مدیریت امور اراضی و شورای اصلاحات ارضی جنوب استان کرمان ۱۴۰۰۳۶۳۷۹۲۲
۸۴۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور ۱۴۰۰۱۹۲۷۲۷۸
۸۴۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۱۰
۸۵۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۱۰
۸۵۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۰۸
۸۵۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۰۸
۸۵۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۲۵۹۷۷
۸۵۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۲۵۹۷۷
۸۵۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۸۴
۸۵۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۸۴
۸۵۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۱۷
۸۵۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۱۷
۸۵۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۷۴
۸۶۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۷۴
۸۶۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۲۰
۸۶۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۲۰
۸۶۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۸۷
۸۶۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۸۷
۸۶۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۱۹۲۵۹۸۱
۸۶۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۱۹۲۵۹۸۱
۸۶۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۵۵
۸۶۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۵۵
۸۶۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۳۹
۸۷۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۳۹
۸۷۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۶۰
۸۷۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان شمالی کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۶۰
۸۷۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۲۴
۸۷۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۲۴
۸۷۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۸۱
۸۷۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۸۱
۸۷۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۷۲
۸۷۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۷۲
۸۷۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۳۱
۸۸۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۳۱
۸۸۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۶۸
۸۸۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۶۸
۸۸۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۶۲
۸۸۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۶۲
۸۸۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۷۷
۸۸۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۷۷
۸۸۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۰۵
۸۸۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۰۵
۸۸۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۸۹
۸۹۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۸۹
۸۹۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۹۹
۸۹۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۹۹
۸۹۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۴۰
۸۹۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۴۰
۸۹۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۷۰
۸۹۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۷۰
۸۹۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۵۰
۸۹۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۵۰
۸۹۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۵۸
۹۰۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۵۸
۹۰۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری) ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۶۵
۹۰۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (ساری) کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان مازندران به غیر از نوشهر و شهرستان های اطراف ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۶۵
۹۰۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (نوشهر) ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۲۷
۹۰۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران (نوشهر) کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نوشهر شامل: تنکابن،کجور، چالوس، نوشهر-رویان، کلاردشت، رامسرو عباس آباد ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۲۷
۹۰۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۵۳
۹۰۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۱۹۲۶۰۵۳
۹۰۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۳۶
۹۰۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۳۶
۹۰۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۱۲
۹۱۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۱۹۲۶۱۱۲
۹۱۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۲۱
۹۱۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد کلیه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۱۹۲۶۳۲۱
۹۱۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب استان کرمان ۱۴۰۰۱۹۲۶۲۹۶
۹۱۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر ۱۴۰۰۰۲۸۷۳۶۸
۹۱۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۳۰۶۵۱۵۱
۹۱۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۳۱۰۳۱۹۷
۹۱۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان اردبیل ۱۴۰۰۳۰۶۵۱۷۰
۹۱۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان اصفهان ۱۴۰۰۳۰۶۵۲۸۲
۹۱۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان البرز ۱۴۰۰۷۱۷۴۷۲۳
۹۲۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان ایلام ۱۴۰۰۳۰۶۵۲۱۰
۹۲۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر مدیریت امور عشایر استان بوشهر ۱۴۰۰۳۴۶۴۶۱۴
۹۲۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر مدیریت امور عشایر استان تهران ۱۴۰۰۳۰۶۵۶۲۴
۹۲۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۳۰۶۵۳۲۲
۹۲۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۰۶۵۳۷۵
۹۲۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۳۰۶۵۳۸۰
۹۲۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۰۶۵۳۴۱
۹۲۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان خوزستان ۱۴۰۰۳۰۶۵۴۴۹
۹۲۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان زنجان ۱۴۰۰۷۱۹۹۵۸۰
۹۲۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان سمنان ۱۴۰۰۳۰۶۵۵۱۲
۹۳۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۰۶۵۴۱۵
۹۳۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان فارس ۱۴۰۰۳۰۶۵۴۷۲
۹۳۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان قزوین ۱۴۰۰۷۱۷۴۶۷۹
۹۳۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان قم ۱۴۰۰۷۲۴۰۳۴۲
۹۳۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان کرمان ۱۴۰۰۳۰۶۵۴۳۴
۹۳۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۰۶۵۵۳۱
۹۳۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۷۹۴۳۱۰
۹۳۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان گلستان ۱۴۰۰۳۰۶۵۵۴۶
۹۳۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان گیلان *
۹۳۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر استان لرستان ۱۴۰۰۳۰۶۵۷۵۵
۹۴۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان مازندران ۱۴۰۰۷۰۸۹۸۱۹
۹۴۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان مرکزی ۱۴۰۰۳۰۶۵۶۳۹
۹۴۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان هرمزگان *
۹۴۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان همدان ۱۴۰۰۳۰۶۵۶۴۳
۹۴۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره امور عشایر استان یزد ۱۴۰۰۷۲۵۹۷۸۲
۹۴۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور عشایر اداره کل امور عشایر جنوب استان کرمان (جیرفت و کهنوج ) ۱۴۰۰۳۰۶۵۶۵۸
۹۴۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران ۱۴۰۰۲۷۰۰۱۳۰
۹۴۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان اردبیل ۱۴۰۰۶۴۴۴۲۸۴
۹۴۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان البرز *
۹۴۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان بوشهر ۱۴۰۰۲۷۰۰۲۲۲
۹۵۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان خوزستان ۱۴۰۰۲۷۰۰۲۰۳
۹۵۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۲۷۰۰۲۶۰
۹۵۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان کرمانشاه ۱۴۰۰۵۶۱۷۴۱۳
۹۵۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان گلستان ۱۴۰۰۲۷۰۰۱۹۷
۹۵۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان گیلان ۱۴۰۰۲۷۰۰۱۵۹
۹۵۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان لرستان ۱۴۰۰۵۶۲۷۵۹۱
۹۵۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان مازندران ۱۴۰۰۲۷۰۰۱۷۸
۹۵۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان شیلات ایران اداره کل شیلات استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۷۰۰۲۴۱
۹۵۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور ۱۴۰۰۰۲۵۵۴۱۷
۹۵۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۶۹۹۸۹۰
۹۶۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۶۹۹۸۹۰
۹۶۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۲۷
۹۶۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۲۷
۹۶۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان اردبیل ۱۴۰۰۲۶۹۹۹۰۷
۹۶۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان اردبیل کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۲۶۹۹۹۰۷
۹۶۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان ۱۴۰۰۲۶۹۹۹۷۹
۹۶۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۲۶۹۹۹۷۹
۹۶۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان البرز ۱۴۰۰۲۶۹۹۹۹۸
۹۶۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان البرز کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۲۶۹۹۹۹۸
۹۶۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان ایلام ۱۴۰۰۲۷۰۰۰۳۲
۹۷۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان ایلام کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۲۷۰۰۰۳۲
۹۷۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان بوشهر ۱۴۰۰۲۷۰۰۰۵۱
۹۷۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان بوشهر کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۲۷۰۰۰۵۱
۹۷۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان تهران ۱۴۰۰۲۷۰۰۰۷۰
۹۷۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان تهران کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۲۷۰۰۰۷۰
۹۷۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۷۷۲۰۷۴
۹۷۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۷۷۲۰۷۴
۹۷۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۹۵۵۵۵۸
۹۷۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان خراسان جنوبی کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۹۵۵۵۵۸
۹۷۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۷۰۰۱۱۰
۹۸۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۷۰۰۱۱۰
۹۸۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۲۹۵۵۵۴۳
۹۸۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان خراسان شمالی کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۲۹۵۵۵۴۳
۹۸۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان خوزستان ۱۴۰۰۲۷۰۰۱۲۵
۹۸۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان خوزستان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۲۷۰۰۱۲۵
۹۸۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان زنجان ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۴۶
۹۸۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان زنجان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۴۶
۹۸۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان سمنان ۱۴۰۰۲۷۷۲۱۱۴
۹۸۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان سمنان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۲۷۷۲۱۱۴
۹۸۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۵۰
۹۹۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۵۰
۹۹۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان فارس ۱۴۰۰۲۷۷۲۲۴۵
۹۹۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان فارس کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۲۷۷۲۲۴۵
۹۹۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان قزوین ۱۴۰۰۲۷۷۲۲۶۴
۹۹۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان قزوین کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۲۷۷۲۲۶۴
۹۹۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان قم ۱۴۰۰۲۷۷۲۲۸۳
۹۹۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان قم کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۲۷۷۲۲۸۳
۹۹۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان کردستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۳۲۳
۹۹۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان کردستان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۳۲۳
۹۹۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان کرمان ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۷۰
۱۰۰۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان کرمان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۷۰
۱۰۰۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۸۴
۱۰۰۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۸۴
۱۰۰۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۷۷۲۳۵۷
۱۰۰۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۷۷۲۳۵۷
۱۰۰۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان گلستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۳۶۱
۱۰۰۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان گلستان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۳۶۱
۱۰۰۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان گیلان ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۹۹
۱۰۰۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان گیلان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۲۹۵۵۴۹۹
۱۰۰۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان لرستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۳۹۵
۱۰۱۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان لرستان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۳۹۵
۱۰۱۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان مازندران ۱۴۰۰۲۹۵۵۵۱۰
۱۰۱۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان مازندران کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۲۹۵۵۵۱۰
۱۰۱۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان مرکزی ۱۴۰۰۲۹۵۵۵۲۴
۱۰۱۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان مرکزی کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۲۹۵۵۵۲۴
۱۰۱۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۷۷۲۵۰۹
۱۰۱۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان هرمزگان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۲۷۷۲۵۰۹
۱۰۱۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان همدان ۱۴۰۰۲۷۷۲۵۲۸
۱۰۱۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان همدان کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۲۷۷۲۵۲۸
۱۰۱۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان یزد ۱۴۰۰۲۷۷۲۵۳۲
۱۰۲۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی استان یزد کلیه ادارات دامپزشکی شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۲۷۷۲۵۳۲
۱۰۲۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان دامپزشکی کشور اداره کل دامپزشکی جنوب استان کرمان ۱۴۰۰۲۷۷۲۴۶۹
۱۰۲۲  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ۱۰۱۰۰۷۰۹۸۲۶
۱۰۲۳  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۸ استان آذربایجان شرقی ۱۰۲۰۰۱۰۳۱۰۳
۱۰۲۴  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۸ استان آذربایجان غربی ۱۰۲۰۰۱۰۳۱۰۳
۱۰۲۵  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۷ استان اردبیل ۱۰۷۲۰۱۲۸۳۵۳
۱۰۲۶  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۰ استان اصفهان ۱۰۱۰۱۰۲۶۹۳۵
۱۰۲۷  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱ استان البرز ۱۰۱۰۱۰۲۶۹۹۲
۱۰۲۸  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۹ استان ایلام ۱۰۶۶۰۰۵۷۳۶۲
۱۰۲۹  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۳ استان بوشهر ۱۰۱۰۱۱۶۶۱۰۸
۱۰۳۰  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱ استان تهران ۱۰۱۰۱۰۲۶۹۹۲
۱۰۳۱  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۰ استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۱۰۱۰۲۶۹۳۵
۱۰۳۲  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۵ استان خراسان جنوبی ۱۰۳۸۰۲۰۱۰۷۱
۱۰۳۳  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۵ استان خراسان رضوی ۱۰۳۸۰۲۰۱۰۷۱
۱۰۳۴  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۵ استان خراسان شمالی ۱۰۳۸۰۲۰۱۰۷۱
۱۰۳۵  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۴ استان خوزستان *
۱۰۳۶  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۴ استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۸۷۰۹۶
۱۰۳۷  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۲ استان سمنان ۱۰۷۰۰۰۶۲۱۱۲
۱۰۳۸  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۱ استان سیستان و بلوچستان ۱۰۵۰۰۰۵۱۹۲۸
۱۰۳۹  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۳ استان فارس ۱۰۱۰۱۱۶۶۱۰۸
۱۰۴۰  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۷ استان قزوین ۱۰۷۲۰۱۲۸۳۵۳
۱۰۴۱  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱ استان قم ۱۰۱۰۱۰۲۶۹۹۲
۱۰۴۲  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۳ استان کردستان *
۱۰۴۳  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۶ استان کرمان ۱۰۱۰۰۱۹۵۳۱۴
۱۰۴۴  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۹ استان کرمانشاه ۱۰۶۶۰۰۵۷۳۶۲
۱۰۴۵  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۳ استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۰۱۰۱۱۶۶۱۰۸
۱۰۴۶  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۲ استان گلستان ۱۰۷۰۰۰۶۲۱۱۲
۱۰۴۷  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۷ استان گیلان ۱۰۷۲۰۱۲۸۳۵۳
۱۰۴۸  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۲ استان لرستان ۱۰۸۶۱۲۹۰۱۳۶
۱۰۴۹  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۲ استان مازندران ۱۰۷۰۰۰۶۲۱۱۲
۱۰۵۰  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱ استان مرکزی ۱۰۱۰۱۰۲۶۹۹۲
۱۰۵۱  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۶ استان هرمزگان ۱۰۱۰۰۱۹۵۳۱۴
۱۰۵۲  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۳ استان همدان *
۱۰۵۳  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران شرکت غله و خدمات بارزگانی منطقه ۱۰ استان یزد ۱۰۱۰۱۰۲۶۹۳۵
۱۰۵۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی ۱۰۱۰۰۳۷۴۲۱۰
۱۰۵۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان مرکزی تعاون روستایی کلیه مدیریت تعاون روستایی استان ها ۱۰۱۰۰۳۷۴۲۱۰
۱۰۵۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ۱۴۰۰۲۹۰۹۸۷۰
۱۰۵۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی کلیه مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها ۱۴۰۰۲۹۰۹۸۷۰
۱۰۵۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ۱۴۰۰۲۶۳۵۶۱۹
۱۰۵۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ۱۴۰۰۲۶۲۸۵۹۶
۱۰۶۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ۱۴۰۰۳۳۷۸۰۰۸
۱۰۶۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات برنج کشور ۱۴۰۰۷۳۱۳۰۶۵
۱۰۶۲  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۴۰۰۳۵۷۴۰۵۰
۱۰۶۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور ۱۴۰۰۳۲۵۶۵۲۶
۱۰۶۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۱۴۰۰۳۵۹۳۵۵۴
۱۰۶۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند ۱۴۰۰۸۷۹۴۷۳۰
۱۰۶۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ۱۴۰۰۲۶۱۶۵۸۵
۱۰۶۷  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ۱۴۰۰۲۰۰۹۹۰۸
۱۰۶۸  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور ۱۴۰۰۲۶۳۵۵۹۸
۱۰۶۹  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم باغبانی ۱۴۰۰۵۹۳۳۹۰۰
۱۰۷۰  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوزی کشاورزی ۱۴۰۰۲۶۳۵۴۹۰
۱۰۷۱  وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور ۱۴۰۰۲۶۳۵۵۲۶
۱۰۷۲  وزارت جهاد کشاورزی بانک کشاورزی ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴
۱۰۷۳  وزارت جهاد کشاورزی بانک کشاورزی کلیه شعب بانک کشاورزی در تهران و استان ها ۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴
۱۰۷۴  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی ۱۰۱۰۱۲۳۶۳۱۰
۱۰۷۵  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵
۱۰۷۶  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کلیه نمایندگی های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان ها ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵
۱۰۷۷  وزارت جهاد کشاورزی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰
۱۰۷۸  وزارت جهاد کشاورزی شرکت پشتیبانی امور دام کشور ۱۴۰۰۲۷۷۱۷۳۶
۱۰۷۹  وزارت جهاد کشاورزی شرکت شهرک های کشاورزی ۱۰۱۰۰۹۴۷۰۶۵
۱۰۸۰  وزارت جهاد کشاورزی موسسه جهاد نصر ۱۰۱۰۰۲۰۶۲۲۸
۱۰۸۱  وزارت جهاد کشاورزی موسسه جهاد استقلال ۱۰۱۰۰۲۰۸۴۱۰
۱۰۸۲  وزارت جهاد کشاورزی موسسه جهاد توسعه ۱۰۱۰۰۲۰۶۲۵۱
۱۰۸۳  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی کشور ۱۴۰۰۲۸۲۴۱۹۶
۱۰۸۴  وزارت جهاد کشاورزی سازمان امور اراضی کشور شورای عالی اصلاحات ارضی کشور ۱۴۰۰۲۸۲۴۱۹۶
۱۰۸۵  وزارت جهاد کشاورزی سازمان حفظ نباتات ۱۴۰۰۲۰۹۰۱۴۰
۱۰۸۶  وزارت جهاد کشاورزی سازمان چای کشور ۱۴۰۰۰۲۹۶۳۷۶
۱۰۸۷  وزارت جهاد کشاورزی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
۱۰۸۸  وزارت دادگستری ۱۴۰۰۰۲۶۰۳۸۱
۱۰۸۹  وزارت دادگستری هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۲۶۰۳۸۱
۱۰۹۰  وزارت دادگستری  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۲۶۰۳۸۱
۱۰۹۱  وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی کشور ۱۴۰۰۰۲۶۳۴۵۸
۱۰۹۲  وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی کشور کلیه ادارات کل تعزیرات حکومتی استان ها ۱۴۰۰۰۲۶۳۴۵۸
۱۰۹۳  وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی کشور هیأت های رسیدگی به تخلفات صنفی ۱۴۰۰۰۲۶۳۴۵۸
۱۰۹۴ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح *
۱۰۹۵ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیات مرکزی گزینش *
۱۰۹۶ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان *
۱۰۹۷ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۰۹۸ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) ۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۰۹۹ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (پنها) ۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۱۰۰ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) ۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۱۰۱ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح شرکت قدس ۱۴۰۰۳۱۹۶۳۷۶
۱۱۰۲ وزارت راه و شهرسازی ۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۳ وزارت راه و شهرسازی هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۴ وزارت راه و شهرسازی  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۵ وزارت راه و شهرسازی شورای حفظ حقوق بیت المال ۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۶ وزارت راه و شهرسازی شورای عالی شهرسازی و معماری ۱۴۰۰۰۱۷۹۹۲۴
۱۱۰۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۰۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۰۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۱۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۱۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۹۸۵۳۴
۱۱۱۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های آذربایجان غربی ۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۱۹۵۳۶۴۳
۱۱۱۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۱۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۱۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  اردبیل ۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۲۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۲۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۰۵۳۵۵
۱۱۲۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  اصفهان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۲۵
۱۱۲۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز ۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۲۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۲۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های البرز ۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۳۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان البرز ۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۳۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان البرز ۱۴۰۰۲۷۶۷۰۱۷
۱۱۳۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام ۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های ایلام ۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ایلام ۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان ایلام ۱۴۰۰۳۰۴۰۶۰۱
۱۱۳۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۳۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۳۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  بوشهر ۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۴۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان بوشهر ۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۴۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان بوشهر ۱۴۰۰۰۴۰۵۵۲۹
۱۱۴۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ۱۴۰۰۳۱۰۳۸۳۰
۱۱۴۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۳۱۰۳۸۳۰
۱۱۴۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های تهران ۱۴۰۰۳۱۰۳۸۳۰
۱۱۴۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان تهران ۱۴۰۰۳۱۰۳۸۳۰
۱۱۴۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۴۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۴۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۴۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۵۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۰۱۰۹۸۰
۱۱۵۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۳۵۲۱۹۱
۱۱۵۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۵۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۵۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۵۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۶۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۳۰۰۴۳۵
۱۱۶۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالی هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۶۳
۱۱۶۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان ۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۶۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۶۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های خوزستان ۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۶۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان خوزستان ۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۷۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان خوزستان ۱۴۰۰۰۳۰۱۵۳۳
۱۱۷۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان ۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های زنجان ۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان زنجان ۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان زنجان ۱۴۰۰۲۶۳۶۲۹۷
۱۱۷۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۷۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۷۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های سمنان ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۷۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۸۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سمنان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۸۲
۱۱۸۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۱۹۲۵۲۱۹
۱۱۸۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس ۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۸۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۸۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های فارس ۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۸۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان فارس ۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۹۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان فارس ۱۴۰۰۲۸۲۷۱۵۰
۱۱۹۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  قزوین ۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۹۱۵۱۹
۱۱۹۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قم ۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۱۹۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قم کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۱۹۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قم سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های  قم ۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۱۹۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قم کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان قم ۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۲۰۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان قم هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان قم ۱۴۰۰۱۹۱۴۰۰۴
۱۲۰۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان ۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های کردستان ۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان کردستان ۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کردستان ۱۴۰۰۳۰۰۶۶۲۸
۱۲۰۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۰۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۰۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های کرمان ۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۰۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۱۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۷۵۷۷۵
۱۲۱۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۲۰
۱۲۱۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۱۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۱۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۱۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۲۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۴۰۰۲۶۶۸۹۹۳
۱۲۲۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های گلستان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان کردستان ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۰۶
۱۲۲۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان ۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۲۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۲۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های گیلان ۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۲۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان گیلان ۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۳۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان گیلان ۱۴۰۰۲۹۰۵۴۰۵
۱۲۳۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های لرستان ۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان لرستان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۳۸۷۸۴
۱۲۳۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۳۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۳۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های مازندران ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۳۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۴۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۳۹۸۶۳
۱۲۴۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی ۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های مرکزی ۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان مرکزی ۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان مرکزی ۱۴۰۰۲۶۸۴۵۲۸
۱۲۴۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۴۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۴۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۴۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۵۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۴۰
۱۲۵۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های همدان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۴ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان همدان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۵ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان همدان ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۶۹
۱۲۵۶ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۵۷ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد کلیه ادارات راه و شهرسازی شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۵۸ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد سازمان های زمین و مسکن استان و شهرستان های یزد ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۵۹ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان یزد ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۶۰ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد هیات موضوع بند ۲ ماده ۱ قانون الحاق ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهرهای استان یزد ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۷۸
۱۲۶۱ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان ۱۴۰۰۲۸۶۳۷۷۸
۱۲۶۲ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان (ایرانشهر) ۱۴۰۰۰۲۵۹۲۰۱
۱۲۶۳ وزارت راه و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی لارستان ۱۴۰۰۰۲۷۷۱۷۳
۱۲۶۴ وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۵۸
۱۲۶۵ وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کلیه ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ها ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۵۸
۱۲۶۶ وزارت راه و شهرسازی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۵۸
۱۲۶۷ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۶۸ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی کلیه ادارات کل بنادر و دریانوردی استان ها(منطقه ای) ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۶۹ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۰ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشهر ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۱ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۲ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۳ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۴ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی  منطقه ویژه اقتصادی بندر بوشهر ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۵ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۶ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی  منطقه آزاد بندر انزلی ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۷ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی  منطقه آزاد بندر خرمشهر ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۸ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی منطقه آزاد بندر آبادان ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۷۹ وزارت راه و شهرسازی سازمان بنادر و دریانوردی منطقه آزاد بندر چابهار ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۱۴
۱۲۸۰ وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن ۱۰۱۰۳۸۶۲۶۷۸
۱۲۸۱ وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی کشور ۱۴۰۰۰۱۹۸۱۹۶
۱۲۸۲ وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی کشور کلیه ادارات و ادارات کل هواشناسی در شهرستان ها و استان ها ۱۴۰۰۰۱۹۸۱۹۶
۱۲۸۳ وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی کشور شورای عالی هواشناسی ۱۴۰۰۰۱۹۸۱۹۶
۱۲۸۴ وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی کشور پژوهشکده هواشناسی و اقلیم شناسی ۱۴۰۰۰۱۹۸۱۹۶
۱۲۸۵ وزارت راه و شهرسازی سازمان هواپیمایی کشوری ۱۴۰۰۰۱۸۰۶۸۶
۱۲۸۶ وزارت راه و شهرسازی سازمان مجری ساختمان ها  و تاسیسات دولتی و عمومی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۴۴
۱۲۸۷ وزارت راه و شهرسازی مرکز تحقیقات راه , مسکن و شهرسازی ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۸۲
۱۲۸۸ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ۱۰۱۰۱۲۰۸۷۱۷
۱۲۸۹ وزارت راه و شهرسازی شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی ۱۴۰۰۵۰۰۷۶۳۴
۱۲۹۰ وزارت راه و شهرسازی شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی ۱۴۰۰۵۰۰۷۶۳۴
۱۲۹۱ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶
۱۲۹۲ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ۱۰۱۰۱۲۰۱۶۵۱
۱۲۹۳ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید اندیشه ۱۰۱۰۱۳۳۶۹۸۱
۱۲۹۴ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید پرند ۱۰۱۰۰۰۹۹۳۹۸
۱۲۹۵ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید پردیس ۱۰۱۰۰۰۰۱۱۴۲
۱۲۹۶ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید هشتگرد ۱۰۱۰۱۲۳۷۱۵۴
۱۲۹۷ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید بهارستان ۱۰۸۶۲۰۹۱۴۱۲
۱۲۹۸ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید مجلسی ۱۰۲۶۰۰۷۴۰۷۸
۱۲۹۹ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید فولاد شهر ۱۰۲۶۰۰۸۲۲۲۲
۱۳۰۰ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید علوی ۱۰۸۰۰۰۴۵۴۷۶
۱۳۰۱ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید تیس ۱۴۰۰۷۵۵۴۸۱۲
۱۳۰۲ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدیدرامشار ۱۰۵۰۰۰۳۹۹۳۰
۱۳۰۳ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید گلبهار ۱۰۳۸۰۲۲۲۴۲۸
۱۳۰۴ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید بینالود ۱۰۳۸۰۲۳۰۳۳۸
۱۳۰۵ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید سهند ۱۰۲۰۰۱۱۳۹۸۲
۱۳۰۶ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید مهاجران *
۱۳۰۷ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید امیرکبیر ۱۰۷۸۰۰۴۸۹۶۸
۱۳۰۸ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید شیرین شهر ۱۰۱۰۲۱۵۴۴۸۵
۱۳۰۹ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید رامین ۱۰۸۶۰۶۷۲۲۰۲
۱۳۱۰ وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید شرکت عمران شهر جدید صدرا ۱۰۵۳۰۱۷۱۹۱۰
۱۳۱۱ وزارت راه و شهرسازی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران(شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور) ۱۰۱۰۱۲۸۷۷۵۰
۱۳۱۲ وزارت راه و شهرسازی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران(شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور) دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری(مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور) ۱۰۱۰۱۲۸۷۷۵۰
۱۳۱۳ وزارت راه و شهرسازی شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران(شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور) کلیه فرودگاه های کشور ۱۰۱۰۱۲۸۷۷۵۰
۱۳۱۴ وزارت راه و شهرسازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) ۱۰۱۰۰۳۵۴۲۵۹
۱۳۱۵ وزارت راه و شهرسازی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک ۱۰۱۰۱۱۰۵۰۸۹
۱۳۱۶ وزارت راه و شهرسازی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۴۴
۱۳۱۷ وزارت راه و شهرسازی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران کلیه ادارات کل راه آهن استان ها و ادارات کل نواحی اعم از شمال، شرق و… ۱۰۱۰۱۱۵۵۷۴۴
۱۳۱۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۴۰۰۰۲۹۲۵۴۳
۱۳۱۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۲۹۲۵۴۳
۱۳۲۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۲۹۲۵۴۳
۱۳۲۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۳۲۰۱۳۸۱
۱۳۲۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۳۲۰۱۳۸۱
۱۳۲۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۶۱۰۷۶۵
۱۳۲۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۶۱۰۷۶۵
۱۳۲۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۰۵۰۰۰
۱۳۲۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۰۵۰۰۰
۱۳۲۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۵۷۱۰۲
۱۳۲۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۵۷۱۰۲
۱۳۲۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ۱۴۰۰۳۲۳۳۴۰۸
۱۳۳۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۳۲۳۳۴۰۸
۱۳۳۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام ۱۴۰۰۳۴۰۷۳۷۵
۱۳۳۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۳۴۰۷۳۷۵
۱۳۳۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۵۹
۱۳۳۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۵۹
۱۳۳۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ۱۴۰۰۱۹۲۴۴۵۰
۱۳۳۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۱۹۲۴۴۵۰
۱۳۳۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۳۱۸۱۸۴۰
۱۳۳۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۳۱۸۱۸۴۰
۱۳۳۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۱۹۲۳۶۴۰
۱۳۴۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۱۹۲۳۶۴۰
۱۳۴۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۷۹۵۲۹۰
۱۳۴۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۷۹۵۲۹۰
۱۳۴۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۱۴۲۱۴۱
۱۳۴۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۱۴۲۱۴۱
۱۳۴۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۹۶۶۰۶
۱۳۴۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۹۶۶۰۶
۱۳۴۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ۱۴۰۰۲۹۰۴۹۹۱
۱۳۴۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۲۹۰۴۹۹۱
۱۳۴۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ۱۴۰۰۲۹۱۵۹۴۴
۱۳۵۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۲۹۱۵۹۴۴
۱۳۵۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۲۵۳۰۲۷
۱۳۵۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۲۵۳۰۲۷
۱۳۵۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس ۱۴۰۰۲۷۷۱۶۸۱
۱۳۵۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۲۷۷۱۶۸۱
۱۳۵۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین ۱۴۰۰۳۲۶۴۹۴۷
۱۳۵۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۳۲۶۴۹۴۷
۱۳۵۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم ۱۴۰۰۲۷۷۱۷۰۲
۱۳۵۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۲۷۷۱۷۰۲
۱۳۵۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ۱۴۰۰۲۷۷۱۷۱۷
۱۳۶۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۲۷۷۱۷۱۷
۱۳۶۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان ۱۴۰۰۳۱۱۰۳۷۴
۱۳۶۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۳۱۱۰۳۷۴
۱۳۶۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۱۹۹۹۰۰
۱۳۶۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۱۹۹۹۰۰
۱۳۶۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۴۶۲۰۳۲
۱۳۶۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۴۶۲۰۳۲
۱۳۶۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ۱۴۰۰۳۳۱۳۳۴۶
۱۳۶۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۳۳۱۳۳۴۶
۱۳۶۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان ۱۴۰۰۳۱۹۹۸۳۷
۱۳۷۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۳۱۹۹۸۳۷
۱۳۷۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان ۱۴۰۰۳۳۱۳۲۸۷
۱۳۷۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۳۳۱۳۲۸۷
۱۳۷۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران ۱۴۰۰۲۰۸۹۳۹۱
۱۳۷۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۲۰۸۹۳۹۱
۱۳۷۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ۱۴۰۰۳۲۵۳۰۴۶
۱۳۷۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۳۲۵۳۰۴۶
۱۳۷۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۶۳
۱۳۷۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۳۲۱۹۷۶۳
۱۳۷۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ۱۴۰۰۳۵۳۴۴۶۵
۱۳۸۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۳۵۳۴۴۶۵
۱۳۸۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد ۱۴۰۰۳۱۴۲۳۲۷
۱۳۸۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد کلیه ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۳۱۴۲۳۲۷
۱۳۸۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ۱۰۱۰۰۹۶۵۹۳۴
۱۳۸۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰
۱۳۸۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان شرقی کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰
۱۳۸۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی ۱۰۲۲۰۰۵۵۲۹۴
۱۳۸۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۰۲۲۰۰۵۵۲۹۴
۱۳۸۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل ۱۰۲۴۰۰۴۲۶۸۶
۱۳۸۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان اردبیل ۱۰۲۴۰۰۴۲۶۸۶
۱۳۹۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸
۱۳۹۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان اصفهان ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸
۱۳۹۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان البرز ۱۰۱۹۰۰۳۰۴۸۰
۱۳۹۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان البرز کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان البرز ۱۰۱۹۰۰۳۰۴۸۰
۱۳۹۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام ۱۰۳۰۰۰۳۰۹۸۳
۱۳۹۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان ایلام کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان ایلام ۱۰۳۰۰۰۳۰۹۸۳
۱۳۹۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر ۱۰۳۲۰۰۵۸۶۷۸
۱۳۹۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان بوشهر ۱۰۳۲۰۰۵۸۶۷۸
۱۳۹۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان تهران ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴
۱۳۹۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان تهران کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان تهران ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴
۱۴۰۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۳۲
۱۴۰۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال و بختیاری کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۳۲
۱۴۰۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی ۱۰۳۶۰۰۳۳۵۸۰
۱۴۰۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۰۳۶۰۰۳۳۵۸۰
۱۴۰۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴
۱۴۰۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴
۱۴۰۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی ۱۰۸۶۰۳۱۷۳۴۶
۱۴۰۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۰۸۶۰۳۱۷۳۴۶
۱۴۰۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان شمالی منطقه ویژه اقتصادی بجنورد ۱۰۸۶۰۳۱۷۳۴۶
۱۴۰۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان ۱۰۴۲۰۲۲۱۳۱۲
۱۴۱۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان خوزستان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان خوزستان ۱۰۴۲۰۲۲۱۳۱۲
۱۴۱۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹
۱۴۱۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان زنجان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹
۱۴۱۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان ۱۰۴۸۰۰۳۴۲۹۰
۱۴۱۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان سمنان ۱۰۴۸۰۰۳۴۲۹۰
۱۴۱۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان ۱۰۸۶۰۱۵۵۴۴۷
۱۴۱۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۰۸۶۰۱۵۵۴۴۷
۱۴۱۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان فارس ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰
۱۴۱۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان فارس کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان فارس ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰
۱۴۱۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین ۱۰۸۶۱۴۲۲۴۷۹
۱۴۲۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان قزوین ۱۰۸۶۱۴۲۲۴۷۹
۱۴۲۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان قم ۱۰۸۶۰۹۶۵۴۱۹
۱۴۲۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان قم کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان قم ۱۰۸۶۰۹۶۵۴۱۹
۱۴۲۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان ۱۰۶۱۰۰۴۸۷۸۰
۱۴۲۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان کردستان ۱۰۶۱۰۰۴۸۷۸۰
۱۴۲۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی جنوب کرمان ۱۰۶۳۰۰۹۵۶۹۲
۱۴۲۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی جنوب کرمان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان کرمان ۱۰۶۳۰۰۹۵۶۹۲
۱۴۲۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه ۱۰۶۶۰۰۳۵۱۳۳
۱۴۲۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۰۶۶۰۰۳۵۱۳۳
۱۴۲۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸۶۱۹۷۰۰۶۸
۱۴۳۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸۶۱۹۷۰۰۶۸
۱۴۳۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان ۱۰۷۰۰۰۹۲۲۵۱
۱۴۳۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان گلستان ۱۰۷۰۰۰۹۲۲۵۱
۱۴۳۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان منطقه ویژه اقتصادی اترک ۱۰۷۰۰۰۹۲۲۵۱
۱۴۳۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان ۱۰۷۲۰۱۶۱۷۵۴
۱۴۳۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان گیلان ۱۰۷۲۰۱۶۱۷۵۴
۱۴۳۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان ۱۰۸۶۱۲۶۴۰۴۳
۱۴۳۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان لرستان ۱۰۸۶۱۲۶۴۰۴۳
۱۴۳۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان منطقه ویژه اقتصادی لرستان ۱۰۸۶۱۲۶۴۰۴۳
۱۴۳۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹
۱۴۴۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان مازندران کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان مازندران ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹
۱۴۴۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی ۱۰۷۸۰۰۴۷۷۴۳
۱۴۴۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان مرکزی ۱۰۷۸۰۰۴۷۷۴۳
۱۴۴۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان ۱۰۸۰۰۰۴۴۵۸۷
۱۴۴۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان هرمزگان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان  هرمزگان ۱۰۸۰۰۰۴۴۵۸۷
۱۴۴۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان همدان ۱۰۸۶۱۱۰۷۶۶۵
۱۴۴۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان همدان کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان همدان ۱۰۸۶۱۱۰۷۶۶۵
۱۴۴۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان یزد ۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴
۱۴۴۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان یزد کلیه شهرک های صنعتی شهرستان های استان  یزد ۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴
۱۴۴۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران شرکت شهرک های صنعتی استان یزد منطقه ویژه اقتصادی یزد ۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴
۱۴۵۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک صنعت و معدن ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰
۱۴۵۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک صنعت و معدن کلیه شعب بانک صنعت و معدن در استان ها و شهرستان ها ۱۰۱۰۰۸۴۱۱۶۰
۱۴۵۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۱۰۱۰۰۷۸۴۷۰۱
۱۴۵۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه تجارت ایران ۱۴۰۰۲۹۵۶۲۰۴
۱۴۵۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران ۱۴۰۰۳۱۳۵۵۰۰
۱۴۵۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوق ضمانت صادرات ایران ۱۰۱۰۳۵۹۱۰۰۶
۱۴۵۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوق توسعه صنایع دریایی کشور ۱۰۸۰۰۱۷۲۳۱۹
۱۴۵۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ۱۰۱۰۳۸۴۳۸۰۲
۱۴۵۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ۱۰۱۰۱۹۸۸۶۷۸
۱۴۵۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ۱۰۱۰۲۲۲۹۲۱۶
۱۴۶۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ا ۱۴۰۰۲۹۱۸۴۷۴
۱۴۶۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۱۴۰۰۰۴۰۵۵۰۰
۱۴۶۲  وزارت صنعت، معدن و تجارت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ۱۰۱۰۰۱۸۳۱۵۱
۱۴۶۳  وزارت صنعت، معدن و تجارت دانشگاه صنایع و معادن ایران ۱۴۰۰۳۷۷۱۵۵۶
۱۴۶۴  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲
۱۴۶۵  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران منطقه ویژه اقتصادی لامرد ۱۰۱۰۲۱۵۸۰۲۲
۱۴۶۶  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران ۱۰۱۰۲۷۶۲۴۷۱
۱۴۶۷  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران شرکت ملی فولاد ایران ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱
۱۴۶۸  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳
۱۴۶۹  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منطقه ویژه اقتصادی گرمسار ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳
۱۴۷۰  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان مدیریت صنعتی ۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵
۱۴۷۱  وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران ۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷
۱۴۷۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۵۹
۱۴۷۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۵۹
۱۴۷۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۵۹
۱۴۷۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ۱۴۰۰۰۲۵۹۴۵۹
۱۴۷۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان ۱۴۰۰۴۳۳۲۶۵۶
۱۴۷۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان معاونت بورس و امور دانشجویان خارج ۱۴۰۰۴۳۳۲۶۵۶
۱۴۷۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان معاونت بورس و امور دانشجویان خارج اداره کل بورس و اعزام دانشجویان ۱۴۰۰۴۳۳۲۶۵۶
۱۴۷۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان معاونت بورس و امور دانشجویان خارج اداره کل امور دانش آموختگان ۱۴۰۰۴۳۳۲۶۵۶
۱۴۸۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان ۱۴۰۰۳۱۴۱۰۴۳
۱۴۸۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۳۸
۱۴۸۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور هیات بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۳۸
۱۴۸۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان سنجش آموزش کشور هیات های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری وزارت علوم، نحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۳۸
۱۴۸۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تبریز ۱۴۰۰۲۶۴۸۸۵۹
۱۴۸۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه ارومیه ۱۴۰۰۲۶۳۶۳۵۶
۱۴۸۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی ۱۴۰۰۳۴۴۶۰۶۶
۱۴۸۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه اصفهان ۱۴۰۰۳۰۰۳۴۴۰
۱۴۸۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه خوارزمی ۱۴۰۰۲۹۱۵۷۲۰
۱۴۸۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه ایلام ۱۴۰۰۳۳۹۹۱۲۴
۱۴۹۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه خلیج فارس ۱۴۰۰۳۴۰۵۹۹۶
۱۴۹۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳
۱۴۹۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تهران کلیه پردیس های دانشگاه تهران اعم از: فارابی،کشاورزی و منابع طبیعی، ابوریحان و… ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳
۱۴۹۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهرکرد ۱۴۰۰۳۰۰۹۵۳۸
۱۴۹۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه بیرجند ۱۴۰۰۲۴۶۱۸۹۷
۱۴۹۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۰۲۷۹۴۰۷۵
۱۴۹۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه بجنورد ۱۴۰۰۲۸۶۶۶۸۸
۱۴۹۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۴۰۰۲۹۱۷۴۲۰
۱۴۹۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه زنجان ۱۴۰۰۳۱۸۹۱۴۶
۱۴۹۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه سمنان ۱۴۰۰۳۰۸۴۷۱۵
۱۵۰۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۰۵۸۶۳۷
۱۵۰۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه شیراز ۱۴۰۰۲۸۵۰۳۷۱
۱۵۰۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۱۴۰۰۲۸۹۵۶۶۱
۱۵۰۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه قم ۱۴۰۰۳۱۶۳۹۵۴
۱۵۰۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه کردستان ۱۴۰۰۲۷۴۹۹۵۳
۱۵۰۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید باهنرکرمان *
۱۵۰۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه رازی ۱۴۰۰۳۰۹۳۴۷۴
۱۵۰۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه یاسوج ۱۴۰۰۳۴۰۴۱۸۲
۱۵۰۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه گلستان ۱۴۰۰۲۸۳۴۱۵۲
۱۵۰۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه گیلان ۱۴۰۰۲۷۰۳۰۹۲
۱۵۱۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه لرستان ۱۴۰۰۳۴۰۱۰۳۰
۱۵۱۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه مازندران ۱۴۰۰۲۶۴۸۸۸۲
۱۵۱۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه اراک ۱۴۰۰۳۳۶۱۱۸۰
۱۵۱۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه هرمزگان ۱۴۰۰۲۸۶۴۴۹۶
۱۵۱۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه بوعلی سینا ۱۴۰۰۲۷۸۳۴۳۰
۱۵۱۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه یزد ۱۴۰۰۳۳۰۰۴۷۰
۱۵۱۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه فرهنگیان ۱۴۰۰۲۳۶۶۰۳۰
۱۵۱۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۴۰۰۲۸۳۰۴۳۱
۱۵۱۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری   دانشگاه فنی و حرفه ای کلیه دانشکده های فنی و حرفه ای در استان ها و شهرستان ها ۱۴۰۰۲۸۳۰۴۳۱
۱۵۱۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی – کاربردی ۱۴۰۰۲۸۱۱۸۲۸
۱۵۲۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی – کاربردی کلیه واحدهای دانشگاه علمی -کاربردی در استان ها و شهرستان ها ۱۴۰۰۲۸۱۱۸۲۸
۱۵۲۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه پیام نور ۱۴۰۰۲۹۲۱۵۲۷
۱۵۲۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه پیام نور کلیه واحدهای دانشگاه پیام نور در استان ها و شهرستان ها ۱۴۰۰۲۹۲۱۵۲۷
۱۵۲۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه آیت الله العظمی حائری میبد ۱۴۰۰۳۵۶۲۶۰۴
۱۵۲۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه اردکان ۱۴۰۰۳۳۹۱۲۶۲
۱۵۲۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه الزهرا (س) ۱۴۰۰۲۷۹۵۰۲۳
۱۵۲۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه شاهد ۱۴۰۰۳۴۱۰۲۴۲
۱۵۲۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه بزرگمهر قائنات ۱۴۰۰۴۲۹۸۲۷۲
۱۵۲۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه بناب ۱۴۰۰۳۱۸۸۸۸۴
۱۵۲۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تربت حیدریه ۱۴۰۰۳۳۰۴۷۲۲
۱۵۳۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۴۰۰۱۹۶۴۳۱۳
۱۵۳۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تربیت مدرس ۱۴۰۰۲۹۴۰۴۶۶
۱۵۳۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تفرش ۱۴۰۰۲۶۴۷۴۹۷
۱۵۳۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه جهرم ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۶۱
۱۵۳۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) ۱۴۰۰۳۴۲۰۶۸۴
۱۵۳۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه حضرت معصومه (س) قم ۱۴۰۰۲۷۹۴۹۶۶
۱۵۳۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه حضرت نرجس (س) ویژه خواهران ۱۴۰۰۳۷۳۴۵۳۱
۱۵۳۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه حکیم سبزواری ۱۴۰۰۲۴۶۷۶۷۹
۱۵۳۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه دامغان ۱۴۰۰۳۰۴۹۲۰۰
۱۵۳۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه  زابل ۱۴۰۰۲۶۴۷۵۵۶
۱۵۴۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه  سلمان فارسی کازرون ۱۴۰۰۲۷۸۲۶۷۲
۱۵۴۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی ۱۴۰۰۳۱۸۳۷۵۹
۱۵۴۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید بهشتی ۱۴۰۰۲۹۱۷۵۲۸
۱۵۴۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه علامه طباطبائی ۱۴۰۰۳۱۲۲۸۰۵
۱۵۴۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۴۰۰۳۴۵۷۳۸۲
۱۵۴۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صدا و سیما *
۱۵۴۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه فرزانگان سمنان ۱۴۰۰۴۰۲۴۱۸۱
۱۵۴۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه فسا ۱۴۰۰۲۷۸۴۴۷۰
۱۵۴۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه کوثر ۱۴۰۰۳۱۱۹۵۶۲
۱۵۴۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه گرمسار ۱۴۰۰۴۳۳۳۲۴۳
۱۵۵۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه گنبد کاووس( مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس) ۱۴۰۰۲۸۳۴۱۴۸
۱۵۵۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری علامه محدث نوری ۱۰۷۶۰۰۰۲۶۴۹
۱۵۵۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه مراغه ۱۴۰۰۲۷۸۴۸۹۸
۱۵۵۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه ملایر ۱۴۰۰۲۶۴۸۸۶۳
۱۵۵۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه نهاوند (ویژه دختران) *
۱۵۵۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه نیشابور ۱۴۰۰۳۱۲۰۷۳۰
۱۵۵۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه ولایت ۱۴۰۰۳۱۶۰۲۵۰
۱۵۵۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان ۱۴۰۰۲۸۸۴۷۱۰
۱۵۵۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه کاشان ۱۴۰۰۳۱۶۳۹۷۳
۱۵۵۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه جیرفت ۱۴۰۰۳۱۸۳۷۶۳
۱۵۶۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ۱۴۰۰۳۱۵۲۱۰۸
۱۵۶۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان *
۱۵۶۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار ۱۴۰۰۳۳۱۵۱۶۲
۱۵۶۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۱۴۰۰۲۹۱۳۵۷۷
۱۵۶۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۴۰۰۳۰۸۳۰۷۰
۱۵۶۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۴۰۰۲۸۲۰۷۷۷
۱۵۶۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان ۱۴۰۰۲۸۹۹۲۲۸
۱۵۶۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه فناوری های نوین سبزوار ۱۴۰۰۳۸۸۳۹۹۶
۱۵۶۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه علم و فناوری مازندران ۱۴۰۰۳۵۵۵۶۷۴
۱۵۶۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان *
۱۵۷۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه مهندسی علوم و فناوری های نوین گلبهار *
۱۵۷۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۴۲
۱۵۷۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان *
۱۵۷۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری عقیق *
۱۵۷۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه هنر ۱۴۰۰۳۱۶۳۹۶۹
۱۵۷۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز ۱۴۰۰۳۴۱۹۴۲۶
۱۵۷۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه هنر اصفهان ۱۴۰۰۲۶۴۸۸۷۸
۱۵۷۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه هنر شیراز ۱۴۰۰۲۷۸۳۱۳۹
۱۵۷۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی اراک ۱۴۰۰۳۸۴۷۰۱۰
۱۵۷۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی ارومیه ۱۴۰۰۲۷۰۳۶۳۹
۱۵۸۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی بیرجند *
۱۵۸۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور ۱۴۰۰۳۱۲۸۱۸۶
۱۵۸۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۱۹
۱۵۸۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی سیرجان ۱۴۰۰۳۲۰۱۱۵۳
۱۵۸۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی شهدای هویزه ۱۴۰۰۳۷۸۹۸۵۰
۱۵۸۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی کرمانشاه ۱۴۰۰۳۱۷۲۰۱۴
۱۵۸۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی همدان ۱۴۰۰۲۹۶۴۵۵۱
۱۵۸۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۴۰۰۳۰۸۴۵۶۳
۱۵۸۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴۰۰۲۸۱۲۵۰۸
۱۵۸۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی بابل ۱۴۰۰۲۹۰۲۲۴۶
۱۵۹۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۱۴۰۰۳۲۲۳۴۴۱
۱۵۹۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی سهند ۱۴۰۰۳۴۰۴۱۹۷
۱۵۹۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۴۰۰۳۱۰۱۴۷۸
۱۵۹۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۰۰۲۸۳۰۲۵۶
۱۵۹۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز ۱۴۰۰۳۳۸۰۰۸۱
۱۵۹۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی قم ۱۴۰۰۳۱۸۵۳۶۶
۱۵۹۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعتی سجاد *
۱۵۹۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۴۰۰۳۴۰۴۲۱۸
۱۵۹۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنایع و معادن ایران ۱۴۰۰۳۷۷۱۵۵۶
۱۵۹۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشگاه صنعت نفت ۱۴۰۰۲۷۵۰۵۵۰
۱۶۰۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار ۱۴۰۰۲۶۴۷۵۳۷
۱۶۰۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب ۱۴۰۰۳۴۶۳۶۰۹
۱۶۰۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان ۱۴۰۰۲۷۰۵۱۴۹
۱۶۰۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجتمع آموزش عالی بم ۱۴۰۰۴۱۰۵۹۶۹
۱۶۰۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجتمع آموزش عالی اسفراین ۱۴۰۰۳۲۳۲۶۰۱
۱۶۰۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص) *
۱۶۰۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجتمع آموزش عالی تربت جام *
۱۶۰۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجتمع آموزش عالی زرند ۱۴۰۰۳۶۱۵۵۶۰
۱۶۰۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجتمع آموزش عالی سراوان ۱۴۰۰۳۶۴۱۸۰۵
۱۶۰۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجتمع آموزش عالی گناباد ۱۴۰۰۳۲۶۰۱۰۷
۱۶۱۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجتمع آموزش عالی شیروان *
۱۶۱۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مجتمع آموزش عالی لارستان *
۱۶۱۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکزآموزش عالی کازرون *
۱۶۱۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز آموزش عالی  استهبان ۱۴۰۰۳۰۳۷۵۴۴
۱۶۱۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز آموزش عالی اقلید ۱۴۰۰۳۱۹۴۱۳۱
۱۶۱۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز آموزش عالی شهرضا ۱۴۰۰۴۶۲۸۱۰۷
۱۶۱۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ۱۴۰۰۳۴۳۰۷۱۴
۱۶۱۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز آموزش عالی لامرد ۱۴۰۰۲۶۴۷۹۱۷
۱۶۱۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز آموزش عالی ممسنی ۱۴۰۰۳۱۷۵۹۴۶
۱۶۱۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز آموزش عالی محلات ۱۴۰۰۴۶۹۶۱۰۷
۱۶۲۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز آموزش عالی فیروز آباد ۱۴۰۰۳۶۹۳۷۱۷
۱۶۲۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز آموزش عالی  کاشمر ۱۴۰۰۳۸۶۴۷۹۳
۱۶۲۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی ۱۴۰۰۲۷۸۶۸۵۱
۱۶۲۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۴۰۰۲۸۰۹۲۳۱
۱۶۲۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۴۰۰۳۱۲۰۱۹۳
۱۶۲۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی *
۱۶۲۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم ۱۴۰۰۳۴۸۱۸۳۴
۱۶۲۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه دانش های بنیادی ۱۴۰۰۲۹۳۳۴۹۸
۱۶۲۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران ۱۴۰۰۳۴۲۸۹۲۶
۱۶۲۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی *
۱۶۳۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۴۰۰۳۴۶۸۹۶۲
۱۶۳۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۱۴۰۰۲۷۵۸۱۹۷
۱۶۳۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی *
۱۶۳۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی زنتیک و زیست فناوری ۱۴۰۰۳۱۹۰۵۹۴
۱۶۳۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۴۰۰۲۹۰۳۴۲۲
۱۶۳۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه هوا فضا ۱۴۰۰۵۰۴۴۱۴۸
۱۶۳۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی ۱۰۱۰۰۵۷۷۳۱۲
۱۶۳۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۷۰۰۷۴۸
۱۶۳۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات *
۱۶۳۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۴۰۰۳۰۸۹۲۷۰
۱۶۴۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پژوهشکده نجوم ، اختر فیزیک و فناوری ابزارآلات نجومی *
۱۶۴۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۱۴۰۰۶۵۴۰۰۵۹
۱۶۴۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه علوم و فناوری رنگ و پوشش *
۱۶۴۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور *
۱۶۴۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۴۰۰۲۸۸۵۰۴۴
۱۶۴۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۴۰۰۳۰۱۰۱۰۱
۱۶۴۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۳۴۴۵۴۷۹
۱۶۴۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۶۵۷۲۳۲۲
۱۶۴۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان اردبیل ۱۴۰۰۶۷۲۰۶۶۰
۱۶۴۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری شیخ بهائی استان اصفهان *
۱۶۵۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان ایلام ۱۴۰۰۶۶۹۴۰۶۶
۱۶۵۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر ۱۴۰۰۳۴۹۹۸۸۹
۱۶۵۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۴۰۹۸۰۴۱
۱۶۵۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۵۳۲۹۹۳
۱۶۵۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۷۶۷۱۹۰
۱۶۵۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۴۴۵۴۲۶
۱۶۵۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان خوزستان ۱۴۰۰۳۴۸۱۸۴۹
۱۶۵۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان زنجان ۱۴۰۰۷۰۹۴۵۹۳
۱۶۵۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان سمنان ۱۴۰۰۳۰۹۲۴۲۰
۱۶۵۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۵۰۶۱۴۲
۱۶۶۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان فارس ۱۴۰۰۳۲۳۷۹۶۵
۱۶۶۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان قزوین ۱۴۰۰۴۱۲۰۷۴۰
۱۶۶۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان قم ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۶۰
۱۶۶۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان کردستان ۱۴۰۰۴۱۱۸۶۵۰
۱۶۶۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۶۹۲۸۵۳۰
۱۶۶۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان گلستان ۱۴۰۰۳۴۵۱۹۴۲
۱۶۶۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان گیلان ۱۴۰۰۲۸۰۴۰۴۷
۱۶۶۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان لرستان ۱۴۰۰۴۱۰۸۲۵۶
۱۶۶۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان مازندران ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۷۵
۱۶۶۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان مرکزی ۱۴۰۰۲۹۶۶۱۹۲
۱۶۷۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان هرمزگان ۱۴۰۰۳۴۳۱۸۴۶
۱۶۷۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان همدان ۱۴۰۰۴۱۴۰۹۲۴
۱۶۷۲  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری استان یزد ۱۴۰۰۳۱۴۰۶۲۷
۱۶۷۳  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) *
۱۶۷۴  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس *
۱۶۷۵  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ۱۴۰۰۶۸۵۳۳۷۶
۱۶۷۶  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف *
۱۶۷۷  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی *
۱۶۷۸  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه  تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان *
۱۶۷۹  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان *
۱۶۸۰  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه  تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان *
۱۶۸۱  وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) ۱۴۰۰۶۵۴۰۱۲۲
۱۶۸۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر مطالعات و برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی، هنری و رسانه ای ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای فرهنگ عمومی ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۸۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای اقامه نماز ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای امر به معروف و نهی از منکر ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد ۱۴۰۰۲۹۲۳۰۳۷
۱۶۹۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۳۳۷۱۷۹۳
۱۶۹۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۳۳۷۱۷۹۳
۱۶۹۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۴۳۸۸۳۲
۱۶۹۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۴۳۸۸۳۲
۱۶۹۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ۱۴۰۰۳۱۷۸۰۶۲
۱۶۹۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۳۱۷۸۰۶۲
۱۷۰۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۲۷۲۲۵
۱۷۰۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۲۷۲۲۵
۱۷۰۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز ۱۴۰۰۳۲۱۲۶۷۴
۱۷۰۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۳۲۱۲۶۷۴
۱۷۰۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام ۱۴۰۰۳۸۶۶۹۸۵
۱۷۰۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۳۸۶۶۹۸۵
۱۷۰۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ۱۴۰۰۲۴۶۱۲۹۳
۱۷۰۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۲۴۶۱۲۹۳
۱۷۰۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ۱۴۰۰۲۹۰۴۶۹۰
۱۷۰۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۲۹۰۴۶۹۰
۱۷۱۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۳۱۹۶۸۲۰
۱۷۱۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۳۱۹۶۸۲۰
۱۷۱۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۰۸۱۷۸۴
۱۷۱۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان جنوبی کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۰۸۱۷۸۴
۱۷۱۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۸۱۹۶۹۲
۱۷۱۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۸۱۹۶۹۲
۱۷۱۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۱۸۳۳۲۶
۱۷۱۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان شمالی کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۳۱۸۳۳۲۶
۱۷۱۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان ۱۴۰۰۳۱۰۴۲۴۲
۱۷۱۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۳۱۰۴۲۴۲
۱۷۲۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ۱۴۰۰۳۲۷۱۹۱۵
۱۷۲۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۳۲۷۱۹۱۵
۱۷۲۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان ۱۴۰۰۲۹۲۲۵۶۶
۱۷۲۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۲۹۲۲۵۶۶
۱۷۲۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۱۷۸۰۷۷
۱۷۲۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۱۷۸۰۷۷
۱۷۲۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ۱۴۰۰۳۳۳۷۶۲۱
۱۷۲۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۳۳۳۷۶۲۱
۱۷۲۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ۱۴۰۰۳۳۲۴۱۰۹
۱۷۲۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۳۳۲۴۱۰۹
۱۷۳۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم ۱۴۰۰۲۷۱۵۴۸۳
۱۷۳۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۲۷۱۵۴۸۳
۱۷۳۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ۱۴۰۰۲۷۵۰۶۷۷
۱۷۳۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۲۷۵۰۶۷۷
۱۷۳۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان ۱۴۰۰۳۴۹۸۱۱۵
۱۷۳۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۳۴۹۸۱۱۵
۱۷۳۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۲۵۰۹۰۰
۱۷۳۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۳۲۵۰۹۰۰
۱۷۳۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۹۲۲۵۹۰
۱۷۳۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۹۲۲۵۹۰
۱۷۴۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ۱۴۰۰۳۰۸۱۸۱۰
۱۷۴۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۳۰۸۱۸۱۰
۱۷۴۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ۱۴۰۰۳۱۶۲۳۱۱
۱۷۴۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۳۱۶۲۳۱۱
۱۷۴۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ۱۴۰۰۲۴۳۸۴۸۶
۱۷۴۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۲۴۳۸۴۸۶
۱۷۴۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران ۱۴۰۰۳۴۵۰۴۵۰
۱۷۴۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۳۴۵۰۴۵۰
۱۷۴۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ۱۴۰۰۳۴۳۸۶۸۶
۱۷۴۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۳۴۳۸۶۸۶
۱۷۵۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۷۵۰۷۱۷
۱۷۵۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۲۷۵۰۷۱۷
۱۷۵۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ۱۴۰۰۰۱۹۶۵۶۰
۱۷۵۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۱۹۶۵۶۰
۱۷۵۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ۱۴۰۰۳۴۵۴۷۵۵
۱۷۵۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد کلیه ادارات  فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۳۴۵۴۷۵۵
۱۷۵۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه ۱۴۰۰۰۱۸۹۰۴۲
۱۷۵۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۰۸
۱۷۵۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۰۸
۱۷۵۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۲۷
۱۷۶۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان غربی کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۲۷
۱۷۶۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۴۶
۱۷۶۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان اردبیل کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۴۶
۱۷۶۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۶۵
۱۷۶۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۶۵
۱۷۶۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان البرز ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۸۴
۱۷۶۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان البرز کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۰۱۸۷۹۸۴
۱۷۶۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۸۸۰۱۸
۱۷۶۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان ایلام کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۸۸۰۱۸
۱۷۶۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر ۱۴۰۰۰۱۸۸۰۴۱
۱۷۷۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان بوشهر کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۱۸۸۰۴۱
۱۷۷۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران ۱۴۰۰۰۱۸۸۰۶۰
۱۷۷۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان تهران کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۰۱۸۸۰۶۰
۱۷۷۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۱۸۸۰۸۰
۱۷۷۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۱۸۸۰۸۰
۱۷۷۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۰۰
۱۷۷۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان جنوبی کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۰۰
۱۷۷۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۲۰
۱۷۷۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان رضوی کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۲۰
۱۷۷۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۵۳
۱۷۸۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خراسان شمالی کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۵۳
۱۷۸۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۷۲
۱۷۸۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان خوزستان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۷۲
۱۷۸۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۹۱
۱۷۸۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان زنجان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۸۸۱۹۱
۱۷۸۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان سمنان ۱۴۰۰۰۱۸۸۲۱۲
۱۷۸۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان سمنان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۰۱۸۸۲۱۲
۱۷۸۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۷۱
۱۷۸۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۷۱
۱۷۸۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان فارس ۱۴۰۰۰۱۸۸۲۴۶
۱۷۹۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان فارس کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۰۱۸۸۲۴۶
۱۷۹۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۸۸۲۶۵
۱۷۹۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قزوین کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۸۸۲۶۵
۱۷۹۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قم ۱۴۰۰۰۱۸۸۲۸۴
۱۷۹۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان قم کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۰۱۸۸۲۸۴
۱۷۹۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کردستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۵۲
۱۷۹۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کردستان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۵۲
۱۷۹۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمان ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۱۴
۱۷۹۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۰۱۸۸۵۱۴
۱۷۹۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۹۳
۱۸۰۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۹۳
۱۸۰۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۷۴
۱۸۰۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۷۴
۱۸۰۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان گلستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۵۵
۱۸۰۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان گلستان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۵۵
۱۸۰۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان گیلان ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۳۶
۱۸۰۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان گیلان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۳۶
۱۸۰۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان لرستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۱۷
۱۸۰۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان لرستان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۰۱۸۸۴۱۷
۱۸۰۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان مازندران ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۹۶
۱۸۱۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان مازندران کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۹۶
۱۸۱۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان مرکزی ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۷۷
۱۸۱۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان مرکزی کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۷۷
۱۸۱۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۵۸
۱۸۱۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان هرمزگان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۵۸
۱۸۱۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان همدان ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۲۴
۱۸۱۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان همدان کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۲۴
۱۸۱۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان یزد ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۰۵
۱۸۱۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه اداره کل اوقاف و امورخیریه استان یزد کلیه ادارات اوقاف و امورخیریه شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۰۱۸۸۳۰۵
۱۸۱۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور ۱۴۰۰۳۱۸۶۷۴۷
۱۸۲۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۶۹۸۷۱۵۶
۱۸۲۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۶۹۹۸۳۱۸
۱۸۲۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل ۱۴۰۰۶۹۹۹۱۸۶
۱۸۲۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان ۱۴۰۰۶۹۹۹۳۴۲
۱۸۲۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان البرز ۱۴۰۰۶۹۸۶۹۸۷
۱۸۲۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان ایلام ۱۴۰۰۶۹۹۹۳۰۴
۱۸۲۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر ۱۴۰۰۶۹۹۹۶۰۶
۱۸۲۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی شهر و استان تهران ۱۴۰۰۶۹۸۷۲۲۰
۱۸۲۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۶۹۸۶۷۹۷
۱۸۲۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۶۹۹۹۷۰۳
۱۸۳۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۶۹۸۷۲۵۳
۱۸۳۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۶۹۸۷۳۳۱
۱۸۳۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان ۱۴۰۰۶۹۸۷۳۷۰
۱۸۳۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان زنجان ۱۴۰۰۶۹۸۷۵۶۰
۱۸۳۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان ۱۴۰۰۶۹۹۹۸۷۲
۱۸۳۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۶۹۸۷۶۱۴
۱۸۳۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس ۱۴۰۰۶۹۸۷۶۴۸
۱۸۳۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین ۱۴۰۰۷۰۰۰۰۷۳
۱۸۳۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان قم ۱۴۰۰۶۹۹۹۹۷۰
۱۸۳۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان ۱۴۰۰۷۰۰۰۱۹۰
۱۸۴۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان ۱۴۰۰۶۹۸۷۷۱۱
۱۸۴۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۷۰۰۰۲۵۹
۱۸۴۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۶۹۸۷۷۷۹
۱۸۴۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان گلستان ۱۴۰۰۶۹۸۷۸۱۹
۱۸۴۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان ۱۴۰۰۶۹۸۷۹۱۶
۱۸۴۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان لرستان ۱۴۰۰۶۹۸۷۹۷۳
۱۸۴۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران ۱۴۰۰۶۹۸۸۰۴۵
۱۸۴۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان مرکزی ۱۴۰۰۶۹۸۸۰۵۰
۱۸۴۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان هرمزگان ۱۴۰۰۶۹۸۸۰۷۹
۱۸۴۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان همدان ۱۴۰۰۶۹۸۸۱۲۳
۱۸۵۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  نهاد کتابخانه های عمومی کشور اداره کل کتابخانه های عمومی استان یزد ۱۴۰۰۶۹۸۸۲۱۶
۱۸۵۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان حج و زیارت ۱۴۰۰۱۹۵۶۰۷۶
۱۸۵۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان حج و زیارت کلیه حج و زیارت ها در استان ها ۱۴۰۰۱۹۵۶۰۷۶
۱۸۵۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان حج و زیارت شورای عالی سازمان حج و زیارت ۱۴۰۰۱۹۵۶۰۷۶
۱۸۵۴  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ۱۰۱۰۰۶۸۰۹۶۳
۱۸۵۵  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی شورای عالی سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ۱۰۱۰۰۶۸۰۹۶۳
۱۸۵۶  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۴۰۰۰۱۹۳۱۸۷
۱۸۵۷  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۴۰۰۰۱۹۳۱۸۷
۱۸۵۸  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنیاد فرهنگی و هنری رودکی ۱۴۰۰۱۹۴۵۵۶۲
۱۸۵۹  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری ۱۴۰۰۳۴۲۴۰۶۵
۱۸۶۰  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات) ۱۴۰۰۳۵۳۳۸۵۹
۱۸۶۱  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر ۱۴۰۰۳۶۹۱۴۰۹
۱۸۶۲  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنیاد ملی بازی های رایانه ای ۱۰۱۰۳۵۸۵۷۳۰
۱۸۶۳  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان و وزنامه نگاران و هنرمندان ۱۰۱۰۰۵۹۱۳۲۰
۱۸۶۴  وزارت کشور ۱۴۰۰۰۲۷۱۶۳۶
۱۸۶۵  وزارت کشور هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۲۷۱۶۳۶
۱۸۶۶  وزارت کشور  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۲۷۱۶۳۶
۱۸۶۷  وزارت کشور دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی (دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ تحمیلی سابق- ستاد های بازسازی مناطق جنگ زده) ۱۴۰۰۰۲۷۱۶۳۶
۱۸۶۸  وزارت کشور استانداری آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۶۹  وزارت کشور استانداری آذربایجان شرقی کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۷۰  وزارت کشور استانداری آذربایجان شرقی مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۷۱  وزارت کشور استانداری آذربایجان شرقی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۷۲  وزارت کشور استانداری آذربایجان شرقی شورای تامین استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۲۹۱۱۴۸۲
۱۸۷۳  وزارت کشور استانداری آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۴  وزارت کشور استانداری آذربایجان غربی کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۵  وزارت کشور استانداری آذربایجان غربی مدیریت بحران استان  آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۶  وزارت کشور استانداری آذربایجان غربی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۷  وزارت کشور استانداری آذربایجان غربی شورای تامین استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۲۲۹۷۳۵۹
۱۸۷۸  وزارت کشور استانداری اردبیل ۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۷۹  وزارت کشور استانداری اردبیل کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۸۰  وزارت کشور استانداری اردبیل مدیریت بحران استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۸۱  وزارت کشور استانداری اردبیل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۸۲  وزارت کشور استانداری اردبیل شورای تامین استان اردبیل ۱۴۰۰۱۹۱۱۶۶۲
۱۸۸۳  وزارت کشور استانداری اصفهان ۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۴  وزارت کشور استانداری اصفهان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۵  وزارت کشور استانداری اصفهان مدیریت بحران استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۶  وزارت کشور استانداری اصفهان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۷  وزارت کشور استانداری اصفهان شورای تامین استان اصفهان ۱۴۰۰۱۹۱۶۹۶۹
۱۸۸۸  وزارت کشور استانداری البرز ۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۸۹  وزارت کشور استانداری البرز کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان البرز ۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۹۰  وزارت کشور استانداری البرز مدیریت بحران استان  البرز ۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۹۱  وزارت کشور استانداری البرز اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان اابرز ۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۹۲  وزارت کشور استانداری البرز شورای تامین استان البرز ۱۴۰۰۲۵۹۰۷۳۱
۱۸۹۳  وزارت کشور استانداری ایلام ۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۴  وزارت کشور استانداری ایلام کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان ایلام ۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۵  وزارت کشور استانداری ایلام مدیریت بحران استان  ایلام ۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۶  وزارت کشور استانداری ایلام اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان ایلام ۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۷  وزارت کشور استانداری ایلام شورای تامین استان ایلام ۱۴۰۰۲۵۹۰۲۶۹
۱۸۹۸  وزارت کشور استانداری بوشهر ۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۸۹۹  وزارت کشور استانداری بوشهر کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان بوشهر ۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۹۰۰  وزارت کشور استانداری بوشهر مدیریت بحران استان بوشهر ۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۹۰۱  وزارت کشور استانداری بوشهر اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان بوشهر ۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۹۰۲  وزارت کشور استانداری بوشهر شورای تامین استان بوشهر ۱۴۰۰۱۹۱۱۵۷۰
۱۹۰۳  وزارت کشور استانداری تهران ۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۴  وزارت کشور استانداری تهران کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان تهران ۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۵  وزارت کشور استانداری تهران مدیریت بحران استان تهران ۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۶  وزارت کشور استانداری تهران اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان تهران ۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۷  وزارت کشور استانداری تهران شورای تامین استان اتهران ۱۴۰۰۲۲۲۷۴۶۹
۱۹۰۸  وزارت کشور استانداری چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۰۹  وزارت کشور استانداری چهارمحال و بختیاری کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۱۰  وزارت کشور استانداری چهارمحال و بختیاری مدیریت بحران استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۱۱  وزارت کشور استانداری چهارمحال و بختیاری اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۱۲  وزارت کشور استانداری چهارمحال و بختیاری شورای تامین استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۲۲۲۹۴۲۲
۱۹۱۳  وزارت کشور استانداری خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۴  وزارت کشور استانداری خراسان جنوبی کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۵  وزارت کشور استانداری خراسان جنوبی مدیریت بحران استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۶  وزارت کشور استانداری خراسان جنوبی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۷  وزارت کشور استانداری خراسان جنوبی شورای تامین استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۲۰۱۹۱۰۴
۱۹۱۸  وزارت کشور استانداری خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۱۹  وزارت کشور استانداری خراسان رضوی کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۲۰  وزارت کشور استانداری خراسان رضوی مدیریت بحران استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۲۱  وزارت کشور استانداری خراسان رضوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۲۲  وزارت کشور استانداری خراسان رضوی شورای تامین استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۲۸۴۹۴۶۸
۱۹۲۳  وزارت کشور استانداری خراسان شمالی ۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۴  وزارت کشور استانداری خراسان شمالی کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۵  وزارت کشور استانداری خراسان شمالی مدیریت بحران استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۶  وزارت کشور استانداری خراسان شمالی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۷  وزارت کشور استانداری خراسان شمالی شورای تامین استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۲۵۹۱۷۴۷
۱۹۲۸  وزارت کشور استانداری خوزستان ۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۲۹  وزارت کشور استانداری خوزستان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان خوزستان ۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۳۰  وزارت کشور استانداری خوزستان مدیریت بحران استان خوزستان ۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۳۱  وزارت کشور استانداری خوزستان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان خوزستان ۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۳۲  وزارت کشور استانداری خوزستان شورای تامین استان خوزستان ۱۴۰۰۲۷۱۸۰۱۵
۱۹۳۳  وزارت کشور استانداری زنجان ۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۴  وزارت کشور استانداری زنجان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان زنجان ۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۵  وزارت کشور استانداری زنجان مدیریت بحران استان زنجان ۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۶  وزارت کشور استانداری زنجان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان زنجان ۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۷  وزارت کشور استانداری زنجان شورای تامین استان زنجان ۱۴۰۰۳۰۳۴۷۹۹
۱۹۳۸  وزارت کشور استانداری سمنان ۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۳۹  وزارت کشور استانداری سمنان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان سمنان ۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۴۰  وزارت کشور استانداری سمنان مدیریت بحران استان سمنان ۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۴۱  وزارت کشور استانداری سمنان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان سمنان ۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۴۲  وزارت کشور استانداری سمنان شورای تامین استان سمنان ۱۴۰۰۲۲۳۱۷۲۱
۱۹۴۳  وزارت کشور استانداری سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۴  وزارت کشور استانداری سیستان و بلوچستان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۵  وزارت کشور استانداری سیستان و بلوچستان مدیریت بحران استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۶  وزارت کشور استانداری سیستان و بلوچستان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۷  وزارت کشور استانداری سیستان و بلوچستان شورای تامین استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۳۰۸۵۰۰۰
۱۹۴۸  وزارت کشور استانداری فارس ۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۴۹  وزارت کشور استانداری فارس کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان فارس ۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۵۰  وزارت کشور استانداری فارس مدیریت بحران استان فارس ۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۵۱  وزارت کشور استانداری فارس اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان فارس ۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۵۲  وزارت کشور استانداری فارس شورای تامین استان فارس ۱۴۰۰۱۹۷۶۰۱۸
۱۹۵۳  وزارت کشور استانداری قزوین ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۴  وزارت کشور استانداری قزوین کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان قزوین ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۵  وزارت کشور استانداری قزوین مدیریت بحران استان قزوین ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۶  وزارت کشور استانداری قزوین اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قزوین ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۷  وزارت کشور استانداری قزوین شورای تامین استان اقزوین ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۵۳
۱۹۵۸  وزارت کشور استانداری قم ۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۵۹  وزارت کشور استانداری قم کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان قم ۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۰  وزارت کشور استانداری قم مدیریت بحران استان قم ۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۱  وزارت کشور استانداری قم منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۲  وزارت کشور استانداری قم اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان قم ۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۳  وزارت کشور استانداری قم شورای تامین استان قم ۱۴۰۰۲۰۱۸۵۹۳
۱۹۶۴  وزارت کشور استانداری کردستان ۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۵  وزارت کشور استانداری کردستان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان کردستان ۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۶  وزارت کشور استانداری کردستان مدیریت بحران استان کردستان ۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۷  وزارت کشور استانداری کردستان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کردستان ۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۸  وزارت کشور استانداری کردستان شورای تامین استان کردستان ۱۴۰۰۲۰۱۹۴۴۴
۱۹۶۹  وزارت کشور استانداری کرمان ۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۰  وزارت کشور استانداری کرمان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان کرمان ۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۱  وزارت کشور استانداری کرمان مدیریت بحران استان کرمان ۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۲  وزارت کشور استانداری کرمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان ۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۳  وزارت کشور استانداری کرمان شورای تامین استان کرمان ۱۴۰۰۳۰۰۷۴۰۵
۱۹۷۴  وزارت کشور استانداری کرمانشاه ۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۵  وزارت کشور استانداری کرمانشاه کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۶  وزارت کشور استانداری کرمانشاه مدیریت بحران استان کرمانشاه ۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۷  وزارت کشور استانداری کرمانشاه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۸  وزارت کشور استانداری کرمانشاه شورای تامین استان کرمانشاه ۱۴۰۰۲۲۳۰۰۳۴
۱۹۷۹  وزارت کشور استانداری کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۰  وزارت کشور استانداری کهگیلویه و بویراحمد کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۱  وزارت کشور استانداری کهگیلویه و بویراحمد مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۲  وزارت کشور استانداری کهگیلویه و بویراحمد اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۳  وزارت کشور استانداری کهگیلویه و بویراحمد شورای تامین استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۴۰۰۲۶۴۳۳۴۳
۱۹۸۴  وزارت کشور استانداری گلستان ۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۵  وزارت کشور استانداری گلستان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان گلستان ۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۶  وزارت کشور استانداری گلستان مدیریت بحران استان گلستان ۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۷  وزارت کشور استانداری گلستان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گلستان ۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۸  وزارت کشور استانداری گلستان شورای تامین استان گلستان ۱۴۰۰۲۸۲۰۸۳۶
۱۹۸۹  وزارت کشور استانداری گیلان ۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۰  وزارت کشور استانداری گیلان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان گیلان ۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۱  وزارت کشور استانداری گیلان مدیریت بحران استان گیلان ۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۲  وزارت کشور استانداری گیلان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان گیلان ۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۳  وزارت کشور استانداری گیلان شورای تامین استان گیلان ۱۴۰۰۳۰۰۷۳۵۰
۱۹۹۴  وزارت کشور استانداری لرستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۵  وزارت کشور استانداری لرستان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان لرستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۶  وزارت کشور استانداری لرستان مدیریت بحران استان  لرستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۷  وزارت کشور استانداری لرستان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان لرستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۸  وزارت کشور استانداری لرستان شورای تامین استان لرستان ۱۴۰۰۲۷۷۲۹۲۷
۱۹۹۹  وزارت کشور استانداری مازندران ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۰  وزارت کشور استانداری مازندران کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان مازندران ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۱  وزارت کشور استانداری مازندران مدیریت بحران استان مازندران ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۲  وزارت کشور استانداری مازندران اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مازندران ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۳  وزارت کشور استانداری مازندران شورای تامین استان مازندران ۱۴۰۰۲۹۵۲۲۷۲
۲۰۰۴  وزارت کشور استانداری مرکزی ۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۵  وزارت کشور استانداری مرکزی کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان مرکزی ۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۶  وزارت کشور استانداری مرکزی مدیریت بحران استان مرکزی ۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۷  وزارت کشور استانداری مرکزی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان مرکزی ۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۸  وزارت کشور استانداری مرکزی شورای تامین استان مرکزی ۱۴۰۰۲۰۱۸۹۲۰
۲۰۰۹  وزارت کشور استانداری هرمزگان ۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۰  وزارت کشور استانداری هرمزگان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۱  وزارت کشور استانداری هرمزگان مدیریت بحران استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۲  وزارت کشور استانداری هرمزگان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۳  وزارت کشور استانداری هرمزگان شورای تامین استان هرمزگان ۱۴۰۰۲۲۳۰۷۹۲
۲۰۱۴  وزارت کشور استانداری همدان ۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۵  وزارت کشور استانداری همدان کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان همدان ۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۶  وزارت کشور استانداری همدان مدیریت بحران استان همدان ۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۷  وزارت کشور استانداری همدان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان همدان ۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۸  وزارت کشور استانداری همدان شورای تامین استان همدان ۱۴۰۰۲۰۱۸۷۱۱
۲۰۱۹  وزارت کشور استانداری یزد ۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۰  وزارت کشور استانداری یزد کلیه فرمانداری ها، بخشداری ها و دهیاری های استان یزد ۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۱  وزارت کشور استانداری یزد مدیریت بحران استان یزد ۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۲  وزارت کشور استانداری یزد اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد ۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۳  وزارت کشور استانداری یزد شورای تامین استان یزد ۱۴۰۰۲۵۹۱۵۶۱
۲۰۲۴  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۴۵
۲۰۲۵  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۴۷
۲۰۲۶  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۴۷
۲۰۲۷  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۶۴
۲۰۲۸  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۶۴
۲۰۲۹  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۰۴
۲۰۳۰  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان اردبیل کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۰۴
۲۰۳۱  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۲۳
۲۰۳۲  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان اصفهان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۲۳
۲۰۳۳  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان البرز ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۶۹
۲۰۳۴  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان البرز کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۶۹
۲۰۳۵  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۲۰
۲۰۳۶  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان ایلام کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۲۰
۲۰۳۷  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان بوشهر ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۸۳
۲۰۳۸  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان بوشهر کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۸۳
۲۰۳۹  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان تهران ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۰۹
۲۰۴۰  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان تهران کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۰۹
۲۰۴۱  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۴۲
۲۰۴۲  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۴۲
۲۰۴۳  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۴۰
۲۰۴۴  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان خراسان جنوبی کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۴۰
۲۰۴۵  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۶۱
۲۰۴۶  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان خراسان رضوی کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۶۱
۲۰۴۷  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۰۹
۲۰۴۸  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان خراسان شمالی کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۰۹
۲۰۴۹  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۸۵
۲۰۵۰  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان خوزستان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۸۵
۲۰۵۱  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۸۸
۲۰۵۲  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان زنجان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۸۸
۲۰۵۳  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان سمنان ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۴۷
۲۰۵۴  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان سمنان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۴۷
۲۰۵۵  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۲۳
۲۰۵۶  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۲۳
۲۰۵۷  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان فارس ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۰۱
۲۰۵۸  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان فارس کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۰۱
۲۰۵۹  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۸۸
۲۰۶۰  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان قزوین کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۸۸
۲۰۶۱  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان قم ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۴۰
۲۰۶۲  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان قم کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۰۱۹۳۸۴۰
۲۰۶۳  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان کردستان ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۶۹
۲۰۶۴  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان کردستان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۶۹
۲۰۶۵  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان کرمان ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۰۱
۲۰۶۶  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان کرمان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۰۱
۲۰۶۷  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۲۸
۲۰۶۸  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان کرمانشاه کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۱۹۴۲۲۸
۲۰۶۹  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۲۶
۲۰۷۰  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۱۹۳۶۲۶
۲۰۷۱  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان گلستان ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۶۶
۲۰۷۲  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان گلستان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۶۶
۲۰۷۳  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان گیلان ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۰۴
۲۰۷۴  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان گیلان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۰۴
۲۰۷۵  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان لرستان ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۶۱
۲۰۷۶  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان لرستان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۶۱
۲۰۷۷  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان مازندران ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۲۸
۲۰۷۸  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان مازندران کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۰۱۹۳۹۲۸
۲۰۷۹  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان مرکزی ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۸۰
۲۰۸۰  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان مرکزی کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۸۰
۲۰۸۱  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۲۰
۲۰۸۲  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۰۱۹۴۱۲۰
۲۰۸۳  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان همدان ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۴۲
۲۰۸۴  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان همدان کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۱۹۴۰۴۲
۲۰۸۵  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان یزد ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۸۰
۲۰۸۶  وزارت کشور سازمان ثبت احوال کشور اداره کل ثبت احوال استان یزد کلیه ادارات ثبت احوال شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۰۱۹۳۷۸۰
۲۰۸۷  وزارت کشور سازمان مدیریت بحران کشور ۱۴۰۰۳۱۳۳۱۳۳
۲۰۸۸  وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ۱۴۰۰۳۱۱۰۲۹۶
۲۰۸۹  وزارت کشور سازمان امور اجتماعی کشور *
۲۰۹۰ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۱۴۰۰۰۱۹۶۹۰۱
۲۰۹۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۱۹۶۹۰۱
۲۰۹۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۱۹۶۹۰۱
۲۰۹۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۹۷۶۲۰
۲۰۹۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۹۷۶۲۰
۲۰۹۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۱۸۹۷۲۴
۲۰۹۶ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان غربی کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۱۸۹۷۲۴
۲۰۹۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۹۷۰۰۷
۲۰۹۸ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۹۷۰۰۷
۲۰۹۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۹۷۲۵۴
۲۱۰۰ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۹۷۲۵۴
۲۱۰۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز ۱۴۰۰۰۱۹۷۱۹۵
۲۱۰۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۰۱۹۷۱۹۵
۲۱۰۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۷۵
۲۱۰۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۷۵
۲۱۰۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر ۱۴۰۰۰۱۹۷۰۶۴
۲۱۰۶ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۱۹۷۰۶۴
۲۱۰۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران ۱۴۰۰۰۱۸۶۳۴۱
۲۱۰۸ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان تهران کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۰۱۸۶۳۴۱
۲۱۰۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۹۴
۲۱۱۰ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۹۴
۲۱۱۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۱۹۷۱۴۲
۲۱۱۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۱۹۷۱۴۲
۲۱۱۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۸۴۲۰۴
۲۱۱۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان رضوی کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۸۴۲۰۴
۲۱۱۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۱۹۷۳۶۶
۲۱۱۶ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۱۹۷۳۶۶
۲۱۱۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۹۷۲۱۶
۲۱۱۸ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۹۷۲۱۶
۲۱۱۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۸۶۵۴۶
۲۱۲۰ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۸۶۵۴۶
۲۱۲۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان ۱۴۰۰۰۱۹۹۵۷۷
۲۱۲۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۰۱۹۹۵۷۷
۲۱۲۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۱۹۷۳۱۳
۲۱۲۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۱۹۷۳۱۳
۲۱۲۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ۱۴۰۰۰۱۹۷۸۷۷
۲۱۲۶ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۰۱۹۷۸۷۷
۲۱۲۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۲۲
۲۱۲۸ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قزوین کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۲۲
۲۱۲۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم ۱۴۰۰۰۱۹۷۴۰۶
۲۱۳۰ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۰۱۹۷۴۰۶
۲۱۳۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان ۱۴۰۰۰۱۸۶۸۰۰
۲۱۳۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کردستان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۰۱۸۶۸۰۰
۲۱۳۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۵۶
۲۱۳۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۵۶
۲۱۳۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۱۸۶۹۹۸
۲۱۳۶ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۱۸۶۹۹۸
۲۱۳۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۰۳
۲۱۳۸ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۱۹۷۵۰۳
۲۱۳۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان ۱۴۰۰۰۱۹۷۴۲۵
۲۱۴۰ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۰۱۹۷۴۲۵
۲۱۴۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان ۱۴۰۰۰۱۹۷۱۷۶
۲۱۴۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گیلان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۰۱۹۷۱۷۶
۲۱۴۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان ۱۴۰۰۰۱۹۷۰۴۵
۲۱۴۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۰۱۹۷۰۴۵
۲۱۴۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران ۱۴۰۰۰۱۹۷۲۳۵
۲۱۴۶ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مازندران کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۰۱۹۷۲۳۵
۲۱۴۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی ۱۴۰۰۰۱۹۷۰۹۸
۲۱۴۸ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۰۱۹۷۰۹۸
۲۱۴۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۱۹۷۴۶۳
۲۱۵۰ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۰۱۹۷۴۶۳
۲۱۵۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان ۱۴۰۰۰۱۹۷۴۸۲
۲۱۵۲ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۱۹۷۴۸۲
۲۱۵۳ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد ۱۴۰۰۰۱۸۶۸۵۲
۲۱۵۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی  اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد کلیه ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۰۱۸۶۸۵۲
۲۱۵۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرکت توسعه گردشگری ایران ۱۰۱۰۰۴۷۸۸۴۷
۲۱۵۶ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی ۱۰۱۰۳۴۸۴۷۸۵
۲۱۵۷ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ۱۴۰۰۰۱۹۹۹۷۶
۲۱۵۸ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی ۱۰۱۰۳۳۱۳۰۲۸
۲۱۵۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کانون جهانگردی و اتومبیل رانی ایران ۱۰۱۰۰۰۰۱۰۶۴
۲۱۶۰  وزارت نفت ۱۴۰۰۸۶۰۴۰۸۵
۲۱۶۱  وزارت نفت هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۸۶۰۴۰۸۵
۲۱۶۲  وزارت نفت  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۸۶۰۴۰۸۵
۲۱۶۳  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران ۱۰۱۰۰۲۶۰۸۳۸
۲۱۶۴  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران منطقه ویژه اقتصادی لاوان ۱۰۱۰۰۲۶۰۸۳۸
۲۱۶۵  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۱۸
۲۱۶۶  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ملی بهره برداری نفت و گاز کارون ۱۰۱۰۱۸۸۷۱۳۶
۲۱۶۷  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ملی بهره برداری نفت و گاز مارون ۱۰۱۰۱۸۸۷۲۳۳
۲۱۶۸  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ملی بهره برداری نفت و گاز آغاجاری ۱۰۱۰۱۸۸۸۳۳۱
۲۱۶۹  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ملی بهره برداری نفت و گاز گچساران ۱۰۱۰۱۸۸۷۱۱۷
۲۱۷۰  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب شرکت ملی بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان ۱۰۱۰۱۸۸۷۱۵۵
۲۱۷۱  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۳۷
۲۱۷۲  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ۱۰۱۰۱۸۸۷۱۹۳
۲۱۷۳  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق ۱۰۸۶۰۱۴۲۵۵۱
۲۱۷۴  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ۱۰۱۰۱۸۸۷۱۷۴
۲۱۷۵  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت فلات قاره ایران ۱۰۱۰۱۸۶۹۷۱۳
۲۱۷۶  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت و گاز پارس ۱۰۱۰۱۸۶۵۶۲۷
۲۱۷۷  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت مهندسی و توسعه نفت ۱۰۱۰۰۸۲۸۷۳۸
۲۱۷۸  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت پایانه های نفتی ایران ۱۰۱۰۱۹۲۰۴۵۰
۲۱۷۹  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی حفاری ایران ۱۰۴۲۰۱۲۱۸۶۵
۲۱۸۰  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت و گاز اروندان ۱۰۱۰۱۲۷۴۶۳۷
۲۱۸۱  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (منطقه ویژه عسلویه) ۱۰۳۲۰۰۰۹۹۲۵
۲۱۸۲  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (منطقه ویژه عسلویه) اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(منطقه ویژه عسلویه) ۱۰۳۲۰۰۰۹۹۲۵
۲۱۸۳  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت خزر ۱۰۱۰۱۸۶۵۶۰۸
۲۱۸۴  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ۱۰۱۰۱۹۲۰۶۱۶
۲۱۸۵  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت) ۱۰۱۰۱۸۷۹۱۳۳
۲۱۸۶  وزارت نفت شرکت ملی نفت ایران سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت (خدمات عمومی بهداشت صنعتی و خدمات درمانی صنعت نفت) کلیه مراکز درمانی، بیمارستان ها و واحدهای بهداشت و درمان وابسته به سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت ۱۰۱۰۱۸۷۹۱۳۳
۲۱۸۷  وزارت نفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲
۲۱۸۸  وزارت نفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ۱۰۱۰۱۹۱۱۸۲۱
۲۱۸۹  وزارت نفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶
۲۱۹۰  وزارت نفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶
۲۱۹۱  وزارت نفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶
۲۱۹۲  وزارت نفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۱۰۱۰۰۴۰۹۰۸۶
۲۱۹۳  وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ۱۰۱۰۱۳۳۵۴۰۸
۲۱۹۴  وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ۱۰۱۰۱۱۲۲۹۰۴
۲۱۹۵  وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند ۱۰۱۰۱۸۷۴۷۴۷
۲۱۹۶  وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ۱۰۱۰۱۹۲۱۱۹۷
۲۱۹۷  وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت پالایش نفت آبادان ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹
۲۱۹۸  وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۶۵
۲۱۹۹  وزارت نفت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت توسعه صنایع پالایش نفت ۱۰۱۰۱۹۲۰۲۷۴
۲۲۰۰  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران ۱۰۱۰۰۴۲۶۴۲۴
۲۲۰۱  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی ۱۰۱۰۱۸۹۲۱۹۳
۲۲۰۲  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات گاز شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۰۱۰۱۸۹۲۱۹۳
۲۲۰۳  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان آذربایجان غربی ۱۰۲۲۰۱۱۳۵۳۵
۲۲۰۴  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان آذربایجان غربی کلیه ادارات گاز شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۰۲۲۰۱۱۳۵۳۵
۲۲۰۵  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان اردبیل ۱۰۱۰۱۸۹۲۱۵۵
۲۲۰۶  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان اردبیل کلیه ادارات گاز شهرستان های استان اردبیل ۱۰۱۰۱۸۹۲۱۵۵
۲۲۰۷  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان اصفهان ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱
۲۲۰۸  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان اصفهان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان اصفهان ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۸۱
۲۲۰۹  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان البرز ۱۴۰۰۵۱۹۱۲۳۷
۲۲۱۰  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان البرز کلیه ادارات گاز شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۵۱۹۱۲۳۷
۲۲۱۱  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان ایلام ۱۰۸۶۱۷۷۱۷۹۰
۲۲۱۲  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان ایلام کلیه ادارات گاز شهرستان های استان ایلام ۱۰۸۶۱۷۷۱۷۹۰
۲۲۱۳  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان بوشهر ۱۰۸۶۰۱۷۲۵۰۲
۲۲۱۴  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان بوشهر کلیه ادارات گاز شهرستان های استان بوشهر ۱۰۸۶۰۱۷۲۵۰۲
۲۲۱۵  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران ۱۰۱۰۱۸۹۰۳۳۹
۲۲۱۶  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان تهران کلیه ادارات گاز شهرستان های استان تهران ۱۰۱۰۱۸۹۰۳۳۹
۲۲۱۷  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۱۰۱۸۹۱۸۷۴
۲۲۱۸  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات گاز شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۱۰۱۸۹۱۸۷۴
۲۲۱۹  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان خراسان جنوبی ۱۰۳۶۰۰۳۸۸۳۴
۲۲۲۰  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان خراسان جنوبی کلیه ادارات گاز شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۰۳۶۰۰۳۸۸۳۴
۲۲۲۱  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان خراسان رضوی ۱۰۳۸۰۴۱۲۵۵۷
۲۲۲۲  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان خراسان رضوی کلیه ادارات گاز شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۰۳۸۰۴۱۲۵۵۷
۲۲۲۳  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان خراسان شمالی ۱۰۸۶۰۳۲۲۸۱۹
۲۲۲۴  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان خراسان شمالی کلیه ادارات گاز شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۰۸۶۰۳۲۲۸۱۹
۲۲۲۵  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان خوزستان ۱۰۱۰۱۸۸۹۲۰۱
۲۲۲۶  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان خوزستان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان خوزستان ۱۰۱۰۱۸۸۹۲۰۱
۲۲۲۷  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۹۱۵۳۴
۲۲۲۸  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان زنجان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۹۱۵۳۴
۲۲۲۹  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان سمنان ۱۰۱۰۱۸۹۰۴۴۰
۲۲۳۰  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان سمنان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان سمنان ۱۰۱۰۱۸۹۰۴۴۰
۲۲۳۱  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان ۱۰۸۶۰۰۶۰۰۸۰
۲۲۳۲  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۰۸۶۰۰۶۰۰۸۰
۲۲۳۳  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان فارس ۱۰۱۰۱۸۹۲۲۱۴
۲۲۳۴  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان فارس کلیه ادارات گاز شهرستان های استان فارس ۱۰۱۰۱۸۹۲۲۱۴
۲۲۳۵  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان قزوین ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۶۲
۲۲۳۶  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان قزوین کلیه ادارات گاز شهرستان های استان قزوین ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۶۲
۲۲۳۷  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان قم ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۴۳
۲۲۳۸  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان قم کلیه ادارات گاز شهرستان های استان قم ۱۰۱۰۱۸۹۱۷۴۳
۲۲۳۹  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان کردستان ۱۰۸۶۱۷۵۱۱۳۰
۲۲۴۰  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان کردستان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان کردستان ۱۰۸۶۱۷۵۱۱۳۰
۲۲۴۱  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان کرمان ۱۰۸۶۰۲۴۷۶۹۸
۲۲۴۲  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان کرمان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان کرمان ۱۰۸۶۰۲۴۷۶۹۸
۲۲۴۳  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان کرمانشاه ۱۰۶۶۰۱۰۰۲۸۱
۲۲۴۴  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان کرمانشاه کلیه ادارات گاز شهرستان های استان کرمانشاه ۱۰۶۶۰۱۰۰۲۸۱
۲۲۴۵  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۱۰۱۸۹۴۱۲۳
۲۲۴۶  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات گاز شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۱۰۱۸۹۴۱۲۳
۲۲۴۷  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان گلستان ۱۰۷۰۰۱۲۸۲۷۰
۲۲۴۸  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان گلستان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان گلستان ۱۰۷۰۰۱۲۸۲۷۰
۲۲۴۹  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان گیلان ۱۰۷۲۰۲۳۲۸۶۰
۲۲۵۰  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان گیلان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان گیلان ۱۰۷۲۰۲۳۲۸۶۰
۲۲۵۱  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان لرستان ۱۰۸۶۱۲۹۶۵۸۳
۲۲۵۲  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان لرستان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان لرستان ۱۰۸۶۱۲۹۶۵۸۳
۲۲۵۳  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان مازندران ۱۰۱۰۱۸۹۲۹۴۹
۲۲۵۴  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان مازندران کلیه ادارات گاز شهرستان های استان مازندران ۱۰۱۰۱۸۹۲۹۴۹
۲۲۵۵  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان مرکزی ۱۰۷۸۰۱۰۲۳۹۰
۲۲۵۶  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان مرکزی کلیه ادارات گاز شهرستان های استان مرکزی ۱۰۷۸۰۱۰۲۳۹۰
۲۲۵۷  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان هرمزگان ۱۰۸۰۰۱۲۳۷۶۹
۲۲۵۸  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان هرمزگان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان  هرمزگان ۱۰۸۰۰۱۲۳۷۶۹
۲۲۵۹  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان همدان ۱۰۱۰۱۸۹۲۹۰۰
۲۲۶۰  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان همدان کلیه ادارات گاز شهرستان های استان همدان ۱۰۱۰۱۸۹۲۹۰۰
۲۲۶۱  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان یزد ۱۰۸۶۰۱۶۱۹۲۵
۲۲۶۲  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت گاز استان یزد کلیه ادارات گاز شهرستان های استان  یزد ۱۰۸۶۰۱۶۱۹۲۵
۲۲۶۳  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۴  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه یک عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۵  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه دو عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۶  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه سه عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۷  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه چهار عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۸  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه پنج عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۶۹  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه شش عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۰  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه هفت عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۱  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه هشت عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۲  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه نه عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۳  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت انتقال گاز ایران منطقه ده عملیات انتقال گاز ۱۰۱۰۱۹۱۸۸۱۳
۲۲۷۴  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران پالایشگاه گاز فجر جم ۱۰۳۲۰۰۵۰۴۳۸
۲۲۷۵  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران پالایشگاه گاز سرخون و قشم ۱۰۸۰۰۰۹۶۰۲۸
۲۲۷۶  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران پالایشگاه بید بلند ۱۰۱۰۱۸۷۶۳۰۱
۲۲۷۷  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران پالایشگاه  شهید هاشمی نژاد ۱۰۸۶۰۱۸۷۷۶۳
۲۲۷۸  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران پالایشگاه پارسیان ۱۰۸۶۰۱۸۹۸۴۳
۲۲۷۹  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران پالایشگاه ایلام ۱۰۸۶۱۷۳۱۹۵۹
۲۲۸۰  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ۱۰۳۲۰۰۳۸۱۳۴
۲۲۸۱  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ۱۰۱۰۱۸۹۱۱۰۱
۲۲۸۲  وزارت نفت شرکت ملی گاز ایران شرکت بازرگانی گاز ایران ۱۰۱۰۱۹۲۰۷۷۰
۲۲۸۳ وزارت نیرو ۱۴۰۰۳۱۶۱۳۱۰
۲۲۸۴ وزارت نیرو هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۳۱۶۱۳۱۰
۲۲۸۵ وزارت نیرو  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۳۱۶۱۳۱۰
۲۲۸۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ۱۰۱۰۰۵۰۴۵۸۴
۲۲۸۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای آذربایجان (شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل می شود.) ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲
۲۲۸۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای آذربایجان (شامل استان های آذربایجان غربی و شرقی می شود.) کلیه ادارات برق شهرستان های استان های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل ۱۰۲۰۰۰۴۱۳۱۲
۲۲۸۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای اصفهان (شامل استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری می شود.) ۱۰۲۶۰۱۳۱۳۸۰
۲۲۹۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای اصفهان (شامل استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری می شود.) کلیه ادارات برق شهرستان های استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری ۱۰۲۶۰۱۳۱۳۸۰
۲۲۹۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای تهران (شامل استان های تهران و البرز و قم می شود.) ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴
۲۲۹۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای تهران (شامل استان های تهران و البرز و قم می شود.) کلیه ادارات برق مناطق و شهرستان های استان تهران و البرز و قم ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴
۲۲۹۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای خراسان (شامل استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی می شود.) ۱۰۳۸۰۰۷۲۸۶۵
۲۲۹۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای خراسان (شامل استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی می شود.) کلیه ادارات برق شهرستان های استان های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی ۱۰۳۸۰۰۷۲۸۶۵
۲۲۹۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای خوزستان (شامل استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد می شود.) ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۴۴
۲۲۹۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای خوزستان (شامل استان های خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد می شود.) کلیه ادارات برق شهرستان های استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد ۱۰۱۰۰۹۸۰۵۴۴
۲۲۹۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای زنجان (شامل استان های زنجان و قزوین می شود.) ۱۰۴۶۰۰۴۵۰۴۳
۲۲۹۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای زنجان (شامل استان های زنجان و قزوین می شود.) کلیه ادارات برق شهرستان های استان زنجان و قزوین ۱۰۴۶۰۰۴۵۰۴۳
۲۲۹۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای سمنان ۱۰۸۶۰۰۱۱۳۷۵
۲۳۰۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای سمنان کلیه ادارات برق شهرستان های استان سمنان ۱۰۸۶۰۰۱۱۳۷۵
۲۳۰۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان ۱۰۵۰۰۰۱۴۹۳۷
۲۳۰۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان کلیه ادارات برق شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۰۵۰۰۰۱۴۹۳۷
۲۳۰۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای فارس (شامل استان های فارس و بوشهر می شود.) ۱۰۵۳۰۰۶۷۶۸۵
۲۳۰۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای فارس (شامل استان های فارس و بوشهر می شود.) کلیه ادارات برق شهرستان های استان فارس و بوشهر ۱۰۵۳۰۰۶۷۶۸۵
۲۳۰۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای کرمان ۱۰۶۳۰۰۳۲۰۵۰
۲۳۰۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای کرمان کلیه ادارات برق شهرستان های استان کرمان ۱۰۶۳۰۰۳۲۰۵۰
۲۳۰۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای غرب (شامل استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام می شود.) ۱۰۶۶۰۰۱۴۰۵۵
۲۳۰۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای غرب (شامل استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام می شود.) کلیه ادارات برق شهرستان های استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام ۱۰۶۶۰۰۱۴۰۵۵
۲۳۰۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای گیلان ۱۰۷۲۰۰۶۱۰۸۰
۲۳۱۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای گیلان کلیه ادارات برق شهرستان های استان گیلان ۱۰۷۲۰۰۶۱۰۸۰
۲۳۱۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای مازندران (شامل استان های مازندران و گلستان می شود.) ۱۴۰۰۰۲۹۸۴۳۷
۲۳۱۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای مازندران (شامل استان های مازندران و گلستان می شود.) کلیه ادارات برق شهرستان های استان مازندران و گلستان ۱۴۰۰۰۲۹۸۴۳۷
۲۳۱۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای باختر(شامل استان های همدان، لرستان و مرکزی می شود.) ۱۰۷۸۰۰۴۵۸۰۰
۲۳۱۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای باختر(شامل استان های همدان، لرستان و مرکزی می شود.) کلیه ادارات برق شهرستان های استان های همدان و لرستان و مرکزی ۱۰۷۸۰۰۴۵۸۰۰
۲۳۱۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای هرمزگان ۱۰۸۰۰۰۱۰۹۹۳
۲۳۱۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای هرمزگان کلیه ادارات برق شهرستان های استان هرمزگان ۱۰۸۰۰۰۱۰۹۹۳
۲۳۱۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای یزد ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰
۲۳۱۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) شرکت برق منطقه ای یزد کلیه ادارات برق شهرستان های استان یزد ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰
۲۳۱۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مدیریت شبکه برق ایران ۱۰۱۰۱۳۳۶۲۱۹
۲۳۲۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) ۱۴۰۰۶۸۹۰۴۵۰
۲۳۲۱ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران ۱۰۳۲۰۸۵۸۶۵۰
۲۳۲۲ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی ۱۰۲۰۰۰۴۷۰۲۰
۲۳۲۳ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات آب شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۰۲۰۰۰۴۷۰۲۰
۲۳۲۴ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی ۱۰۲۲۰۰۰۱۰۶۰
۲۳۲۵ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی کلیه ادارات آب شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۰۲۲۰۰۰۱۰۶۰
۲۳۲۶ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان اردبیل ۱۰۲۴۰۰۹۷۷۹۵
۲۳۲۷ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان اردبیل کلیه ادارات آب شهرستان های استان اردبیل ۱۰۲۴۰۰۹۷۷۹۵
۲۳۲۸ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان اصفهان ۱۰۲۶۰۲۶۶۹۸۸
۲۳۲۹ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان اصفهان کلیه ادارات آب شهرستان های استان اصفهان ۱۰۲۶۰۲۶۶۹۸۸
۲۳۳۰ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان البرز ۱۰۱۹۰۰۵۷۱۱۲
۲۳۳۱ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان البرز کلیه ادارات آب شهرستان های استان البرز ۱۰۱۹۰۰۵۷۱۱۲
۲۳۳۲ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان ایلام ۱۰۳۰۰۰۵۷۵۶۰
۲۳۳۳ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان ایلام کلیه ادارات آب شهرستان های استان ایلام ۱۰۳۰۰۰۵۷۵۶۰
۲۳۳۴ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان بوشهر ۱۰۳۲۰۱۱۵۸۹۷
۲۳۳۵ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان بوشهر کلیه ادارات آب شهرستان های استان بوشهر ۱۰۳۲۰۱۱۵۸۹۷
۲۳۳۶ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان تهران ۱۰۱۰۰۵۲۸۲۰۹
۲۳۳۷ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان تهران کلیه ادارات آب شهرستان های استان تهران ۱۰۱۰۰۵۲۸۲۰۹
۲۳۳۸ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰
۲۳۳۹ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات آب شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۶۸۰۰۵۴۸۸۰
۲۳۴۰ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی ۱۰۳۶۰۰۳۹۰۴۱
۲۳۴۱ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان خراسان جنوبی کلیه ادارات آب شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۰۳۶۰۰۳۹۰۴۱
۲۳۴۲ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی ۱۰۳۸۰۱۲۶۱۱۹
۲۳۴۳ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی کلیه ادارات آب شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۰۳۸۰۱۲۶۱۱۹
۲۳۴۴ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی ۱۰۸۶۰۳۲۶۸۹۹
۲۳۴۵ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان خراسان شمالی کلیه ادارات آب شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۰۸۶۰۳۲۶۸۹۹
۲۳۴۶ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۵۳۱۷۷
۲۳۴۷ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان زنجان کلیه ادارات آب شهرستان های استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۵۳۱۷۷
۲۳۴۸ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان سمنان ۱۰۴۸۰۱۱۱۲۸۰
۲۳۴۹ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان سمنان کلیه ادارات آب شهرستان های استان سمنان ۱۰۴۸۰۱۱۱۲۸۰
۲۳۵۰ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان ۱۰۵۰۰۰۰۳۹۸۴
۲۳۵۱ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات آب شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۰۵۰۰۰۰۳۹۸۴
۲۳۵۲ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان فارس ۱۰۵۳۰۰۹۱۴۸۹
۲۳۵۳ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان فارس کلیه ادارات آب شهرستان های استان فارس ۱۰۵۳۰۰۹۱۴۸۹
۲۳۵۴ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان قزوین ۱۰۸۶۱۴۷۰۰۸۵
۲۳۵۵ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان قزوین کلیه ادارات آب شهرستان های استان قزوین ۱۰۸۶۱۴۷۰۰۸۵
۲۳۵۶ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان قم ۱۰۸۶۱۰۰۶۵۲۲
۲۳۵۷ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان قم کلیه ادارات آب شهرستان های استان قم ۱۰۸۶۱۰۰۶۵۲۲
۲۳۵۸ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان کردستان ۱۰۶۱۰۰۸۷۸۷۰
۲۳۵۹ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان کردستان کلیه ادارات آب شهرستان های استان کردستان ۱۰۶۱۰۰۸۷۸۷۰
۲۳۶۰ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان کرمان ۱۰۶۳۰۰۳۰۳۳۱
۲۳۶۱ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان کرمان کلیه ادارات آب شهرستان های استان کرمان ۱۰۶۳۰۰۳۰۳۳۱
۲۳۶۲ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه ۱۰۸۶۱۸۷۴۹۲۲
۲۳۶۳ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه کلیه ادارات آب شهرستان های استان کرمانشاه ۱۰۸۶۱۸۷۴۹۲۲
۲۳۶۴ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴
۲۳۶۵ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات آب شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۹۸۰۲۷۰۸۰۴
۲۳۶۶ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان گلستان ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹
۲۳۶۷ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان گلستان کلیه ادارات آب شهرستان های استان گلستان ۱۰۷۰۰۱۳۵۸۱۹
۲۳۶۸ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان گیلان ۱۰۷۲۰۱۴۳۷۵۷
۲۳۶۹ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان گیلان کلیه ادارات آب شهرستان های استان گیلان ۱۰۷۲۰۱۴۳۷۵۷
۲۳۷۰ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان لرستان ۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰
۲۳۷۱ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان لرستان کلیه ادارات آب شهرستان های استان لرستان ۱۰۸۶۱۳۰۵۷۳۰
۲۳۷۲ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان مازندران ۱۰۷۶۰۱۲۰۸۷۰
۲۳۷۳ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان مازندران کلیه ادارات آب شهرستان های استان مازندران ۱۰۷۶۰۱۲۰۸۷۰
۲۳۷۴ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان مرکزی ۱۰۷۸۰۱۰۳۱۳۰
۲۳۷۵ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان مرکزی کلیه ادارات آب شهرستان های استان مرکزی ۱۰۷۸۰۱۰۳۱۳۰
۲۳۷۶ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان ۱۰۸۰۰۰۰۹۹۵۹
۲۳۷۷ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان کلیه ادارات آب شهرستان های استان  هرمزگان ۱۰۸۰۰۰۰۹۹۵۹
۲۳۷۸ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان همدان ۱۰۸۶۰۰۱۰۴۱۴
۲۳۷۹ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان همدان کلیه ادارات آب شهرستان های استان همدان ۱۰۸۶۰۰۱۰۴۱۴
۲۳۸۰ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان یزد ۱۰۸۶۱۶۲۸۲۱۵
۲۳۸۱ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت آب منطقه ای استان یزد کلیه ادارات آب شهرستان های استان  یزد ۱۰۸۶۱۶۲۸۲۱۵
۲۳۸۲ وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ۱۰۱۰۱۱۹۸۵۸۹
۲۳۸۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی ۱۰۱۰۱۱۴۴۰۵۲
۲۳۸۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق آذر بایجان ۱۴۰۰۵۷۰۰۷۳۰
۲۳۸۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق اصفهان ۱۴۰۰۵۶۹۹۲۸۹
۲۳۸۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق تهران ۱۴۰۰۵۷۰۹۵۲۹
۲۳۸۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق خراسان ۱۴۰۰۵۶۶۲۸۳۰
۲۳۸۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق شیروان ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴
۲۳۸۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق رامین ۱۴۰۰۵۶۹۸۵۹۴
۲۳۹۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق شاهرود ۱۴۰۰۵۷۰۷۱۳۲
۲۳۹۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق زاهدان ۱۴۰۰۵۶۸۴۰۰۹
۲۳۹۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق فارس ۱۴۰۰۵۶۸۷۷۸۹
۲۳۹۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی ۱۴۰۰۵۷۷۵۵۳۱
۲۳۹۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق کرمان ۱۰۶۳۰۱۴۷۵۵۲
۲۳۹۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق بیستون ۱۰۸۶۱۸۳۴۳۶۹
۲۳۹۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق لوشان ۱۴۰۰۵۷۰۶۳۷۴
۲۳۹۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی ۱۴۰۰۵۷۲۰۲۶۶
۲۳۹۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق شازند ۱۴۰۰۵۶۸۱۷۸۳
۲۳۹۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس ۱۴۰۰۵۶۹۰۹۷۷
۲۴۰۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح ۱۴۰۰۵۶۶۹۸۹۳
۲۴۰۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق یزد ۱۴۰۰۵۶۷۲۶۰۶
۲۴۰۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق سهند ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲
۲۴۰۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس ۱۰۸۶۱۹۸۴۷۸۶
۲۴۰۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی (تبریز) ۱۰۱۰۱۳۳۶۸۰۸
۲۴۰۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ۱۰۲۶۰۳۰۱۶۵۷
۲۴۰۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق ری ۱۰۱۰۱۳۳۶۷۶۸
۲۴۰۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق خراسان *
۲۴۰۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق اهواز (رامین ) ۱۰۸۶۰۶۷۶۵۹۹
۲۴۰۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان ۱۰۵۰۰۰۵۲۸۷۴
۲۴۱۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ۱۰۸۶۱۴۱۰۹۹۸
۲۴۱۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق کرمان ۱۰۸۶۰۵۶۰۰۲۴
۲۴۱۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق بیستون ۱۰۶۶۰۰۶۷۸۲۵
۲۴۱۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق لوشان ۱۰۷۲۰۰۳۲۱۴۷
۲۴۱۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق شهید سلیمی (نکا) ۱۰۱۰۱۳۳۶۷۸۷
۲۴۱۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق شازند ۱۰۸۶۱۶۱۰۴۹۴
۲۴۱۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان (بندر عباس) ۱۰۸۰۰۰۴۷۱۶۱
۲۴۱۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح ۱۰۱۰۱۳۳۶۱۳۰
۲۴۱۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق یزد ۱۰۸۶۰۰۴۳۶۲۰
۲۴۱۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق طوس ۱۰۸۶۰۲۴۸۵۵۳
۲۴۲۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق خیام *
۲۴۲۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق بعثت ۱۰۱۰۱۳۳۶۷۱۵
۲۴۲۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق طرشت *
۲۴۲۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس ۱۰۸۰۰۰۰۰۴۸۸
۲۴۲۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی شرکت مدیریت تولید برق زرند ۱۰۶۳۰۰۴۵۰۱۰
۲۴۲۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور ۱۰۱۰۰۹۶۷۱۹۵
۲۴۲۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی ۱۰۲۰۰۱۱۵۲۸۳
۲۴۲۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۰۲۰۰۱۱۵۲۸۳
۲۴۲۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی ۱۰۲۲۰۰۵۸۰۵۴
۲۴۲۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۰۲۲۰۰۵۸۰۵۴
۲۴۳۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل ۱۰۲۴۰۰۳۷۰۶۳
۲۴۳۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان اردبیل ۱۰۲۴۰۰۳۷۰۶۳
۲۴۳۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۳۶
۲۴۳۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان اصفهان ۱۰۲۶۰۲۹۹۰۳۶
۲۴۳۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان البرز ۱۰۱۰۰۲۱۹۴۴۹
۲۴۳۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان البرز کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان البرز ۱۰۱۰۰۲۱۹۴۴۹
۲۴۳۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ۱۰۳۰۰۰۳۲۷۶۱
۲۴۳۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان ایلام ۱۰۳۰۰۰۳۲۷۶۱
۲۴۳۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶
۲۴۳۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان بوشهر کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان بوشهر ۱۰۳۲۰۰۵۶۳۳۶
۲۴۴۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان تهران ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
۲۴۴۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان تهران کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان تهران ۱۰۱۰۱۳۳۹۳۶۱
۲۴۴۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۳۴۰۰۵۰۷۹۱
۲۴۴۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۳۴۰۰۵۰۷۹۱
۲۴۴۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی ۱۰۳۶۰۰۳۲۴۸۲
۲۴۴۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان جنوبی کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۰۳۶۰۰۳۲۴۸۲
۲۴۴۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان رضوی ۱۰۳۸۰۲۳۶۲۰۲
۲۴۴۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان رضوی کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۰۳۸۰۲۳۶۲۰۲
۲۴۴۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی ۱۰۸۶۰۳۱۶۱۶۰
۲۴۴۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان خراسان شمالی کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۰۸۶۰۳۱۶۱۶۰
۲۴۵۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان خوزستان ۱۰۸۶۰۶۷۳۳۹۱
۲۴۵۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان خوزستان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان خوزستان ۱۰۸۶۰۶۷۳۳۹۱
۲۴۵۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۵۰۸۷۵
۲۴۵۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۵۰۸۷۵
۲۴۵۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان ۱۰۸۶۱۱۷۵۳۹۷
۲۴۵۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان سمنان ۱۰۸۶۱۱۷۵۳۹۷
۲۴۵۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان سیستان و بلوچستان ۱۰۸۶۰۱۶۳۵۷۰
۲۴۵۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۰۸۶۰۱۶۳۵۷۰
۲۴۵۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان فارس ۱۰۵۳۰۱۷۱۴۲۹
۲۴۵۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان فارس کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان فارس ۱۰۵۳۰۱۷۱۴۲۹
۲۴۶۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین ۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰
۲۴۶۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان قزوین کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان قزوین ۱۰۸۶۱۴۱۱۷۶۰
۲۴۶۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان قم ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۲۰
۲۴۶۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان قم کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان قم ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۲۰
۲۴۶۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان ۱۰۶۱۰۰۵۰۲۶۲
۲۴۶۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان کردستان ۱۰۶۱۰۰۵۰۲۶۲
۲۴۶۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان ۱۰۶۳۰۱۰۱۳۴۰
۲۴۶۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان کرمان ۱۰۶۳۰۱۰۱۳۴۰
۲۴۶۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه ۱۰۶۶۰۰۳۵۳۵۷
۲۴۶۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان کرمانشاه ۱۰۶۶۰۰۳۵۳۵۷
۲۴۷۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸۶۱۹۷۰۲۱۰
۲۴۷۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸۶۱۹۷۰۲۱۰
۲۴۷۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان ۱۰۷۰۰۰۸۹۸۴۲
۲۴۷۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان گلستان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان گلستان ۱۰۷۰۰۰۸۹۸۴۲
۲۴۷۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۷۷
۲۴۷۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان گیلان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان گیلان ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۷۷
۲۴۷۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان ۱۰۸۶۱۲۶۵۳۰۸
۲۴۷۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان لرستان ۱۰۸۶۱۲۶۵۳۰۸
۲۴۷۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران ۱۰۷۶۰۱۷۷۸۰۸
۲۴۷۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان مازندران ۱۰۷۶۰۱۷۷۸۰۸
۲۴۸۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی ۱۰۷۸۰۰۵۱۳۹۶
۲۴۸۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان مرکزی کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان مرکزی ۱۰۷۸۰۰۵۱۳۹۶
۲۴۸۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان ۱۰۸۰۰۰۴۵۴۶۱
۲۴۸۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان هرمزگان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان  هرمزگان ۱۰۸۰۰۰۴۵۴۶۱
۲۴۸۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان ۱۰۸۶۱۱۱۴۰۲۵
۲۴۸۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان همدان کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان همدان ۱۰۸۶۱۱۱۴۰۲۵
۲۴۸۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان یزد ۱۰۸۴۰۰۶۳۴۲۰
۲۴۸۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شهری استان یزد کلیه ادارات آب و فاضلاب شهرستان های استان  یزد ۱۰۸۴۰۰۶۳۴۲۰
۲۴۸۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب  اهواز ۱۰۴۲۰۲۵۱۹۹۶
۲۴۸۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب شیراز ۱۰۵۳۰۲۰۷۳۶۰
۲۴۹۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب  کاشان ۱۰۲۶۰۱۶۱۵۵۴
۲۴۹۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب مشهد ۱۰۸۶۰۴۲۹۵۳۹
۲۴۹۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی ۱۰۲۰۰۲۲۴۸۵۳
۲۴۹۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی ۱۰۲۲۰۰۷۸۰۲۰
۲۴۹۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل ۱۰۲۴۰۰۸۱۱۸۷
۲۴۹۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان ۱۰۲۶۰۳۵۲۷۷۷
۲۴۹۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان البرز ۱۴۰۰۴۹۷۷۰۰۰
۲۴۹۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام ۱۰۳۰۰۰۴۲۴۸۳
۲۴۹۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر ۱۰۳۲۰۰۷۳۶۷۲
۲۴۹۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران ۱۰۱۰۱۸۴۴۹۳۳
۲۵۰۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری ۱۰۳۴۰۰۶۳۴۴۴
۲۵۰۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان جنوبی ۱۰۳۶۰۰۳۵۴۷۰
۲۵۰۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی ۱۰۳۸۰۲۸۸۲۶۴
۲۵۰۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان شمالی ۱۰۸۶۰۳۱۸۷۴۶
۲۵۰۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان *
۲۵۰۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان ۱۰۴۶۰۰۷۷۴۴۸
۲۵۰۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ۱۰۴۸۰۰۹۴۹۳۰
۲۵۰۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان ۱۰۵۰۰۰۵۱۷۷۶
۲۵۰۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس ۱۰۵۳۰۲۹۸۱۳۳
۲۵۰۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین ۱۰۸۶۱۴۲۳۸۲۶
۲۵۱۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم ۱۰۸۶۰۹۸۵۶۱۲
۲۵۱۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان ۱۰۶۱۰۰۵۹۱۵۹
۲۵۱۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان ۱۰۶۳۰۱۱۸۳۷۴
۲۵۱۳ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه ۱۰۶۶۰۰۷۱۹۹۳
۲۵۱۴ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۸۶۱۹۳۳۲۱۴
۲۵۱۵ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان ۱۰۷۰۰۰۹۱۵۳۳
۲۵۱۶ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان ۱۰۷۲۰۱۹۰۹۰۹
۲۵۱۷ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان لرستان ۱۰۸۶۱۲۷۴۸۳۱
۲۵۱۸ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران ۱۰۷۶۰۳۰۵۷۴۸
۲۵۱۹ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی ۱۰۷۸۰۰۶۶۳۱۹
۲۵۲۰ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان ۱۰۸۰۰۰۶۱۹۵۹
۲۵۲۱ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان همدان ۱۰۸۶۱۱۲۴۴۵۲
۲۵۲۲ وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد ۱۰۸۴۰۰۷۴۳۸۵
۲۵۲۳ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۴ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان(آذربایجان شرقی) ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۵ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان دفتر آموزشی آذربایجان غربی ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۶ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان دفتر آموزشی اردبیل ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۷ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۸ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان دفتر آموزشی چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۲۹ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان دفتر آموزشی یزد ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۰ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان دفتر آموزشی کرمان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۱ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان دفتر آموزشی هرمزگان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۲ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی) ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۳ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی) دفتر آموزشی گلستان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۴ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی) دفتر آموزشی خراسان شمالی ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۵ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی) دفتر آموزشی خراسان جنوبی ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۶ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی خراسان (خراسان رضوی) دفتر آموزشی سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۷ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۸ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب دفتر آموزشی همدان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۳۹ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب دفتر آموزشی مرکزی ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۰ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب دفتر آموزشی کردستان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۱ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب دفتر آموزشی ایلام ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۲ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۳ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس دفتر آموزشی بوشهر ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۴ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس دفتر آموزشی کهگیلویه و بویر احمد ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۵ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۶ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران دفتر آموزشی قم ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۷ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران دفتر آموزشی زنجان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۸ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی تهران دفتر آموزشی البرز ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۴۹ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد آموزشی گیلان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۵۰ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد آموزشی گیلان دفتر آموزشی قزوین ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۵۱ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد آموزشی مازندران ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۵۲ وزارت نیرو موسسه عالی آموزش علمی کاربردی صنعت آب و برق واحد آموزشی مازندران دفتر آموزشی سمنان ۱۴۰۰۴۷۷۰۸۵۲
۲۵۵۳ وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب ۱۰۳۲۰۱۵۷۶۸۸
۲۵۵۴ وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر ۱۰۳۲۰۱۵۷۶۸۸
۲۵۵۵ وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب مرکز ملی مطالعات و تحقیقات باروری ابرها ۱۰۳۲۰۱۵۷۶۸۸
۲۵۵۶ وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب مرکز ملی مطالعات سازندهای سخت ۱۰۳۲۰۱۵۷۶۸۸
۲۵۵۷ وزارت نیرو موسسه گنجینه ملی آب ایران *
۲۵۵۸ وزارت نیرو موسسه پژوهشگاه نیرو ۱۴۰۰۱۹۱۴۶۴۶
۲۵۵۹ وزارت نیرو سازمان آب و برق خوزستان ۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰
۲۵۶۰ وزارت نیرو سازمان آب و برق خوزستان شرکت آب منطقه ای استان خوزستان ۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰
۲۵۶۱ وزارت نیرو سازمان آب و برق خوزستان شرکت آب منطقه ای استان خوزستان کلیه ادارات آب شهرستان های استان خوزستان ۱۰۴۲۰۰۷۱۹۴۰
۲۵۶۲  وزارت ورزش و جوانان ۱۴۰۰۰۲۵۹۹۱۷
۲۵۶۳  وزارت ورزش و جوانان هیات مرکزی گزینش ۱۴۰۰۰۲۵۹۹۱۷
۲۵۶۴  وزارت ورزش و جوانان  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ۱۴۰۰۰۲۵۹۹۱۷
۲۵۶۵  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۶۰۱۱۵
۲۵۶۶  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۲۶۰۱۱۵
۲۵۶۷  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۲۶۰۲۷۰
۲۵۶۸  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۲۶۰۲۷۰
۲۵۶۹  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ۱۴۰۰۰۲۶۰۳۲۴
۲۵۷۰  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۰۲۶۰۳۲۴
۲۵۷۱  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۶۰۳۹۶
۲۵۷۲  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۲۶۰۳۹۶
۲۵۷۳  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز ۱۴۰۰۰۲۶۱۳۲۵
۲۵۷۴  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۰۲۶۱۳۲۵
۲۵۷۵  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام ۱۴۰۰۰۲۶۰۴۳۶
۲۵۷۶  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۰۲۶۰۴۳۶
۲۵۷۷  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۶۰۴۵۵
۲۵۷۸  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۲۶۰۴۵۵
۲۵۷۹  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ۱۴۰۰۰۲۶۰۴۸۹
۲۵۸۰  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۰۲۶۰۴۸۹
۲۵۸۱  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۶۰۵۲۹
۲۵۸۲  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۲۶۰۵۲۹
۲۵۸۳  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۲۶۰۵۶۷
۲۵۸۴  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۰۲۶۰۵۶۷
۲۵۸۵  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۲۶۰۶۲۶
۲۵۸۶  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۲۶۰۶۲۶
۲۵۸۷  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۶۰۶۴۵
۲۵۸۸  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۲۶۰۶۴۵
۲۵۸۹  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۶۰۶۶۴
۲۵۹۰  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۲۶۰۶۶۴
۲۵۹۱  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان ۱۴۰۰۰۲۶۰۶۸۳
۲۵۹۲  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۰۲۶۰۶۸۳
۲۵۹۳  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۶۰۷۲۳
۲۵۹۴  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۰۲۶۰۷۲۳
۲۵۹۵  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۲۶۰۸۲۰
۲۵۹۶  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۲۶۰۸۲۰
۲۵۹۷  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ۱۴۰۰۰۲۶۰۸۹۲
۲۵۹۸  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۰۲۶۰۸۹۲
۲۵۹۹  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۶۰۹۰۹
۲۶۰۰  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۰۲۶۰۹۰۹
۲۶۰۱  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم ۱۴۰۰۰۲۶۱۰۲۳
۲۶۰۲  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان قم کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۰۲۶۱۰۲۳
۲۶۰۳  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان ۱۴۰۰۰۲۶۱۰۶۱
۲۶۰۴  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کردستان ۱۴۰۰۰۲۶۱۰۶۱
۲۶۰۵  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۶۱۱۱۶
۲۶۰۶  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کرمان ۱۴۰۰۰۲۶۱۱۱۶
۲۶۰۷  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۶۱۱۴۰
۲۶۰۸  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کرمانشاه ۱۴۰۰۰۲۶۱۱۴۰
۲۶۰۹  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۲۶۱۱۷۳
۲۶۱۰  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۰۰۲۶۱۱۷۳
۲۶۱۱  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۶۱۱۹۲
۲۶۱۲  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان گلستان ۱۴۰۰۰۲۶۱۱۹۲
۲۶۱۳  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۳۲
۲۶۱۴  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان گیلان ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۳۲
۲۶۱۵  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۴۷
۲۶۱۶  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان لرستان ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۴۷
۲۶۱۷  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۵۱
۲۶۱۸  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان مازندران ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۵۱
۲۶۱۹  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۶۶
۲۶۲۰  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان مرکزی ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۶۶
۲۶۲۱  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۸۵
۲۶۲۲  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان هرمزگان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان  هرمزگان ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۸۵
۲۶۲۳  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۹۰
۲۶۲۴  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان همدان ۱۴۰۰۰۲۶۱۲۹۰
۲۶۲۵  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد ۱۴۰۰۰۲۶۱۳۱۰
۲۶۲۶  وزارت ورزش و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان یزد کلیه ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان  یزد ۱۴۰۰۰۲۶۱۳۱۰
۲۶۲۷  وزارت ورزش و جوانان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰
۲۶۲۸  وزارت ورزش و جوانان کمیته ملی المپیک ۱۰۱۰۰۰۵۸۶۳۳-۱۰۱۰۰۲۱۱۲۴۷
۲۶۲۹  وزارت ورزش و جوانان کمیته ملی پارالمپیک ۱۴۰۰۶۸۹۵۴۶۹
۲۶۳۰  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون اسکواش ۱۴۰۰۳۲۹۴۹۷۴
۲۶۳۱  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون اسکی ۱۰۱۰۰۱۰۸۴۹۰
۲۶۳۲  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون انجمن های ورزشی ۱۴۰۰۳۲۰۳۶۹۰
۲۶۳۳  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون اسکیت ۱۴۰۰۳۲۰۲۹۹۰
۲۶۳۴  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون بسکتبال ۱۴۰۰۳۳۰۵۵۸۶
۲۶۳۵  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون بدمینتون ۱۴۰۰۳۲۰۵۲۵۴
۲۶۳۶  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ۱۴۰۰۳۲۰۶۱۲۴
۲۶۳۷  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون بوکس ۱۴۰۰۳۲۰۷۹۳۸
۲۶۳۸  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون بولینگ وبیلیارد ۱۴۰۰۳۲۰۵۲۳۵
۲۶۳۹  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون پزشکی ورزشی ۱۴۰۰۶۲۷۰۵۴۵
۲۶۴۰  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون تکواندو ۱۴۰۰۳۲۰۷۵۱۰
۲۶۴۱  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون تیراندازی ۱۴۰۰۳۲۹۳۲۳۴
۲۶۴۲  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون تیر و کمان ۱۴۰۰۳۳۰۶۸۰۲
۲۶۴۳  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون تنیس ۱۴۰۰۳۲۰۶۵۸۰
۲۶۴۴  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون تنیس روی میز ۱۴۰۰۳۲۰۲۴۲۲
۲۶۴۵  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون جودو ۱۴۰۰۳۲۹۴۹۱۷
۲۶۴۶  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون جانبازان ۱۴۰۰۳۲۰۷۰۶۶
۲۶۴۷  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون چوگان ۱۴۰۰۳۳۰۴۷۵۶
۲۶۴۸  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون دوچرخه سواری ۱۴۰۰۶۲۶۲۱۷۷
۲۶۴۹  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون دو و میدانی ۱۴۰۰۳۲۷۶۵۰۶
۲۶۵۰  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون ژیمناستیک ۱۴۰۰۳۳۷۰۰۶۸
۲۶۵۱  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون سوارکاری ۱۴۰۰۳۲۰۷۶۰۲
۲۶۵۲  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون شطرنج ۱۴۰۰۳۲۰۵۳۱۳
۲۶۵۳  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون شمشیربازی ۱۴۰۰۶۲۶۲۱۵۸
۲۶۵۴  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون شنا ۱۴۰۰۳۳۰۰۱۱۰
۲۶۵۵  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون فوتبال ۱۴۰۰۶۷۸۹۴۲۳
۲۶۵۶  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون قایقرانی ۱۴۰۰۳۲۰۶۲۲۱
۲۶۵۷  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون کبدی ۱۴۰۰۳۲۰۰۶۶۳
۲۶۵۸  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون کشتی ۱۴۰۰۳۳۷۲۳۷۶
۲۶۵۹  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون کاراته ۱۴۰۰۳۲۰۶۰۱۲
۲۶۶۰  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون کوه نوردی ۱۴۰۰۳۲۰۰۳۸۰
۲۶۶۱  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون گلف ۱۴۰۰۳۳۳۲۳۲۵
۲۶۶۲  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون موتور سواری و اتومبیل رانی ۱۴۰۰۳۲۰۴۸۹۵
۲۶۶۳  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون نجات غریق ۱۰۱۰۰۳۶۶۲۱۷
۲۶۶۴  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضاء ۱۴۰۰۵۹۳۴۴۶۱
۲۶۶۵  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون ورزش های پهلوانی ۱۰۱۰۳۶۸۲۳۱۵
۲۶۶۶  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون نابینایان ۱۴۰۰۳۲۹۳۷۷۹
۲۶۶۷  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون والیبال ۱۴۰۰۳۲۰۷۸۵۰
۲۶۶۸  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون ورزش های دانشگاهی *
۲۶۶۹  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون ورزش های رزمی ۱۴۰۰۳۳۰۶۴۸۰
۲۶۷۰  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون سنتی و بومی ۱۴۰۰۳۳۰۷۱۰۲
۲۶۷۱  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون وزنه برداری ۱۴۰۰۳۳۰۴۷۳۷
۲۶۷۲  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون سه گانه ۱۴۰۰۳۲۰۵۱۰۴
۲۶۷۳  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون ورزش دانش آموزی *
۲۶۷۴  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون ووشو ۱۴۰۰۳۲۳۴۹۹۶
۲۶۷۵  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون هاکی ۱۴۰۰۳۳۵۲۹۲۸
۲۶۷۶  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون هندبال ۱۴۰۰۳۲۰۶۷۷۰
۲۶۷۷  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون کنگ فو و هنرهای رزمی ۱۴۰۰۳۳۲۴۰۲۰
۲۶۷۸  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون ورزش های همگانی ۱۴۰۰۳۲۰۷۷۵۲
۲۶۷۹  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون ناشنوایان ۱۴۰۰۳۳۰۶۶۲۷
۲۶۸۰  وزارت ورزش و جوانان فدراسیون آماتوری ورزش کارگری ۱۴۰۰۴۸۳۹۸۰۶
۲۶۸۱ نهاد ریاست جمهوری ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲
۲۶۸۲ نهاد ریاست جمهوری هیات وزیران ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲
۲۶۸۳ نهاد ریاست جمهوری معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ۱۴۰۰۲۷۷۰۴۵۲
۲۶۸۴ نهاد ریاست جمهوری معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی نهاد ریاست جمهوری (سازمان اداری و استخدامی کشور) ۱۴۰۰۰۲۱۷۵۶۰
۲۶۸۵ نهاد ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری ۱۴۰۰۰۲۱۴۷۳۹
۲۶۸۶ نهاد ریاست جمهوری معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری صندوق حمایت از پزوهشگران و فناوران کشور ۱۴۰۰۰۲۱۴۷۳۹
۲۶۸۷ نهاد ریاست جمهوری معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ۱۴۰۰۳۶۸۱۸۵۶
۲۶۸۸ نهاد ریاست جمهوری مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ۱۴۰۰۲۸۲۱۲۹۰
۲۶۸۹ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست ۱۴۰۰۰۱۸۸۶۶۴
۲۶۹۰ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۸۹۰۷۶
۲۶۹۱ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان آذربایجان شرقی ۱۴۰۰۰۱۸۹۰۷۶
۲۶۹۲ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۱۹۱۰۲۰
۲۶۹۳ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان آذربایجان غربی ۱۴۰۰۰۱۹۱۰۲۰
۲۶۹۴ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۸۹۴۳۷
۲۶۹۵ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان اردبیل ۱۴۰۰۰۱۸۹۴۳۷
۲۶۹۶ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۸۹۴۷۵
۲۶۹۷ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان اصفهان ۱۴۰۰۰۱۸۹۴۷۵
۲۶۹۸ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ۱۴۰۰۰۱۹۱۱۰۹
۲۶۹۹ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان البرز ۱۴۰۰۰۱۹۱۱۰۹
۲۷۰۰ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۸۸۸۲۰
۲۷۰۱ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان ایلام ۱۴۰۰۰۱۸۸۸۲۰
۲۷۰۲ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ۱۴۰۰۰۱۹۰۱۰۸
۲۷۰۳ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان بوشهر ۱۴۰۰۰۱۹۰۱۰۸
۲۷۰۴ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران ۱۴۰۰۰۱۹۰۲۸۱
۲۷۰۵ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان تهران ۱۴۰۰۰۱۹۰۲۸۱
۲۷۰۶ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۱۸۹۴۵۶
۲۷۰۷ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ۱۴۰۰۰۱۸۹۴۵۶
۲۷۰۸ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۵۶۶۵۱۵
۲۷۰۹ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان خراسان جنوبی ۱۴۰۰۳۵۶۶۵۱۵
۲۷۱۰ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۸۹۲۳۲
۲۷۱۱ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان خراسان رضوی ۱۴۰۰۰۱۸۹۲۳۲
۲۷۱۲ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۱۸۸۷۴۲
۲۷۱۳ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان شمالی کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان خراسان شمالی ۱۴۰۰۰۱۸۸۷۴۲
۲۷۱۴ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۸۹۱۰۱
۲۷۱۵ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان خوزستان ۱۴۰۰۰۱۸۹۱۰۱
۲۷۱۶ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۹۰۰۷۲
۲۷۱۷ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان زنجان ۱۴۰۰۰۱۹۰۰۷۲
۲۷۱۸ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان ۱۴۰۰۰۱۸۸۹۳۲
۲۷۱۹ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان سمنان ۱۴۰۰۰۱۸۸۹۳۲
۲۷۲۰ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۱۸۹۲۶۶
۲۷۲۱ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان سیستان و بلوچستان ۱۴۰۰۰۱۸۹۲۶۶
۲۷۲۲ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس ۱۴۰۰۰۱۹۰۱۴۶
۲۷۲۳ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان فارس ۱۴۰۰۰۱۹۰۱۴۶
۲۷۲۴ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۹۰۱۸۴
۲۷۲۵ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان قزوین ۱۴۰۰۰۱۹۰۱۸۴
۲۷۲۶ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم ۱۴۰۰۰۱۸۹۱۸۸
۲۷۲۷ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم کلیه ادارات،نمایندگی ها و واحدهای حفاظت محیط زیست شهرستان های استان قم ۱۴۰۰۰۱۸۹۱۸۸
۲۷۲۸ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان ۱۴۰۰۰۱۸۹۵۹۱
۲۷۲۹ نهاد ریاست جمهوری  سازمان حفاظت محیط زیست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان کلیه ادارات،نمایندگی