اخبار وکلای دادگستریکانون وکلای دادگستری

نتیجه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 1401

فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی نت:

نتیجه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز 1401نتایج پایانی انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توسط هیات نظارت بر انتخابات این نهاد اعلام شد.

نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا از سوی هیأت نظارت بر انتخابات این نهاد منتشر و اعلام شد.

نتیجه رسمی انتخابات ساعت دو بامداد 12 شهریور ماه 1401 اعلام و بر روی درگاه رسمی کانون وکلای دادگستری مرکز منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، نتیجه انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز به ترتیب تعداد آرا به شرح زیر می باشد:

نام خانوادگی

نام

شماره پروانه

تعداد رای

طالعحسین٩١١٩٢٢٧١
نظریسهیل١٢٣٢٠٢٠٨٧
پورنوریدکتر منصور١٩٨٢۵١٧٧٣
حسینیسیدکاظم١۶٨۴٧١۶١٢
غفاری فردوئیمحمدتقی٧١٧٢١۵٩٢
سنائیالتفات۵٨٨٢١۵۴٢
طاهریدکتر سهیل١١٨٨٣١۴٩٣
شاه محمدیدکتر محمد٨۴٣٠١۴٩٠
حبیب زاده مؤمندکتر بهنام١٠٩٢٠١۴٨٢
قاسمی عهدوحید١٣٢٣۵١٣٩٣
یاراحمدیعلی٩٩٩۶١٣٠٨
پاشاامیریدکتر امین١١١١٧١٢۵٢
صدری خانلوعلی٧١٨٨١١۵٢
امینیدکتر غلامرضا۵٨۵٢١١٠۶
فارسانیفرشاد١۵۶١٠١٠٧٢
فرحناکیانفرشید١٢١١۴١٠٧٢
صفادوستحسن١٣۵١٧٩٩٩
سرداری زادهاکبر۴١١٣٩۵٩
بهنامیریحانه١٩۵٩۵٩٢٨
حسینیسید علیرضا٢۵١٣٢٩٢۵
کریمی لاریمیعلیرضا۶٩٢۴٩١۵
عبدیمهران٢١٠۶۴٨۴۵
عبدالهی لاشکیدکتر عارف٧٢٠٨٨٠٢
تعالیزینب١٣۶٨٧٧۶٨
رجب پورسهیلا۶٠٣۶٧۶١
سرتیپیحسین١١١٨١٧٠١
فیروزمندلیلا١٨٣٢۶۶۶٩
ریاضتدکتر زینب١٩٠٣٣۶٣٧
اسدیرضا٨٣٠٩۶١۶
محبی نوگورانیاباذر۶٢۴١۵٧١
صیادیاناحمد۶۶٩١۵۴٠
ساعتچی یزدیحسین۶۵٢٢۵٣۵
ساعدمحمد جعفر١٢۶٠۴۵٠٨
شجاععلیرضا٢١١٩٠۴٨٨
غلامیابوالفضل١٩٩٧۶۴۶٧
حنیف زادگانامیرفرهاد١٨٣٧١۴۴١
شاهنظری کرباسراییعلی اکبر١١۵٨٠۴١۴
رسول زاده فرساددکتر علی۶٠٩٠۴٠۵
کاظمییاشار١۵٩۶٣۴٠٣
خرمشاهیبابک١٣٧٨۶٣۵۵
براتی طرقیمجید١٣۴۵٢٣٣۶
حجازیسیدامرالدین٩٧٩۶٣٣۵
سلوکیاسماعیل٩٧٢٣٣٢۶
مددیصادق٨٨٢۶٣٢۶
جلیلوندمحسن١٢٩٧۴٣١٣
سالارکیامحمود٢٠۴٠٧٣٠۶
مرکزیحسین١٣١۴٠٣٠١
جعفر پوردکتر کوروش١۵۶٨۶٢٩۴
رسولیحسن٢٠٢٩٠٢۵۵
شفیعی برزیمیثم١٣٢١٣٢۵٠
مهرورزبیژن۶۶١٨٢۴۶
عباسی فرج زادهرضوان١٩٧٠٠٢٣٣
حسن پور اله حقحسین١١٠۵۴٢٢٣
صادقی سراجیمهران۵٩٣٩٢١۶
لطفی زاده اطهروجیه اله٧۵٨٠٢١٠
سلطان احمدیجلال٨۶٧٨٢٠۶
سلمانیمجید۵۵٩٠١۶٣
امینیسید حجت الله٢۶۴٢٣١۵۶
توسلی کجانیحمید٢٠٩۵٢١۵٣
خوارزمیدکتر لیلا١۶۶٣۶١۴٨
عربیمحمدرضا١٣٣٢١١۴۴
مجیدی زنگ ابادیمهدیه١۴٧٠٠١۴۴
حجتی سعیدیامیررضا١٣٨١٠١۴٣
کریمی فارسیسید مهدی١٨۵۴٧١۴٣
امامیباقر١٢٢٠٣١۴١
میرزاحسینیحبیب اله٩٢۶١١٣٨
موسویطاهره سادات٢٠٣۶٢١٣۴
شاکرمیمحسن٢٨٢١٢١٢٧
مختاریمجید٨١٣۶١٠٧
وکیلی اجودعباس٧٠٢۵١٠۴
میرصانعسید مسعود١۶٨۵٠١٠٣
نوابیزهرا٩٩۴٧١٠٣
مجیدآبادیفرهاد١۵٠٨٠٨٧
عوضی فردبهناز٢١۴۵٩٧۴
درویشدکتر علیرضا١۵١۴٢۴۴
اعتماد نیامجتبی١٧۶٧۵۴٣
وحیدیدکتر غلامحسین٩٧٠١۴١
محمدی تشکریآرش١٢١١٧٢۵

پس از تعیین هیات مدیره از این تعداد، ۱۲ نفر به عنوان عضو اصلی و ۶ نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهند شد.

زهرا امینی، جلیل مالکی و حسین محمدنبی پیشتر از کاندیداتوری انصراف داده بودند.


بیشتر بخوانید:

مشاهده بیشتر

1 دیدگاه

  1. تعجب می کنم از انتخاب بعضی اشخاص که فقط هنگام انتخابات فعال شدند و رای هم آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا