آیین نامه هابخشنامه ها

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/11/30

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری

مصوب 1398/11/30

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگسترینظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری

به استناد بندهای ب و ج ماده ۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و در اجرای بند یک از هدف ۷ برنامه چهار ساله دوره چهارم شورای عالی در خصوص نحوه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی این نظامنامه در جلسه ۲/۵/۱۳۹۸ کمیسیون تدوین نظامنامه ها مورد تأیید قرار گرفت و در جلسه روز ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ شورای عالی تصویب شد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

نقل و انتقالات کارشناسان به صورت های ذیل قابل اعمال است:

تعاریف:

 • منطقه مرکزی: شهرستان مرکز استان و محدوده های همجوار به تشخیص هیأت مدیره کانون استان.
 • منطقه: شهرستان یا تجمیع چند شهرستان یا محدوده های همجوار در یک استان است که کانون های استان ها تعیین می کنند.

ماده 1. نقل و انتقالات کارشناسان از منطقه ای به منطقه ای دیگر در همان استان، به استثنای استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره
 2. داشتن حداقل ۳ سال سابقه کارشناسی
 3. وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء

ماده 2. از منطقه ای به منطقه مرکزی همان استان، به استثنای استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره
 2. داشتن حداقل ۸ سال سابقه کار کارشناسی
 3. وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء

ماده 3. از منطقه مرکزی به منطقه ای دیگر در همان استان

 • موافقت هیأت مدیره

ماده 4. از منطقه ای در یک استان به منطقه ای در استان دیگر، به استثنای منطقه مرکزی استان مقصد و استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد
 2. داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کارشناسی
 3. وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء

ماده 5. از منطقه ای در یک استان به منطقه مرکزی در استان دیگر، به استثنای استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره مبدأ و مقصد
 2. داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه کارشناسی
 3. وجود حداقل ۴ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در منطقه مبداء

ماده 6. از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه ای در استان دیگر، به استثنای استان تهران

 • موافقت هیأت مدیره مبدأ و مقصد.

ماده 7. از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان دیگر، به استثنای استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد
 2. داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کار کارشناسی
 3. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 8. از منطقه ای در یک استان به منطقه ای در استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد
 2. داشتن حداقل ۱۱ سال سابقه کار کارشناسی
 3. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 9. از منطقه‌ای در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد
 2. داشتن حداقل ۱۳ سال سابقه کار کارشناسی
 3. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 10. از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه ای در استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد
 2. داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناسی
 3. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 11. از منطقه مرکزی در یک استان به منطقه مرکزی استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد.
 2. داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه کار کارشناسی
 3. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 12. از منطقه ای در استان تهران به منطقه ای در استان دیگر

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد
 2. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 13. از منطقه ای در استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد
 2. داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار کارشناسی
 3. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 14. از منطقه مرکزی تهران به منطقه ای در استان دیگر

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد
 2. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 15. از منطقه مرکزی استان تهران به منطقه مرکزی در استان دیگر

 1. موافقت هیأت مدیره استان های مبدأ و مقصد.
 2. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 16. از منطقه ای در استان تهران به منطقه دیگر در استان تهران

 1. موافقت هیأت مدیره
 2. داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار کارشناسی
 3. وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبدا.

ماده 17. از منطقه ای در استان تهران به منطقه مرکزی استان تهران

 • موافقت هیأت مدیره
 • داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار کارشناسی
 • وجود حداقل ۹ نفر کارشناس هم رشته متقاضی انتقال در مبداء

ماده 18. از منطقه مرکزی استان تهران به منطقه ای در استان تهران

 • موافقت هیأت مدیره

تبصره ۱هیأت مدیره کانون های استان ها می‌توانند شرط آزمون و نصاب مربوطه برای انتقال به مقصد تصویب نمایند.

تبصره ۲– چنانچه در تقسیمات کشوری تغییراتی ایجاد شود در خصوص شرایط جدید تصمیمات شورای عالی نافذ خواهد بود.

تبصره ۳– آن دسته از کارشناسانی که عهده دار نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا دارای عنوان وزیر در هیأت دولت هستند، در صورت درخواست انتقال ایشان به محل مورد تقاضا با موافقت شورای عالی ممکن است.

تبصره ۴– نقل و انتقالات کارشناسان به صورت موقت

در موارد اضطراری که به دلایل مختلف از جمله حوادث غیر مترقبه مثل زلزله و جنگ و نظایر آن، انتقال موقت کارشناس را ایجاب نماید به تشخیص و تأیید کانون های مبدأ و مقصد برای مدت یک سال به صورت مهمان انتقال موقت صورت می گیرد در مدت مذکور انجام امور کارشناسی در زمینه قسمتی یا تمام صلاحیت های مندرج در پروانه کارشناسی در محل مأموریت طبق موافقت کانون مقصد بلامانع بوده و کارشناس از لحاظ شرکت در مجامع عمومی و دادن رأی و داوطلبی انتخاب در هیأت مدیره یا دادستان یا بازرس تابع کانون مبدأ است. لکن از لحاظ تخلفات انتظامی رسیدگی به تخلفات زمان مأموریت در صلاحیت دادگاه انتظامی محل مأموریت است.

ماده 19. شرط موافقت با تقاضای نقل و انتقالات دائم در صورت داشتن محکومیت انتظامی از درجه ۲ و به بالا مطابق بند ب ماده ۲۶ (قانون) منوط به سپری شدن مدت محکومیت انتظامی متقاضی است.

نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری شامل ۱۹ ماده و ۴ تبصره می باشد که در کمسیون تدوین نظامنامه ها در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۸تأیید و در جلسه روز ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ به تصویب شورای عالی کارشناسان رسمی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.

کلیه نظامنامه های قبلی ذیربط از جمله نظامنامه های مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۵/۹/۱۳۸۲ و ۲۴/۵/۱۳۹۲ شورای عالی کان لم یکن می شود.

طهماسب مظاهری رئیس شورای عالی


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا