اخبار

لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

شماره 59915/30302 مورخ 1403/2/24

لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

شماره 59915/30302 مورخ 1403/2/24

متن لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت:

مقدمه توجیهی

به موجب قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶، مستخدمین شاغل در بخش های دولتی و به همراه کارفرما مبالغی را هر ماه در بانک های عامل و در حساب های جداگانه ای پس انداز می‌کنند تا در زمان پایان دوره اشتغال با شرایط تعیین شده در قانون مبالغ پس‌انداز شده به آنان پرداخت گردد.

برای افزایش بازدهی منابع فوق که در حال حاضر تنها در حساب های بانکی پس‌انداز می شوند و در راستای توسعه بیمه زندگی که همواره از دغدغه های صنعت بیمه بوده است، مشارکت توأم کارکنان شاغل سازمان‌ها و کارفرمایان آنها برای پرداخت بخشی از این منابع در قالب بیمه‌نامه های زندگی موجب توسعه بیمه های زندگی و حضور بیمه گران تجاری برای ارائه مدل‌های بیمه زندگی از جمله بیمه مکمل بازنشستگی خواهد شد.

لذا در راستای افزایش سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه های بازرگانی کشور و افزودن اخذ پوشش های بیمه زندگی و مستمری علاوه بر پس انداز منابع مزبور در حساب های بانکی، لایحه زیر برای انجام تشریفات مربوط ارائه می‌ شود:

لایحه اصلاح قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت

ماده 1. در عنوان قانون، بعد از واژه پس انداز عبارت «و اخذ پوشش‌های بیمه زندگی و مستمری» اضافه می‌شود.

ماده 2. ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 1. به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت از طریق تأمین اندوخته یا اخذ پوشش‌های بیمه زندگی و مستمری از مؤسسات بیمه بازرگانی، به درخواست هر یک از مستخدمین شاغل اعم از رسمی، ثابت و پیمانی) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی:

الف- یکی از انواع حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز یا سرمایه گذاری تحت عنوان حساب پس انداز سهم مستخدم نزد یکی از بانکها به نام او افتتاح و همه ماهه برابر حاصل ضرب امتیاز مندرج در ماده (۷۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ (۱۵۰ امتیاز) در ضریب حقوق سال مربوط را به عنوان پس انداز سهم مستخدم از دریافتی او کسر و به حساب مزبور واریز نماید.

ب- هر ماه برابر صددرصد (۱۰۰٪) سهم پس انداز هر مستخدم موضوع بند (الف) این ماده از محل اعتبارات نیروی انسانی (پرسنلی) دستگاه مربوط حسب مورد به عنوان پس انداز سهم دولت یا شرکت دولتی به حساب سپرده قرض‌الحسنه پس انداز یا سرمایه گذاری جداگانه ای که به نام مستخدم افتتاح خواهد شد واریز کند.

ج- اقدام به اخذ پوشش‌های بیمه زندگی و مستمری نزد یکی از مؤسسات بیمه بازرگانی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نماید و همه ماهه برابر حاصل ضرب امتیاز مندرج در ماده (۷۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (۱۵۰ امتیاز) در ضریب حقوق سال مربوط را به عنوان سهم مستخدم از حق بیمه پوشش‌های فوق از دریافتی او کسر و برابر صددرصد (۱۰۰%) آن را از محل اعتبارات نیروی انسانی (پرسنلی) دستگاه مربوط به عنوان حق بیمه سهم دولت یا شرکت دولتی به حساب مؤسسه بیمه مربوط واریز کند.

تبصره ۱ – کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده مجازند به درخواست هر یک از مستخدمین شاغل، سهم مستخدم در حق بیمه پوشش‌های فوق را بیش از میزان مندرج در این بند تعیین نمایند. در هر حال سهم دولت نباید از حاصل ضرب امتیاز مورد اشاره در ماده (۷۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (۱۵۰ امتیاز) در ضریب حقوق سال مربوط بیشتر باشد.

تبصره ۲- شرایط پوشش‌های بیمه زندگی و مستمری و انواع ،آن سود علی الحساب متعلق به این پوشش‌ها نحوه جبران خسارت پرداخت تسهیلات فسخ بیمه نامه و بازخرید پوشش بیمه زندگی و مستمری تابع آیین‌نامه‌های ابلاغی مصوب شورای عالی بیمه و مفاد قرارداد بیمه ای منعقده خواهد بود. نحوه اخذ پوشش‌های بیمه زندگی و مستمری و نحوه واریز حق بیمه در آیین نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود.

تبصره ۳- به درخواست مستخدم و با رعایت مقررات مربوط پوشش بیمه موضوع این قانون پس از بازنشستگی مستخدم نیز ادامه خواهد یافت. در این صورت، حق بیمه سهم دولت یا شرکت دولتی پس از بازنشستگی مستخدم به حساب موسسه بیمه مربوط واریز نخواهد شد.

د- کلیه دستگاه های موضوع این ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمایند.

تبصره ۱- کلیه دستگاه های موضوع این ماده نمی‌توانند موجودی حساب‌های پس‌انداز که قبل از اجرای این قانون ایجاد شده است را صرف پرداخت حق بیمه پوشش های بیمه زندگی و مستمری از مؤسسات بیمه بازرگانی نمایند.

تبصره ۲- کلیه دستگاه های موضوع این ماده می توانند به درخواست هر یک از مستخدمین شاغل سهم خود را همزمان بابت حساب پس انداز (قرض الحسنه یا سرمایه گذاری) و یا حق بیمه پوشش بیمه زندگی و مستمری آن مستخدم پرداخت نمایند. در هر حال سهم دولت نباید از حداکثر تعیین شده در بندهای (ب) و (ج) این ماده بیشتر باشد.»

ماده 3. در صدر ماده (۲) عبارت «حساب های پس انداز» به عبارت «حساب های سپرده سرمایه گذاری» اصلاح و تبصره زیر به ماده یاد شده الحاق می شود:

«تبصره- در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حساب های قرض الحسنه پس انداز نزد هر یک از بانک های عامل به عنوان واریز منابع موضوع این قانون، تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات قرض الحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.»

ماده 4. در انتهای ماده (۳)، عبارت «بیمه نامه زندگی و مستمری تحصیل شده موضوع بند (ج) ماده (۱) این قانون، در زمان اشتغال مستخدم مربوط غیر قابل بازخرید می باشد.» اضافه می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی                                                 رییس جمهور

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا