آرا وحدت رویهرویه قضایی

رای وحدت رویه در خصوص قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه /1401

به گزارش دادرسی نت:

دادنامه قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه

موضوع مواد 714و 718مواد قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب1375

فایل pdf متن رای در خصوص قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی

متن دادنامه با موضوع قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی فرد بدون گواهینامه رانندگی به شرح زیر می باشد:

قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی پرونده کلاسه ………..1400 شعبه 3 دادگاه اطفال و نوجوانان مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران تصمیم نهایی شماره………………

شکات:

1-خانم …………. فرزند…………..  اولیائ دم آقای ………… : استان خوزستان –شهرستان ایذه

2-آقای ………….فرزند ………….استان خوزستان –شهرستان اندیمشک

متهم: خانم ……………فرزند ………….استان تهران –شهرستان تهران –تهران – خاوران

اتهام ها:

 • الف- قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی
 • ب- ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به آقای…………. رانندگی بدون گواهینامه

 

 • گردشکار:

پرونده در خصوص موضوع مطروحه نسبت به نوجوان ، خانم ……….. فرزند…… به شماره ملی :………… متولد30/03/1383 اهل و ساکن تهران ( فعلاً بازداشت در کانون اصلاح و تربیت تهران ).دایر بر:

الف- قتل غیرعمدی ناشی بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت متوفی آقای…………..

ب- ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به آقای ………… با وصف رانندگی بدون پروانه؛ جهت رسیدگی به مجتمع قضایی شهید فهمیده تهران ارسال و متعاقباٌ توسط جانشین سرپرست محترم مجتمع به این شعبه ارجاع و پس از ثبت کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی، در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است و با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

هوالقاضی

“پروردگارا حکمت ازلی تو مقدر ساخت تا در راستای انجام تکالیف فردی و اجتماعی خود با زندگی قشر آسیب پذیر جامعه عجین گردم و سعادت ارزانی داشت تا پیوسته عشق به مردم مرا در انجام بهینه امور محوله یاری نماید در این راستا سر تسلیم به اراده مبارک حق تعالی فرود می آورم و در انجام خدمات به مردم سرزمینم با عنایت به فرامین نوشته و نانوشته، لبیک می گویم.”

رای دادگاه

در خصوص موضوع مطروحه نسبت به نوجوان، خانم ……………. فرزند ……… به شماره ملی: ……………… متولد 30/03/1383 اهل و ساکن تهران (فعلاٌ بازداشت در کانون اصلاح و تربیت تهران )، دایر بر:

الف- قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت آقای …….. با وصف رانندگی بدون پروانه در تاریخ 15/12/1400 در محدوده کلانتری ……. چالوس؛ لذا با عنایت به شکایت مطروحه اولیاء دم خانم…….. و گزارش مأمورین،  نظریه افسر کاردان فنی، نظریه های پزشکی قانونی، احراز وقوع تصادف اظهارات و اقرار نوجوان در جلسه رسیدگی مورخ 14/04/1401 در صفحه 154 پرونده ، گزارش کارشناس دادگستری در امور تصادفات مندرج در صفحه 60 ، اوراق مربوط به شرکت بیمه آسیا، نظریه پزشک قانونی در خصوص فوت مرحوم آقای ………. در صفحه 93 پرونده و تحقیقات مقدماتی معمول ، در شعبه …… بازپرسی ناحیه ی 29 دادسرای تهران و مفاد قرار جلب به دادرسی و مدلول کیفرخواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم به شرح صفحه 128 پرونده ، انتساب صدمات مبحوث به رفتار معارض با قانون مرتکب، محرز می باشد ؛ در این راستا دادگاه با عنایت به اینکه مرتکب، حین وقوع بزه ، نوجوان (بالغ زیر 18سال) بوده است، با استناد به مواد 89 بند ت و 215 ،291 ، 448 ، 452، 462،  488، 549، 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ) مواد 714و 718 و723 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 و جدول اصلاحی مربوط به هزینه خدمات قضائی قانون بودجه مصوب سال 1398، با رعایت مواد 131و 134 قانون مجازات اسلامی به جهت تعدد جرم مواد 21، 25، 31، 30و 32 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395،  نوجوان را از بابت جنبه خصوصی بزه قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی، بنا به مراتب مسطور، به پرداخت ما به ازاء قانونی و یوم الاداء دیات منطبق با نظریه پزشک قانونی،  در حق اولیاء دم مرحوم آقای ……….. به میزان یک دیه کامل مرد مسلمان ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع بزه مذکور با تسلیم گواهی انحصار وراثت محکوم می نماید و از بابت جنبه عمومی بزه فوق الذکر به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت محکوم می نماید.

در خصوص موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به اقای ……….. عروض به آقای …………. :

 • 1- کبودی در ناحیه ساق راست 
 • 2- جراحت از نوع دامیه در ناحیه ساق راست
 • 3- تورم در ناحیه مچ پای راست
 • 4- کبودی در مچ پای راست؛

دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی آقای ………….، گزارش مامورین ، نظریه پزشک قانونی در صفحات 43 و 112 پرونده بیمه نامه شرکت آسیا، اظهارات شاکی پرونده، حضور و استماع دفاعیات مشتکی عنه و سرپرست قانونی ایشان، کیفرخواست صادره ، لایحه ی وکیل، نظریه مشاوره دادگاه، انتساب صدمات مبحوث به رفتار معارض با قانون مرتکب محرز است.

 لذا مستنداً به بند ماده 89 و مواد 39، 215، 448، 449، 452، 558، 559، 709، 710 ،714 و715 قانون مجازات اسلامی 1392و مادتین 717و 718 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2/3/1375 و رای وحدت رویه ی دیوان عالی کشور به شماره ی 638 مورخه 09/06/1378 مشارالیه را بابت جنبه خصوصی بزه ایراد صدمه بدنی شبه عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی با وصف نداشتن گواهینامه و بنا به مراتب مسطور، به پرداخت مابه ازاء قانونی و یوم الاداء دیات منطبق با نظریه پزشک قانونی به میزان :

 1. یک و نیم هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی در ناحیه ساق راست
 2. یک درصد دیه کامل انسان بابت جراحت از نوع دامیه در ناحیه ساق راست
 3. چهار هزارم دیه کانل انسان ارش بابت تورم در ناحیه مچ پای راست و ساق راست
 4. یک و نیم هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی در ناحیه مچ پا راست در حق آقای ………….؛ محکوم می نماید.

و از بابت جنبه عمومی بنا به تشخیص دادگاه نسبت به اصلاح نامبرده و در راستای پیگیری و تسریع در جبران ضرر و زیان شکات خصوصی حکم به معافیت از کیفر صادر و اعلام می گردد.

وسیله نقلیه توقیفی ، پس از ارائه بیمه نامه معتبر اجباری شخص ثالث و پیوست کردن تصویر آن به پرونده، به قید اخذ تعهد مکتوب مبنی بر عدم تحویل آن به افراد غیر مجاز و فاقد گواهینامه رانندگی لازم، به مالک قانونی تحویل گردد.

ضمناٌ در راستای اقدامات ترمیمی و اصلاحی موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 ، نوجوان خانم …………………… مکلف به موارد ذیل تا زمان حضور در کانون اصلاح و تربیت می گردد در صورت آزادی مراتب اقدامات تحت نظارت مشاور دادگاه صورت پذیرد :

 1. مراجعه به روانپزشک حاذق در جهت بررسی های بالینی و ملاحظات دارو درمانی
 2. انجام مشاوره روان درمانی بصورت هفتگی و هدفمند با در نظر گرفتن وضعیت جدایی والدین ، کسب مهارت های ارتباطی و قدرت نه گفتن، بررسی و بهبود وضعیت اختلال شخصیت مرزی
 3. شرکت در دوره های آموزش با عنوان مهارت های اساسی زندگی و ملاحظات اجتماعی پیش رو
 4. بهره گیری از امکانات ورزشی با هدف سلامتی جسم و روح
 5. ارتقاء سطح عملکرد در حرفه مورد علاقه (آرایشگری )
 6. اقدامات لازم در خصوص ادامه تحصیل، این دادگاه در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399 و احتمال استمرار، سوء استفاده رفتاری از ایشان، بنا به ضعف نفس نوجوان و در معرض خطر قرار داشتن مشارالیه، مطابق مواد 1، 2 ،3، 4، 6، (بند الف )، 7، 8 ، 17، 29، 32، 33، 34، 35، 36، و 37 قانون حمایت از اطفال مصوب سال 1399 . بدواً واحد مددکاری مستقر در مجتمع قضایی شهید فهمیده را طی همکاری با واحد مددکاری سازمان بهزیستی ، موضوع بند الف ماده 6 و مواد 29و32 قانون اخیر الذکر، مکلف به پیگیری وضعیت والدین و سرپرست قانونی، تحت نظارت این دادگاه نموده و متعاقباً با مراجعه نوجوان و والدین ایشان، گزارش عملکردی در خصوص روند اجرای دستورات فوق تنظیم و سپس با هماهنگی و نظارت مشاوره دادگاه اقدام به پیگیری روند مراقبتی و اصلاحی نوجوان ، از جمله مراجعه به مراکز درمانی مشاوره و سایر اقدامات بهینه ، تحت نظارت دادگاه بنا به نظر کارشناس مددکاری نموده و در صورت ملاحظه شرایطی از جمله در معرض خطر قرار گرفتن نوجوان یا سوء استفاده های مندرج در قانون اخیرالذکر ، اقدام قانونی لازم در جهت تدوین گزارش و ارائه به مراجع قضایی ذی صلاح در راستای تحت تعقیب قرار گرفتن اشخاص دخیل در موضوعات فوق صورت پذیرد.

 این دادگاه برخود لازم می داند با در نظر گرفتن اقتضائات سنی و هیجانی اطفال و نوجوانان با رعایت منافع عالیه ایشان جهت آماده سازی برای یک زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد، با توجه به نقش آنان در پیشبرد اهداف انسانی و اجتماعی در کنار تاکید به ملاحظات روانشناختی و ارزش های انسانی این قشر حساس جامعه، از تمامی افرادی که در پرونده فوق به انحاء گوناگون در فرایند ارتقاء و رشد اطفال و نوجوانان زیر 18 سال با رفتار معارض با قانون و آسیب پذیر به نحو مطلوب و قابل توجه مساعدت و همکاری نموده اند کمال تقدیر و تشکر را داشته باشد.

رای اصداری حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قانونی،  قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

ابراهیم وثیقی اسدی
رئیس شعبه سوم دادگاه اطفال و نوجوانان تهران مجتمع قضایی شهید فهمیده

قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی

 • رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به شماره 638 مورخ 11/ 08/ 1378

هرگاه راننده متصدی وسائل موتوری مرتکب قتل غیر عمد توام با نداشتن گواهینامه شود،  به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مندرج در مواد 714 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 در راستای ماده 718 قانون مذکور محکوم خواهد شد.

رویداد فوق از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می باشد، موید آن رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور فوق الاشعار در تایید رای شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی با عنوان اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی بدون داشتن گواهینامه رانندگی می باشد.


مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا